Р Е Ш Е Н И Е № 506 от 21 юли 2020 година ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОМОЩ ЗА ОСНОВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ЗА ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕН