Министерството на туризма обработи още три списъка по хуманитарните програми за Украйна, по които предстои да бъдат изплатени общо 15,1 млн. лв.

31 януари 2023

Министерството на туризма обработи три списъка за плащане по двете хуманитарни програми за подпомагане на разселени лица от Украйна – първо плащане за месеците ноември и декември по втората програма и доплащане за периода на първата програма. Предстои плащането да бъде утвърдено с решение на Министерския съвет.  

Първото от общо трите плащания обхваща шести отчетен период и времето от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г., за който е верифицирано предоставянето на помощ в размер на 2,8 млн. лв. с ДДС за предоставени нощувки и изхранване или само нощувка по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Списък № 14).

Второто плащане е за седми отчетен период и обхваща времето от 16.11.2022 г. до 31.12.2022 г.. За периода е верифицирана помощ в размер на 6,4 млн. лв. с ДДС за предоставени нощувки и изхранване или само нощувка по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България (Списък № 15).

С третия обработен списък предстои доплащането по първата програма за периода от началото на военните действия в Украйна, когато помощта беше в размер на 40 лв. на човек – от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. За него е верифицирано предоставянето на помощ в общ размер на 5,9 млн. лв. за настаняване с изхранване по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България (Списък № 13).

Министерството на туризма напомня на всички кандидати по втората хуманитарна програма за периода от 16.11.2022 г. до края на 2022 г., че във връзка с администриране на списъка за изплащане на средства на кандидатите и променените изисквания, е необходимо в срок от 30.01.2023 г. до 06.02.2023 г. да попълнят и подадат декларация за съответствие по т.11.2. от Програмата.

Декларацията за съответствие се подава чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/ При попълването й е необходимо кандидатите да следват стриктно указанията в ССЕВ, като обърнат специално внимание на следното: преди да попълнят и подадат самата декларация, задължително да изтеглят, попълнят и прикачат таблицата с данни на лицата.

Декларацията се подписва с квалифициран електронен подпис от законния представител на кандидата.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon