Съобщение относно провеждане на първия за 2022 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“

02 май 2022

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ,

Уведомяваме Ви, че първият за 2022 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ ще се проведе през м. юни, 2022 г., с начална индикативна дата 23.06.2022 г.

До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 02.06.2022 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, с приложени към него изискуемите документи.

Конкретният ден, час, място на провеждане и списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще се обявят със Заповед на министъра на туризма в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon