Допуснати до изпит кандидати (с посочени дата и час на изпита) за придобиване на правоспособност на професията "Планински водач" през м. октомври, 2019 г.