Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

25 септември 2015

На 23.09.2015 г. бе обявена първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.

Териториалният обхват на програмата включва участието на държавитe-членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и държавите кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 4 области от територията на Украйна: Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област.

Процедурата по набиране на проектни предложения включва два етапа:

  1. До 03.11.2015 г., чрез интернет сайта на програмата (http://www.interreg-danube.eu) се подават заявления за проявен интерес.
  2. Вторият етап на процедурата се състои в подаването на пълно проектно предложение. Само проекти, преминали предварителен подбор ще могат да подават пълни проектни предложения. Индикативният срок за стартиране на втория етап на процедурата е началото на м. април – средата на м. май 2016 г.

Приемат се проектни предложения по следните четири приоритета:

  1. Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион
  2. Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион
  3. По-добре свързан и ангажиран Дунавски регион
  4. Добре управляван Дунавски регион – специфична цел 4.1 „Подобряване на институционалния капацитет за справяне със значими социални предизвикателства“

 

Следните бенефициенти са допустими:

  • местни, регионални, национални публични органи
  • международни организации
  • частни организации

Размерът на европейското финансиране за проектни предложения по първата покана е 76 млн. евро от ЕФРР и 7.5 млн. евро от ИПП. Максималният размер на европейското финансиране по проектите е до 85%. Продължителността на проектите следва да е до 30 месеца.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване, е публикуван на следната интернет страница: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/first-call

На 08.10.2015 г. в гр. Плевен предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020, като срокът за регистрация на участниците е до 02.10.2015 г.

Допълнителна информация за провеждането на националния информационен ден е публикувана на следната интернет страница: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5930

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon