Важна информация за туроператорите, получили държавна помощ по схема BG-176789478-2021-03 за възстановяване на дължимите суми на клиенти

08 октомври 2021

Във връзка с влезлите в сила на 08.10.2021 г. промени в Постановление № 197 от 15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, в сила от 18.06.2021 г., обн. ДВ. бр.51 от 18 Юни 2021г., изм. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 2021г., Министерството на туризма процедира нормативно допълнение на Указанията за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID – 19.

Допълнението дава възможност на получателите на помощ по цитираната схема, при осъзната необходимост, да извършат промени в обстоятелствата по отношение на заявени при кандидатстването си имена на клиенти и дължими суми към тях, без да променят крайната обща сума на получената от тях безвъзмездна финансова помощ.

При необходимост от извършване на подобна промяна в обстоятелствата, настъпила след подаване на заявлението за кандидатстване или след получаване на помощта, по отношение на информацията, декларирана в Приложение № 4 (в частта за дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19), се подава ново Заявление-Декларация за промяна в обстоятелствата, декларирани в Таблична форма № 1 към Приложение № 4 (по образец - Приложение № 6), което се подписва с КЕП от лицата, официално представляващи кандидата (вписани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, а не упълномощени) и се изпраща до Министерството на туризма чрез СУНИ, модул „Комуникация с организация“.

Напомняме, че на основание обнародваното в бр. 84 /08.10.2021 г. на Държавен вестник Постановление № 313 от 6 октомври 2021 г. за изменение на Постановление № 197 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, се дава възможност на туроператорите, получили безвъзмездна помощ по схема  BG-176789478-2021-03, да изплатят до 30 ноември 2021 г. дължимите суми към клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март до 31 декември 2020 г., вместо досегашния срок от 1 месец след получаването на помощта от министерството на туризма.

Заявление-Декларация за промяна в обстоятелствата (Приложение № 6) може да изтеглите от файла по-долу.

Файлове: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon