Проект на Указания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19

28 януари 2022

Министерството на туризма публикува за запознаване, Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-07 Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на covid-19.

Документите са публикувани с информационна цел и на този етап не се изискват коментари, бележки и предложения по тяхното съдържание.

Указанията са разработени на основание Постановление на Министерския съвет № 427 от 9 декември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19, обн. ДВ. бр.104 от 12 Декември 2021г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2022г.

Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства. На предприятията, които извършват туроператорска дейност, се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 6 000 000 лв., които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са:

1. предприятия, които са регистрирани съгласно раздел I, глава седма от Закона за туризма, вписани в Националния туристически регистър;

2. предприятия, които имат сключена застраховка "Отговорност на туроператора" съгласно чл. 97 от Закона за туризма;

3. предприятия, които имат задължения към клиенти за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на възникналата епидемия от COVID-19;

4. предприятия, на които разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г. е равна на или е по-голяма от 500 лв.;

5. предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията);

6. предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро- или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране;

7. предприятия, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г.;

8. предприятия, реализирали оборот над 500 лв. без ДДС за 2018 г. и над 500 лв. без ДДС за 2019 г.

Средствата ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот без данък върху добавената стойност (ДДС) през 2019 г., но не повече от 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот без ДДС през 2020 г. и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г.

 

Подаването на заявленията за държавна помощ ще се извършва отново по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), модул „Е-кандидатстване“, като се очаква процесът по набиране на заявления по схемата индикативно да стартира на 04.02.2022 г.

 

Документите за запознаване във връзка със Схемата, включват:

Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-07

 

Приложения на етап кандидатстване:

Приложение № 1 – Оценителен лист

 

Приложения за отчитане на получената безвъзмездна помощ:

Приложение № 2 – Образец на Отчет от получател на помощ

Приложение № 3 – Образец на Декларация за липса на друго публично финансиране.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon