Съобщение във връзка с промяна на периода на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

14.05.2020

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ,

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че изпитът за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“, се отлага за средата на м. октомври, 2020 г., с начална индикативна дата 14.10.2020 г.
До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 11.09.2020 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, с приложени към него изискуемите документи.
Денят, часът, мястото на провеждане и списъкът на допуснатите кандидати ще се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.