Започна изплащането на финансови средства по сключените договори по процедурата за туроператорите и туристическите агенти за 10 млн. лв.

23 декември 2020
икона

В изключително съкратени срокове след приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Министерството на туризма сключи административни договори с предложените за финансиране участници по процедурата и стартира първите плащания по тях.

 

Процедурата на стойност 10 млн. лв. за подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се провежда в рамките на проект BG16RFOP002-2.080-0003-C01 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“, изпълняван от Министерството на туризма като директен бенефициент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г. Набирането на проекти по процедурата се проведе в периода 13-20.10.2020 г. при засилен интерес от страна на туроператорите и туристическите агенти в страната. В тази връзка, общият брой на подадените в рамките на крайния срок предложения възлизаше на 840 бр., от които 38 дублирани. С това, финалният брой проекти, обект на оценка възлиза на 802 броя, от които 720 са одобрени за финансиране.

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon