Съобщение за провеждане на втори изпит за 2018 г. за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

С настоящото информираме, че индикативен период за провеждане на втория за 2018 г. изпит за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ ще бъде с начална дата 19.11.2018 г., както и ще има след това допълнителна дата за неявилите се кандидати на определените дати по уважителни причини (след представяне на копие на издаден официален документ, удостоверяващ причините).
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняването на професията „Екскурзовод“ (Наредба № 1), министърът на туризма със Заповед определя деня и часа на провеждане на изпита, както и допуснатите до явяване на изпит кандидати. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 1, денят, часът и списъкът на допуснатите до изпит кандидати се обявяват в 14-дневен срок преди датата на провеждането на изпита в МТ и се публикуват на официалната интернет страница на Министерство на туризма.