Съобщение относно провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ през 2021 г.

15 юни 2021

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ,

Уведомяваме Ви, че изпитът за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ ще се проведе през м. септември, 2021 г., с начална индикативна дата 28.09.2021 г.
До явяване на изпит ще бъдат допуснати всички кандидати, които отговарят на изискванията и са подали най-късно до 25.08.2021 г. /включително/ в Министерството на туризма писмено заявление-декларация за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“, с приложени към него изискуемите документи.
Конкретният ден, час, място на провеждане и списъкът на допуснатите до изпит кандидати ще се обявят със Заповед на министъра на туризма в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита на официалната интернет страница на Министерство на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon