Съобщение до кандидати, които желаят да се явят повторно на изпит за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ през м. ноември, 2021 г.

19 юли 2021

Уведомяваме Ви, че се променя първоначално обявения период на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Планински водач“ и същият ще се проведе през м. ноември, 2021 г., с начална индикативна дата 09.11.2021 г.
Всички кандидати, които са получили оценка „Неиздържал“ или са неявили се на проведени предходни изпити за придобиване на правоспособност по професията „Планински водач“ и желаят да се явят повторно на предстоящите изпити през. м. ноември 2021 г., с начална индикативна дата 09.11.2021 г., следва да заявят желанието си за повторно явяване на изпит като за целта се подаде най-късно до 15.10.2021 г. писмено молба/ заявление за повторно явяване на изпит по един от следните комуникационни канали: по поща/ куриер на адреса на Министерство на туризма - гр. София, ул. Съборна № 1, на място в Центъра за административно обслужване на Министерство на туризма на адрес гр. София, пл. Света Неделя № 1 или по електронен път на e-mail: edoc@tourism.government.bg.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon