Правилник за организацията на работата и дейността на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти

С този правилник се уреждат организацията на работа, състава и дейността на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО).