Окончателни оценки от проведен през м. ноември, 2021 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"