Съобщение относно провеждане на първия за 2024 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

27 февруари 2024

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ,

Уведомяваме Ви, че предстоящият първи за 2024 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ ще се проведе в края на м. май, 2024 г., с начална индикативна дата 29.05.2024 г.

До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 24.04.2024 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, с приложени към него изискуемите документи.

Конкретният ден, час, място на провеждане и списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще се обявят със Заповед на министъра на туризма в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon