Стартира проекта на МТ за предоставяне на 10 млн. лв. за подкрепа на туроператорите и/или туристическите агенти за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

02 октомври 2020
икона

На 02.10.2020 г., Вицепремиера и министър на туризма г-жа Марияна Николова подписа с Министерството на икономиката договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 млн. лв. по проект на Министерството на туризма с рег. № BG16RFOP002-2.080-0003 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“.

Проектът е одобрен за финансиране по процедура BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“, провеждаща се в рамките на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Основната цел на проекта е постигане на положителен ефект за развитието на българските МСП в туристическия сектор, посредством осигуряване на оперативен капитал за регистрирани по Закона за туризма туроператори и туристически агенти за справяне с последиците от пандемията COVID-19, като срокът за неговото изпълнение е 18 месеца.

Той ще включва реализацията на следните основни дейности:

  1. Изготвяне на пакет документи за кандидатстване (Условия за кандидатстване и за изпълнение и приложения към тях) за предоставяне на подкрепа на туроператорите и/или туристическите агенти за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
  2. Набиране и оценка на заявления за подпомагане.
  3. Предоставяне на подкрепа за туроператорите и/или туристическите агенти.
  4. Извършване на мониторинг върху предоставената подкрепа.

С подписването на настоящия договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 10 млн. лв. се създава предпоставка за ясно преминаване към етапа за предоставяне от страна на Министерството на туризма на този финансов ресурс към туроператорите и туристически агенти в страна.

Информация за възможността за подаване на заявления за получаване на този ресурс от туроператорите и туристически агенти ще бъде публикувана на институционалната интернет страница на МТ www.tourism.government.bg, на интернет страниците на ОП  „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за ЕСИФ: www.eufunds.bg.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon