Наредба № 16-1399/11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 97 от 8.11.2013 г.