Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на изпит за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ през м. юни, 2022 г.

02 май 2022

Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоящия изпит през. м юни, 2022 г., с начална индикативна дата 23.06.2022 г., следва да заявят желанието си за повторно явяване на изпит като за целта се подаде най-късно до 02.06.2022 г. заявление/ молба за повторно явяване на изпит по един от следните комуникационни канали: по поща/ куриер на адреса на Министерство на туризма: гр. София, ул. Съборна № 1, на място в Центъра за административно обслужване на Министерство на туризма на адрес: гр. София, пл. Света Неделя № 1 или по електронен път на e-mail: edoc@tourism.government.bg.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon