СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за работодатели и упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и лица, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска д