СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА Нов пакет от мерки „Заетост х 3“

02 юли 2020

СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

Нов пакет от мерки „Заетост х 3“

 

Освен приетите до настоящия момент мерки от Правителството на Република България за насърчаване на заетостта, считано от 01.07.2020 г., влиза в сила нов пакет от мерки „Заетост х 3“, предназначен за най-уязвените от пандемията Covid-19 икономически сектори и специално юридическите лица, работещи в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и туризма:

 

  1. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира нова процедура „Заетост за теб“, насочена към икономическите оператори в сектори - „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туроператорска дейност“. Основната цел на мярката е да се предостави подкрепа за реинтеграция на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID–19. Процедурата дава възможност за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до края на 2020 г., в общ размер до 160 млн. лв., по която конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта.

Бюджетът е разпределен на квотен принцип по общини, в зависимост от равнището на безработица и броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г., като 50 млн. лв. приоритетно са предвидени за двата сектора - „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туроператорска дейност“.

Основните дейности са наемане на безработни ( регистрирани в Бюрата по труда заради пандемията с COVID-19) на пълно или непълно работно време (минимум 4 часа на ден) за период до 3 месеца и покриване на минимална работна заплата и осигуровки за сметка на работодателя.

Двата приоритетни сектора - „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туроператорска дейност“ могат да заявяват по списъчен състав към 29 февруари 2020 г. следното:

-До 2 места при списъчен състав до 10 служители;

-До 10 места при списъчен състав до 50 служители;

-До 50 места при списъчен състав до 250 служители;

-До 100 места при списъчен състав над 251 служители.

При всички останали сектори:  До 2 места при списъчен състав до 10 служители; -До 10 места при списъчен състав до 50 служители;  До 30 места при списъчен състав до 250 служители;  До 60 места при списъчен състав над 251 служители.

Предвижда се около 70 000 безработни да бъдат на нова работа, вкл. като самонаети, при напускане на схемата, в т.ч. до 29 г. с основно или по-ниско образование, както и със завършено средно или висше образование и над 30 г.

 

  1. Втората мярка от пакета „Заетост х 3“ е продължение на Държавната схема за подпомагане на заетостта (финансирана по ОПРЧР), добила популярност като 60/40.

С Постановление, прието на заседание на МС на 01.07.2020 г., са определени  условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и обявената с Решение № 325 и Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка.

Средства за запазване на заетостта в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за м. май 2020 и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателите за всеки осигурен работник или служител ще се изплащат на работодатели, отговарящи на регламентираните условия за запазване на заетостта, считано от 01 юли 2020 до 30 септември 2020г.

От мярката могат да се възползват и работодатели, които наемат сезонни работници, наети след 1 юни 2020г. в сектори Хотелиерство и ресторантьорство.  Работодателят изплаща трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на минималния осигурителен доход за длъжността и внася дължимите осигурителни вноски за съответния  месец.

Две от общите изисквания не се прилагат за хотелиери и ресторантьори, а именно:

•   няма да се прилага изискването работниците и служителите да са били в трудово правоотношение преди 13 март 2020 г., т.е.  средствата за запазване на заетостта ще се изплащат на хотелиери и ресторантьори на работници и служители и за сезонно заети;

•   няма да се прилага изискването да задържат сезонните работници на работа за допълнителен период, равен на този, за който са получавали средства.

 

  1. Третата мярка от пакета "Заетост х 3" е така нареченият „допълнителен вариант на мярката 60/40“, който цели чрез изплащане на компенсации на работодателите, да подпомогне секторите туризъм и транспорт.

С Решение на МС № 429 от 26.06.2020 г. са определени условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта, компенсациите се изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г., но за не повече от 6 месеца и ще бъдат в размер на 290 лв. за всеки работник и служител, както и за самоосигуряващите се лица.

Работодателят ще може да изплаща на всеки служител от целевата група нетна сума от 189 лв. Определеният бюджет е 40 млн. лева.

Компенсациите ще се изплащат на базата на осигурителния доход на работника за месец май 2020г.

 

В оперативен порядък Министерството на туризма, съгласувано с Министерството на труда и социалната политика, ще разработи специални указания за работодателите от сектор туризъм за кандидатстване по новия пакет от мерки „Заетост х 3“.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon