Информация за лицата, които следва да подават заявление за вписване в РМП

30 март 2022

Местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър (НТР) не следва да подават заявление за регистрация на място за подслон на лица търсещи временна закрила в Република България.

Във временния регистър на места за подслон (РМП) се вписват само обекти (общежития, държавни и общински бази, почивни станции и др. бюджетни организации), които не са вписани в НТР и в които са настанени разселени лица от Украйна. Лицата, които извършват настаняване в обект – място за подслон, подават заявление по образец за регистрация на място за подслон до Министъра на туризма на електронна поща: ua.statebases@tourism.government.bg. Файлът задължително се подписва с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Вписаните лица в РМП, които предоставят услуга по настаняване и изхранване на разселените лица от Украйна е необходимо да попълват данните за настанените лица в Единна система за туристическа информация (ЕСТИ). За подаването на данните е необходимо лицето, стопанисващо обекта, вписан в РМП да създаде свой профил в системата. Подробни указания за регистрация в ЕСТИ и подаването на данни са публикувани на институционалната страница на МТ в секция „ЕСТИ“ на следния интернет адрес: https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya

При възникнали въпроси, относно регистрацията и подаването на данните в ЕСТИ можете да се свържете с нас на следните телефони – 02 9046 834, 02 9046 871, 02 9046 876, 02 9046 877, 02 9046 785

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon