Указания - Версия 4 за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване c COVID-19 в България- съгласувано с МЗ 30 май 2020 г. BG/EN

30 май 2020

Бележка: Указанията Версия 4, публикувани на страницата на Министерство на туризма в частта „Закрити части на заведенията за хранене“ са в сила от 01.06.2020 г.

Указания - Версия 4

Instructions - Version 4

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon