Съобщение във връзка с промяна на периода на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

02 септември 2020

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ,

Във връзка с извънредната епидемична обстановка и възможността за навременно подаване на необходимите документи за явяване на изпит, Ви уведомяваме, че изпитът за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, се отлага за началото на м. ноември, 2020 г., с начална индикативна дата 09.11.2020 г.
До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 09.10.2020 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, с приложени към него изискуемите документи.
Денят, часът, мястото на провеждане и списъкът на допуснатите кандидати ще се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon