Министър Ангелкова представи пред Националния съвет по туризъм промените в Закона за туризма

29 февруари 2016
Снимка от Националния съвет по туризъм, който се проведе днес (29.02.2016 г.)

Регламент за националните курорти, създаване на туристически инспекторат, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и др. Това са част от предложенията, залегнали в Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма, който бе представен днес на заседание на Националния съвет по туризъм (НСТ), председателстван от министър Николина Ангелкова. Законопроектът вече е публикуван за обществено обсъждане на сайта на министерството.

В закона се създава нова глава, с която се въвежда регламент и се определя начинът за обявяване на дадено селищно образувание за национален курорт. Това ще става с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. Предвижда се и разписването на Наредба за управление и организация на туристическата дейност на територията на националните курорти, а в тяхното ръководство ще бъдат включени и представители на собственицина туристически обекти.    

За да се повиши качеството и сигурността на услугите, се въвеждат допълнителни изисквания към туроператорите и туристическите агенти. Отделя се специално внимание на застраховането на туроператорите, като се предвижда застраховка „настаняване“. Така туристите ще бъдат защитени в случай, че на място се окаже, че нямат резервация или по някаква причина тя е анулирана. Всички подобни разходи ще бъдат покрити от застраховката, а потребителят ще бъде допълнително защитен. Всеки туроператор ще бъде задължен и да предоставя номер и дата на сертификата за сключена застраховка, който ще бъде вписан в Националния туристическия регистър, като потребителите ще могат да проверят това онлайн през сайта на министерството. Слага се край и на практиката за дълго забавяне при възникване на застрахователно събитие, като се установява тримесечен срок за произнасяне от застрахователя по възникнал казус и съответно за плащане по претенцията по застраховката. Предвижда се и по избор на потребителя вместо медицинска застраховка да се ползва Европейска здравноосигурителна карта, което да намали цената на туристическия пакет.

Хотелиерите ще са длъжни да водят регистър за настанените туристи, като за местата клас “А” той ще бъде задължително в електронна форма. Бизнесът ще е длъжен да осигури автоматизиран обмен на данни между информационната система на водения от тях регистър и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) за броя настанени туристи и датите на регистрация и отпътуване. За местата за настаняване клас „Б” (хижи, учебни центрове, туристически спални и др.) се предвижда възможност регистърът да се води на хартиен носител, като данните се вписват в ЕСТИ ежедневно чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна свързаност. Това е и важна крачка за изсветляване на сектора и повишаване на държавните приходи от туристическа дейност.

Промените в Закона за туризма предвиждат да се увеличат източниците на приходи в общините за целево финансиране на програмите им за развитие на туризма. Планира се таксите за категоризация на туристически обекти и други такси, и глоби да се насочат целево за финансиране на програмите за развитие на сектора. По този начин общините ще бъдат пряко ангажирани с развитието на туристическия отрасъл, а инвестициите в сектора ще нараснат, което ще осигури и по-добри услуги на потребителите. Министър Ангелкова подчерта голямото значение на партньорството с местната власт и че с промените се конкретизират задълженията на областните управители и функциите на общинските съвети, кметовете и общинските консултативни съвети по въпросите на туризма, насочени към развитието на отрасъла.

Разширяват се и контролните функции на министъра на туризма, като от 2017 г. се предвижда да заработи специализирано звено за контрол „Туристически  инспекторат“. То ще проверява и в случай на нарушения ще налага глоби и имуществени санкции, както и принудителни административни мерки - прекратяване и понижаване категорията на туристически обекти, временно затваряне или забрана на достъпа до туристически обект, заличаване регистрацията  на туроператори и туристически агенти. Определят се правомощията на Комисията за защита на потребителите и те ясно се разграничават от тези на Туристическия  инспекторат. Разширяват се контролните правомощия на кметовете, включително да прилагат принудителна административна мярка – временно затваряне на туристически обект. Конкретизират се правомощията на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Нова глава в закона регламентира публичен Национален регистър на туристическите атракции, който се води в Министерството на туризма. Те са определени като национални и местни, и са регламентирани критериите, по които се определят като такива обекти. Въвеждат се единни стандарти за указателните табели за атракциите, информацията, която трябва да съдържат и тяхното графично оформление, като детайлизираните изисквания ще бъдат разписани в отделна наредба.

Законът включва и нова уредба за ски училищата, чрез които ски учителите могат да упражняват професията си. Ски училищата ще се вписват в Националния туристически регистър. Регламентират се и данните за тях, които трябва да се посочват в него. С проекта се определят и видовете ски писти - за алпийски ски и за ски бягане. В състава на комисията за определяне вида на ски пистите ще се включва и представител на Министерството на младежта и спорта. Комисията извършва първоначални и текущи проверки за обезопасеност и информационна обезпеченост на пистите в периода на експлоатацията им. Прецизират се и разпоредбите, свързани с ограничаване на достъпа до ски пистите.

По дневния ред на съвета бяха обсъдени също отчет за изпълнението на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2015 г., информация за изготвените от министерството подзаконови нормативни актове по Закона за туризма, както и данни за туристическите пътувания през миналата година, за сезони Зима 2015/16 и Лято 2016 г.

Презентация на тема "Оценка на туристическите пътувания през 2015 г., актуална информация за сезон Зима 2015/2016 и прогноза за сезон Лято 2016 г."

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon