Окончателни оценки от проведени през м. ноември, 2020 г. изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"