Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на втория за 2022 г. изпит за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“

14 септември 2022

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоящия изпит в началото на м. ноември, 2022 г., с начална индикативна дата 08.11.2022 г., следва да заявят желанието си за повторно явяване на изпит като за целта се подаде най-късно до 10.10.2022 г. писмено молба/ заявление за повторно явяване на изпит по един от следните комуникационни канали: по поща/ куриер на адреса на Министерство на туризма - гр. София, ул. Съборна № 1, на място в Центъра за административно обслужване на Министерство на туризма на адрес: гр. София, ул. Света София № 1 или по електронен път на e-mail: edoc@tourism.government.bg.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon