Окончателни оценки от проведен през м. юни, 2022 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"