Туристически информационен център, гр. Разлог

Адрес: гр. Разлог, ул. "Шейново" №13, ет. 0

Тел: 0876 145 151

E-maildestinationrazlog@abv.bg

Сайтhttp://www.destinationrazlog.com/index.php/bg/

Предлагани услуги:

Основни:

1. Информационна функция

 •  Предоставяне обща информация за туристическата дестинация - географска, икономическа, културна, историческа и друга;
 •  Създаване и поддържане база данни за цялостното туристическо предлагане - забележителности, услуги, туристически продукти и други;
 •  Предоставяне на информация (на място и онлайн) на посетители, местен бизнес, местно населени, местна власт и посетители.
 •  Разпространяване на информация за дестинацията с цел популяризирането й на местния, националния и международен пазар.

2. Разработване на туристически продукти:

 • Създаване и актуализиране на база данни за туристическите забележителностите на територията на дестинацията, природни и антропогенни туристически ресурси, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, транспорт, календар на събитията
 •  Проучване на потребностите
 • Разработване на продукти според търсенето
 • Разпространение на информация и комерсиализация на продуктите (издаване на месечни информационни бюлетини)

3. Подкрепа за развитие на туризма на местно ниво

 • Промотиране развитието на туризма на местно, регионално и национално ниво
 • Участие в планирането на развитието на туризма
 • Организация на събития в дестинацията

4. Мониторингова функция

 • Разработване на база данни за всички производители на туристически услуги (места за настаняване и други) на територията на дестинацията

Допълнителни:

1. Рекламна/промоционална функция:

 • Медийни участия (публикации в пресата)
 • Разработване и разпространяване на рекламни материали (печатни и електронни)

2. Резервационна функция:

 • Предоставяне на информация за места за настаняване, заведения за хранене, туристически атракции и транспорт.
 • Резервация и покупна на билети за транспорт, както и за събития, провеждани на територията.
 • Локална резервационна система. Копирни услуги

4. Други услуги , като изработване на сувенири.