Регионален исторически музей – Стара Загора

На 3 март 2009 г. е открита постоянната експозиция, разположена в специално построена за музей сграда с форма на пясъчен часовник. Уникалността на сградата се състои не само в нейната архитектура, а и в това, че е изградена непосредствено над главната улица (cardo maximus) на античния град Августа Траяна. Античното ниво е експонирано по възможно най-атрактивен начин и се вписва адекватно в структурата на новата сграда. Всички нива на музея са визуално обвързани чрез пробиви в плочите и цялостно отваряне към разкритата автентична археология. По горните етажи се разполагат експозиционни площи, разкриващи различните исторически етапи от развитието на града. Източно от двете части е оформен открит лапидариум. В административната част са разположени работни кабинети, фондохранилища, лаборатории, библиотека, конферентна зала и др. Сградата на музея разполага с три етажа и четири експозиционни нива.

Регионален исторически музей – Стара Загора притежава около 100 000 фондови единици движими културни ценности от Праисторията до съвременността. Уникални и със световно значение са експонатите: костен идол и мраморна антропоморфна фигурка от V хил. пр. Хр.; шлем-маска, сарматски меч, златна огърлица, лантерни, златна фиала, стъклена фиала с танцуваща жена, мраморна статуарна група на Орфей, оброчна плочка на Тракийския конник от ІІ в., стъклен съд модиолус, монетите на Августа Траяна, каменна плоча на лъвица с лъвче – герб на Стара Загора, препис на Паисиевата „История славянобългарская” от 1837 г., печатът на Археологическото дружество „Августа Траяна” и др. Експозицията проследява историята на района от VІ хил. пр. Хр. до възстановяването на опожарения през Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) град. В музейните фондове се съхраняват уникални материали за културния, икономическия и политическия живот на града и околността от Възраждането до наши дни.

Музейни обекти, които са под административно-организационно управление на  Регионален исторически музей – Стара Загора са: музей „Неолитни жилища”, Архитектурен комплекс „Музей на религиите”, Античен форумен комплекс на Августа Траяна, къща-музей „Градски бит ХІХ в.“, музеен обект „Хилендарски метох“, музеен обект „Късноантична мозайка от частен римски дом, ІV в.“ и др.