Окончателни оценки от проведени през м. юни, 2019 г. изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"