RSS

Доклад за извършена работа за първия месец от управлението на Министерство на туризма от министър Христо Проданов, като част от коалиционното споразумение
2022-01-28T16:41:00
Какво направихме с партньорите от коалиционното споразумение в туристическия сектор за един месец? За един месец министър Христо Проданов направи 50 срещи официални и работни срещи с представители на бранша, асоциации и други. Срещите бяха с цел анализ на туристическия сектор, извършен въз основа на получена информация от първоизточника с цел изработка на план за решаване на проблемите на сектора.От срещите стана видно, че бизнесът има проблеми с кадрите, несигурността породена от заповедите, които се издават от Министерството на здравеопазването в последния момент без да бъдат съгласувани с потърпевшите страни, липсата на подкрепа от страна на държавния сектор, проблемите с инфраструктурата, имиджа на страната, визовия режим,  рекламата, маркетинговите стратегии при разработване на бранда България, липсата на контрол от страна на държавния сектор, което намалява качеството и добавената стойност на туристическия продукт, както и много други проблеми свързани с туристическата индустрия. Коментира се обединението на сектора, за да може браншът заедно с Министерство на туризма да решават заедно, бързо и качествено проблемите в туризма.Обсъдено бе и бъдещо сътрудничество България – Грузия и България – ОАЕ, както и необходимостта да се отворят чартърни полети между двете страни, което ще доведе до увеличаване бройката на туристи идващи в България.Министър Проданов откри сезона в Банско и Пампорово, както и изложбата „Български паметници под закрилата на ЮНЕСКО“ в „Музея на туризма“ в София.Министър Проданов сближи връзките между Министерството на туризма и Министерството на здравеопазването, като Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма стана член на пандемичния комитет. Предстоят още срещи, като целта е заповедите, касаещи туристическия сектор, да бъдат дискутирани и да бъдат взимани най-подходящите и щадящи решения за бранша и справянето с пандемията.След проведена среща с Христо Стоичков стана ясно, че той ще бъде едно от лицата на България пред света.Относно финансовата подкрепа за бранша, за един месец министър Проданов, заедно с партньорите от коалиционното споразумение приеха:1.Предложението за реализиране на първата половина от 30 млн. лева помощи за сектора;2.Прието и предложението за 6 млн. лева помощи за туроператорите;3.Договорени са по-добри условия за кредитиране на бранша от страна на Българската банка за развитие (ББР);4.Прието предложението за запазване на ставката от 9% ДДС за ресторантьори, книги и бебешки стоки до края на 2022 г.;5.Мярката за помощи 60/40 за туристическия бранш е удължена до края на 2022 г.;6.Отворено е кандидатстването за втората половина помощи от 30 млн. лв. за бранша;7.Направено е предложение за ваучерите за храна да могат да бъдат използвани и за туристически услуги, но към този момент се чака одобрение. Предстоят още много промени и работа от страна на Министерството на туризма, за да може да се подобри секторът и изцяло да почувства спокойствието, сигурността и подкрепата от страна на администрацията. Туризмът е изключително важен за България и е необходима сериозна и съвместна работа от страна на институциите, за да се помогне на бизнеса да се развива и да се придаде тази добавена стойност на туристическата услуга, която България заслужава. Страната ни има всички необходими условия за това, но към този момент липсваше целенасочена, ясно структурирана политика в полза на туристическия сектор. В следващите месеци се очакват още много промени, които несъмнено ще допринесат за положителното развитие както на туристическата индустрия, така и на цялата икономика. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/doklad-za-izvurshena-rabota-za-purviya-mesec-ot-upravlenieto-na-ministerstvo-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9733:2022-01-28T16:41:00
Проект на Указания за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19
2022-01-28T16:28:00
Министерството на туризма публикува за запознаване, Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-07 Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на covid-19.Документите са публикувани с информационна цел и на този етап не се изискват коментари, бележки и предложения по тяхното съдържание.Указанията са разработени на основание Постановление на Министерския съвет № 427 от 9 декември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19, обн. ДВ. бр.104 от 12 Декември 2021г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2022г.Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства. На предприятията, които извършват туроператорска дейност, се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 6 000 000 лв., които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.Допустими кандидати от туристическия сектор по мярката са:1. предприятия, които са регистрирани съгласно раздел I, глава седма от Закона за туризма, вписани в Националния туристически регистър;2. предприятия, които имат сключена застраховка "Отговорност на туроператора" съгласно чл. 97 от Закона за туризма;3. предприятия, които имат задължения към клиенти за неосъществени пътувания през периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. вследствие на възникналата епидемия от COVID-19;4. предприятия, на които разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот през 2020 г. без ДДС и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г. е равна на или е по-голяма от 500 лв.;5. предприятия, които към 31 декември 2019 г. са средни или големи предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията);6. предприятия, които към 31 декември 2019 г. са микро- или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране;7. предприятия, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г.;8. предприятия, реализирали оборот над 500 лв. без ДДС за 2018 г. и над 500 лв. без ДДС за 2019 г.Средствата ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот без данък върху добавената стойност (ДДС) през 2019 г., но не повече от 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот без ДДС през 2020 г. и всички получени държавни помощи през 2020 и 2021 г. Подаването на заявленията за държавна помощ ще се извършва отново по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), модул „Е-кандидатстване“, като се очаква процесът по набиране на заявления по схемата индикативно да стартира на 04.02.2022 г. Документите за запознаване във връзка със Схемата, включват:Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-07 Приложения на етап кандидатстване:Приложение № 1 – Оценителен лист Приложения за отчитане на получената безвъзмездна помощ:Приложение № 2 – Образец на Отчет от получател на помощПриложение № 3 – Образец на Декларация за липса на друго публично финансиране.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/proekt-na-ukazaniya-za-kandidatstvane-po-shema-za-predostavyane-na-bezvuzmezdni
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9732:2022-01-28T16:28:00
Важна информация за туристическия сектор, получили държавна помощ по схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по класификацията на икономическите дейности (кид 2008) на НСИ
2022-01-28T14:48:00
Министерството на туризма публикува Указания за отчитане на разходите по схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.“ Указанията са публикувани и в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/49de7d10-e862-4b46-84db-c7564ced91e3Според документа всички предприятия, получили подпомагане по Схема BG-176789478-2021-05, са длъжни да оповестят отчетните документи като доказателство за извършените от тях плащания чрез модула „Комуникация с основна организация (ОО)“ на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).За отчитане се подават:Отчет (по образец) от получател на помощ по Схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.“ (Приложение 1), иДекларация (по образец) за липса на друго публично финансиране (Приложение № 2). Срокът за отчитане е до 6 (шест) месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта на предприятията (т.е. най-късно до 30 юни 2022 г.).Важно: За улеснение на отчитането, в модула „Комуникация с ОО“ в СУНИ е налична опция за изпращане на комуникация с наименование „Отчитане пред Министерство на туризма“, като всяко предприятие, получило подкрепа ще трябва задължително да подаде попълнени и подписани с КЕП: 1) Отчет от получател на помощ по Схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.“ и  2) Декларация за липса на друго публично финансиране. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/vazhna-informaciya-za-turoperatorite-poluchili-durzhavna-pomosht-po-shema-bg-0
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9729:2022-01-28T14:48:00
Министерство на туризма отвори за кандидатстване втората схема за подкрепа на туристическия сектор на стойност 30 млн. лв.
2022-01-28T13:14:00
Министерството на туризма отвори за кандидатстване втората мярка за предоставяне на безвъзмездни средства на стойност 30 млн. лв. по Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки и приложения към тях.Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 20 на сто от същия.Указанията и правилата са публикувани в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Схемата вече е отворена за кандидатстване от днес, 28.01.2022 г. Крайният срок за кандидатстване изтича на 04.02.2022 г. в 16:30 часа.За да кандидатствате по схемата, както и да се запознаете с указанията, може да го направите тук:https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/66d49bbd-2d91-44d6-a4c4-bf3de5681181Всякакви уточнения и въпроси по схемата могат да бъдат задавани в писмен вид, на следната електронна поща: shema6@tourism.government.bg
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvo-na-turizma-otvori-za-kandidatstvane-vtorata-shema-za-podkrepa-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9727:2022-01-28T13:14:00
Парламентарната комисия по бюджет и финанси и Комисията по туризъм приеха на първо четене възстановяването на държавната помощ от 35 евро на седалка за чартърни полети
2022-01-27T19:00:00
Парламентарната комисия по бюджет и финанси и Комисията по туризъм приеха на първо четене възстановеното на държавна помощ от 35 евро на седалка за чартърни полети с капацитет не по-малко от 100 места, насочена към туроператорите. Законопректът беше приет от двете комисии. Предстои разглеждане в зала. Зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева и директорът на дирекция „Туристическа политика“ Мая Никовска защитиха пред двете комисии направеното предложение за изменение в разпоредбата на чл. 26, ал. 1 и § 21б, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.С извършените по-рано промени със ЗИД, които доведоха до спиране на мярката, беше добавена думата „български“ пред въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни и редовни полети до Република България с цел туризъм, обстоятелство, което се оценява от Европейската комисия като дискриминационен текст спрямо останалите авиопревозвачи.В същото време бе допуснато до помощта за една и съща седалка да кандидатстват едновременно туроператори и авиопревозвачи.С изменението на нормата, което бе одобрено от комисиите, се цели  разрешената схема за държавната помощ да се възстанови със задна дата, без прекъсване, и по този начин да се подпомогнат и туроператорите, които са  изпълнили чартърни полети през времето на спряната трета фаза, която обхваща периода от 1 юни 2021 до 31 декември 2021 г. Целта на схемата, популярна като „35 евро на седалка“, е и да бъдат смекчени социално-икономическите последици за туристическия сектор от пандемията от COVID-19, като се осигури възможността на получателите на държавната помощ да се възстановят от кризата и да стабилизират ликвидността си, без да се предявява изискване към националността на превозвача.Като резултат – ще се възстанови прилагането на схемата за държавна помощ, което ще осигури допълнително предимство на дестинация България пред преките й конкуренти в региона.  Освен туроператорите, чартърни полети, от мярката могат да се възползват и тези туристически оператори, които са използвали места в редовни полети или в полети на ниско тарифни авиокомпании, за да доведат туристи в България. Правният режим, който хотелиерите трябва да спазват е задължителен за всички места за настаняване и лицата, които извършват дейност в обектите са задължени да водят регистър за настаняваните туристи. Изключения не трябва да има!Относно периода на действие на мярката – внесеният законопроект осигурява възможно най-бързо възстановяване на нормата за прилагане на мярката, респ. реалното й прилагане. Освен това предложението на МС предполага ретро активното й действие, т.е. и за периода от 01.07. до 15.09.2021г. включително. Подкрепяме възможно удължаване на периода на мярката след изтичане на двегодишния период от отмяната на извънредното положение в случай на следващо удължаване на временната рамка на ЕС и при доказана ефективност на помощта. Ако Временната рамка не бъде удължена, принципно е възможно нотифициране на държавната помощ, но по общия ред и без облекчените условия, срокове и сигурност, които Временната рамка осигурява. В рамките на предложения от нас срок в законопроекта Министерството на туризма ще направи оценка на ефективността на мярката с цел удължаване на срока на действието й съобразно рамката на ЕК.В законопроекта бе предложено и друго изменение в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, получено в процеса на съгласуване по чл. 32 от УПМС от Министерство на здравеопазването. С предложената промяна се дава възможност на превиващите в страната чужденци, членове на дипломатическите мисии, консулските служби и техните семейства да получат от наличните ваксини  срещу COVID-19 и през 2022 г. По този начин ще се гарантира по-нататъшната защита на очертания контингент лица в борбата срещу пандемията. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/parlamentarnata-komisiya-po-byudzhet-i-finansi-i-komisiyata-po-turizum-prieha-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9730:2022-01-27T19:00:00
Министър Проданов на среща със сръбския посланик: Приятелски народи сме и имаме голям потенциал за съвместна работа
2022-01-27T13:05:00
Приятелски народи сме и имаме голям потенциал за съвместна работа в областта на туризма. Това заяви министърът на туризма Христо Проданов по време на срещата си с Н. ПР. Проф. Желко Йович, посланик на Република Сърбия в София.Министър Проданов предложи да се обмисли създаването на съвместни туристически продукти, тъй като България и Сърбия имат множество културни, исторически и икономически сходства. „По този начин можем да привличаме туристи от далечни държави“, поясни той и добави, че един от перспективните подотрасли е поклонническият туризъм, които има сериозен потенциал за развитие.Също така министърът изрази надежда настоящата вълна от COVID-19 да е последна, за да можем да се върнем към нормалния ни начин на живот и свободно придвижване.От своя страна посланикът уточни, че сръбските туристи предпочитат българските зимни курорти, но според него е наложителна по-засилена рекламна кампания на Черноморието ни. „Нямаме езикова бариера, а това е много важно за сърбите“, бе категоричен той. По думите му, е необходимо разработването на общи проекти и инициативи, за да се постигат конкретни резултати. Според посланика трябва да се предприемат и стъпки за ускоряване на преминаването на автобусните превози през общата ни граница.Двете страни се споразумяха и за организиране на съвместни срещи между български и сръбски туроператори и представители на туристическия бизнес. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-na-sreshta-sus-srubskiya-poslanik-priyatelski-narodi-sme-i-imame
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9721:2022-01-27T13:05:00
Министър Христо Проданов участва в церемония по връчване на Наградите на германската икономика за 2021 г.
2022-01-25T20:00:00
Министърът на туризма Христо Проданов участва в церемонията по връчване на Наградите на германската икономика за 2021 г., организирани от Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК).Германия е утвърдена дестинация за българския входящ туризъм, като особено популярно по традиция е нашето Черноморие, заяви министър Проданов. По думите му, туризмът винаги бива застъпен в двустранните ни отношения като тематика в рамките на множество заседания на правителствено ниво.Благодарение на Германо-Българската индустриално-търговска камара и Българският Съюз по балнеология и СПА туризъм България бе включена в списъка от страни, в които граждани на Германия могат да ползват по линия на касите продукти за здравен туризъм.Стратегическото партньорство между Министерство на туризма и Германо-Българската индустриално-търговска камара в областта на маркетинга и рекламата цели да подобри информационния обмен между двете държави, промотирайки предимствата на дестинация България, популяризирайки различните видове туризъм и възможностите, които България предлага като сигурна, безопасна и устойчива дестинация.Министър Проданов връчи наградата в категория “Startup” на "Пейхоук" (Payhawk).
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-hristo-prodanov-uchastva-v-ceremoniya-po-vruchvane-na-nagradite-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9726:2022-01-25T20:00:00
Министър Проданов пред Сдружението на общините: Необходимо е тясно сътрудничество с местната власт, за да решаваме проблемите
2022-01-25T18:00:00
Необходимо е да имаме тясно сътрудничество с местната власт, за да решаваме конкретните проблеми. Това заяви министърът на туризма Христо Проданов по време на среща с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)."Общините имат изключително голям потенциал да развиват различни видове туризъм, но е важно да си сътрудничим, така че да постигаме резултати", обясни министърът. Той разясни пред присъстващите приоритетите на правителството в сферата на туризма, като открои - въвеждането на електронни визи и обединението на бранша.По отношение на бюджета за реклама министър Проданов уточни, че в маркетинговата стратегия ще бъде наблегнато на различните видове туристически продукти, които предлага страната ни, а не само на летен и зимен туризъм.Силвия Георгиева, изпълнителен директор на сдружението обърна внимание на вътрешния туризъм и според нея е важно общините да си сътрудничат с Министерство на туризма при организацията на рекламни кампании, така че те да достигат до по-голям брой хора.Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян благодари на министър Проданов за добрия диалог. По думите ѝ, общините имат важна роля за развитието на туризма както на местно, така и на национално ниво.По време на разговора бяха повдигнати и теми, свързани с работата на Организациите за управление на туристическите райони, статута на националните курорти и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).В срещата присъстваха още Владимир Георгиев - кмет на община Самоков, Неби Бозов - кмет на община Сърница, Красимир Джонев - кмет на община Летница, д-р Васко Стоилков – кмет на община Сливница и Людмила Величкова - управител на „НСОРБ Актив“. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-pred-sdruzhenieto-na-obshtinite-neobhodimo-e-tyasno
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9720:2022-01-25T18:00:00
Зам.-министър Георгиева участва в заседанието на Управителния съвет на Български съюз по балнеология и СПА туризъм
2022-01-25T17:46:00
Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева участва в заседанието на Управителния съвет на Български съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА). Тя представи основните точки в утвърдения вече План за развитие на здравния туризъм за периода 2022-2025 г., като уточни, че е от изключително значение междуинституционалното взаимодействие, особено с Министерство на здравеопазването. “За нас е важно другите министерства също да припознаят социално значимите теми, свързани с туризма, в т.ч. и идеята ни за въвеждане на ваучери за здравна превенция и туристически услуги”, поясни тя.Зам.-министърът каза още, че позиционирането на България като дестинация за здравeн туризъм е един от приоритетите на министерството и в тази насока ведомството е направило необходимите усилия да защити по-голям бюджет за маркетинг и реклама. По думите на зам.-министър Георгиева е важно и балансираното и интегрирано развитие на здравния туризъм на регионално ниво, тъй като “силен национален продукт може да се базира на силни регионални продукти”.Тя разясни пред присъстващите схемите за държавна помощ, които администрира Министерство на туризма и които предстои да бъдат стартирани.“Не изоставяме и стратегическите задачи, свързани със създаването и  обучението на кадрите в туризма, както и работата за облекчаване на визовите процедури”, допълни още зам.-министърът, като ще бъдат продължени и действията за създаване на гаранционен фонд, който да защитава интереса както на потребителите, така и на бизнеса.От своя страна председателят на БСБСПА Сийка Кацарова изрази своята благодарност към Министерство на туризма за доброто партньорство и изрази надежда за бъдещето развитие на страната ни като разпознаваема дестинация за здравен туризъм. Според нея в момента липсва темата за превенция на здравето и е необходимо да бъдат насочени общи усилия в тази посока.По време на заседанието бяха обсъдени различни проблеми и бъдещи инициативи, които биха подпомогнали развитието на здравния туризъм у нас. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zam-ministur-georgieva-uchastva-v-zasedanieto-na-upravitelniya-suvet-na-bulgarski
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9719:2022-01-25T17:46:00
Министър Проданов проведе работна среща с посланика на Държавата Израел, Н. Пр. Йорам Елрон
2022-01-25T09:34:00
Министърът на туризма Христо Проданов проведе работна среща с посланика на Държавата Израел, Н. Пр. Йорам Елрон. Двамата обсъдиха двустранните отношения между Израел и България, както и начините за подобряване на туристопотока между двете страни.Министърът заяви пред посланика, че отношенията ни са изключително приятелски и ще се радва тясното сътрудничество да продължи и занапред. „Надявам се това да е последната вълна от COVID-19, за да можем да се върнем към нормалния ни начин на живот и свободното придвижване“, уточни той.  От своя страна Н. Пр. Йорам Елрон припомни, че страната ни е изключително популярна дестинация сред гражданите на Израел и благодари на министър Проданов за това, че българското правителство премахна ограниченията за влизане от Израел. По думите му, непрекъснато се увеличава броят на израелските туристи, които идват в страната ни. „България е стратегически партньор и имаме потенциал да разширим областите на сътрудничество“, бе категоричен той. Според него има място за развитие и на здравен и спа туризъм – туристически продукти, към които гражданите на Израел също проявяват интерес напоследък.Министър Проданов и посланик Елрон дискутираха и възможността за подписването на Меморандум за разбирателство между двете министерства на туризма.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-provede-rabotna-sreshta-s-poslanika-na-durzhavata-izrael-n-pr
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9717:2022-01-25T09:34:00
Зам.-министър Мариела Модева участва в представянето на брандиран с фолклорни мотиви вагон на теснолинейката Септември – Добринище
2022-01-24T15:46:00
Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева участва в представянето на „Галерия на колела – мостове между народите“ върху единствената действаща теснолинейка в България. Събитието се проведе на гара Септември по инициатива на Art4Diplomacy като целта е да се насочи вниманието към теснолинейката, но и да запознае широката публика с елементи от културата на близки и далечни страни.Културният проект бе представен от художник Петя Илиева в присъствието на посланици и представители на дипломатически мисии от различни държави.Проф. Модева поднесе поздравителен адрес до организаторите от името на министъра на туризма Христо Проданов, като заяви, че подобен тип събития засилват разпознаваемостта както на град Септември и региона, така и на България като туристическа дестинация и помагат да се утвърди положителният имидж на страната ни, привличаща все повече посетители през цялата година.Тя поздрави всички присъстващи и за усилията, които полагат да развиват и популяризират българското културно наследство, туризма и обществения транспорт както сред българските, така и сред чуждестранните туристи. „Министерството на туризма винаги ще подкрепи всяка идея и инициатива, която влияе позитивно за напредъка на туризма в страната и утвърждаването ѝ като целогодишно място за пътувания и ваканции, предлагащо висококачествени и разнообразни продукти и услуги“, заключи зам.-министърът. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zam-ministur-mariela-modeva-uchastva-v-predstavyaneto-na-brandiran-s-folklorni
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9716:2022-01-24T15:46:00
Министър Христо Проданов разговаря с председателя на Българската федерация по волейбол Любо Ганев
2022-01-24T14:39:00
Министърът на туризма Христо Проданов разговаря с председателя на Българската федерация по волейбол Любо Ганев. На срещата присъства и Петър Кънев, вицепрезидент на федерацията.Министър Проданов заяви, че спортният туризъм е изключително важен за развитието на страната ни като целогодишна туристическа дестинация. По думите му, Министерство на туризма ще положи усилия да промотира възможностите за такъв тип туризъм у нас, тъй като подобни мероприятия дават възможност на посетителите по време на пътуването си да се запознаят и с различни природни и културни забележителности.По време на разговора Любо Ганев поясни, че в последните години се наблюдава засилен интерес от чуждестранни гости към спортните мероприятия в България, което допринася както за развитието на спорта, така и за туристическия сектор.Двамата обсъдиха бъдещи идеи и инициативи, както и начини за рекламиране на предстоящи волейболни форуми.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-hristo-prodanov-razgovarya-s-predsedatelya-na-bulgarskata-federaciya-po
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9715:2022-01-24T14:39:00
Министерство на туризма ще участва в Международната туристическа борса „Ваканция и СПА Експо“ на 24 и 25 февруари 2022 г.
2022-01-20T16:48:00
Министерство на туризма ще участва в Международната туристическа борса „Ваканция и СПА Експо“, която ще се проведе на 24 и 25 февруари 2022 година в Интер Експо Център в София. Тази година акцентът на изложението ще бъде „Завръщане към нормалното“.Министър Христо Проданов ще открие събитието и ще представи основните теми, върху които Министерството ще работи, във връзка с привличане на нови туристи, липсата на кадри, стимулиране на вътрешния туризъм и разрешаването на още много други проблеми, свързани с туристическия сектор в България. Изключително важна тема ще е и обединението на бранша.Програмата на изложението предвижда и дискусионни панели, на които ще бъдат обсъждани важни теми и въпроси, касаещи туристическия бранш. Както всяка година, се очаква и голям международен интерес. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvo-na-turizma-shte-uchastva-v-mezhdunarodnata-turisticheska-borsa
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9708:2022-01-20T16:48:00
Проф. Мариела Модева връчи награди за най-четени нонфикшън автори на наградите на Столична библиотека
2022-01-19T14:27:00
Зам.-министърът на туризма проф. Мариела Модева връчи награди за най-четени автори на нонфикшън литература на Седмото издание на „Годишни награди“ 2021 на Столична библиотека. Тя поднесе призовете за второ и трето място на писателите проф. Иво Христов и Мадлен Алгафари.„Книгите и библиотеките са онази сила в дипломацията, която строи мостове и изгражда най-дълготрайните връзки и контакти. Те създават и този образ на нашата страна, който всички искаме да видим“, заяви проф. Модева, връчвайки отличията. Тя поздрави всички, за които книгите, образованието и знанието са пътеводни в живота им и пожела образованите, интелигентните и четящите хора, както и авторите на книгите да бъдат в авангарда на управлението на обществото, за да изграждат образа на България като интересна туристическа и културна дестинация. „Важно е всички ние да бъдем горди от това, което е създадено преди нас, това, което се изгражда днес и това, което ще бъде утре“, заключи зам.-министърът.  На церемонията присъства и началникът на кабинета в Министерство на туризма г-жа Диана Тонова. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/prof-mariela-modeva-vruchi-nagradi-za-nay-cheteni-nonfikshun-avtori-na-nagradite-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9699:2022-01-19T14:27:00
Министър Проданов и грузинският посланик обсъдиха възможността за създаване на директна самолетна линия между България и Грузия
2022-01-19T13:24:00
Министърът на туризма Христо Проданов и посланикът на Република Грузия у нас Н.Пр. Тамуна Лилуашвили обсъдиха възможността за създаване на директна самолетна линия между България и Грузия.По време на разговора министър Проданов заяви, че създаването на подобна авиолиния безспорно ще увеличи потенциала за обмен на туристи между двете държави. „Аз напълно подкрепям идеята и бих направил всичко възможно да се осъществи, защото всяка една такава възможност дава сериозна предпоставка за подобряване на взаимоотношенията между България и Грузия, както и за увеличаване на двустранния туристопоток“, уточни той.Според Н.Пр. Тамуна Лилуашвили страните ни имат много общи неща и подобна линия би подпомогнала развитието на туристическия сектор. „За мен е много важно българите да припознаят Грузия като туристическа дестинация, както и обратно“, бе категорична тя. По думите ѝ Грузия е богата на природни ресурси и забележителности и в тази връзка се полагат множество усилия за рекламирането им пред българските граждани.Министър Проданов и посланика дискутираха и възможностите за осъществяване на журналистически турове в двете страни, както и бъдещи съвместни идеи и инициативи.  
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-i-gruzinskiya-poslanik-obsudiha-vuzmozhnostta-za-suzdavane-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9698:2022-01-19T13:24:00
Министър Проданов пред посланика на ОАЕ: Важно е да развиваме туристопотока между двете страни
2022-01-18T14:18:00
В последните години се наблюдава доста засилен туристопоток между България и ОАЕ и ще се радвам, ако развиваме заедно този потенциал. В тази връзка се надявам на едно ползотворно и успешно сътрудничество с Вас в бъдеще. Това заяви министърът на туризма Христо Проданов по време на срещата си с Н.Пр. Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми, извънреден и пълномощен посланик на Обединените арабски емирства у нас.Министър Проданов увери посланика, че въпреки продължаващата пандемия от коронавирус, Министерство на туризма работи за безпроблемното протичане на зимния сезон, така че да можем да посрещнем гостите от ОАЕ. Той обясни, че са водени разговори с ръководството на летище София, според които има сериозен потенциал за двойно увеличение на полетите от Близкия Изток. „Един от основните ни приоритети е да въведем електронни визи, защото това е перспектива, която можем да развиваме“, поясни още министърът.От своя страна посланик Султан Рашид Султан Алкайтуб Алнуайми каза, че Обединените арабски емирства гледат на България като на стратегически партньор и се надява, че 2022 г. ще бъде добра година и ще допринесе за развитието на отношенията между двете държави, особено в сферата на туризма. По думите му България има много добри условия за туризъм и прекрасни места за посещения, като в момента много от гражданите на ОАЕ избират страната ни за практикуване на зимни спортове. Предпочитанията им са свързани с големите зимни курорти Банско, Пампорово и Боровец.Двамата обсъдиха и възможността за подписване на Меморандум за сътрудничество в областта на туризма с Министерство на икономиката на ОАЕ.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-pred-poslanika-na-oae-vazhno-e-da-razvivame-turistopotoka-mezhdu
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9691:2022-01-18T14:18:00
На работна среща бяха обсъдени възможностите за алтернативен и приключенски туризъм у нас
2022-01-17T16:51:00
На работна среща с представители на алтернативния и приключенски туризъм министърът на туризма Христо Проданов обсъди предстоящи идеи и инициативи за развитие на този вид туристически продукти у нас.  В дискусията участваха Българска асоциация за алтернативен туризъм, „Планини и хора“ – асоциация на планинските водачи в България, Българска асоциация на винените професионалисти, Сдружение „Българско кемпер общество“, Мирослава Петрова, депутат от 47-то НС и адвокат Димитър Бораджиев.Министър Проданов заяви, че Министерството на туризма ще обърне специално внимание на този сегмент от туризма, защото това е един добър начин за развитие на целогодишен туристически продукт и за раздвижване на слаборазвитите региони в страната. „Можем да направим съвместно нещо добро, което да е в полза на целия туристически бранш, защото само ако мислим всички в една посока ще постигаме резултати“, бе категоричен той.Представителите на бизнеса представиха пред министъра своите идеи и виждания за развитието на алтернативния и приключенския туризъм в България, като уточниха, че в Европа къмпингуването е изключително развита дейност, особено в страни като Испания, Италия, Франция и Дания. По думите им в последните години много хора се ориентират към къмпингуването, тъй като е най-безопасният вид туризъм, особено във времена на пандемия. От бранша заявиха, че имат готовност да представят стратегия за къмпинг туризма, която ясно да начертава посоките за развитие, тъй като до момента не му е отделяно специално внимание и много малко чуждестранни туристи идват у нас с кемпери. Те поставиха и въпроси, свързани с държавната субсидия за чартърите и създаването на гаранционен фонд.По време на срещата бе обсъдено и значението на селския и винения туризъм. Според бизнеса и за българските, и за чуждестранните гости е от изключително значение самото преживяване в конкретното място за настаняване или регион, а това дава възможност за промотирането на много продукти и инициативи. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/na-rabotna-sreshta-byaha-obsudeni-vuzmozhnostite-za-alternativen-i-priklyuchenski
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9690:2022-01-17T16:51:00
Министър Христо Проданов откри изложбата „Български паметници под закрилата на ЮНЕСКО“ в „Музей на туризма“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии
2022-01-14T10:47:00
Министър Христо Проданов откри изложбата „Български паметници под закрилата на ЮНЕСКО“ в „Музей на туризма“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии.„Културното наследство е много важно за България, то отваря врати за изцяло нов туризъм в страната ни“, заяви министър Проданов.Паната в изложбата разкриват седем обекта, представящи културното наследство на България, два обекта на природното наследство и един сериен обект, в който участва и България. Могат да се видят гледки от вековните букови гори на резерватите в Национален парк „Централен Балкан“ като част от сериен обект на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“, Ивановските скални манастири, Природен резерват „Сребърна“, Свещарската гробница, Мадарски конник, Национален парк „Пирин“, Боянската църква, Казанлъшка гробница, Старинния град Несебър и от Рилския манастир. Те са представени чрез професионални художествени фотографии и триезични научно издържани текстове.Изложбата се реализира в партньорство с Министерството на туризма, Музея за туризъм, УНИБИТ, Държавен културен институт към министъра на външните работи, Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. На събитието присъстваха още д-р Мартин Захариев, заместник-председател на Национален борд по туризъм, проф. д-р Евгений Велев, директор на Музея на туризма, преподаватели, студенти, представители на Българския туристически съюз и други. Експозицията може да бъде видяна в сградата на УНИБИТ на бул. „Шипченски проход“ 69А, София, жк. Христо Смирненски, Слатина до края на март 2022 година.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-hristo-prodanov-otkri-izlozhbata-bulgarski-pametnici-pod-zakrilata-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9689:2022-01-14T10:47:00
Министър Проданов проведе среща с кмета на община Русе
2022-01-14T10:27:00
В Министерството на туризма се проведе среща с Пенчо  Милков – кмет на община Русе. На срещата се обсъдиха проблемите на града във връзка с туристическия поток.Милков посочи, че е необходимо РЗИ да актуализира по-често системата, за да става възможно най-бързо сканирането на личните данни на входящите туристи. „Трябва да се помисли за възможност на пунктовете, където няма представители на РЗИ, да могат също да преминават туристи“, заяви кметът.Обсъдиха се възможностите за журналистически турове, ежегодното изложение „Уикенд туризъм“ и още много други теми, свързани с Дунавския регион.Министър Христо Проданов заяви, че застава изцяло зад създаването на нова визия, с която да може да се усети духът на Дунав. Необходимо е и създаването на нов бранд за България, нови регионални маркетингови стратегии и планове. Относно ОУТР-та министърът заяви, че е необходимо от тяхна страна да се представят инициативи и отчет за свършената работа, а не да се очаква единствено увеличаване на щата. Това е условието за подсигуряване на финансирането им.По думите на министъра е изключително важно Министерството на туризма да работи заедно с общините по места, тъй като това е единственият начин туристическият сектор да увеличи качеството на предлаганите услуги и добавената стойност.  Диалога с бранша не бива да бъде прекъсван, заключи той.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-provede-sreshta-s-kmeta-na-obshtina-ruse
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9687:2022-01-14T10:27:00
Министър Христо Проданов представи политическия си кабинет на среща с парламентарната комисия по туризъм в Народното събрание.
2022-01-14T10:20:00
Министър Христо Проданов представи политическия си кабинет на среща с Постоянната комисия по туризъм към 47-то Народното събрание. Ирена Георгиева - заместник-министър, Мариела Модева - заместник-министър, Диана Тонова – началник кабинет и Михаела Демиревска - Белухова са в състава на политическия кабинет на министъра. Те са експерти с дългогодишен опит в областта на туризма, културата, правото и маркетинг комуникациите. „Съвместната работа е изключително важна за сектора туризъм“, заяви Проданов и сподели, че е отворен за диалог в тази насока. „Част от основните ни задачи са обединение на бранша и постоянна връзка с него, облекчаване на визовия режим за входящи туристи, реализиране на помощите за сектора, контрола, ваучерите за храна да могат да бъдат използвани за почивки, разрешаване на проблема с липсата на кадри, разработване и въвеждане на нови маркетингови стратегии и планове, както и изграждане на изцяло нов бранд на туризма в България. Общата работа и взаимното доверие с държавните институции в страната е изключително важна за сектора. По този начин не само ще подобрят предлаганите услуги на туристите, но и ще отвори врати за изцяло нов туризъм в България. Изключително важна е и постоянната връзка със сектора“, посочи още министър Продонов.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-hristo-prodanov-predstavi-politicheskiya-si-kabinet-na-sreshta-s
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9686:2022-01-14T10:20:00
Министър Проданов разговаря с представители на Сдружение „Рафаел – инфо, култура и туризъм"
2022-01-13T09:31:00
Министърът на туризма: Трябва да се опитваме заедно да взимаме решенията, защото проблемите ни са общи Министърът на туризма Христо Проданов разговаря с представители на Сдружение „Рафаел – инфо, култура и туризъм". На срещата бяха обсъдени различни проблеми в туристическия сектор, както и начини и идеи за решаването им."Трябва заедно да се опитваме да взимаме решенията, защото проблемите ни са общи", заяви министър Проданов пред присъстващите. Той даде подробности, свързани с мярката за подкрепа на туристическия сектор на стойност 30 млн. лв., както и детайли относно новата кредитна линия на Българската банка за развитие, насочена към засегнатите от пандемията микро-, малки и средни фирми от хотелиерския и ресторантьорския бранш. По думите му една от основните му цели е да проведе разговори с представители на повечето туристически организации, а след това да бъде изготвен анализ на проблемите и да се пристъпи към решаването им.От своя страна представителите на сдружението споделиха притесненията си относно тромавите процедури при издаването на визи за чуждестранни туристи, както и липсата на кадри в сектора. Те предложиха да бъдат създадени работни групи за различните видове туризъм, които да работят по изготвянето на рекламни стратегии и различни маркетингови активности.Сдружение "Рафаел – инфо, култура и туризъм" постави въпросa и за т.нар. зелени коридори и транзитни маршрути за организирания туристически автобусен превоз от държавите Украйна, Молдова, Полша, Чехия, Словакия и Унгария. За тях е важно преди началото на летния сезон проблемът да бъде решен и да няма спрени автобуси с туристи по границите.Не на последно място бе обсъдена и темата за здравния туризъм и климатолечението. "Трябва да използваме зелените ресурси на Странджа и съчетавайки ги с останалите природни дадености в региона, можем да направим иновация и да създадем нов продукт, свързан с климатолечението и здравния туризъм, който да насочи вниманието както на българските, така и на чуждестранните туристи", поясниха от сдружението.  
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-razgovarya-s-predstaviteli-na-sdruzhenie-rafael-info-kultura-i
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9682:2022-01-13T09:31:00
Министър Проданов обсъди бъдещи инициативи с представители на екскурзоводите и планинските водачи у нас
2022-01-12T09:43:00
В Министерството на туризма се състояха срещи със Съюза на екскурзоводите в България, Асоциация на екскурзоводите в България, Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“-Бургас, „Планини и хора“ – асоциация на планинските водачи в България и Хесус Кабайеро Пинто – изпълнителен директор, председател на управителния съвет на „Соф Кънект“ – концесионер на летище „София“.На срещите се обсъдиха проблемите на бранша, свързани с недостатъчното финансиране на бранша, нелегалните екскурзоводи в България, неясните разпоредби, липсата на резултати от работата на информационните центрове ОУТР-та, визов режим и др.Според г-н Хесус Кабайеро Пинто, проблемите с визовия режим водят до значително намаляване на потока  туристи от Близкия изток и Арабския полуостров. Представителите на „Соф Кънект“ посочиха, че имат три основни стратегии за увеличаване свързаността на България. В момента работят върху свързването на София със света само с едно прекачване, увеличаване броя на директните дестинации и привличането на повече дълги полети, преминаващи през летище „София“. Сигурни са, че общата работа на едно летище с Министерството на туризма и общината, ще доведе до увеличаване на туристическия поток.Министър Проданов заяви, че ще поеме ангажимент да съдейства за реализирането на тази идея. Той подчерта, че част от приоритетите на министерството ще бъдат преодоляване на проблемите с нелегалните екскурзоводи в страната, проблемите с недостатъчната подкрепата от страна на държавата към сектора и финансирането му, както и визовия режим. Христо Проданов поясни, че е възможно да се направи програма съвместно с Министерството на образованието за изпълнение на услуги от страна на екскурзоводите като по този начин се помогне с финансирането в кратки срокове.Предстои темата да бъде дискутирана със сектора, Министерството на туризма и Министерството на образованието.Относно Ковид кризата министърът заяви, че към момента Министерство на туризма е постигнало договореност с Националния щаб за отпадане задължението за ваксинация на децата от 12 до 17 години, които идват в България като туристи. По този начин се надява повече хора да посетят страната ни.Министър Проданов завърши, че за него летище „София“ е вратата на България и от страна на министерство на туризма има необходимата подкрепа и желание за сътрудничество.Предстоят още срещи с бранша.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-obsudi-budeshti-iniciativi-s-predstaviteli-na-ekskurzovodite-i
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9671:2022-01-12T09:43:00
Министър Проданов проведе среща с Организация на експертите мениджъри в туризма, с Франк Кванте - главен изпълнителен директор на Фрапорт България и Мартин Захариев – зам.-председател на Националния борд по туризъм
2022-01-11T09:43:00
Министър Христо Проданов проведе среща с Организация на експертите мениджъри в туризма, с Франк Кванте - главен изпълнителен директор на Фрапорт България и Мартин Захариев – зам.-председател на Националния борд по туризъм.На срещата се обсъдиха проблемите на бранша, свързани с кадрите в сектора, несигурността, инфраструктурата и рекламата. Дискутираха се даденостите на България и по какъв начин може да се използват, за да се привлекат повече туристи и как да се подобри качеството на предлаганите услуги.Христо Проданов заяви, че е съгласен с представителите на бранша и според него е нужно да се промени цялостното възприятие за България от страна на туристите. Нужно е създаване на ново лого, слоган, както и цялостна нова маркетингова и рекламна стратегия. Необходимо е не само да се повиши бюджета за реклама и маркетинг на министерството, но е и да се променят както маркетинговите, така и рекламните стратегии и канали за реализация, за да се постигне максимален ефект. Дигиталната реклама към момента е оставала на заден план, редно е това също да се промени.Министър Проданов заяви, че за него е много важно секторът да бъде обединен и сподели, че за в бъдеще маркетинговите и рекламни стратегии трябва да бъдат консултирани с бранша, за да може да се подобри максимално крайният резултат от кампаниите. Идеята е не само Министерството на туризма, но представители на всички видове туризъм в България да се включат. „По този начин като резултат ще имаме по-качествено таргетини групи от потенциални клиенти и ще има възможност да им се предостави информацията, която желаят да получат по най-подходящия начин“, посочи той. Редно е в министерството да има експерти, които да отговарят за сегментирането в туризма, подчерта още министърът.Предстоят още срещи с туристическия бранш. В най-кратък срок ще се сформират работните групи, за да се започне възможно най-скоро работа по проблемите на бизнеса.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-provede-sreshta-s-organizaciya-na-ekspertite-menidzhuri-v-turizma
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9667:2022-01-11T09:43:00
Министър Христо Проданов проведе неофициални срещи с Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Национален борд по туризъм
2022-01-08T13:40:00
Министър Христо Проданов проведе неофициални срещи с Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Национален борд по туризъм.На срещата се обсъдиха основните проблеми на бранша, свързани с начина на изчисляване на помощите, ефективността им, проблемите на политиката за сезоните работници, липсата на електронни визи, липсата на кадри в сектора, рекламата, зеления сертификат, несигурността, която се поражда от политиката на Министерството на здравеопазването при издаване на заповеди в последния момент без гратисен период, инфраструктурата и още много други проблеми, от които страда не само сектора, но и в цялост икономиката на България. „Туристическият сектор е най-бързия и лесен проводник на финансиране на икономиката ни, поради тази причина останалите министерства трябва да помагат максимално на Министерството на туризма“, посочиха от бизнеса.Според бранша дефиницията за турист трябва да се промени, както и трябва да се направят промени в Закона за туризма, за да може да се повиши конкурентоспособността на българския туристически продукт и мерките да станат работещи за всички в сектора.Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация предложи още, на техни разноски в базите им, да почиват български журналисти за по няколко дни, за да могат спокойно да подготвят репортажите си, с които да се  рекламират местните ни забележителности.Министър Проданов заяви, че напълно разбира и подкрепя бранша. Той даде пример, че докато е бил депутат е отправял няколко пъти искане ваучерите за храна да се използват и при закупуване на туристически продукти, но до сега не се е приемало. Въпреки спънките от предните правителства, той ще продължи да работи върху своето предложение, както и в подкрепа на туристическия сектор.  Министър Проданов посочи, че е важно туристическият сектор да бъде обединен, за да може той самият да има повече авторитет да помага. Напълно разбира ситуацията и подкрепя бранша. Министърът предложи да се състави комитет по туризъм, в който да се включат представители от всички асоциации, за да може наистина да се помага на този сектор."Процедурата по реализиране на първата мярка от 30 млн. лева, с която се подпомогна туризма вече приключи, като днес беше издадено и последното платежно нареждане“, отбеляза министърът. В ход е втората мярка за 30 млн. лева, за която вече има прието постановление на МС и се очаква нотификация на ЕК. Министърът увери бизнеса, че в министерството е създадена организация за работа и след получаване на одобрението от ЕК максимално бързо ще се процедира.Министър Проданов заяви още, че работата в министерството ще се оптимизира, ще се променят неработещите практики и ще се повиши капацитетът, защото просперитетът на сектора е негов приоритет. От ежедневните срещи с бранша очаква да добие информация от първа ръка кои мерки ще са най-подходящи, за да може сектора да започне да работи спокойно и да вижда сигурен партньор в лицето на Министерството на туризма.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-hristo-prodanov-provede-neoficialni-sreshti-s-bulgarska-hotelierska-i
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9666:2022-01-08T13:40:00
Министър Проданов проведе работни срещи с Асоциацията на инкъминг агенциите в България и асоциации на туроператори и туристически агенти
2022-01-07T12:51:00
На 06.01.2022 г. и 07.01.2022 г. в Министерство на туризма, по покана на Министъра на туризма, се провеждат неформални срещи с представителите на туристическия бизнес у насНа 06.01.2022 г. се проведоха срещите с Асоциацията на инкъминг агенциите в България и представители на туроператори и туристически агенти. Обсъдиха се проблемите на бранша и съвместната бъдеща работа.Министър Проданов заяви, че е важно за сектора да бъде обединен, защото така и той и браншът ще бъдат по–силни и авторитетни и ще се постигнат по-лесно общите цели. В тази връзка, от особено значение е решенията да се взимат на общи форуми и да се подкрепят от всички. За министерството е важно да има ясна представа къде и как може да помогне, като помощта трябва да се фокусира върху наистина значими проблеми за бизнеса. Прие се да бъде организирана малка работна група с представители на сектора и на министерството, за да може да се решават по-бързо и качествено проблемите. Страните се обединиха рекламата на България де бъде съобразена с нуждите на пазара и мнението на сектора.На срещата се обсъди модела на гаранционния фонд, помощите по мярката 60/40, както и 35-те евро на седалка, която към момента е спряна. Министър Проданов заяви, че ще се положат всички усилия за повторно стартиране на мярката, като се очаква до края на този месец внесените законопроекти в Народното събрание да бъдат приети и да се стартира в най-кратки срокове изплащането на обещаните помощи.От своя страна представителите на бранша споделиха притесненията си относно несигурността и непредвидимостта в държавата. Изразиха становището си, че заповедите, които се издават от министъра на здравеопазването, във връзка с рестрикции, свързани с пандемичната обстановка, следва задължително да са с достатъчен срок за привеждане в изпълнение. Когато срокът е в последния момент, без гратисен период, се повлиява изключително негативно върху бранша. Тази несигурност от една страна има негативен ефект върху имиджа на страната и от друга води до сериозни финансови загуби. Част от проблемите за решаване са и липсата или лошото качество на инфраструктурата, утежнения визов режим, представителството извън страната.Министър Проданов заяви, че целта на тези неформални срещи е да чуе от първо лице за проблемите в бранша, за да може Министерството на туризма да знае по какъв начин най-ефективно да помогне на сектора. Предстоят още срещи с представителите на туристическия сектор.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-provede-rabotni-sreshti-s-asociaciyata-na-inkuming-agenciite-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9663:2022-01-07T12:51:00
Министър Проданов и Христо Стоичков обсъдиха бъдещо сътрудничество за популяризиране на страната ни като туристическа дестинация
2022-01-05T16:38:00
Министърът на туризма Христо Проданов проведе среща с Христо Стоичков. Двамата обсъдиха бъдещото сътрудничеството между министерството и футболната ни легенда за популяризиране на страната ни като туристическа дестинация. Стоичков се съгласи да бъде едно от лицата на българската туристическа реклама пред света.Христо Проданов заяви, че страната ни трябва да използва ресурса на нашите спортисти и постиженията им и ще се радва човек като Стоичков да стане една от емблемите ни в областта на туризма, защото изявените и доказани личности като него могат само да допринесат за положителния имидж на страната ни.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-i-hristo-stoichkov-obsudiha-budeshto-sutrudnichestvo-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9662:2022-01-05T16:38:00
Министерски съвет прие постановления за определяне на реда и условията за отпускане на държавна помощ за сектор туризъм и за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания
2022-01-05T13:32:00
На редовното си заседание, днес 05.01.2022 г., Министерският съвет прие две постановления -  Постановление за изменение на  Постановление № 405 на Министерския съвет от 2021г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки (обн. ДВ. бр.100 от 2021 г.) и  Постановление за изменение на Постановление №427 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19, обн. ДВ бр. 104 от.2021 г.Двете постановления, които са изменени, регламентират държавна помощ за сектор туризъм и за туроператори, които дължат суми за връщане на клиенти за неосъществени пътувания поради COVID-19 пандемията за периода 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г.  За схемите са изпратени уведомления до Европейската комисия и се очаква решение за одобряването им.  Приетите  нормативни актове  отразяват  настъпилите промени от последното шесто изменение от 18  ноември 2021 г. на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19, приета на 19 март 2020 г.,  за допълнително удължаване на срока на действие на мерките до 30 юни 2022 г. и за увеличаване на размера на допустимата обща помощ.По схемата за подпомагане на сектор туризъм ще могат да кандидатстват и екскурзоводи и планински водачи, които са организирали дейността си като предприятия и развиват дейност в код 79.90 и 93.19, съгласно КИД-2008. С изменението на подзаконовите актове  се цели синхронизиране с европейското законодателство в областта на държавните помощи, като по този начин се адаптират таванът на мерките (от 1800 000 евро на 2 300 000 евро) и срокът за изпълнението им с цел справяне на предприятията от туристическия сектор с продължителните икономически последици от настоящата криза.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerski-suvet-prie-postanovleniya-za-opredelyane-na-reda-i-usloviyata-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9660:2022-01-05T13:32:00
Министерство на туризма и Българска банка за развитие подписаха меморандум за сътрудничество в помощ на хотелиерския и ресторантьорския бранш
2022-01-04T15:31:00
Министър Проданов: Програмата „Подкрепа за туризма“ ще даде възможност за подобряване на ликвидността на фирмите, така че те да са по-конкурентоспособни и да работят по-спокойно Министерство на туризма и Българска банка за развитие подписаха меморандум за сътрудничество, чрез който ще бъде осигурено директно финансиране на засегнатите от пандемията микро-, малки и средни фирми от хотелиерския и ресторантьорския бранш. Подписите си положиха министърът на туризма Христо Проданов и изпълнителните директори на ББР Владимир Георгиев и Живко Тодоров. На събитието присъства и министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер.За да осигури по-голям достъп до ликвидност в трудната обстановка, ББР създава нова програма "Подкрепа за туризма ", която ще помогне на хотелиери и ресторантьори, включително стартиращи, да посрещнат своите нужди, да се справят с просрочени задължения и да облекчат текущите си плащания към финансови институции и доставчици.Обемът на програмата е 60 млн. лв., като банката ще предложи два продукта - "Ликвидна помощ за ресторантьори", и "Ликвидна помощ за хотелиери". Предимството на новите условия е, че осигуряват достъп до финансиране и на фирми в просрочие до 90 дни съгласно ЦКР (до 5% от общия портфейл) и до 60 дни (до 45% от общия портфейл), като бъдат рефинансирани техните задължения. Рефинансираните кредити могат да бъдат разсрочени до 2 години, като се облекчи тежестта на погасителните им вноски.Тази нова програма е от пряка полза за около 25 хиляди микро-, малки и средни компании от сектора, като са предвидени гратисни периоди – 18 месеца за хотелиерите и 12 за ресторантьорите. А прогнозните лихвени проценти ще са от 2,82%, съгласно профилите на кредитополучателите.Министър Проданов заяви, че туризмът бе най-тежко засяганият сектор от COVID-19 кризата и поради тази причина много от икономическите сектори се оказаха в изключително трудна ситуация. „Търговските банки, имайки предвид тежкото им положение, се отнасят с недоверие към представителите на туристическия бизнес. Поради тази причина по време на коалиционните преговори с коалиционните партньори решихме да създадем с ББР специален продукт за туристическия бизнес“, уточни той. По думите му продуктът ще даде възможност за подобряване на ликвидността на фирмите, така че те да са по-конкурентоспособни и да работят по-спокойно.От своя страна министър Лорер каза, че Българската банка за развитие ще продължи да работи с българския бизнес, за да го подкрепя там където наистина има нужда от това.Изпълнителният директор на ББР Владимир Георгиев уточни, че основният проблем в туризма е липсата на оборотни средства и точно там банката ще се опита да помогне. „Тук е ролята на ББР да се намеси и да подпомогне сектора, който излиза извън рамките на нормалното кредитиране в другите банки“, заключи той.В края на срещата министър Проданов благодари на ръководството на ББР за конструктивните разговори и за това, че започват да се изпълняват едно по едно предизборните обещания. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvo-na-turizma-i-bulgarska-banka-za-razvitie-podpisaha-memorandum-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9658:2022-01-04T15:31:00
Министър Христо Проданов подписа заповед за подкрепа на туристическия сектор на стойност 30 млн. лв.
2021-12-30T13:23:00
2220 са одобрените за финансиране предприятияМинистерството на туризма одобри за финансиране 2220 заявления по  Схема BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04 на стойност 30 млн. лв. Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на COVID-19. Кандидатстването и оценяването на заявления за получаването на помощ се осъществи в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).Безвъзмездните средства се предоставят еднократно и се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но индивидуалният максимален размер на помощта за допустимите кандидати не може да надвишава 20% от този оборот.Общият брой на кандидатите, подали заявления по схемата в рамките на установения срок, е 2799. Безвъзмездната финансова помощ, която всяко едно предприятие получава, е в размер на 1,14% от реализирания оборот за 2019 г. Средствата ще бъдат преведени по банков път в рамките на първата седмица на 2022 година.Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане и оценка за съответствие на подадените заявления по Схема BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, Министерството на туризма публикува на институционалната си страница списък на подпомогнатите предприятия по Схема BG-176789478-2021-05, който може да намерите в прикачения файл:
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-hristo-prodanov-podpisa-zapoved-za-podkrepa-na-turisticheskiya-sektor-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9654:2021-12-30T13:23:00
Министър Проданов в Банско: Интерес към зимните ни курорти има както от български, така и от чужди туристи
2021-12-18T19:46:00
“Записванията към този момент вървят добре, като интерес към зимните ни курорти има както от български, така и от чуждестранни туристи”. Това заяви министърът на туризма Христо Проданов по време на откриването на зимен сезон 2021/2022 в Банско.Министърът уточни, че българските туристи винаги са приоритет за страната и са голямо перо както в летния, така и в зимния туризъм и допълни, че е голямо предимство за туристическия бизнес, пари, изработени по света, да бъдат похарчени в страната, което е предпоставка за просперираща и богата държава. „Държавата ще сътрудничи изцяло на бизнеса, така че да има по-малко спънки и по-успешен сезон“, бе категоричен той.Маркетинг директорът на концесионера на ски зона Банско Иван Обрейков разясни по време на старта на сезона, че в курорта вече има туристически групи от Великобитрания, Сърбия и Македония.В момента всички писти в курорта са отворени и са обработени с естествен сняг. Спазват се и всички противоепидемични мерки, така че да се гарантира здравето и сигурността както на работещите в курорта, така и на всички гости.На откриването присъстваха председателят на парламентарната група на БСП Георги Свиленски и кметът на Банско Иван Кадев.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-v-bansko-interes-kum-zimnite-ni-kurorti-ima-kakto-ot-bulgarski
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9642:2021-12-18T19:46:00
Министър Проданов в Пампорово: Оптимист съм за предстоящия зимен сезон
2021-12-17T10:48:00
Оптимист съм за предстоящия зимен сезон. Два са основните критерия да бъде успешен – първият е да има много сняг, а вторият - да има много туристи. Това заяви министърът на туризма Христо Проданов по време на откриването на зимен сезон 2021/2022 в Пампорово. По думите му в курорта са създадени условия противоепидемичните мерки да се спазват.Изпълнителният директор на "Пампорово“ АД Мариян Беляков също изрази надежди за настоящия зимен сезон, тъй като за първи път от години има толкова много сняг през декември. Според него от утре цялата ски зона ще работи.В момента работят всички лифтове в курорта, както и пистите „Снежанка 1“, „Снежанка 3“, „Снежанка 6“, „Снежанка 8“, „Снежанка 13“ и „Стойките 2“.На територията на комплекса са монтирани допълнителни станции за безконтактно получаване на лифт карти чрез сканиране на QR код.С откриване на зимния сезон в сградата на един от най големите хотели ще заработи и лаборатория за бързи и PCR тестове.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-prodanov-v-pamporovo-optimist-sum-za-predstoyashtiya-zimen-sezon
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9639:2021-12-17T10:48:00
Министърът на туризма Христо Проданов прие поста от служебния министър Стела Балтова
2021-12-13T18:50:00
На церемония по встъпване в длъжност министър Христо Проданов прие управлението от служебния министър на туризма Стела Балтова.Христо Проданов благодари за топлото посрещане и заяви, че в дух на приемственост ще разчита на мнението и експертизата на доц. Балтова.Досегашният министър на туризма Стела Балтова пожела успех на министър Проданов и изрази надежда, че всичко, което е свършено до момента, ще бъде продължено и надградено, за да може страната ни да се утвърди като целогодишна туристическа дестинация.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-hristo-prodanov-prie-posta-ot-sluzhebniya-ministur-stela
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9626:2021-12-13T18:50:00
В навечерието на Коледните и Новогодишните празници служебният министър Стела Балтова отправи пожелания към туристическия бизнес
2021-12-13T18:46:00
Уважаеми колеги, партньори и приятели на българския туризъм, В навечерието на най-светлите празници, които ни изпълват с надежда, доброта и малко повече вяра в бъдещето, бих искала първо да Ви поздравя и да Ви благодаря – от свое име и от името на своя екип, както и от името на всички специалисти, които работят в Министерството на туризма, отдадени на каузата на българския туризъм – за партньорството, за подкрепата, за предизвикателствата и всичко онова, което преживяхме заедно през изминалата година! Това бе година на изпитания, немалко трудности, промени и надежда. Видяхме, че българският туризъм успя да възвърне своята жизнеспособност и вече гледаме по-смело напред.Пожелавам Ви много решителност, въображение и смелост, размах в бизнес начинанията, наред с другото най-важно – лично щастие, обич и уют, спокойствие и топлина в дома при най-близките Ви хора!Бъдете здрави, щастливи и успешни! Весели Коледни и Новогодишни празници! С уважение:Стела БалтоваМинистър на туризма
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/v-navecherieto-na-kolednite-i-novogodishnite-praznici-sluzhebniyat-ministur-stela
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9625:2021-12-13T18:46:00
Отчет за дейността на служебния кабинет в Министерството на туризма
2021-12-13T14:30:00
2021 е година на безпрецедентна смяна на две последователни служебни правителства в демократичната история на България. В рамките на изминалите седем месеца в Министерството на туризма работиха два последователни служебни кабинета под ръководството на министър Стела Балтова – първият с мандат 12.05.2021-15.09.2021 и вторият с мандат от 16.09.2021г. до днес.Приоритетите и задачите, които бяха следвани през изминалите месеци, са в съответствие с приоритетите на служебното правителство за укрепване на държавността чрез почтеност, прозрачност и професионализъм.През двата мандата усилията на Министерството на туризма и на служебния министър доц. д-р Стела Балтова бяха свързани с възстановяване и стимулиране на туристическия сектор в България в условия на извънредна епидемична обстановка и извеждане на туризма като национален приоритет в политиката на правителството. Министерството на туризма работи в постоянен и активен диалог с туристическия бизнес, професионалните и браншови организации, университетите и училищата. Министерството на туризма ориентира дейността си в изминалия мандат в контекста на устойчивото развитие и Зеления преход в туризма, към популяризиране и приоритизиране на ангажиментите от Декларацията от Глазгоу сред туроператорите и агентите, хотелиерите и ресторантьорите, екскурзоводите и браншовите организации в туризма. С провеждането на кръглата маса на тема „Зелени иновации в туризма“ бе направена първата стъпка от дълга дискусия, която да определи последователни действия в посока изграждане на кръгова икономика, насърчаване на зелените иновации и промяна на потребителската култура – основни фактори за развитие на устойчив и отговорен туризъм. Участниците в кръглата маса подкрепиха Инициатива за популяризиране и подкрепа на споделените ангажименти в сектор „Туризъм“ за опазване на климата и намаляване на вредните емисии в околната среда, заложени в Декларацията от Глазгоу (2021).След един успешен летен сезон, в който туризмът възвърна своята жизнеспособност, във втория мандат активната работа по приоритетни пазари за съживяване на туризма и подготовката на зимния сезон продължи, а в контекста на пандемията беше поставен акцент върху здравния туризъм.Изминалият период показа, че в много трудната за туристическия бизнес 2021г. започна процесът на възстановяване на туристическия поток. За периода от началото на 2021 г. до началото на декември включително, общият брой  на туристите в местата за настаняване в България  вече е близо 6 млн. по данни от ЕСТИ. За  сравнение, през цялата 2020 г.  туристите в местата за  настаняване бяха над 4,5 млн. по данни от ЕСТИ.Ръст на туристическите посещения е налице и в периода 16.09.-05.12.2021г. спрямо същия период на миналата година. По данни на ЕСТИ общият брой на туристите в местата за настаняване е 848 955, което е с близо 10% повече от туристите за същия период на миналата година. Сериозен е ръстът на чуждестранните туристи, посетили България през есента – 215 715, което е с 43,6% повече от есента на миналата година.Съществуващите схеми за държавна помощ бяха продължени, за изключително кратко време бяха разработени три нови - на стойност общо 66 млн. лв. от отпуснатите допълнителни 70 млн. лв. за туризъм, гласувани от Народното събрание в края на предходния мандат. Средствата по първата, отворена вече схема, се очакват в края на декември или първите дни на януари 2022. Подготвят се и 4 млн. лв. държавна целева помощ в подкрепа на екскурзоводите.Като част от приоритетните политики на министерството, беше даден сериозен тласък на концепцията за туристическото райониране на дестинация България като сбор от 9 специфични туристически района със самостоятелни организации за тяхното управление (ОУТР). Важно постижение бе усилието българският туризъм да бъде включен в Плана за възстановяване и устойчивост, подготвени бяха редица законодателни промени, както и бе поставено началото на процес по създаването на Гаранционен фонд.В същото време, от създаването на министерството на туризма България не е имала толкова видима експозиция на международната сцена, каквато през последните 7 месеца по време на работата на служебния кабинет, след като беше активизирана работата в Световната организация по туризъм, а първата стъпка в тази посока бе, че през юни страната ни стана заместник-председател за период от 2 години на Регионална комисия "Европа" на СОТ към ООН.На срещата на СОТ в Мадрид в първите дни на декември служебният министър Стела Балтова заяви желанието на България за домакинство на следващата 68-ма среща на Регионалната комисия „Европа“ през 2023 г. и подкрепи избора на генералния секретар на организацията Зураб Пололикашвили за втори мандат. В същото време кандидатурата на Копривщица получи голямо признание, право на участие и подкрепа от Best Tourism Villages 2021 - Upgrade Programme, която й дава шанса да получи и специалния етикет за най-добро туристическо селище на СОТ – представляващо изключителен пример за дестинация за селски туризъм с признати културни и природни ресурси, което съхранява и популяризира ценности, продукти и начин на живот в селските райони и общността и се ангажира с иновации и устойчивост. Инициативата цели именно да насърчи ролята на туризма в трансформацията, развитието на селските райони и благосъстоянието на общностите.Световната организация по туризъм публикува 64-те най-добри примери за дестинации, които използват силата на туризма за устойчив растеж, сред които и България. В класацията страната ни е представена с два рекламни видеоклипа – Find Your Story и Cultural tourism, Gourmet cuisine & Wine. В тези клипове страната ни се рекламира като дестинация с множество възможности за туризъм през цялата година, като се набляга на богатата ни история, морски и летен туризъм, както и на винено-кулинарния туризъм, който става все по-популярен.По време на служебния кабинет министър Балтова проведе и десетки двустранни срещи със свои колеги и представители на други държави и на бизнеса, в стремеж да бъде увеличен туристопотокът и да се създадат условия за работа на бизнеса. Положени бяха усилия да бъдат улеснени пътуванията на туристите в условията на  безпрецедентната криза с COVID-19, гарантирайки сигурност и запазвайки здравето както на гостите, така и на работещите в сектора. Резултатите не закъсняха.Някои от важните и успешни положителни инициативи в развитието на сектор „Туризъм“, които са в отчета на служебния кабинет:Приет е краткосрочен план за дейност в изпълнение на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България.Приет е план за развитие на здравния туризъм в България.Стартира инициатива за изменение и допълнение на Закона за туризма в частта, отнасяща се до статута и стопанската независимост на ОУТР.Стартира инициатива за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. в частта субсидиране на входящия туризъм.Основно усилие беше осигуряването на държавна финансова подкрепа за туристическия бизнес.Развитието на иновативни, дигитални форми на националния туристически маркетинг. Приоритизиране на темата за Зеления преход в туризма в дневния ред на мислене и работа в сектор „Туризъм“. Осъществена активна международна дейност за утвърждаване авторитета на България като конкурентна и предпочитана туристическа дестинация.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/otchet-za-deynostta-na-sluzhebniya-kabinet-v-ministerstvoto-na-turizma
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9624:2021-12-13T14:30:00
СОТ нареди България сред 64-те най-добри примери за устойчив туризъм
2021-12-13T13:56:00
Световната организация по туризъм публикува 64-те най-добри примери за дестинации, които използват силата на туризма за устойчив растеж, сред които и България.В класацията страната ни е представена с два рекламни видеоклипа – Find Your Story и Cultural tourism, Gourmet cuisine & Wine. В тези клипове страната ни се рекламира като дестинация с множество възможности за туризъм през цялата година, като се набляга на богатата ни история, морски и летен туризъм, както и на винено-кулинарния туризъм, който става все по-популярен. Всички 64 клипа може да видите тук: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1J3wwM1RSVE4fOZjri3uUnr-ZKM2j2Ez Българските клипове може да видите тук:https://www.youtube.com/watch?v=05hLnlRtGIU&list=PL1J3wwM1RSVE4fOZjri3uUnr-ZKM2j2Ez&index=43https://www.youtube.com/watch?v=ddzOzsC0fnw&list=PL1J3wwM1RSVE4fOZjri3uUnr-ZKM2j2Ez&index=60 Линк към съобщението на организацията:https://www.facebook.com/WorldTourismOrganization/photos/a.262392637212731/4556617807790171/ 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/sot-naredi-bulgariya-sred-64-te-nay-dobri-primeri-za-ustoychiv-turizum
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9622:2021-12-13T13:56:00
97 нови правоспособни екскурзоводи са вписани в Националния туристически регистър от началото на годината
2021-12-11T09:59:00
След успешно издържани изпити, общо 97 нови правоспособни екскурзоводи са вписани в Националния туристически регистър от началото на годината до 10 декември 2021 г., като само за периода на управление на служебното правителство – от 12 май до 10 декември 2021 г. издадените идентификационни карти за гидове са 40.От януари до момента в Министерството на туризма са проведени 2 изпитни сесии за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“, като допуснатите до явяване на изпит са били 81 лица, а успешно издържалите – 47. По отношение на осъществени процедури по придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ е проведен един изпит в периода 9-11 ноември 2021 г. До явяване на изпит са били допуснати 44 лица, като успешно издържалите са общо 32. От началото на годината вписаните правоспособни планински водачи в Националния туристически регистър след успешно издържан изпит са 44, като в рамките на служебния кабинет право да практикуват тази професия са получили 23 човека.Въпреки трудностите, с които представителите на тези две високо квалифицирани професии се сблъскаха в безпрецедентните условия на световната пандемия, тези данни показват, че интересът към професията „екскурзовод“ и „планински водач“ остава и това дава надежда за възстановяването на туристическия сектор в разнообразието и пълнотата му от сегменти.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/97-novi-pravosposobni-ekskurzovodi-sa-vpisani-v-nacionalniya-turisticheski-registur
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9619:2021-12-11T09:59:00
Министърът на туризма Стела Балтова участва в 20-та годишна среща на АБТТА и връчи отличие на организацията за добро партньорство
2021-12-09T17:11:00
Министърът на туризма Стела Балтова участва в откриването на 20-та годишна среща на АБТТА. В обръщението си тя поздрави организацията за 25-та й годишнина и връчи на председателя на УС на АБТТА Димитрина Горанова почетен стъклен плакет за принос за развитието на туризма в България.„Живеем в безпрецедентни времена, в които се взимат безпрецедентни мерки заради пандемията, но се надявам туризмът да се възстанови и вие да излезете по-устойчиви, по-иновативни и по-успешни след кризата“, каза министър Балтова, обръщайки се към представителите на бизнеса.Тя подчерта, че България е на едно от добрите места по възстановяване сред дестинациите в Европа и сподели част от посланията от срещата на Световната организация по туризъм към ООН в Мадрид - като очакванията постепенно туристопотокът към основните дестинации да се възстанови, а през 2024 година входящият туризъм да достигне нивата от 2019 г. Като ключов момент министър Балтова посочи възстановяването на доверието в международните пътувания, за което ще допринесе и приетият в Мадрид международен кодекс за защита на туристите. Друг изключително важен фактор е информационното осигуряване и работата с местните общности, подчерта министър Балтова. „АБТТА е организацията, която представлява най-ярък пример за активно съдействие с местните общности”, каза министър Балтова. Иновативност, споделеност, свързаност, солидарност, устойчивост – това са основните думи, които ще са в основата на възстановяването на сектора, изрази убеждението си министърът на туризма и допълни: „Зеленият преход е въпрос на нова държавническа и управленска култура, но също и социалната отговорност на бизнеса, координираните усилия на всички заинтересовани страни. Вие сте тези, които ще създавате тези туристически продукти, които от своя страна ще възпитават тази нова култура.“Акцент в последвалите разговори, в които участва и заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, беше европейската Директива за пакетните пътувания с фокус справедливото разпределение на отговорностите в защита правата на потребителите в пакетните туристически пътувания. Директивата беше представена от госта на годишната среща на АБТТА Ерик Дрезин – генерален секретар на Европейския комитет на асоциациите на туристическите агенции асоциация на туроператорите и туристическите агенти (ЕСТАА), в който по думите му членуват 33 асоциации, включително такива извън ЕС, както и от българския представител на международната организация Даниела Стоева – директор на АБТТА в борда на директорите на ЕКТАА.Заместник-министър Ирена Георгиева представи предприетите от Министерството на туризма конкретни стъпки за създаването на бъдещ Гаранционен фонд и свързаните с него идеи за законодателни промени. Тя информира, че в рамките на първия мандат на служебното правителство беше поставено началото и активизирането на тази идея, бе създадена работна група, очертани основните теми и извършен сериозен обем от работа, за да се задейства създаването на Фонда. Предстоящите етапи са избирането на външни финансови консултанти и широко обществено обсъждане.В началото на събитието председателят на УС на AБТТА Димитрина Горанова благодари на министър Балтова за оказаната подкрепа към сектора и изтъкна многото инициативи, предприети от Министерството на туризма в рамките на служебния кабинет. Като илюстрация тя подчерта факта, че само в рамките на седмицата се проведоха две важни събития - създаването на Експертния консултативен съвет в подкрепа на креативния и рекреативния бизнес, в чийто обсег попада туристическата индустрия, с участието на три министерства, както и организираната кръгла маса „Зелени иновации в туризма“ по изключително актуалните теми, свързани с опазването на околната среда и климата.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-stela-baltova-uchastva-v-20-ta-godishna-sreshta-na-abtta-i
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9617:2021-12-09T17:11:00
Министерство на туризма и представители на бизнеса се подписаха под инициатива за опазване на климата и вредните емисии в околната среда в сектор „Туризъм“
2021-12-09T15:20:00
Началото на Инициатива за популяризиране и подкрепа на споделените ангажименти в сектор „Туризъм“ за опазване на климата и намаляване на вредните емисии в околната среда, заложени в Декларацията от Глазгоу, бе обявена по време на организираната от Министерството на туризма кръгла маса под надслов „Зелени иновации в туризма“. В документа, чийто инициатор е служебният министър доц. д-р Стела Балтова и който бе подписан от членове на политическия кабинет, се казва, че секторът на туризма е силно уязвим от изменението на климата и в същото време като един от основните икономически сектори, генерира около 12% от отпадъчните продукти на хранително-вкусовата промишленост, както и около 8% от вредните енергийни емисии в европейски мащаб. От друга страна, туризмът може значително да допринесе за установяването на нов модел на мислене и нова екологично ориентирана култура на бизнеса, потребителите, правителствата и обществата.Веднага след обявяването на инициативата, представители на бизнеса и академичната общност поздравиха министерството и лично министър Балтова за идеята и активната позиция и изразиха желание да подкрепят инициативата.Със своите подписи държава и бизнес ще обединят усилия, чрез които да се развиват политики за насърчаване на зелените инициативи в туризма, подготовка на стратегически документи, популяризиране и отличаване на добрите идеи и практики.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvo-na-turizma-i-predstaviteli-na-biznesa-se-podpisaha-pod-iniciativa-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9615:2021-12-09T15:20:00
Министерски съвет прие постановление за определяне на реда и условията за отпускане на държавна помощ за туроператори в размер на 6 млн. лв.
2021-12-08T15:23:00
Министерски съвет прие решение, с което се определят условията, критериите, реда и размера на средствата, отпускани като държавна помощ за туроператорите, които имат неиздължени към клиенти суми за неосъществени пътувания през периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID -19.Бюджетът по настоящата схема е в размер на 6 000 000 лв. Средствата ще бъдат разпределени на пропорционален принцип спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 10 на сто от реализирания оборот през 2019 г. без ДДС, като индивидуален максимален размер за допустимите кандидати и не повече от размера на загубата, която е разликата на стойността на реализирания оборот през 2019 г. без ДДС минус сумарната стойност на реализирания оборот без ДДС  през 2020  г. и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г.Администратор на държавната помощ съгласно чл. 9 от Закона за държавните помощи е министърът на туризма. Кандидатстването и оценяването на проектните предложения за получаването на помощ ще се осъществява в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Това е трета нова схема в подкрепа на туристическия сектор само в мандата на настоящия служебен кабинет. Предстои нотифициране на схемата от Европейската комисия. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerski-suvet-prie-postanovlenie-za-opredelyane-na-reda-i-usloviyata-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9613:2021-12-08T15:23:00
Министерството на туризма раздаде на церемония Годишните награди в туризма - 2021
2021-12-08T13:23:00
„В тези предизвикателни и изпълнени с премеждия времена е важно да бъдат показани и отличени добрите примери в сектора и да бъде оценен бизнесът, който въпреки всички трудности, продължава да работи.“ С тези думи министърът на туризма Стела Балтова откри тържествената церемония по връчването на шестите Годишни награди в туризма - 2021, които тази година се провеждат под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Тя посочи значението и символиката им, като каза, че наградите са „символ на упоритостта и несломимия дух на всички работещи в сектора, на всички, които вярват във възможностите за туризъм в България.“ Със статуетката „Златна роза“ Министерството на туризма засвидетелства уважение за положените труд, инициативност и въображение към всички участници, подчерта министърът.Сред официалните лица бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, министрите на икономиката, на културата, на земеделието, храните и горите и на енергетиката. Събитието бе уважено от кметове, ръководители на браншови организации, туристически компании и медии.Победителите във всичките категории - 4 професионални, 4 художествени и 1 за общини, както и в категорията за голямата награда „Изборът на българите“, получиха традиционната статуетка, запазена марка на конкурса и символ на страната ни – българската роза, изработена от Димитър Германов, а заелите втори и трети места - грамоти на Министерството на туризма. На специалния сайт за наградите бяха подадени онлайн над 50 хил. уникални вота за над 60-те участници във всички раздели.Честта да открие връчването на статуетките имаше вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова в главната категория - „Изборът на българите“. Тя заяви, че за нея е чест да участва в тази бляскава церемония. "Наградите в туризма станаха сами по себе си институция за хората, които работят в този сектор", бе категорична тя. И добави, че министър Балтова е начело на Министерството на туризма в една много трудна година, но въпреки всичко, са положени много усилия страната да не бъде затворена, а бизнесът да продължава да работи. Тя подчерта, че в Националния план за възстановяване и устойчивост туризмът е залегнал като приоритетна политика. Вицепрезидентът поднесе отличието на победителя „Исторически парк“, село Неофит Рилски, град Варна. Наградата получи управителят му Боян Петков.Първо място в категория „Туристическа дестинация“ завоюва град Шумен. Отличието връчи министър Балтова, заедно с председателя на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Георги Щерев, а призът бе получен от Миглена Маринова – директор на общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ към общината.Една от най-оспорваните категории бе „Туристическа атракция/обект“. Статуетката за победителя в нея - Безистенът в град Ямбол, бе връчена на Енчо Керязов, заместник-кмет на община Ямбол от министъра на земеделието, храните и горите Христо Бозуков и от Светлана Атанасова – председател на УС на БАТА.В категория „Иновация“ отново първото място бе заето от „Исторически парк“, село Неофит Рилски, област Варна, а наградата поднесоха министърът на икономиката Даниела Везиева и Полина Карастоянова, изпълнителен директор на сдружение „Национален борд по туризъм“.Министърът на културата проф. Велислав Минеков и председателят на Сдружение „Туризъм“ Венцислав Кръстев връчиха розата за „Специализиран туризъм“ на кмета на община Петрич Димитър Бръчков за първата позиция в категорията - къща музей „Ванга“.Силвия Георгиева, изпълнителен директор на „Националното сдружение на общините“ в Република България и Димитрина Горанова, председател на Управителния съвет на „Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти“, връчиха статуетката на фаворита в друга много атрактивна категория – „Туристическа община 2021-ва“, която отново отиде при община Шумен.Втората част на церемонията бе посветена на постиженията на медиите, отразяващи туризма. Министърът на енергетиката Андрей Живков и Живко Иванов, заместник-председател на „Българския съюз по балнеология и СПА туризъм”, дадоха първото отличие за „Журналистически материал на тема туризъм в България за 2021 г. в телевизия“ на Георги Георгиев от Нова телевизия.За най-добра журналистическа изява в онлайн медия гласуващите са посочили Руслан Йорданов от bgtourism.bg. Наградата бе поднесена от Илин Димитров, председател на Варненската туристическа камара.Победител в категорията за печатна медия стана Елица Лукова с материала си в списание „Кенгуру“. Тя получи наградата си от журналиста и телевизионен водещ Георги Тошев и Николай Миндов, председател на Асоциацията на екскурзоводите в България.Франк Кванте, главен изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД и Любомир Попйорданов, председател на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България", предадоха розата в оспорваната категория за интернет блог на Георги Гюзелев от world2explore.eu.По случай церемонията официален поздравителен адрес бе изпратен от Симеон Сакскобургготски, бивш министър-председател на Република България в периода 2001-2005 г. В него той посочва, че след нанесените от пандемията щети, малцина са си давали сметка колко незаменим е станал за живота на всеки един от нас туризмът. Но днес, в навечерието на 2022 година, гледаме с надежда към бъдещето и сме се поучили от изминалите две години. Идва времето да градим и надграждаме, заедно държава и частен сектор, посочва в обръщението си Симеон Сакскобургготски. Събитието беше почетено с поздрав и от генералния секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили, който изпрати видеообръщение, посветено на кръглата маса и годишните награди, организирани от Министерството на туризма в рамките на деня.Истинската изненада за вечерта бе поднасянето на специални плакети от министър Балтова на професионалисти и доайени, допринесли с труда си за развитието на туризма в България. Тя награди със специалното отличие за личен принос Бисерка Огнянова - Награда за цялостен принос в популяризирането на туризма, Людмила Ненкова с Награда за принос в повишаване на качеството в туристическото обслужване, Любозар Фратев с Награда за принос в развитието и популяризирането на регионалния туризъм, Иван Иванов с Награда за принос в развитието и популяризирането на морския туризъм и Румен Драганов, който получи Награда за цялостен принос в развитието, популяризирането и създаването на историческа памет за туризма в страната.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-razdade-na-ceremoniya-godishnite-nagradi-v-turizma-2021
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9612:2021-12-08T13:23:00
Иновативни практики в сферата на туризма бяха представени по време на кръгла маса "Зелени иновации в туризма“
2021-12-07T14:55:00
Иновативни практики в сферата на туризма бяха представени по време на кръгла маса "Зелени иновации в туризма", организирана от Министерството на туризма.Веселин Данев, представител на дружествата от групата "Либена Ризортс", представи конкретни примери и стъпки за намаляване на пластмасата в хотелите. Той сподели техни практики и изтъкна, че е много важно хотелите да заменят еднократните козметични продукти с дозатори за многократна употреба; замяна на сламките и пластмасовите чинийки с биоразградими от захарна тръстика; както и въвеждането на хартиени торби за пране.По време на събитието бе представена и компания за производство на ядливи чаши, 100% веган, които могат да допринесат за добавената стойност на заведението за хранене или хотела, като повишат неговата разпознаваемост. По думите на Емануил Колев, мениджър в компанията, по този иновативен начин се намаляват промишлените отпадъци, както и разходите, а въглеродният отпечатък на тези чашки е съизмерим с този на стъклените.В темата за зелените иновации се включиха и висши учебни заведения и професионални гимназии, чиито ученици се оказаха вдъхновени както от практиките за устойчив и зелен туризъм, така и именно от иновативната компания за ядливи чашки.Проф. Николина Попова от Международното висше бизнес училище запозна присъстващите с проект "Система за мониторинг на устойчивото развитие на туризма в България (по примера на националните курорти)". По думите й съвременният туризъм върви ръка за ръка с дигитализацията и интеграцията с всички свързани сектори, като тези идеи трябва да залегнат особено активно на местно ниво.Инж. Тодорова, директор на ПГСС "Никола Пушкаров" - гр. Попово разказа как възпитават младите във връзка с опазването на околната среда и въведените в учебното заведение Зелени инициативи. Учениците, които са бъдещите кадри и бъдещите лидери в туризма, предлагат намаляване на пластмасата и ограничаване на използваните ресурси, като разработват различни проекти, които да са в полза на природата и бъдещето развитие на туристическия сектор.Професионалната гимназия по туризъм "Пенчо Семов" в Габрово също представиха своя проект за "Повишаване на осведомеността по отношение на управление на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции /училища/ и населението". Основната цел на проекта е учениците да научат повече за кръговата икономика и възможностите за рециклиране в училищата.  "За нас е много важно учениците да могат да се научат да рециклират и да презентират пред по-малките всички тези инициативи", обясниха представители на професионалната гимназия.Всички презентации можете да намерите в прикачените файлове.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/inovativni-praktiki-v-sferata-na-turizma-byaha-predstaveni-po-vreme-na-krugla-masa
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9610:2021-12-07T14:55:00
Министерството на туризма обсъди добрите практики, политики и тенденции за устойчив туризъм и кръгова икономика на кръгла маса „Зелени иновации в туризма“
2021-12-07T14:36:00
Министерството на туризма организира кръгла маса под надслов „Зелени иновации в туризма“. Във фокуса на срещата, която се проведе в навечерието на връчването на Годишните награди в туризма - 2021, бяха поставени добрите практики, политиките и тенденциите за устойчив туризъм и кръгова икономика. Целта на дискусиите бе да се насочи вниманието върху въпросите, които търсят отговор, както и върху възможностите за сътрудничество между различните заинтересовани страни с цел повишаване на конкурентоспособността на туристическия бизнес в България.В приветствието си към участниците министърът на туризма подчерта, че посоката недвусмислено бе зададена от декларацията в Глазгоу, както и от новите бизнес модели, родени в резултат на пандемията.„Зелените иновации представляват голям потенциал за повишаване на конкурентоспособността на туристическия бизнес. Чрез производството на екологично чисти продукти и прилагането на екологични технологии в своите бизнес цикли, туристическите фирми могат да повишат своята конкурентоспособност и да навлязат в нови международни вериги на добавена стойност“, изтъкна министър Балтова. Ключовата дума е „свързаност“, защото всичко е свързано, ние живеем в свят, в който никой не е сам за себе си и ние все по-осезаемо усещаме това. Насърчаването и прилагането на зелените иновации в туристическия сектор може да подобри чувствително състоянието на околната среда, да намали изчерпването на  ресурсите и да увеличи сигурността на енергийните доставки. Взаимодействието в тази посока на всички заинтересовани страни ще доведе до устойчивото развитие на сектор туризъм, подчерта служебният министър.По думите й справянето с екологичните предизвикателства и повишаването на конкурентоспособността на туристическите предприятия, чрез развитието и прилагането на  иновативни технологии и процеси, са сред основните приоритети, стоящи пред устойчивото развитие на туризма. Тя допълни, че България споделя ценностите на декларацията от Глазгоу за климатични действия в туризма, обърна специално внимание върху необходимостта от ефективно събиране и боравене със статистически данни в туризма, опазването на околната среда чрез устойчив подход в бизнеса, както и намаляването на количеството пластмаса в Европа.В специално видео обръщение към участниците в кръглата маса генералният секретар на Световната организация по туризъм към ООН Зураб Пололикашвили подчерта важността на инициативата, особено в момент, когато туристите могат да бъдат много важен фактор при посрещане на предизвикателствата, свързани с климатичните промени. Декларацията от Глазгоу за климатични действия в туризма, приета по време на Конференцията на ООН за климата COP 26, „осигури амбициозна пътна карта, чрез която да се ускори възстановяването на туризма и да бъдат осигурени решителни действия и ангажименти, за да намалим наполовина въглеродните емисии от туризъм през следващото десетилетие“, каза в обръщението си Пололикашвили. Той изрази увереност, че кръглата маса „Зелени иновации в туризма“ ще помогне за осъзнаване на значението на декларацията от Глазгоу и ще допринесе за широкото възприемане и прилагане на принципите й в България и в системата от ценности в туризма. Генералният секретар на международната организация лично благодари на българския министър за подкрепата и съвместното партньорство на приключилата среща на СОТ в Мадрид. „Вашето съдействие и подкрепа е ключово за нас. Заедно можем да изградим една нова зелена култура в името на бъдещето на туризма“, заяви той в заключение.Основните теми, които дискутираха експерти и представители на бизнеса, бяха тенденциите в туристическия бизнес и новите предпочитания на туристите, насочени към зелени и устойчиви продукти; как най-ефективно да бъдат насърчени устойчивите практики в туризма, като например замяната на пластмасови чашки, сламки и контейнери със стъклени и произведени чрез алтернативни иновативни технологии, споделените усилия за изпълнение на ангажиментите по Декларацията от Глазгоу и намаляването на въглеродния отпечатък на туризма върху околната среда, както и конкретни възможности за партньорства между администрация, бизнес, образователни институции и неправителствения сектор.В кръглата маса участваха също заместник-министри на министерствата на туризма, на околната среда и водите и на земеделието, храните и горите, които представиха важни инициативи и опит.Заместник-министърът на МОСВ Ренета Колева представи ангажиментите на туристическия бизнес и предстоящите промени, съгласно Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. “Нещата ще се променят реално, когато се въведе принципът “замърсителят плаща””, заяви убеждението си заместник-министър Колева. Тя представи идеята за разширена отговорност на производителите на пластмасови и други замърсяващи природата продукти чрез покриването на разходите с продуктова такса, плащането на която трябва да влезе в сила от началото на 2025 година.Явор Гечев, заместник-министър на земеделието, храните и горите представи темата за "Устойчиво земеделие и туризъм" и връзката между добрата и качествена храна и туризма у нас. Той постави специален акцент на винения туризъм - един от успешните, отличаващи и привлекателни туристически продукти на дестинация България. По думите му Зелената сделка ще промени Европа и света и страната ни  трябва да се приспособи към новите реалности, за да има развитие в определени сектори.В рамките на кръглата маса заместник-кметът на Бургас Весна Балтина постави акцент върху инициативата “Син етикет”, като представи проекта “Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж”, в крак с европейското законодателство. Тя съобщи, че България има свой бутиков остров - Св. Анастасия, който от няколко години е обявен за остров без пластмаса. Наблюдения показват, че в резултат на предприетите действия, пластмасите, които събират подводните течения около острова, са много по-малко и те идват главно от международни води. Друго уникално самобитно място, което предстои да се превърне в туристически обект без пластмаса, това е етнографският комплекс към рибарското селище Ченгене скеле, съобщи още заместник-кметът на Бургас.В края на събитието председателят на Варненската туристическа камара Илин Димитров изненада министър Балтова, като ѝ връчи картина, изобразяваща кораб в бурно море. Той ѝ поднесе подаръка с думите, че корабът символизира успешното преминаване на министъра през бурното море на българския туризъм.Всички презентации можете да намерите в прикачените файлове.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-obsudi-dobrite-praktiki-politiki-i-tendencii-za-ustoychiv
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9609:2021-12-07T14:36:00
Креативните и рекреативните индустрии получават институционална подкрепа от министерствата на икономиката, туризма и културата
2021-12-06T18:32:00
Споразумение за сътрудничество между Министерството на икономиката, съвместно с Министерството на туризма и Министерството на културата подписаха тримата ресорни служебни министри. С този документ се поставя началото на общи усилия за развитието на културните, творческите и рекреативните индустрии на България. Чрез това споразумение се дава възможност за повишаване на конкурентоспособността в тези приоритетни за следващия програмен период бизнеси и индустрии.По време на церемонията икономическият министър Даниела Везиева каза, че с подписването на документа се поставя началото на общи усилия за развитието на креативните и рекреативни индустрии в България. Тя допълни, че заедно с инициативата се сформира и  Експертен консултативен съвет с участието на експерти от трите ведомства, бизнеса и неправителствените организации. По нейни думи те ще разработват политики за развитието на тези индустрии. „Идеята е за скъсяване на диалога между бизнеса и институциите и да се позволи на тези дейности да кандидатстват самостоятелно по оперативните програми, както и да ползват всички финансови инструменти на пазара“, допълни Везиева. Министър Везиева акцентира, че ще разчита и на агенцията за малки и средни предприятия, БАИ, както и на търговските представители към министерството, за да може с общи усилия да се развие този бизнес и на международните пазари. „Тези индустрии в световен мащаб са с изключително висок интензитет на растеж, а в нашата страна са все още прохождащи“, заяви още икономическият министър.В рамките на събитието министърът на туризма Стела Балтова каза, че с реализирането на тази идея ще се даде ново измерение на Стратегията за интелигентна специализация на България. Тя подчерта, че културните, творческите и рекреативните индустрии са базирани на знанието. „Категорични сме, че тази инициатива ще даде нов тласък на тези индустрии“, допълни още тя. По думите ѝ туризмът е изключително важен сектор за развитието на икономиката в страната и разполага с огромно богатство от ресурси и продукти, а туристите имат възможност да създават допълнителна стойност. Министърът на културата Велислав Минеков благодари за съвместната работа на трите ведомства и заяви, че ще продължи общата дейност по инициативата.След подписване на Споразумението министрите връчиха грамоти на най-успешните проекти в сферата на културните, творческите и рекреативните индустрии в тематична област "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.Наградени бяха "Кайф" ЕООД за проекта за облекло за екстремен туризъм от кевлар "КеvеХ", "Студио Експозе" ООД - стартираща компания в областта на архитектурните услуги, БГ НЮАНС ЕООД - за проект за съхраняване на котленското килимарство, "Лофт Студио" ЕООД - за архитектурни и проектантски услуги с екологични елементи и материали, "Арт мозайкс" ООД - за производство на ръчно изработени мозайки, както и "Ауто про експерт" ЕООД, чийто проект се реализира с производството на състезателни автомобили за пистови и рали шампионати.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/kreativnite-i-rekreativnite-industrii-poluchavat-institucionalna-podkrepa-ot
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9608:2021-12-06T18:32:00
Във вторник на официална церемония в София ще бъдат връчени шестите Годишни награди в туризма - 2021
2021-12-06T15:23:00
Шестите Годишни награди в туризма - 2021, организирани от Министерството на туризма, ще бъдат връчени на официална церемония, която ще се състои на 7 декември 2021 г. (вторник) в София. Събитието ще започне в 18:30 часа, в зала „Сердика“ на "София Хотел Балкан".Домакин на церемонията е министърът на туризма Стела Балтова, очаква се сред официалните гости да бъдат вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, министрите на икономиката, на културата, на земеделието, храните и водите и на правосъдието. За събитието са поканени посланици, кметове, представители на туристическия бизнес, работодателските организации и медии.Победителите в годишните награди в туризма се оценяваха в 10 категории чрез онлайн гласуване на интернет платформата www.tourismawards.bg. Гласуването за финалистите започна на 13 ноември и продължи до 22 ноември 2021 г., като в този период хиляди потребители подкрепиха своите фаворити.Влизането в залата ще се осъществява само с валиден зелен сертификат.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/vuv-vtornik-na-oficialna-ceremoniya-v-sofiya-shte-budat-vrucheni-shestite-godishni
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9606:2021-12-06T15:23:00
Копривщица с официална покана, подкрепа и реален шанс да се нареди сред „Най-добрите туристически селища“ в класация на Световната организация по туризъм към ООН
2021-12-04T09:30:00
Копривщица е избрана от Световната организация по туризъм към ООН за участие в инициативата „Най-добрите туристически селища“. В състезанието се конкурираха населени места от цял свят с ниска гъстота на населението от максимум 15 000 жители. Българският град е сред избраните в категорията The ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ Upgrade Programme, за което получи официално писмо-покана, подписано от Генералния секретар на СОТ Зураб Пололикашвили. Благодарение на това, Копривщица ще получи международно популяризиране и целева подкрепа по линия на Програмата за развитие на селските райони на организацията за допълнително развитие на своя туристически потенциал, както и перспективата за специален етикет. Общо 20 населени места в международен план ще получат финансов ресурс. Наградата е важно признание за българския туристически продукт. С този приз Копривщица доказва, че отговаря в голяма степен на съвременните изисквания за опазване на природните и културни ресурси, дефинирани от Световната организация по туризъм на ООН.Министерството на туризма издигна кандидатурата и съдейства за популяризирането на една от най-отличаващите се български културни дестинации - Копривщица. Кандидатурата на Копривщица беше представена пред СОТ в началото на август и е чудесен пример за взаимодействие на държавните и местните органи.Пилотната инициатива на СОТ включва три категории: в първата бяха отличени „Най-добрите туристически селища“, които получиха по време на сесията на 24-та Генерална асамблея на организацията в Мадрид „The ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ Label“ - етикет за селище, което е изключителен пример за дестинация за селски туризъм с признати културни и природни ресурси, което съхранява и популяризира ценности, продукти и начин на живот в селските райони и общността и се ангажира с иновации и устойчивост.Втората категория, в която попада и Копривщица, е по програма за надграждане (Upgrade Programme) и тя ще бъде от полза за редица селища, които не отговарят все още напълно на критериите за получаване на етикета, но ще получат подкрепа от Световната организация по туризъм и нейните партньори за подобряване на приоритетните области. Третата категория – „Мрежата“, ще осигури пространство за обмен на опит и добри практики, знания и възможности. Тя включва представители на селата, признати от UNWTO за „Най-доброто туристическо селище“, селата, участващи в програмата за надграждане, както и експерти, партньори от публичния и частния сектор, ангажирани в насърчаването на туризма за развитие на селските райони.Населените места от цял свят са оценени от независим консултативен съвет въз основа на различни критерии, обхващащи общо девет области – културни и природни ресурси, насърчаване и опазване на културните ресурси, икономическа устойчивост, социална устойчивост, устойчивост на околната среда, туристически потенциал, управление и приоритизиране на туризма, инфраструктура и свързаност, здраве, безопасност и сигурност.Световната организация по туризъм (СОТ/UNWTO) стартира тази своя инициатива (UNWTO Best Tourism Villages Initiative) за първа година и цели с нея да насърчи ролята на туризма в цялостната трансформация, развитието на селските райони и благосъстоянието на общностите. Целта е да се утвърди ролята на туризма при оценката и защитата на селските райони и свързаните с тях системи от знания, природно и културно наследство и местни ценности, както и да се насърчат иновативни, трансформиращи и устойчиви подходи за развитието на туризма в селските дестинации.В рамките на 24-сесия на Генералната асамблея на СОТ към ООН тържествено бяха наградени първите 44 селища от цял свят, които получиха признание за постигнатото от тях по първия стълб, получавайки „The ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ Label“.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/koprivshtica-s-oficialna-pokana-podkrepa-i-realen-shans-da-se-naredi-sred-nay
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9599:2021-12-04T09:30:00
Министър Балтова поздрави Зураб Пололикашвили за преизбирането му на поста генерален секретар на СОТ и заяви намерението на България за домакинство на 68-та среща на Регионална комисия “Европа” през 2023 г.
2021-12-03T11:33:00
По време на участието си в 24-та Генерална асамблея на Световната организация по туризъм министърът на туризма д-р Стела Балтова проведе официална среща с генералния секретар на СОТ, г-н Зураб Пололикашвили. Целта на срещата бе България да заяви намерението си за домакинство на 68-та среща на Регионална комисия “Европа” през 2023 г. Решението за това, коя държава ще бъде домакин, ще бъде взето по време на 67-та среща в Армения през идната година. Министърът на туризма заяви и желанието на страната ни да кандидатства за мандат в комитета по „Онлайн обучение в туризма“ с мандат 2023-2025 г. Двете предложения бяха приети радушно и всички участници в срещата бяха убедени, че приносът на страната ни ще е от полза.Министър Балтова поздрави Зураб Пололикашвили за преизбирането му на поста генерален секретар на СОТ и му пожела вторият му мандат, който започва с амбициозни инициативи за устойчив туризъм, да е още по-успешен, въпреки сложната ситуация и пандемията от COVID-19. Зураб Пололикашвили беше преизбран от делегатите на 24-та сесия на Генералната асамблея на СОТ за следващия 5-годишен период.Д-р Балтова сподели на срещата с генералния секретар, че на 07.12.2021 г. в София ще се проведе конференция със заинтересованите страни в сектора, като основна тема на дискусиите ще е излъчената преди месец „Декларация от Глазгоу за климатичното въздействие на туризма“. Декларацията признава спешната необходимост от глобален и последователен план за действия в областта на климата в туризма. Генералният секретар поздрави министъра за инициативата и каза, че това е новият дневен ред на световния туризъм.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-pozdravi-zurab-pololikashvili-za-preizbiraneto-mu-na-posta
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9596:2021-12-03T11:33:00
Българският министър на туризма беше сред основните участници в кулминацията на срещата на СОТ към ООН в Мадрид с участие в дискусията „Младежи се срещат с министри“
2021-12-03T10:33:00
Българският министър на туризма д-р Стела Балтова беше сред основните участници в кулминационния ден на срещата в Мадрид на Генералната асамблея на Световната организация по туризъм към ООН. Заедно с генералния секретар на организацията и министрите на туризма на Оман и Малдивите тя участва в един от трите основни панела, където сегашните лидери отговаряха на въпроси на бъдещите лидери в туризма в рамките на дискусията „Младежи се срещат с министри“. Основната тема, залегнала в програмата от втория ден на разговори на 24-сесия на Генералната асамблея на СОТ към ООН, беше под надслова „Изграждане на бъдещето: Иновации, образование и развитие на селските райони“. В рамките на деня се проведоха министерски дебати как туризмът може да подпомогне и насърчи развитието на селските райони, с участието на 8 министри от почти всички континенти, и кръгла маса, посветена на иновациите в селския туризъм.Министър Балтова взе участие в дискусията с младежи от Студентската лига на СОТ, победили след няколкоседмична надпревара връстниците си със свои екологични проекти за намаляване на пластмасата и търсещи решения за устойчив туризъм. След тържествена церемония по награждаването им, трима млади таланти, представители на Ливан, Холандия и Италия - имаха шанса да зададат своя въпрос към някой от министрите.„Кое от следните неща ще промени най-силно туризма в следващите 5 до 10 години: изкуствен интелект, workation или тенденцията да се съчетава работа с ваканция, социалните медии или устойчивостта?“ С този въпрос се обърна към министър Балтова една от младите надежди в туризма - студентката от Холандия.Министърът поздрави наградените ученици и студенти за ентусиазма и решителността им и изрази надежда, че бъдещето е в техните ръце. Според нея, въпреки че е трудно да се предвиди с точност кой ще е най-значимият и определящ фактор, който ще промени туристическата индустрия в следващото десетилетие, тя би посочила без колебание устойчивия подход. „Убедена съм, че бизнесът ще преодолее трудностите и ще се възстанови само ако приложи елементите на кръговата икономика, нулева пластмаса - навсякъде в туристическите услуги“, подчерта министърът. Устойчивият подход е залегнал във всеки бизнес, който принадлежи на утрешния ден. По думите й най-силно стимулиращ и развиващ се е изкуственият интелект, той е тук, навсякъде - в туристическите услуги, но той е и бъдещето. А като свой любим тренд министърът посочи все по-широко очертаващата се тенденция да съчетаваш работата с ваканцията (workation) и посочи като пример дигиталните номади и пътешественици - млади предприемачи, които преоткриват дестинации и споделят работното си пространство. Наред с това, те повлияват положително местната общност и селските слабо населени  райони, които често избират за своя дестинация и така придават допълнителна стойност на тенденцията.Тази година Световната организация по туризъм (СОТ/UNWTO) стартира и първата по рода си инициатива UNWTO Best Tourism Villages Initiative, която цели да насърчи ролята на туризма в трансформацията, развитието на селските райони и благосъстоянието на общностите. Целта е да се утвърди ролята на туризма при оценката и защитата на селските райони и свързаните с тях системи от знания, природно и културно наследство и местни ценности, както и да се насърчат иновативни, трансформиращи и устойчиви подходи за развитието на туризма в селските дестинации.В рамките на форума тържествено бяха наградени 44 селища от цял свят, които получиха признание за постигнатото от тях, получавайки „The ‘Best Tourism Villages by UNWTO’ Label“ - етикет за село, което е изключителен пример за дестинация за селски туризъм с признати културни и природни ресурси, което съхранява и популяризира ценности, продукти и начин на живот в селските райони и общността и се ангажира с иновации и устойчивост.Световните туристически лидери от цял свят - министрите на туризма, представители на най-големите и влиятелни международни организации, както и на частния сектор, се събраха в Мадрид на първата истински глобална среща в туризма от началото на пандемията с фокус върху иновациите, образованието и инвестициите със стремеж да се даде тласък именно върху развитието на селските райони. Те бяха приветствани от министър-председателя на Испания Педро Санчес, който изтъкна ролята на ваксинацията в глобален мащаб във възстановяването на туризма и пътуванията.“Воден от СОТ към ООН, световният туризъм се изправя лице в лице с предизвикателствата на днешната пандемия, докато гледа напред, към възможностите на бъдещето”, отправи своето послание и визия към делегатите Генералният секретар на СОТ към ООН Зураб Пололикашвили, преизбран за поста по време на форума.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/bulgarskiyat-ministur-na-turizma-beshe-sred-osnovnite-uchastnici-v-kulminaciyata-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9595:2021-12-03T10:33:00
Мадрид: Министър Балтова и Зарина Догузова, ръководител на Федералната агенция по туризъм на Русия, изразиха готовност за тясно сътрудничество за възстановяване на туристопотока между България и Русия
2021-12-02T19:07:00
В рамките на 24-та сесия на Генералната асамблея на СОТ към ООН в Мадрид, министърът на туризма Стела Балтова разговаря със Зарина Догузова, ръководител на Федералната агенция по туризъм на Русия. На неформална среща преди дискусиите от втория ден двете изразиха задоволството си от съвместната работа между България и Руската Федерация в сферата на туризма. Зарина Догузова поздрави българския министър за постигнатите резултати и бързите темпове във възстановяването на туризма в България в контекста на пандемията от COVID-19. Тя изрази готовност за тясно сътрудничество и потвърди, че България остава една от популярните сред руските туристи дестинации за отдих. В продължение на тази тенденция българският министър изтъкна, че Русия винаги е била важен стратегически партньор и поиска повече регулярни полети от Москва и от ключови големи руски градове. Това ще улесни туристите от пазар Русия и ще даде много повече възможности за пътувания и туризъм. В отговор Зарина Догузова изрази задоволство от перспективата, като уточни, че решението е на руския Федерален оперативен щаб за контрол на инфекциите и неговия председател Татяна Голикова. Г-жа Догузова и министър Балтова обсъдиха и възможности за бъдещо сътрудничество.Зарина Догузова използва случая, за да покани министър Балтова лично да посети руския павилион на изложението в Дубай.От началото на годината до септември близо 36 хил. руски туристи са нощували в места за настаняване, като 85% от тях - през летния сезон. Водещите дестинации за гостите от Русия през този период са София и Варна - с по около 6 900 туристи, Несебър - над 4 хил. туристи, следвани от Балчик, Бургас, Пловдив и др.Основна задача е възстановяването на туристопотока от предпандемичните времена. През 2019 година общият брой руски туристи в България възлиза на около 450 хиляди, от които над 355 хиляди - само за летния сезон.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/madrid-ministur-baltova-i-zarina-doguzova-rukovoditel-na-federalnata-agenciya-po
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9594:2021-12-02T19:07:00
Министерство на туризма на Република България бе домакин на културно-информационно събитие в Тел Авив, Израел
2021-12-01T17:55:00
Министерството на туризма на Република България бе домакин на културно-информационно събитие в Тел Авив, Израел. То се проведе на 30 ноември 2021 г. и е част от комуникационна кампания на Министерство на туризма, с цел популяризиране на България като атрактивна туристическа дестинация.На събитието присъстваха близо 40 представители на водещи израелски онлайн и печатни медии, туроператори и тур агенции, популярни инфлуенсъри и блогъри с туристическа насоченост. Гостите бяха поздравени от извънредния и пълномощен посланик на България в Държавата Израел г-жа Румяна Бъчварова и от почетния консул на България в Държавата Израел г-н Мони Бар. По време на събитието присъстващите се запознаха с различните възможности за туризъм в България и обсъдиха добри практики в туризма.За периода на комуникационния проект успешно бяха изпълнени дейности по провеждане реклама в онлайн медии, реклама във Facebook, и-мейл кампания, уебинар, инфлуенс маркетинг и два журналистически тура за представители на водещи електронни и печатни медии, влогъри и блогъри.Бизнесът и гостите на събитието в Тел Авив останаха очаровани от българското гостоприемство, проявиха интерес към възможностите за туризъм в България и готовност за популяризиране на българския туристически продукт сред гражданите на Израел. Очакваме разработване на съвместни проекти и развитие на партньорските отношения в областта на туризма.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvo-na-turizma-na-republika-bulgariya-be-domakin-na-kulturno-informacionno
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9590:2021-12-01T17:55:00
България, представлявана от министъра на туризма д-р Стела Балтова, участва в 24-та сесия на Генералната асамблея на Световната организация по туризъм към ООН в Мадрид
2021-12-01T15:49:00
Министърът на туризма д-р Стела Балтова предвожда българската делегация, която участва в 24-та сесия на Генерална асамблея на Световната организация по туризъм към ООН, която се провежда в Мадрид в периода 30.11-3.12.2021 г. В световния форум участват над 1000 делегати от 135 държави, сред които 84 министри, отговарящи за туризма, които дискутират неговото бъдеще в условията на пандемията от COVID-19. Делегатите на Генералната асамблея се събират веднъж на 2 години и тази година тя трябваше да се състои в Маракеш, Мароко, но заради пандемията беше преместена в Испания - за първи път от 34 години.Началото на неформалните разговори на срещата беше поставено снощи с гала вечеря в кметството на Мадрид, чийто домакин бе кралят на Испания Фелипе VI. От българска страна присъстваха служебният министър на туризма Стела Балтова и извънредният и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания Алексей Андреев, който е и българският акредитиран постоянен представител в СОТ.В речта си пред официалните гости кралят изтъкна значимостта на събитието за световния туризъм и за Испания. Той подчерта, че след десетилетия на възход и позитивна тенденция, това е най-тежката криза за туризма в неговата история и всяка държава и общество са претърпели тежки последствия.Той изрази увереност, че предстоящите работни сесии на СОТ ще са ползотворни и ще подпомогнат всяка възможност туризмът да бъде промотиран и да бъде носеща колона за икономически ръст при тези сложни обстоятелства.“Туризмът на 21 век трябва да се срещне с нови предизвикателства, трябва да участва в битката срещу климатичните промени и декарбонизацията, за устойчивост на околната среда и в социоикономически план, дигитализация на услугите, интеграция на обществата на дестинациите и уважение към тях”, заключи в речта си кралят на Испания Фелипе VI пред своите гости.Днес беше официалното откриване на пленарните разговори. Генералният секретар на СОТ Зураб Пололикашвили представи актуалните тенденции на международния туризъм, както и програмата за работата и финансирането на организацията за изминалия двугодишен период и предстоящите 2022-2023 година. В обръщението си той изтъкна важността на солидарността между държавите, която ще подпомогне възстановяването на туризма.Сред официалните адреси към форума бяха и тези на ръководителите на СЗО и ООН.Във видео обръщение към делегатите на 24-сесия на Генералната асамблея на СОТ към ООН генералният секретар на ООН Антонио Гутериш подчерта, че възстановяването на сектора е свързано със зеления туризъм, който ще помогне за опазването на планетата.Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус изтъкна ролята на ваксините за връщане към възможността да пътуваме и да държим вируса под контрол. “Тази пандемия е далеч от края си и ние трябва да сме готови”, подчерта ръководителят на СЗО.В рамките на деня ще бъде разгледано предложението на Кралство Саудитска Арабия под надслов “Преструктуриране на туризма за бъдещето”. Друг акцент е приемането на доклад на Световния комитет за етика в туризма.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/bulgariya-predstavlyavana-ot-ministura-na-turizma-d-r-stela-baltova-uchastva-v-24
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9588:2021-12-01T15:49:00
Министърът на туризма откри традиционното 3-дневно „Дефиле на младото вино“ в Стария град на Пловдив
2021-11-27T09:09:00
„Поздравявам Ви, че за 13-та поредна година давате възможност на младото вино да дефилира в обаятелната българска туристическа дестинация – Стария Пловдив!“ С тези думи министър Балтова откри 3-дневното „Дефиле на младото вино“ в Стария град на Пловдив, което се провежда традиционно в края на ноември. Тя пожела чистотата, ароматът и неуморната жизненост на младото вино да се влеят и да останат в жителите на Пловдив и неговите гости.„Уважаеми винопроизводители, споделям Вашата радост, че лозите и тази година родиха плод, гроздоберачите го събраха, а бъчвите го превърнаха в омайно вино. Истинско удоволствие е да видиш продукта от работата си. Блаженство е другите да оценят продукта ти, да го търсят и в радост, и в мъка. Вашият продукт е търсен – грее в чашите, когато хората са щастливи, а когато не са – удавя тъгата им”, каза още министърът в духа събитието. В присъствието на Дионис, тя даде начало на дегустационното дефиле, като символично отвори първата бъчва младо вино на винарска изба – златен медалист от предходното издание на фестивала и го разля по чашите на официалните гости и организатори на събитието. Инициативата, която ще продължи до неделя, 28 ноември, се осъществява под патронажа на Министерството на туризма, а нейни организатори са Съветът по туризъм и Община Пловдив. Пловдив е един от традиционните винаро-лозарски центрове на България, който развива успешни проекти за винен туризъм. А фестивалът на младото вино е един завършен туристически продукт, по думите на служебния министър, продукт, който предлага вино и гурме, привлича все повече гости и любители на напитката на боговете, в автентичната атмосфера на есенните дворове на прочутите възрожденски къщи музеи и галерии от Стария Пловдив.В общо 16 локации над 250 млади вина реколта 2021-а ще бъдат представени на дефилето тази година. А тази есен участниците достигнаха и рекордния брой 60. Свое участие имат 42 винарски изби, 15 производители на храни и продукти и 3 съпътстващи производства. Сред тях са и представители на научната и университетска общност.In vino veritas или истината е във виното, напомни пред публиката министърът на туризма Стела Балтова, давайки начало на дефилето.За да се потопите в атмосферата на гостоприемно отворените врати за срещи с приятели, дегустация на български вина и апетитна храна за изследователите на вкусове, културни събития и много забавления, вижте галерията по-долу.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-otkri-tradicionnoto-3-dnevno-defile-na-mladoto-vino-v-stariya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9581:2021-11-27T09:09:00
Министерство на туризма с награда за "Най-добро партньорство и подкрепа през 2021" от БХРА
2021-11-26T20:42:00
Министерството на туризма бе отличено с грамота за "Най-добро партньорство и подкрепа през 2021" на церемонията по връчване на 26-ите годишни награди на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация за професионални постижения в областта на туризма.Служебният министър на туризма Стела Балтова прие наградата и заяви, че в периода на пандемията българският туризъм, хотелиери и ресторантьори не се уплашиха, не престанаха да работят, намериха онези бизнес модели, които им позволиха да продължават да посрещат гостите от България и от света. Министърът им благодари за това, че през тази година бяха посрещнати близо 5 млн. туристи, както и че са успели да задържат вниманието на българския и чуждестранния турист през този предизвикателен период.На церемонията на БХРА министърът на туризма Стела Балтова и заместник-министър Ирена Георгиева получиха почетни плакети за личен принос в българския туризъм.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvo-na-turizma-s-nagrada-za-nay-dobro-partnorstvo-i-podkrepa-prez-2021-ot
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9580:2021-11-26T20:42:00
Заместник-министърът на туризма на Гърция София Захараки посети българския щанд на изложението в Атина и обсъди бъдещо сътрудничество с България
2021-11-26T13:22:00
В рамките на голямото международно изложение 8th Athens International Tourism & Culture Expo 2021, където България бе поканена да участва като почетен гост, заместник-министърът на туризма на Гърция София Захараки посети българския щанд. Тя бе посрещната от Н.Пр. посланика на Република България в Атина - г-н Валентин Порязов.Заместник-министър София Захараки поздрави всички български участници и изрази готовност и желание за засилване на двустранното сътрудничество между Гърция и България. Според нея това може да стане чрез създаване на общ продукт за далечни пазари, фокусиране към специализирани и устойчиви форми на туризъм като винено-кулинарен, културен, еко, СПА и др. С гръцкия заместник-министър бе обсъдена възможността за участие на южната ни съседка в рамките на Ваканция и СПА Експо, което ще се проведе през м. февруари 2022 г. в СофияЗадълбочаването на бизнес връзките и сътрудничеството между България и Гърция в туризма беше и във фокуса на двустранна работна среща в рамките на изложението в Атина.В бизнес събитието взеха участие представители на ресорните туристически власти на България и Гърция, търговската служба на българското посолство в Атина и представители на бизнеса, общини и организации от двете държави.Тема на дискусия бяха мерките за подкрепа на туризма в условията на пандемия. Същевременно, бяха разгледани и перспективи за неговото възстановяване, както и възможностите за генериране на допълнителна добавена стойност. В този контекст държавните органи и участниците дискутираха начините за създаване и промотиране на съвместни бизнес продукти между България и Гърция, които да бъдат предлагани на потребители от далечни пазари – например в САЩ и др. Тази инициатива е залегнала в Съвместната програма за действие, подписана между министерствата на туризма на двете държави и е с хоризонт до края на 2022 година.Осъществяването на интензивни контакти в областта на туризма между Гърция и България е от съществено значение, защото този отрасъл е сред най-засегнатите от настоящата пандемия. Бизнес събитието дава шанс да се реализират редица нови контакти, да се обсъдят в предварителен порядък нови инициативи и проекти, да бъдат показани успешни бизнес практики в сектора.Развитието на актуалните тенденции в туризма – а именно, преходът към по-зелена, устойчива, дигитална и безопасна екосистема – също бе обсъдено. Това бе важен акцент от разговорите, като продължение на факта, че в рамките на ЕС се поставят основите на разработваната Програма за развитието на туризма с хоризонт от 2030 до 2050 г.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministurut-na-turizma-na-gurciya-sofiya-zaharaki-poseti-bulgarskiya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9578:2021-11-26T13:22:00
Над 617 млн. лв. са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост за енергийно обновяване на сгради, в това число и за сектор Туризъм
2021-11-25T18:50:00
 В изготвения от българското правителство Национален план за възстановяване и устойчивост са предвидени няколко основни направления, по които сектор Туризъм ще бъде подпомогнат. Едно от тези направления е финансиране за енергийно обновяване на сгради, в което са планирани 617,6 млн. лв., в т.ч. в областта на производството, търговията, услугите, както и сгради от сектор туризъм.Това стана ясно на среща в МРРБ, на министрите на регионалното развитие и  благоустройството Виолета Комитова и на туризма Стела Балтова с представители на туристическия сектор. На срещата бяха представени възможности за финансиране на проекти в туристическия сектор със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.„МРРБ разработи 6 проектни фиша, които са включени в Националния план, но за да се осъществят са необходими ключови реформи в няколко закона“, съобщи по време на срещата министър Комитова. Тя обясни, че за целта спешно се подготвят промени в 5 закона – за етажната собственост, за устройство на територията, за обществените поръчки, за пътищата, както и проекта на Закон за ВиК.„България няма да получи парите от Националния план, ако не направи тези реформи“, допълни регионалният министър и подчерта, че за да се използва ресурсът, бизнесът трябва още от сега, възможно най-бързо, да започне да подготвя инвестиционни проекти.„Подготвяйте инвестиционни проекти“, апелира министър Комитова, „защото наблюденията ми като министър са, че пари има за много неща, но нямаме инвестиционни проекти. Процесите на управление до този момент са били следните: даваме пари на някого и после чакаме 6 години той да нарисува проект на хартия“, каза още архитект Комитова.„Националният план за възстановяване и устойчивост е инструмент, който ще подпомогне със средства да се възстанови туристическият бизнес в страната и дори да се надгради“, каза на срещата министърът на туризма Стела Балтова и допълни, че сектор Туризъм намира много места в Плана, по които ще бъде подпомогнат. Като възможности за финансиране тя очерта изпълнението на проекти по компонент Нисковъглеродна икономика, Инвестиция 1: Енергийна ефективност в сграден фонд.По този компонент са предвидени средства за проучвателни дейности за разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници. Туризмът е посочен и в Програмата за развитие на регионите, стана ясно още от думите на министър Балтова, като тук програмата подкрепя инфраструктурни мерки в редица услуги. Четвъртата възможност за финансова подкрепа е по Програмата за икономическа трансформация, по която обект на подпомагане ще са малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката. Планът за възстановяване и устойчивост е възможно да бъде одобрен до края на 2021 година, съобщи министър Стела Балтова и допълни, че потенциалните бенефициенти трябва отсега да се подготвят.На срещата заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Нина Стоименова представи възможности за финансиране на хотелиерския и ресторантьорския бранш и по Проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“, който е разработен от МРРБ и е включен в Стълб 2 „Зелена България“, компонент Нисковъглеродна икономика в Националния план за възстановяване и устойчивост. Целите на проекта са подобряване на енергийните характеристики на нежилищния сграден фонд; достигане на клас на енергопотребление „А“ чрез прилагане на енергоспестяващи мерки; намаляване на разходите за енергопотребление; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект и подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа. Очаква се насоките за кандидатстване да бъдат обявени през първото тримесечие на следващата година. „За първи път Програмата за развитие на регионите през програмния период 2021 – 2027 г. ще финансира и бизнеса“, съобщи на срещата заместник-министърът и обясни, че микро, малки, средни и големи предприятия вече са допустими бенефициенти на конкурентен подбор и в регионалната програма. Тя обърна внимание на представителите на бизнеса, че част от правилата и подходите на финансиране в новата програма са различни от предходния програмен период.В днешната среща участваха представители на Българския туристически съюз, на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, на Българската асоциация на заведенията и на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/nad-617-mln-lv-sa-zalozheni-v-nacionalniya-plan-za-vuzstanovyavane-i-ustoychivost
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9574:2021-11-25T18:50:00
България участва като почетен гост на международното туристическо изложение в Атина, което започва от днес - 8th Athens International Tourism & Culture Expo 2021
2021-11-25T18:49:00
В периода 25-27 ноември 2021 г. Министерство на туризма организира участието на Република България с информационен щанд на площ от 88  кв. м на международното туристическо изложение 8th Athens International Tourism & Culture Expo 2021, което се провежда в Атина, Гърция. България бе избрана за страна – почетен гост (Honored country), като новината беше обявена от Министерство на туризма на 21 октомври и е публикувана на официалния уебсайт на изложението https://aite.gr/en/bulgaria-honored-country-at-8th-athens-international-tourism-amp-culture-expo-2021/ .Поради пандемията от COVID-19, изложението се провежда в хибридна форма – на място и онлайн. Чрез виртуален щанд всеки онлайн посетител има възможност да направи с едно кликване теле-конферентна среща с изложителите.Интересът на българския туристически сектор към щанда на България е голям, като участие са заявили седем фирми, общини и организации: Община Банско, Асоциация "Фестивалите в България", Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД, Замъкът в Равадиново – „Влюбен във вятъра“, Рила Травел ЕООД, „Гранд хотел Банско“ и Хотел „Регнум“ – Банско.8th Athens International Tourism & Culture Expo 2021 е най-голямото международно изложение за туризъм в Атина, в което всяка година участват представители от всички туристически сектори в Гърция и чужбина. Тази година участие ще вземат над 120 изложители от Гърция, България, Кипър, Дания и други, а 150 международни купувачи (buyers) от 50 страни (от Европа, Балканите, Близкия изток, Русия, Турция, САЩ и Канада) ще се включат в b2b срещи с изложителите. Изложението ще предложи възможност на всички участници да увеличат контактите си, да изградят нови бизнес партньорства и да открият нови дестинации. Събитието ще обхване туристическите категории: Почивка (Leisure), Луксозен туризъм и Бизнес туризъм (MICE) с акцент върху културния туризъм.България и Гърция развиват активно взаимодействие в областта на туризма. Гърция е основен целеви пазар за България, като през 2019 г. тя се нарежда на второ място по брой туристически посещения в страната ни (над 1 100 000). Заради пандемията и противоепидемичните мерки, посещенията от всички пазари, включително от южната ни съседка, значително намаляха от началото на 2020 г. насам, но плавно се възстановяват през 2021 г. Гърция продължава да бъде в топ 10 на пазарите с най-голям входящ туристопоток към страната ни.България привлича гръцките туристи предимно със зимни почивки (ски и сноуборд) и балнео и СПА в съчетание със здравен туризъм. Летните почивки също са сред избора на съседите ни, следвани от посещения при познати, както и практикуване на еко и селски туризъм.          
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/bulgariya-uchastva-kato-pocheten-gost-na-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9573:2021-11-25T18:49:00
Министерският съвет прие постановление, с което одобри нова мярка от 30 млн. лева в подкрепа на туристическия сектор
2021-11-24T14:18:00
Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки. Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради COVID -19. Администратор на помощта е Министерството на туризма.Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.     
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerskiyat-suvet-prie-postanovlenie-s-koeto-odobri-nova-myarka-ot-30-mln-leva-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9570:2021-11-24T14:18:00
Министерството на туризма извършва проверка за незаконно изграждане на пясъчна дига на плаж “Несебър - юг”
2021-11-23T15:40:00
Във връзка с постъпили сигнали министърът на туризма Стела Балтова издаде заповед за извършването на проверка на концесионера за незаконно изграждане на пясъчна дига на морски плаж “Несебър - юг”, община Несебър, област Бургас.Едновременно с това Министерството на туризма е изискало от община Несебър,  Басейнова дирекция “Черноморски район” и РИОСВ Бургас информация и документи за стартирани и извършени проверки, както и издадени в тази връзка разрешения.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-izvurshva-proverka-za-nezakonno-izgrazhdane-na-pyasuchna
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9567:2021-11-23T15:40:00
Онлайн гласуването за шестите Годишни награди в туризма - 2021 ще приключи на 22 ноември в полунощ
2021-11-22T10:18:00
 На 22 ноември в 23:59 часа приключва електронното гласуване за шестите Годишни награди в туризма - 2021. Онлайн вотът в надпреварата ще продължи до днес в полунощ.Стартът на гласуването бе даден на 13 ноември и то определя носителите на наградите във всяка от 10-те категории в конкурса на Министерството на туризма. Всеки може да гласува онлайн за един участник в рамките на една категория (отчита се едно гласуване от всеки IP адрес), като може да се подкрепи кандидат от всяка категория.Тазгодишното издание на състезанието е изключително оспорвано и стотици потребители вече подкрепиха фаворитите си. Отчита се сериозен интерес както от желаещите да дадат вота си и да определят носителите на призовете, така и от участниците в конкурса. Кандидатите, които са допуснати до финалната фаза и се състезават за награди, са над 60, разпределени в 4 професионални, 4 художествени и 1 специално предназначена за българските общини. Голямата награда в категория „Изборът на българите“ традиционно ще бъде  определена сред всички туристически обекти, включени в „100-те национални туристически обекта“ и „50-те малко познати места“.Онлайн гласуването протича при завишен контрол, за да се минимизират възможности за промяна на електронния вот. Експерти следят да не се допуска манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове. Подобни действия биха повлияли негативно на съответния кандидат, като могат да доведат и до неговото дисквалифициране, отчитат се своевременно и се предприемат мерки за неутрализиране на опитите за нерегламентирано влияние.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/onlayn-glasuvaneto-za-shestite-godishni-nagradi-v-turizma-2021-shte-priklyuchi-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9565:2021-11-22T10:18:00
Министерството на туризма утвърди указания и отвори за кандидатстване схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ на стойност до 30 млн. лева за сектор туризъм
2021-11-19T12:15:00
Министерството на туризма утвърди Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по СХЕМА BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.Указанията и правилата са публикувани в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Схемата вече е отворена за кандидатстване - от днес, 19.11.2021.За да кандидатствате по схемата, както и да се запознаете с указанията, можете да го направите тук:https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/49de7d10-e862-4b46-84db-c7564ced91e3Всякакви уточнения и въпроси по схемата могат да бъдат задавани в писмен вид, на следната електронна поща:  shema5@tourism.government.bg
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-utvurdi-ukazaniya-i-otvori-za-kandidatstvane-shemata-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9561:2021-11-19T12:15:00
Министерството на туризма актуализира указанията за местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредната епидемична обстановка
2021-11-19T11:37:00
Министерството на туризма публикува на сайта си актуализиран вариант на указанията за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 в България. В актуализирания документ подробно са описани всички изисквания към персонала и правилата, които трябва да се спазват с цел осигуряване на безопасност и сигурност за гостите в обекта. Включено е и изискването за медицински документ, който да удостоверява наличието на антитела срещу SARS-CoV-2, на чиято база може да бъде издаден т. нар. „зелен сертификат“ по Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.  Указанията можете да прочетете на адрес:https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/covid-19/ukazaniya-versiya-16-za-funkcionirane-na-mesta-za-nastanyavane-i-zavedeniya-za
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-aktualizira-ukazaniyata-za-mestata-za-nastanyavane-i
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9560:2021-11-19T11:37:00
България участва в международното туристическо изложение Touristik & Caravaning в Лайпциг, Германия
2021-11-19T09:43:00
Министерството на туризма организира националното представяне на България с щанд на площ от 30 кв. м на международното туристическо изложение Touristik & Caravaning, което се провежда в Лайпциг, Германия в периода от 17 до 21 ноември 2021 г.Изложението ежегодно се организира през втората половина на месец ноември и бележи началото на записванията за предстоящия летен сезон. Това е най-голямото и значимо туристическо изложение в източните германски провинции, където България се радва на повишен интерес.През тази година съвместно с Министерство на туризма участие на българския щанд имат „Албена“ АД и Община Варна.Германия е един от най-важните пазари за туристическия сектор у нас, а данните сочат, че през летен сезон 2021 г. над 140 хил. немски туристи са пренощували в местата за настаняване в България, като това е 2 пъти повече спрямо летен сезон 2020 г. На основание Годишната програма за национална туристическа реклама Министерството на туризма осъществява множество онлайн кампании на пазар Германия, промотирайки предимствата на дестинация България. Едновременно с това популяризира различните видове туризъм и възможностите, които страната ни предлага като сигурна, безопасна и устойчива дестинация.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/bulgariya-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-touristik-caravaning
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9558:2021-11-19T09:43:00
България и Босна и Херцеговина ще работят за активизиране на двустранното сътрудничество в областта на туризма
2021-11-18T16:47:00
Министър Балтова се срещна с Н. Пр. г-н Здравко Бегович, посланик на Босна и Херцеговина в София. Двете страни дискутираха възможности за активизиране на двустранното сътрудничество в областта на туризма.Българският министър посочи, че съществува сериозен потенциал за увеличаването на двустранния туристопоток и за развитието на съвместни проекти и инициативи в туризма.Подписването на документ за двустранно сътрудничество в туризма между ресорните министерства на България и Босна и Херцеговина в най-кратки срокове беше централна тема на разговора, като двете страни изразиха обща позиция, че това ще подпомогне съвместните инициативи и ще насърчи контактите в туризма. Министър Балтова се спря и на инициативата от българска страна да бъде формирана експертна работна група между туристическите власти на двете държави, която да работи по конкретни теми на сътрудничество. Посланик Бегович благодари за възможността да осъществи работна среща и изрази готовността си да съдейства по компетентност както по отношение на актуализирането на договорно-правната база, така и спрямо други общи инициативи. Той изтъкна близостта между двете държави - културно, географски, както и интереса към религиозния туризъм и културно-историческото наследство.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/bulgariya-i-bosna-i-hercegovina-shte-rabotyat-za-aktivizirane-na-dvustrannoto
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9555:2021-11-18T16:47:00
На работна среща бяха обсъдени възможностите за туризъм и националната реклама на България на пазар Чехия с представители на Асоциацията на чешките туроператори
2021-11-18T13:42:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе работна среща с представители на Асоциацията на чешките туроператори, водена от нейния ръководител Михал Вебер. В разговора взе участие и заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева.Министър Балтова заяви, че чешките посетители са едни от най-предпочитаните туристи и Чехия е сред топ пазарите за входящ туризъм у нас. Тя цитира данни, според които през летните месеци на 2020 г. около 34 хил. туристи от Чешката република са посетили страната ни, а през лятото на 2021 г. броят им достигна 88 хил.Служебният министър изтъкна, че имаме най-добрите зимни курорти на Балканите, като покани чешките граждани и посочи другите разнообразни видове туризъм, които предлага България, като културно-исторически, спа, уелнес, винено-кулинарен и други.В рамките на стратегията на министерството да се развиват и промотират туристическите райони, тя посочи възможностите за здравен туризъм, в това число балнеолечение климатолечение и пост-COVID възстановяване, голф и други туристически продукти. Беше дискутирана като добра възможността ски ваканцията да бъде съчетана с СПА и културно-исторически туризъм.Министърът увери туроператорите, че България предприема всички необходими противоепидемични мерки с цел оптимална подкрепа за сектора, както и да бъде осигурена за гостите максимална безопасност в условията на продължаващата пандемия.По време на разговора чешките туроператори поставиха различни въпроси, свързани с рекламата на България на чешкия пазар, мерките и условията за свободно пътуване и достъп до туристическите обекти,помощта от 35 евро на седалка за чартърните полети и поискаха повече подробности относно плановете на Министерството на туризма за сезон Лято 2022. Бяха обсъдени и предстоящи маркетингови активности, които Министерството на туризма планира за чешкия пазар, както и мерките, които се предприемат в подкрепа на туристическия бизнес, в това число и спешни законодателни инициативи за възстановяване на помощта от 35 евро на седалка.Министърът информира, че нивата на ваксинация в страната нарастват, което създава допълнителна защита и сигурност за туристите.Чешките туристи са добре дошли в България целогодишно, отправи в заключение послание министърът към туроператорите от Чехия.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/na-rabotna-sreshta-byaha-obsudeni-vuzmozhnostite-za-turizum-i-nacionalnata-reklama
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9553:2021-11-18T13:42:00
Министерският съвет прие Постановление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за сектор туризъм в размер до 30 млн. лева
2021-11-17T14:26:00
Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на НСИ 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията. С параграф 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обнародван в ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г. ) бяха създадени новите чл. 112 и чл. 113. С разпоредбата на чл. 112, във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 9, б. „в“ от Закона е прогласена мярка за държавно подпомагане на предприятията от сектор туризъм, които упражняват дейност (основна и/или допълнителна) по цитираните кодове. Необходимо изискване за получаване на безвъзмездните средства е тези предприятия да са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с оборота им през 2019 г.  Бюджетът по мярката е определен  в закона и е в общ размер до 30 млн. лв. Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г., но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. Прогнозният брой очаквани кандидати е около 5 500.Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на преки безвъзмезднисредства съгласно раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19. Кандидатстването и оценяването на проектните предложения за получаването на помощ ще се осъществява в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).Допустими кандидати са предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от следните агрегирани кодове на ниво детайлност група и клас по КИД 2008 на НСИ: за „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3; за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.1, 79.9; за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.3; за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04.Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 1 800 000 EUR и може да се кумулира с помощи в съответствие с регламентите за помощ de minimis и с помощите съгласно Общия регламент за групово освобождаване.Постановлението влиза в сила веднага с обнародването му в „Държавен вестник“.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerskiyat-suvet-prie-postanovlenie-za-otpuskane-na-bezvuzmezdna-finansova
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9549:2021-11-17T14:26:00
Министър Балтова представи българската позиция в неформална среща на министрите за туризма на ЕС, посветена на „Пътя на прехода в туризма“ след пандемията
2021-11-16T20:25:00
Министър Стела Балтова представи българската позиция на неформална среща на министрите от ЕС, отговарящи за туризма, посветена на бъдещето и възстановяването на европейския туризъм след пандемията от COVID-19. Срещата се провежда изцяло в онлайн формат в рамките на Словенското председателство на Съвета на ЕС. На нея беше разгледан стратегическият документ, озаглавен „Път на прехода в туризма“, а министрите изразиха позициите на държавите си във връзка с политиките и подходите за възстановяване на европейския туризъм след пандемията.Форумът беше открит с обръщения на Здравко Почивалшек, министър на икономическото развитие и технологиите на председателстващата ЕС Словения, Тиери Бретон - европейски комисар по вътрешния пазар и Зураб Пололикашвили - генерален секретар на Световната организация по туризъм. Туристическата индустрия е в процес на много сериозна трансформация, породена от навлизането на дигиталните технологии, изкуствения интелект, процеси, които се активизираха в условията на пандемията от COVID-19, подчерта в речта си българският министър на туризма Стела Балтова. „За да останем конкурентоспособни, се изисква задълбочена интеграция и споделеност с всички останали свързани сектори. Туризмът е носител на прогрес, иновации, на промяна и България приветства обстоятелството, че това е първата индустрия, подготвила документ за „път на прехода“ към по-зелена, устойчива, интегрирана екосистема“, заяви министър Балтова. Тя подчерта значението на документа в светлината на декларацията от Глазгоу и стремежа до 2030 г. емисиите въглероден диоксид да бъдат намалени с 45% спрямо 2010 г., а енергийната ефективност да бъде повишена. Според нея всички тези политики безусловно имат потенциал и ще се окажат много важен фактор за повишаване устойчивостта на туризма, което продължава да е приоритетна цел.Министър Балтова обърна специално внимание на аспекта с внедряването на иновации и повишаването на бързината на бизнес процесите в Европа. В перспективата до 2030 г. три четвърти от туристическите оферти да се предлагат онлайн и с дигитални приложения според нея са решения в правилна посока.В речта си пред министрите, отговарящи за туризма в ЕС, министър Балтова обърна специално внимание и на необходимостта от ефективното събиране и боравене със статистически данни в сектора и тяхното споделяне на ниво Европейски съюз. Тя посочи, че в България през 2019 г. беше изградена изцяло дигитализирана Единна система за туристическа информация (ЕСТИ), като важен инструмент за развитието на организациите за управление на туристическите дестинации и платформа за споделяне и достъп до данни за туризма, свързани с туристическите услуги и обекти. Всичко това допринася за устойчивото управление на дестинацията.България приветства насоките и поставените времеви хоризонти за намаляване на количеството пластмаса в Европа, подчерта още министър Балтова. Наскоро в страната ни беше приета Наредба за намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, която предявява изисквания към икономическите оператори, в т.ч. към микро и малките предприятия в туризма. Те трябва да адаптират предлагането на туристически услуги към тези изисквания, изтъкна българският министър. Климатичните промени се случват пред очите на всеки един от нас и следва да бъдем отговорни към опазването на нашата природа, особено в страна като България, която се гордее със своето богато биоразнообразие.Служебният министър постави акцент върху необходимостта от развитие на адекватни регулации за платформените работници в областта на пътуванията, настаняването и други туристически услуги.На неформалната среща на министрите България подкрепи прилагането на Пакта за умения чрез национално и регионално партньорство между индустрията и образователните институции за придобиване на умения за новата дигитална реалност. „Считам, че документът „Път на прехода в туризма“ отразява правилната посока за разработването на дългосрочна Европейска туристическа програма, която е в унисон с амбициите за зелен и дигитален преход в светлината на кръговата икономика и нейното синьо измерение“, каза в заключение министър Стела Балтова.На втория ден от срещата ще се проведе и Европейски туристически форум, в който ще се включат експерти и представители на бизнеса в туристическия сектор.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-predstavi-bulgarskata-poziciya-v-neformalna-sreshta-na-ministrite
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9548:2021-11-16T20:25:00
Започва електронното гласуване за шестите Годишни награди в туризма – 2021
2021-11-13T10:15:00
От днес, 13 ноември,  започва електронното гласуване за шестите Годишни награди в туризма - 2021. Онлайн вотът ще определи носителите на призове в 10-те категории в конкурса на Министерството на туризма. Всеки може да гласува онлайн за един участник в рамките на една категория (отчита се едно гласуване от всеки IP адрес), като може да се подкрепи кандидат от всяка категория.Кандидатите, които са допуснати до финалната фаза на конкурса и ще се борят за призове, са над 60, разпределени в 4 професионални, 4 художествени и 1 специално предназначена за българските общини. Голямата награда в категория „Изборът на българите“ традиционно ще бъде  определена сред всички туристически обекти, включени  в „100-те национални туристически обекта“ и „50-те малко познати места“.Може да гласувате за финалистите до 23:59 часа на 22.11.2021 г. на www.tourismawards.bg, сайтът е достъпен и през уебстраницата на Министерството на туризма. Контролът ще бъде завишен, за да се минимизират възможностите за промяна на електронния вот. Експертите ще следят внимателно да не се допуска манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове. Опитите за намеса ще бъдат своевременно отчитани и ще повлияят негативно за класирането на съответния кандидат.Наградите ще бъдат връчени на официална церемония през декември. Победителите в Годишните награди в туризма ще получат статуетка, изобразяваща символа на красотата на България и запазената марка на конкурса – българската роза.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zapochva-elektronnoto-glasuvane-za-shestite-godishni-nagradi-v-turizma-2021
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9521:2021-11-13T10:15:00
На Общо събрание Организацията за управление на туристически район „Долината на розите“ прие маркетинговата си стратегия за развитие на района
2021-11-11T18:01:00
Заседанието на Общото събрание на ОУТР „Долината на розите“ се проведе при пълен кворум в онлайн формат, в присъствието на министъра на туризма Стела Балтова.„Още с началото на работата на служебния кабинет ние си поставихме за цел да дадем тласък на тази съвременна форма за развитие на туризма чрез маркетиране на туристическите райони“, подчерта министърът в приветствието си към членовете на организацията при откриване на заседанието. Като ключов елемент за постигането на тази цел е поставянето във фокуса на вниманието на характерните туристически продукти за всеки един район. За ОУТР „Долината на розите“ безспорен символ е българската маслодайна роза с цялата съпътстваща я индустрия, както и културно-историческият и СПА туризмът, които придават облик на района.Съвсем закономерно събранието единодушно избра за лого розата и се обединиха около слогана „Традиция и съвременност“. Участниците в общото събрание на ОУТРДР приеха и нов член – община Николаево.В заседанието участваха кметове и представители на общините, сред които са  Казанлък, Сливен, Хисаря, Панагюрище, Павел баня, Копривщица и др., организации и културни институти като Регионален исторически музей – Сливен, Литературно-художествен музей „Чудомир“, гр. Казанлък, както и представители на туристическия бизнес.В края на срещата общините изразиха готовност да участват с единната си визия, послание и с основните си туристически продукти, изведени на ниво туристически район, съвсем скоро в предстоящи международни изложения. Първото от тях, международна туристическа борса „Ваканция и СПА Експо 2022“, ще се проведе през февруари в София.В изпълнение на една от водещите си политики за балансирано развитие на туристическите райони, досега Министерството на туризма участва в провеждането на още три общи събрания на ОУТР - Тракийски туристически, Рило-Пирински и ОУТР „Родопи“. Предстои до края на годината да се проведат заседания и на останалите 5 от общо деветте Организации за управление на туристически райони. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/na-obshto-subranie-organizaciyata-za-upravlenie-na-turisticheski-rayon-dolinata-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9515:2021-11-11T18:01:00
Три министерства обединяват усилия за развитието на културните, творческите и рекреативните индустрии
2021-11-11T16:27:00
Министърът на туризма Стела Балтова, на икономиката Даниела Везиева и заместник-министърът на културата Борислава Танева проведоха среща, на която обсъдиха възможността за подписване на споразумение, в което да се обединят усилията на трите министерства за развитието на културните, творческите и рекреативните индустрии.Целта му е да се изработи рамка за дълготрайно административно взаимоотношение, взаимен обмен на информация и създаване на ефективен механизъм за координация между страните. На срещата се договориха конкретни стъпки и действия за осъществяването на съвместна дейност за приоритизиране на тези индустрии, която да подобри достъпа и възможностите за финансиране в културния, творческия и рекреативен сектор.„Предлагаме новаторски подход към културните, творческите и рекреативните индустрии. Идеята е да направим работещ механизъм с конкретни стъпки и действия, за да приоритизираме тези индустрии“, заяви икономическият министър, домакин на срещата. По думите й те са приоритетни в следващия програмен период, както и в Иновационната стратегията за интелигентна специализация 2021-2027, в тях потенциалът за растеж е най-голям и следва там да бъде насочена подкрепата.„Иновационната стратегия за интелигентна специализация трябва да добие нови измерения. Дигитализацията, изкуственият интелект и иновациите откриват пред нас изцяло нови възможности за развитие – като например да изградим виртуална реалност, която да пресъздава културно-историческото ни наследство“, посочи министърът на туризма д-р Стела Балтова.Тя изтъкна, че у нас има голям ресурс и разнообразие от туристически продукти, много археологически, етноложки, исторически забележителности, религиозни обекти и културни институции – музеи, галерии, читалища, както и много събития, свързани с нематериалното наследство, които се провеждат целогодишно.„В България има богат културен, събитиен, фестивален туризъм, които привличат много посетители и едновременно с това обхващат широк спектър от дейности в сферата на изкуството, културното наследство и културните и творческите индустрии. В рамките на тази среда, с участието си туристите и местното население сами създават култура и се превръщат в истинска част от нея, като привнасят и добавена стойност към този „творчески“ туризъм“, подчерта министър Балтова.По време на срещата страните изразиха убеждението, че интензивното взаимодействие между икономика, култура и туризъм, представлява двигател за икономическия растеж на България и е необходимо засилване на координацията помежду им. Предстои подписване на споразумението, с което трите министерства поемат ясен ангажимент, въз основа на интегриран подход, който да гарантира устойчиви условия за настоящите и бъдещите културни, творчески и рекреативни индустрии.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/tri-ministerstva-obedinyavat-usiliya-za-razvitieto-na-kulturnite-tvorcheskite-i
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9513:2021-11-11T16:27:00
Интересни идеи за развитие потенциала на ОУТР в Северна България бяха във фокуса на серия от срещи с представители на Организациите за управление на туристическите райони
2021-11-10T16:41:00
В изпълнение на една от водещите политики на Министерството на туризма - развитие на туристическите райони и организациите за тяхното управление, които да придадат специфичен облик и туристически продукти на дестинация България,заместник-министърът на туризма Мария Белколева проведе серия работни срещи. Тя разговаря с членовете на Организациите за управление на Варненски черноморски район (ОУВЧТР), Старопланински (ОУСТР) и Дунавски туристически райони (ОУДТР).Във Варна заместник-министър Белколева разговаря с кмета на града Иван Портних и с членовете на Управителния съвет и представители на Варненски черноморски туристически район. Белколева увери, че Министерството на туризма ще съдейства на организацията при осъществяването на бъдещи идеи и инициативи и допълни, че за 2022 година ще настоява за сериозен целеви бюджет в подкрепа на туристическите райони. От своя страна кметът на Варна Портних приветства усилията, които Министерството на туризма полага за подпомагане на Организациите за управление на туристическите райони и изрази своята подкрепа и пълно съдействие като председател на организацията. Сред обсъдените теми бяха проблемите с инфраструктурата, улесняване на транспортирането на туристите от летището, както и популяризирането на културно-историческите забележителности във вътрешността, а не само по крайбрежието.По време на срещата си във Велико Търново заместник-министър Белколева разясни пред управителния съвет и представителите на Старопланинския туристически район маркетинговата и рекламната стратегия на министерството и им благодари за ежедневните усилия, които полагат за развитие и популяризиране на района. Бяха обсъдени интересни идеи и проекти на община Габрово, които ще развият потенциала на района.В Русе заместник-министърът обсъди с областния управител Борислав Българинов, кмета на града Пенчо Милков и представителите на Дунавския туристически район основните инициативи за разнообразяване и подобряване на гамата от туристически продукти и услуги, налични в областта. По думите на Българинов Русе и регионът имат нужда от нова визия и нови туристически продукти, като е необходимо да се наблегне на силна маркетингова кампания, която да привлече чуждестранните туристи. Той предложи и да се направи карта на възможните дестинации в района на Русе – Гюргево с включването на други области, като по този начин се цели създаването на подробна карта, даваща достатъчно детайлна информация за туристическото богатство в Русенско.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/interesni-idei-za-razvitie-potenciala-na-outr-v-severna-bulgariya-byaha-vuv-fokusa
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9508:2021-11-10T16:41:00
Европейската комисия одобри мярката по чл.112 за подпомагане на туристическия сектор с бюджет до 30 милиона лева
2021-11-09T11:43:00
Европейската комисия одобри с нотификация мярката по чл.112 от ЗДБРБ за 2021 г. за подпомагане на туристическия сектор с бюджет до 30 милиона лева.На 21.10.2021 г. Министерството на туризма уведоми Европейската комисия за разработена мярка за подпомагане на предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията от COVID-19.  Европейската комисия одобри  мярката с Решение C(2021) 8136 от 8.11.2021 г., основавайки се на член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, в съответствие с раздел 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив COVID-19.Допустими бенефициенти по тази схема са предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт: 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04, съгласно чл. 112, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Средствата по тази мярка са от отпуснатите 70 млн. лева в подкрепа на туризма. Тя е част от цялостен пакет от мерки и има за цел да компенсира недостига на ликвидни средства, пред който са изправени предприятията поради пандемията от COVID-19.Администратор на мярката е Министерство на туризма.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/evropeyskata-komisiya-odobri-myarkata-po-chl112-za-podpomagane-na-turisticheskiya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9501:2021-11-09T11:43:00
Министерството на туризма подкрепи инициативата климатолечението да залегне като форма на здравен туризъм в района на Странджа и Южното Черноморие
2021-11-03T17:36:00
Министър Стела Балтова проведе работна онлайн среща с представители на инициативен комитет „Възраждане на климатолечението в Странджа“: сдружение „Рафаел – инфо, култура и туризъм“, сдружение „Зелена Странджа“, Туристическа камара „Приморско“. В срещата взе участие и д-р Татяна Ангелова – заместник-председател на Асоциацията на лекарите по физикална и рехабилитационна медицина и член на медицинската комисия към Европейската СПА асоциация.От инициативния комитет предлагат климатолечението да залегне като форма на здравен и медицински туризъм в района на Странджа и Южното Черноморие. Според инициаторите България има малко известни, но изключителни природни ресурси, които могат да бъдат използвани за профилактика, лечение и възстановяване на различни заболявания, особено в условията на кризата с коронавируса. Това може да се превърне в изцяло нов туристически продукт, който да допълва както туризма, така и здравеопазването, не само у нас, но и сред чуждестранните ни гости, особено в светлината на многото преболедували и засегнати от вируса на COVID-19.Участниците в срещата се обърнаха към министъра с предложение - климатолечението да намери място в законовата рамка, свързана с туристическия сектор. В отговор министър Балтова покани излъчен от инициативния комитет представител да се включи към Работната група за здравен туризъм в министерството, за да бъдат подготвени предложения за законови промени. Едновременно с това стана ясно, че фокусът върху климатолечението може да бъде поставен и с актуализирането на Наредба № 14 от 3 август 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите.„Прегръщаме идеята с посветеност и желание да развиваме тази страна на туризма, защото тя е много дългосрочна и едновременно с това полезна“, заяви министър Балтова. „Това е много специфичен продукт, който може да залегне в маркетинговите стратегии на различните туристически райони и да им придаде собствено лице и отлична възможност за развитие“, изтъкна министърът.Климатолечението, заедно с таласотерапията, е част от морелечението и е свързано с въздействието на въздуха – движението му, температурата, състав и отрицателната йонизация, особено в близост до морския бряг и в горите. В България има много такива места – Сандански, Родопите, крайбрежието и други.По време на срещата като изключително място за лечение на различни заболявания беше посочен районът на Странджа планина – не само по южното крайбрежие, но и във вътрешността й. В България има екологично чисти зони край морето, които трябва да бъдат запазени, защото те са много силен фактор за оздравяване, увери д-р Татяна Ангелова, но предупреди, че презастрояването би било пагубно за климатолечението. Според д-р Ангелова могат да се създадат морски програми, включващи двигателна активност, които да изведат болните на морския бряг рано сутрин и значително да подобрят състоянието им.Мистичната Странджа има свой специфичен мек микроклимат, повлиян от географското й положение – близостта не само на Черно море, но и на Мраморно и на Егейско, ниската надморска височина, малки температурни амплитуди, много чист и сух въздух заради липсата на големи градове и индустриални замърсители в съчетание със стари, масивни и устойчиви дъбови гори.Освен лечение, районът предполага здравословния активен туризъм с многобройните си маршрути и богата пътна мрежа, редица забележителности, възможност за наблюдение на животински и растителни видове – все фактори, които могат да представляват интерес за туристите и особено за привържениците на forest therapy – течение, което набира все повече последователи по света.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-podkrepi-iniciativata-klimatolechenieto-da-zalegne-kato
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9489:2021-11-03T17:36:00
Лондон: Заместник-министър Ирена Георгиева обсъди с министъра на културата и туризма на Република Турция Мехмет Ерсой готовността на държавите да си сътрудничат още по-тясно в туризма
2021-11-02T17:02:00
В рамките на 41-то издание на международното туристическо изложение World Travel Market в Лондон заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева се срещна с министъра на културата и туризма на Република Турция Мехмет Ерсой. Двамата обсъдиха възможностите за съвместни действия и инициативи между двете страни в подкрепа на туризма.Министър Ерсой постави въпроса за ускореното издаване на визи за турските туристи, които посещават България. Заместник-министър Георгиева увери, че българските зимни курорти са готови да посрещнат своите гости от южната ни съседка, предлагайки безопасност и сигурни условия. От своя страна министър Мехмет Ерсой изрази готовност да се увеличат туристическите посещения на пътуващите от Турция към дестинациите в България, не само в рамките на предстоящия зимен сезон.По време на срещата турският министър Мехмет Ерсой и заместник-министър Ирена Георгиева обсъдиха перспективите за съвместни маркетингови дейности между държавите, както и предстоящото участие на България в изложението в Истанбул EMITT, което ще се състои през февруари 2022 година.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/london-zamestnik-ministur-irena-georgieva-obsudi-s-ministura-na-kulturata-i-turizma
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9485:2021-11-02T17:02:00
Министерството на туризма участва в международното туристическо изложение World Travel Market в Лондон
2021-11-01T16:26:00
Днес беше открито 41-то издание на международното туристическо изложение World Travel Market в гр. Лондон,  което тази година се провежда в хибриден формат -  присъствено от 1 до 3 ноември 2021 г. и виртуално в периода 8-9 ноември. На националния щанд заедно с Министерство на туризма се представят общо осем съизложители – туроператори и две общини – Столична община и Варна. Великобритания е един от приоритетните за страната ни пазари, а участието на България е в съответствие с Програмата за национална туристическа реклама през 2021 г. В рамките на изложението участва екип на министерството на туризма, воден от заместник-министър Ирена Георгиева, която днес проведе работни срещи с едни от водещите туроператори на пазар Великобритания.World Travel Market /WTM/ е най-голямата борса за професионалисти в туристическата индустрия и второто по големина в света туристическо изложение след ITB - Берлин. Традиционно форумът събира десетки хиляди посетители – професионалисти от туристическата сфера. Всички участници - както посетителите, така и изложителите представляват голямо разнообразие от компании и сектори, продукти, услуги на работещи в туристическата индустрия.Страната ни е позната сред гражданите на Великобритания като дестинация, предлагаща предимно почивки на море и ски ваканции. През 2021 г. се потвърждава тенденцията сред британските туристи, почивали извън страната си, да предпочетат да посетят позната дестинация, като 53% от тях смятат, че тестването за COVID-19 при пътуване в чужбина е много важно за тяхната безопасност (https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/leisureandtourism/bulletins/attitudestowardscovid19amongpassengersarrivingintotheukfebruary2021tojune2021/september2021#main-points). В тази връзка България има изключителен потенциал за увеличаване броя на пътуванията от Великобритания с цел културно-познавателни обиколки, СПА и уелнес, комбинирани турове на море и планина и други специализирани форми на туризъм като еко и селски туризъм, приключенски, голф, бизнес и конгресен туризъм /MICE/, фестивален и други, които ще бъдат представени на българския щанд пред многохилядната публика по време на туристическото изложение.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-world
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9484:2021-11-01T16:26:00
Министър Балтова обсъди със зимните курорти здравния протокол и представи правилата за прилагане на противоепидемични мерки
2021-10-30T09:22:00
На онлайн среща с представители на зимните ски курорти в България министърът на туризма Стела Балтова представи Правилата за прилагане на противоепидемични мерки при извършване на туристическа дейност през зимен сезон 2021/2022 и обсъди подготвения Здравен протокол за зимния сезон. Предстои съгласуването му с Министерството на здравеопазването и до дни той ще бъде окончателно утвърден.„Мерките за зимния туристически сезон са съобразени с въведените със заповедите на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, а ключовата цел на протокола е да осигури максимална защита на здравето на туристите през зимата“, бе категорична министър Балтова. Тя представи пред участниците основните мерки, които трябва да предприемат местата за настаняване, а именно носенето на маска от служители и посетители, регулиране и контрол на потока от гости в хотела, поставянето на информационни табели и др.„Необходимо е да се спазват заповедите на министъра на здравеопазването и предписанията на съответната РЗИ“, поясни министър Балтова.В протокола ясно са разписани и правилата за кабинкови въжени линии, седалкови лифтове и влекове. На този етап се предвижда сезонът да започне без изискването за представяне на зелен сертификат за достъп на туристите до ски съоръженията.По време на срещата бяха представени и обсъдени практиките в чужди зимни туристически дестинации, както и процедурите в случай на корона вирусна инфекция при гост в мястото за настаняване.От своя страна представителите на зимните ни курорти благодариха на министър Балтова и на нейния екип, че са се вслушали в техните идеи и препоръки. Те изразиха своите притеснения в контекста на пандемията, споделиха практики и увериха, че и тази година ще предприемат всички мерки и действия, които ще са в полза на здравето на туристите и които биха им позволили да работят без ограничения.В рамките на срещата пред участниците бяха представени резултати от представително проучване за нагласите на българите спрямо предстоящия зимен сезон и намерението им за почивка. 74% от пълнолетното население на България оценява потенциала на зимния ни туризъм като добър – според близо милион и половина българи условията за настаняване, инфраструктурата и специализираните съоръжения, които се предлагат у нас, са „определено добри“, а според 2,7 милиона оценката е „по-скоро добри“. Малко над половината от запитаните – 54,6%, са на мнение, че българските зимни курорти отбелязват напредък и подобрение в предлаганите условия за туризъм.В разгара на четвъртата COVID-вълна 730 хиляди пълнолетни българи (12,8%) заявяват, че планират поне едно туристическо пътуване или почивка през предстоящия зимен сезон 2021/22 г.Изводите сочат също, че традиционно пътуването като „турист“ е в по-висока степен застъпено сред жителите на столицата и областните градове. Основните притеснения са свързани с финансовия фактор и с вируса на COVID-19 в сравнително близка степен.Близо 5 на сто от българите имат нагласата да пътуват в чужбина, независимо от пандемичната обстановка, в която се намираме.По отношение на продължителността и отделения бюджет за зимна почивка, за сезон 2021/22 намерението е средно за 6 дни ползване на туристическа услуга от някакъв тип при бюджет 1 330 лв. средно. Около 260 хиляди българи търсят почивки в рамките на 1000 лв., а малко над 70 хиляди се ориентират към бюджет над 2500 лв.Най-голям потенциал за туристическия сектор към момента представляват хората на възраст между 18-44 год., които формират 80% от категорията на активно търсещите подходящи предложения. 37% от тях са в категорията с 2-3 хиляди лева месечен домакински доход.Като цяло при планиране на почивката си, българинът се ръководи в голяма степен от преките си впечатления – 36% посочват като важен при избора фактор препоръка от близки и познати, а 34% се опират на преки, лични впечатления от конкретно място.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-obsudi-sus-zimnite-kurorti-zdravniya-protokol-i-predstavi
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9480:2021-10-30T09:22:00
Министерството на туризма изготви и съгласува с представители на организациите на туристическия бизнес проект на схема за държавна помощ на стойност 30 млн. лева, по чл. 1, ал. 5, т.9, б. в) от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 г.
2021-10-29T11:51:00
Министерството на туризма проведе онлайн среща с представители на сектора за обсъждане на разработена схема за предоставяне на безвъзмездни средства на стойност 30 млн., съгласно чл. 1, ал. 5, т.9, б. в) от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 г. В основата й е заложен принципът за компенсиране на загуби, възникнали от пряко или косвено ограничение в дейността на предприятията, вследствие от въведените мерки срещу COVID-19.Представената схема се предвижда да обхване най-засегнатите предприятия от туристическия сектор. Предстои междуведомствено съгласуване в рамките на подготвен Проект на  постановление на Министерски съвет, за определяне условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятията, съгласно чл. 1, ал. 5, т.9, б. в) от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2021 г.Министерството предприе тази стъпка за предварително обсъждане на мярката с представителите на туристически организации, за да може помощта да се използва по най-рационалния начин и да достигне до най-засегнатите предприятия. Средствата се предвижда да бъдат разпределени на пропорционален принцип до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот през 2019 г., съобразен с условията съгласно т. 3.1 на Временната рамка за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19.Средствата до 30 млн. лева по вече внесената в Европейската комисия за нотификация мярка по чл. 112, ще бъдат използвани за преодоляване на ликвидните затруднения на предприятията от туристическия сектор, настъпили в резултат на пандемията. Като трета мярка на стойност 6 млн. лева от предвидените общо 70 млн. в държавния бюджет, е разработената Схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19 за периода от м. март до края на 2020.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-izgotvi-i-suglasuva-s-predstaviteli-na-organizaciite-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9477:2021-10-29T11:51:00
Министерството на туризма обявява началото на шестите Годишни награди в туризма–2021
2021-10-29T10:02:00
Министерството на туризма обявява началото на Годишните награди в туризма–2021. Това ще е шестото издание на конкурса, който се утвърди като признание за прилаганите добри практики и усилена работа в сферата на туризма през последните 12 месеца. Именно в тези предизвикателни и изпълнени с премеждия времена е важно да бъдат показани и отличени добрите примери в сектора и да бъде оценен бизнесът, който въпреки всички трудности продължава да работи.Тазгодишното издание на конкурса се провежда по миналогодишните правила, които са съобразени с всички промени в работата на отрасъла, наложени от разпространението на COVID-19. Надпреварата ще се проведе в 10 категории, от които 4 професионални, 4 художествени и 1 специално предназначена за българските общини. Традиционно се запазва голямата награда, която е в категория „Изборът на българите“, и ще бъде  определена сред всички туристически обекти, включени  в „100-те национални“ и „50-те малко познати места“.Кандидатури се подават онлайн на платформата www.tourismawards.bg. Формулярът за участие е опростен, разработен под формата на анкета, която се попълва и изпраща директно през сайта. Там са описани подробно и всички условия, на които е необходимо да отговарят участниците.Срокът, в който всички желаещи могат да изпратят предложенията си, е до 13:00 ч.  на 11 ноември 2021 година. Претендентите, които отговарят на критериите, ще бъдат обявени на сайта на наградите и за тях ще започне онлайн гласуването на 13 ноември 2021 година.В художествените категории - за публикации на тема туризъм, всяка медия може да участва само с един материал или свой представител в една категория. При получаване на повече от едно предложение от дадена медия в една категория  ще бъде излъчен един участник спрямо критериите и методологията на конкурса. Припомняме, че медиите - печатни, телевизии или радиа, които имат и онлайн сайтове, могат да участват и в категорията „Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия“ с материал, който е бил поместен на сайта, но той трябва да е различен от материала, с който кандидатстват за основната си категория.Онлайн вот ще определи носителите на награди във всяка категория. Всеки може да гласува еднократно за един участник в рамките на една категория (отчита се едно гласуване от всеки IP адрес), като може да се подкрепи кандидат от всяка категория. Онлайн гласуването ще приключи на 22.11.2021 г. в 23:59 часа.Експертите ще следят внимателно да не се допуска манипулиране и нерегламентирано генериране на гласове. И тази година контролът ще бъде завишен, като са предвидени допълнителни мерки, с които да се минимизират възможности за промяна на електронния вот. Опити за намеса ще бъдат своевременно отчитани и ще повлияят негативно за класирането на съответния кандидат. Категориите, за които може да се подават заявления за участие, са:1.         „Туристическа атракция/обект“;2.         „Специализиран туризъм“;3.         „Туристическа дестинация“;4.         „Иновация“;5.         „Журналистически материал на тема туризъм в България в печатна медия“;6.         „Журналистически материал на тема туризъм в България в онлайн медия“;7.         „Журналистически материал на тема туризъм в България в интернет блог“;8.       „Журналистически материал на тема туризъм в България в телевизия“;9.     „Туристическа община – Специална награда за 2021“
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-obyavyava-nachaloto-na-shestite-godishni-nagradi-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9476:2021-10-29T10:02:00
Националният съвет по туризъм прие Годишната програма за Национална туристическа реклама 2022
2021-10-28T18:15:00
Националният съвет по туризъм прие на онлайн заседание Годишната програма за Национална туристическа реклама 2022. Съветът беше открит от министъра на туризма Стела Балтова. В навечерието на предстоящия зимен сезон е важно отново да си напомним, че на първо място трябва да поставим сигурността на туристите, да отчетем предизвикателствата и да начертаем съвместните ни цели, защото само заедно ще можем да преминем през трудностите, заяви в обръщението си към участниците министърът. "Туризмът е сектор, за който е от изключително значение всички държавни и местни институции, контролни органи и представители на бизнеса да работят в синхрон. Само по този начин можем да гарантираме сигурно пътуване и почивка за туристите, както и спазване на правилата", заяви министър Балтова. Тя използва повода, за да благодари на присъстващите за извършеното досега и за партньорството. "С туризма са свързани много институции, организации и структури от различни ресори, контролни органи и местната власт. Разчитам на Вашата експертиза, за да бъде страната ни сигурна дестинация за българските и чуждестранните гости, които ще изберат именно България за своята почивка и ваканция", категорична бе министър Балтова.Министърът представи анализ на сезон Лято 2021. Около 4,4 млн. туристи са пренощували в местата за настаняване през летния сезон, като от тях българите са били 2,8 млн., а чужденците - около 1,6 млн. Относно различните чужди пазари министърът посочи данни, според които за периода май-септември 2021 г. 642 хил. румънски туристи са избрали България за своята почивка, на второ място се нарежда Полша - 149 хил., Германия - 141 хил., Украйна - над 99 хил., Чехия - 88 хил. "Не трябва да се спираме пред това, че има пречки, а да работим за бъдещото развитие на сектора. И освен за устойчивост, трябва да работим и за постигане на целите на Зелената сделка и т.нар. кръгова икономика. Важно е да създаваме условия и за достъпен и по-устойчив транспорт и по-добра свързаност, както и да  разширяваме възможностите за почивки и пътувания извън сезона", бе категорична министър Балтова.По време на срещата тя представи и очакванията за зимен сезон 2021/2022, които на този етап са предпазливи, предвид четвъртата вълна на коронавирус в страната, като се очакват повече късни резервации. Прогнозата е, че ще има известен брой пътувания на българи с цел ски и СПА туризъм, като дестинациите с развит културен туризъм също ще привличат туристи. Очаква се интересът на българските туристи през предстоящия зимен сезон да е насочен към общините Банско, Самоков, Смолян и Чепеларе, Варна, Велинград, Хисаря, Разлог, Пловдив, Сандански, Троян, Велико Търново, Бургас и много други. И към момента има записвания от традиционни наши пазари - Северна Македония, Сърбия, Румъния, Турция, Русия, Великобритания, но с непотвърдени резервации и с опция за отказ. Очакванията са пристигналите чуждестранни туристи да почиват предимно в ски курортите ни или да отседнат в София. В столицата очакваме туристи от Германия, Полша и др., предимно с цел бизнес или комбинация от бизнес и културен туризъм.В рамките на заседанието заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева представи Годишната програма за национална туристическа реклама 2022. Сред основните цели в маркетинговата дейност на Министерство на туризма за 2022 г. са интелигентното планиране на националната имиджова, продуктова и регионална реклама и ефективното и ефикасно разпределение на силно ограничения бюджет. За да гарантира тяхното практическо приложение, институцията е идентифицирала необходимостта от провеждането на специализирани маркетингови проучвания и анализи, чието портфолио да осигури и оформи една визионерска рамка за реализиране на маркетинговите дейности на Министерство на туризма. С конкретните анализи и проучвания се цели да се получи актуална информация за определени показатели, които се отнасят за туристическия сектор на национално и международно ниво и отразяват нови тенденции, микро и макроикономически променливи, включително фактора на COVID-19. Това ще подпомогне разработването на краткосрочни и средносрочни рекламни кампании за повишаване на ефективността на националния маркетинг. Предвид новите тенденции и нагласи в туристическата индустрия, през 2022 г. основни акценти в маркетинг дейностите на Министерство на туризма ще бъдат насърчаване на вътрешния туризъм и входящия туристопоток от съседните и генериращи пазари; дигитална реклама ще съпътства всяка рекламна кампания на национално и международно ниво, както и кросмедиен таргетиран подход – избор на комуникационни канали, формати и аудитория.Министерството на туризма целенасочено ще популяризира специализираните форми на туризъм, характерни за туристическите райони в страната, развитието на които е сред приоритетните политики.На заседанието бяха обсъдени различни теми и идеи относно рекламата на страната, предлагането на различни видове туристически продукти и бюджета за маркетинг и реклама.Виртуален символичен домакин на заседанието беше община Петрич, която отбелязва днес и своя празник. В края на срещата беше представен краткия видеофилм за Петрич – „Многолик и непознат“ – едно истинско, макар и виртуално пътуване до тайните и богатствата на града, сред тях и античното селище Хераклея Синтика, които безспорно привличат туристи и почитатели на културно-историческия, кулинарния, винения и спа туризма. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-po-vreme-na-zasedanieto-na-nacionalniya-suvet-po-turizum-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9475:2021-10-28T18:15:00
Министър Балтова проведе работна среща с водещи полски туроператори преди началото на зимния сезон
2021-10-27T16:42:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе работна среща с водещи полски туроператори. В разговорите взеха участие заместник-министрите на туризма Ирена Георгиева и Мария Белколева.Министър Балтова заяви, че туризмът е издигнат като приоритетен от служебното правителство и се работи постоянно за неговото развитие, въпреки пандемията от COVID-19. По думите й Полша е сред топ 10 държавите за входящ туризъм у нас. Тя цитира данни, според които през 2019 г. около 421 хиляди полски туристи са посетили България.А след общия спад през 2020 година заради пандемията, Полша беше една от изненадите през изминалия летен сезон, след като се класира в топ 3 на чуждестранните пазари и отбеляза ръст от 96% на полските туристи у нас спрямо лято 2020.Едновременно с това, за летен сезон 2021 страната ни е била трета по продажби на полския пазар за организирани пътувания чрез туроператорски услуги."Дори през октомври имаме полети от Полша. Знаете, че България е добре позната дестинация за полските граждани и бихме искали да ги поканим и в нашите ски курорти, както и спа и уелнес дестинации", заяви министърът пред водещите туроператори на пазар Полша. Според нея гражданите на централноевропейската държава  могат да се запознаят с вековната ни история, богата култура или пък да се насладят на спа и балнео ваканция, тъй като страната ни разполага с повече от 600 минерални извора.Министър Балтова увери представителите на полските компании, че Министерството на туризма поддържа непрекъсната връзка със здравните власти и се следи развитието на пандемията. Тя информира още, че България предприема всички необходими противоепидемични мерки с цел оптимална подкрепа за сектора, както и да бъде осигурена за гостите максимална безопасност в условията на продължаващата пандемия.Заместник-министър Георгиева запозна полските туроператори с действащите условия, които влязоха в сила с въвеждането на зеления сертификат и поясни, че до дни ще бъде готов и т.нар. Здравен протокол за работа в туристическите обекти.Полските представители съобщиха, че в момента предлагат различни туристически пакети - ски ваканции, спа почивки, както и още много други различни възможности за туризъм. Те споделиха още, че тази година летният сезон е бил дълъг, като е продължил до средата на октомври, а  записванията за предстоящия зимен сезон вървят много добре. Туроператорите изразиха оптимизъм и увереност, че сезонът догодина ще е още по-успешен от лято 2021.Друга важна тема на срещата бе начините за влизане в страната - според тях е от изключително значение правилата да не бъдат променяни, за да може да има предвидимост и записванията да не се прекъсват, както и да не се стига до отлив на туристи.По време на дискусията бяха обсъдени и предстоящи маркетингови активности, които Министерството на туризма планира за полския пазар, както и мерките, които се предприемат в подкрепа на туристическия бизнес.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-vodeshti-polski-turoperatori-predi
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9471:2021-10-27T16:42:00
На среща с представители на протестиращите туроператори министър Стела Балтова и заместник-министър Ирена Георгиева представиха решения и спешни действия за предоставянето на отпуснатите за туризма средства
2021-10-26T17:31:00
Министърът на туризма Стела Балтова и заместник-министър Ирена Георгиева проведоха среща с представители на протестиращите туроператори, на която бяха обсъдени начините за възможно най-бързото усвояване от сектора на отпуснатите за туризъм средства. Лидерите на основните професионални организации – ОБТ, АБТТА, БАТА и Сдружение „Туризъм“ бяха запознати подробно от министър Балтова относно извършената от Министерството на туризма до момента работа по подготвяне на схемите за разпределяне на средствата за туризъм. С актуализацията на Закона за бюджета на Република България в последния ден на 46 Народно събрание за туризъм бяха определени 70 млн. лева, но не бяха разписани конкретни мерки и правила за реда, условията и точните критерии за разпределянето им. Поради неясни и твърде общи формулировки, беше необходимо да бъдат проведени редица правни и експертни консултации, а част от средствата не могат да бъдат разпределени преди да бъдат извършени законови промени след сформиране на бъдещия парламент.“Ние бяхме поставени в тази безпрецедентна ситуация заради решение на Народното събрание, което с актуализацията на бюджета за 2021 г. допусна неточности и празноти, чиито плодове берем в момента,” изтъкна по-рано и заместник-министър Ирена Георгиева пред протестиращите. Министерството на туризма работи без забавяне и паралелно разработва няколко схеми, по които да бъде съгласувано разходването на онези средства, които не са конкретно разписани в закона. Само за 30 млн. от тези 70 млн. лева има конкретно посочена схема (чл.112), която към момента Министерството на туризма вече разработи, съгласно посоченото в закона и внесе за нотификация от Еврокомисията. Паралелно с това, министерството работи и по подготовката на постановление на Министерски съвет (ПМС) за схемата, за да може с излизането на нотификацията държавната помощ веднага да бъде отворена за кандидатстване.Относно останалите общо 40 млн., Министерството на туризма работи активно, за да се намерим начин как те да стигнат максимално бързо до туристическия сектор, за който са предназначени. За част от тези средства, министерството е подготвило друга конкретна схема за 6 млн. лева, предназначена само за туроператори, за предоставяне на безвъзмездна помощ за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19. Разработена е също и схема на стойност 30 млн., в основата на която е заложен принципът за компенсиране на загуби, възникнали от пряко или косвено ограничение в дейността на предприятията, вследствие от въведените анти-COVID мерки.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/na-sreshta-s-predstaviteli-na-protestirashtite-turoperatori-ministur-stela-baltova
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9468:2021-10-26T17:31:00
Министърът на туризма Стела Балтова и водещите руски туроператори обсъдиха предстоящия зимен сезон и актуалните въпроси за туристите от пазар Русия
2021-10-22T18:45:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе близо двучасова среща с водещи руски туроператори, които работят на пазар Русия. В разговорите взеха участие заместник-министрите на туризма Ирена Георгиева и Мария Белколева.„Тази среща се провежда в трудно за всички време, но ние сме решени да работим заедно, за да се справим с проблемите в периода на пандемията,“ изтъкна министър Балтова в началото на срещата. Тема на разговора бяха предстоящите зимен и летен сезон 2022.„През последните 10-15 години у нас се наблюдава тенденцията туристическият сектор да се развива с бързи темпове, превръщайки България в предпочитана целогодишна дестинация, предлагаща висококачествен и разнообразен туристически продукт, а Русия винаги е била приоритетен пазар и партньор,“ посочи министър Балтова.От началото на годината до края на септември над 31 хиляди руски туристи са посетили България, като  85% от тях – през летния сезон. Водещи дестинации са били София и Варна – с около и над 6900 туристи от Русия, следвани от Несебър – с над 4 хил., Балчик, Бургас и Пловдив. За периода от януари до август, по данни на граничните власти обаче, броят на руските туристи, посетили страната ни, е значително по-висок – над 85 хиляди. Министър Балтова изтъкна, че най-важната задача, която стои пред нас, е да възстановим туристопотока на нивата преди пандемията, когато за 2019 година броят им е бил 450 хиляди. От зимните дестинации най-предпочитани за руските гости са Банско, София, Самоков, Смолян и Чепеларе, съобщи министърът. Тя увери, че България предприема всички необходими противоепидемични мерки с цел оптимална подкрепа за сектора, както и да бъде осигурена за гостите максимална безопасност в условията на продължаващата пандемия. Министър Балтова запозна руските туроператори с действащите условия, които влязоха в сила с въвеждането на зеления сертификат и съобщи, че следващата седмица ще е напълно готов и Здравният протокол за работа в българските туристически обекти.Руските представители изразиха задоволство от възобновяването на полетите между двете държави, но поискаха чартърни полети, включително до летище Пловдив за зимния сезон. Изказан бе оптимизъм по отношение на предстоящия зимен сезон. Друга важна тема на срещата бе визовият режим - бе поискано облекчаването му, както и въвеждането на многократни тригодишни визи. Руските туроператори изразиха притеснения и поискаха детайли относно начините на влизане в страната и използването на зеления сертификат за достъп до различни обекти и обществени места в страната. Представителите на водещите туроператори изразиха желание за още по-тясно сътрудничество в областта на маркетинга при позиционирането на България на пазар Русия. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-stela-baltova-i-vodeshtite-ruski-turoperatori-obsudiha
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9464:2021-10-22T18:45:00
Министерството на туризма изпрати за нотификация в Европейската комисия нова схема за държавна помощ в размер до 30 млн. лева
2021-10-21T16:43:00
Министерството на туризма изпрати за нотификация в Европейската комисия нова схема по член 112 – мярката в размер до 30 млн. лева, която е единствената конкретно разписана в актуализирания Държавен бюджет 2021 и предназначена за ликвидни средства за предприятията в туристическия сектор.Паралелно с това е изготвен и е в процес на съгласуване и проектът на постановлението по чл.113 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., което трябва да бъде прието от Министерски съвет.Очаква се ЕК да одобри нотификацията до края на ноември и забавяне няма. Схемата ще може да бъде отворена за кандидатстване още на следващия ден след произнасянето на ЕК. Изплащането на средствата може да стане в първите дни на януари 2022.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-izprati-za-notifikaciya-v-evropeyskata-komisiya-nova
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9454:2021-10-21T16:43:00
България е избрана за страна – почетен гост (Honored country) на международното туристическо изложение в Атина 8th Athens International Tourism & Culture Expo 2021
2021-10-21T15:00:00
България е избрана за страна – почетен гост (Honored country) на международното туристическо изложение 8th Athens International Tourism & Culture Expo 2021, което ще се проведе в Атина, Гърция в периода 25-27 ноември 2021 г.Министерството на туризма за първи път организира участието на Република България с информационен щанд на площ от 88  кв. м. Интересът на българския туристически сектор към участие на щанда на България е голям, като участие до момента са заявили седем фирми, общини и организации: Община Банско, Асоциация "Фестивалите в България",  Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД, Замъкът в Равадиново – Влюбен във вятъра, Рила Травел ЕООД, Гранд хотел Банско и Хотел Регнум – Банско.8th Athens International Tourism & Culture Expo 2021 е най-голямото международно изложение за туризъм в Атина, в което всяка година участват изложители от всички туристически сектори в Гърция и чужбина.Тази година участие ще вземат над 120 изложители от Гърция, България, Кипър, Дания и други, а 150 международни купувачи (buyers) от 50 страни (от Европа, Балканите, Близкия Изток, Русия, Турция, САЩ и Канада) ще се включат в b2b срещи с изложителите. Изложението ще предложи възможност на всички участници да увеличат контактите си, да изградят нови бизнес партньорства и да открият нови дестинации. Събитието ще обхване туристическите категории: Почивка (Leisure), Луксозен туризъм и Бизнес туризъм (MICE) с акцент върху културния туризъм.Поради пандемията от COVID-19, изложението ще се проведе в хибридна форма – на място и онлайн. Чрез виртуален щанд всеки онлайн посетител ще има възможност да направи с едно кликване теле-конферентна среща с изложителите.България и Гърция развиват активно взаимодействие в областта на туризма. Гърция е основен целеви пазар за България, като през 2019 г. тя се нарежда на второ място по брой туристически посещения в страната ни (над 1 100 000). Предвид пандемията и противоепидемичните мерки, посещенията от всички пазари, включително от Гърция, значително намаляха от началото на 2020 г. насам, но плавно се възстановяват през 2021 г. Гърция продължава да бъде в топ 10 на пазарите с най-голям входящ туристопоток към страната ни.България привлича гръцки туристи предимно със зимни почивки (ски и сноуборд) и балнео и СПА в съчетание със здравен туризъм. Летните ваканции също са сред избора на съседите ни, следвани от посещения при познати, както и практикуването на еко и селски туризъм.        През 2020 година Министерството на туризма стартира интегрирана комуникационна кампания на пазар Гърция с хоризонт 2021 г., а в периода януари – март  2021 г. беше реализирана телевизионна и дигитална рекламна кампания на гръцкия пазар. В следващия месец предстои нова телевизионна и онлайн реклама на България в Гърция с фокус върху предстоящия зимен сезон и безопасните условия за почивка в страната ни.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/bulgariya-e-izbrana-za-strana-pocheten-gost-honored-country-na-mezhdunarodnoto
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9462:2021-10-21T15:00:00
България участва най-голямото голф изложение IGTM, което днес беше открито във Великобритания
2021-10-19T17:38:00
Министерството на туризма организира националното представяне на България на международното туристическо изложение International Golf Travel Market /IGTM/, което се провежда в периода 18-21.10.2021 г. Това е най-голямото събитие в туристическата голф индустрия и всяка година се провежда в различна дестинация. От 1998 г. до днес събитието се е провело в 10 държави, включително Доминиканската република, Франция, Италия, Южна Африка, в различни локации на Испания, Мексико, Португалия, Турция, САЩ и Мароко.​Голф туризмът е сред най-бързо развиващите се пазарни ниши в световен мащаб и сред водещите специализирани видове туризъм в България, насочен към платежоспособни туристи от съседните пазари, Германия, Скандинавските страни, Финландия, Русия, Бенелюкс и други целеви пазари. Страната ни има голям потенциал за развитие и все по-често е споменавана като една от добрите дестинации за голф туризъм в Европа.Тази година International Golf Travel Market /IGTM/ се провежда в Celtic Manor Resort, Нюпорт, Уелс, Великобритания. Българският информационен щанд на Министерство на туризма и заявилите интерес съизложители е на площ от 48 кв. м.Това е поредна стъпка в подкрепа на устойчивата политика на министерството на туризма да отговори на настъпилите промени в условията на кризата, причинена от пандемията от COVID-19 и да работи за подпомагане на сектора, промотирайки предимствата на дестинация България. Едновременно с това популяризира различните видове туризъм и възможностите, които България предлага като сигурна, безопасна и устойчива дестинация с печат за сигурност от Световния Съвет по Туризъм. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/bulgariya-uchastva-nay-golyamoto-golf-izlozhenie-igtm-koeto-dnes-beshe-otkrito-vuv
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9452:2021-10-19T17:38:00
Министър Балтова обсъди предстоящия зимен сезон за туристи от Великобритания с Balkan Holidays
2021-10-14T20:12:00
Министърът на туризма Стела Балтова и екип от министерството на туризма проведоха онлайн среща, в която обсъдиха предстоящия зимен сезон и условията за влизане в страната на туристи от Великобритания с представители на Balkan Holidays.Министър Балтова открои важността на Великобритания за зимния туризъм у нас и подчерта, че България ще се представя като сигурна дестинация, от гледна точка на осигуряване на добри условия и спазване на всички противоепидемични мерки в курортите."Очакваме  с нетърпение английските туристи да дойдат у нас. Имаме указания за работа на зимните курорти в условията на COVID-19, а следващата седмица ще бъде готов и т.нар. Здравен протокол, разработен от Министерството на туризма", уточни още тя. Здравният протокол ще бъде достъпен и на страницата на Националния туристически портал с актуална информация за условията за пътуване, мерките в местата за настаняване и изхранване, които ще гарантират сигурността на туристите.Представителите на големия туроператор Balkan Holidays, който тази година отбелязва 55 години присъствие на българския пазар, също заявиха, че пазар Великобритания е изключително важен за България и през годините страната ни се е ползвала като най-достъпната дестинация за ски и сноуборд. "При нас винаги цена-пакет-услуга са били на доста високо ниво, като голяма част от нашите клиенти са туристи, които се връщат година след година в България", бяха категорични те. По думите им благодарение и на рекламата от уста на уста нашите ски курорти са успявали да се популяризират още повече. Дестинация България е предпочитано място предимно от млади хора и семейства с деца, които идват да се обучават в зимните спортове, съобщиха представителите на туроператора.По време на срещата бяха дискутирани също рекламните и маркетинговите кампании, които предприема Министерството на туризма на пазар Великобритания, спрямо актуалната епидемична обстановка и отварянето на границите ни за туристите от острова. Министерството ще участва в предстоящите големи изложения - The International Golf Travel Market (IGTM) и The World Travel Market (WTM). Предприемат се и мащабни рекламни кампании в телевизиите BBC, National Geographic и 24 Kitchen, както и в дигиталните им платформи.Министър Балтова и експертите от министерството обсъдиха с Balkan Holidays и мерките в подкрепа на бизнеса, които предприема българското правителство за справяне с последиците от пандемията от коронавирус.Беше обсъдено също мястото и начините за подкрепа на туристическия сектор в Плана за възстановяване и устойчивост, който днес кабинетът одобри, а утре България внася в Брюксел.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-obsudi-predstoyashtiya-zimen-sezon-za-turisti-ot-velikobritaniya-s
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9443:2021-10-14T20:12:00
Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева открои новите тенденции в туризма при откриването на Хотелски инвестиционен форум 2021
2021-10-12T12:37:00
Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева участва в откриването на Хотелски форум 2021. Събитието, организирано от Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели, събра инвеститори и мениджъри на хотели и хотелски групи, които да обсъдят ситуацията, предизвикателствата и възможностите в бизнеса след отпечатъка на световната пандемия от COVID-19.По официални данни на НСИ у нас през юли 2021 г. са работили 3058 места за настаняване с 10 и повече легла, като за сравнение през юли 2019 г. те са били 3391. Данните съобщи заместник-министър Ирена Георгиева в приветствие към гостите на форума. „Това означава, че около 90% от обичайно работещите места за настаняване през юли 2019 г. са работили и през юли 2021 г., докато делът на затворените места за настаняване е бил само около 10%“, коментира тя.Една от последиците, която не може да бъде пренебрегната обаче, е недостигът на кадри, тъй като работниците в много сегменти от туризма се преместиха в други сектори и бяха загубени ценни специалисти с умения и с години трупан опит, подчерта заместник-министърът. По думите й пандемията е оказала асиметрично въздействие върху туризма - градските дестинации пострадаха най-много поради строгите ограничения за частта от сектора, свързана с организирането на конференции, изложби и културни дейности, което лиши градовете от голяма част от приходите от туризъм. В същото време селските и планински райони, както и курортите, бяха предпочитани поради нарастващото търсене на потребителите на по-безопасен и индивидуален туристически продукт, включително и дейности на открито.Технологичните новости, продиктувани от пандемията, промениха сектора с огромна скорост, като над 85% от туристите вече предпочитат туристически продукт, основан на персонализация и изживяване, което съвпада с техните лични предпочитания, отбеляза заместник-министър Ирена Георгиева. Изкуственият интелект и виртуалната реалност (VR) също са още един полезен инструмент за обогатяване на преживяванията на посетителите. Безконтактните технологии вече са част от живота на почти всеки обикновен човек, така че и бизнесът трябва да се пригоди към тях, за да бъде релевантен към новия свят и да задоволи потребностите на своите взискателни клиенти, посочи заместник-министър Георгиева. Информацията остава стратегически най-важният инструмент за развитието на един толкова конкурентен сектор, какъвто е туризмът.Друга значима тенденция е нарастването на вътрешния туризъм и предпочитанието на близки дестинации и късни резервации. Наблюдава се и преход от въздушен транспорт към автомобилен туризъм, независимо дали е национален или международен. Открои се и значителен спад в корпоративните пътувания и бизнес туризма, което е вероятно да остане постоянна тенденция и това несъмнено ще доведе до още последици за туристическите агенции и авиокомпаниите.Въпреки това процесът на възстановяване на входящия туристопоток в Европа и у нас започна, изтъкна заместник-министър Георгиева. Съгласно последните публикувани данни от Евростат през юли 2021 г. нощувките на чужденци в местата за настаняване в Португалия  нарастват със 107%, в Италия - също с толкова - 107%, в България със - 137%, в Испания - със 141%, в Малта - със 149% спрямо юли 2020 г., като предстои публикуването на данни и за други дестинации.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministurut-na-turizma-irena-georgieva-otkroi-novite-tendencii-v-turizma
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9438:2021-10-12T12:37:00
Министерството на туризма организира онлайн среща за бизнеса с туристическите аташета на България
2021-10-11T20:37:00
Екип на Министерство на туризма организира онлайн среща с бизнеса, на която представи работата на туристическите аташета на България. Действащите туристически представители на страната ни са Катя Жекова – аташе по туризъм в Русия, Пламен Бакалов – за Германия и Николай Костов, който отговаря за Вишеградската четворка и работи във Варшава.В думите си към участниците министър Балтова изрази готовността на министерството да съдейства в осъществяването на тези важни за бизнеса контакти и увери, че туристическите представители на страната ни са готови да служат на бизнеса, като призова неговите представители да не се колебаят да се възползват от тази възможност.Една от основните задачи на туристическото представителство е да подава редовно и системно достоверна и полезна информация както на туристическия бизнес, така и към крайните потребители и туристическите бюра. Това увери Катя Жекова и информира участниците във виртуалната среща, че представителството ни в Москва е асоцииран член на престижната руска организация на туроператорите АТОР и активно работи за популяризирането на българския туристически продукт. В края на ноември предстои уебинар, посветен на зимния сезон, с акцент съчетанието на ски, СПА и културен туризъм.Пламен Бакалов съобщи за подготовката на предстоящото участие на България в международното туристическо изложение Touristik & Caravaning, което ще се проведе в Лайпциг в средата на ноември, той разказа и за предстоящите планове, тенденции и новости. Бизнесът беше информиран, че предстои разпространението на прессъобщение във водещи германски медии, което ще популяризира възможностите за различни видове туризъм не само в зимните ни курорти, но и в по-малки български градове и общини.Николай Костов информира, че интересът на пазар Полша към България е голям и се прехвърля и върху зимния сезон. Това лято страната ни е била трета по продажби на полския пазар за организирани пътувания чрез туроператорски услуги. В момента се готви реализирането на цялостна имиджова телевизионна реклама на България в Полша като привлекателна и сигурна дестинация за туризъм и инвестиции.Представителите на бизнеса изразиха задоволство от срещата, която се инициира в подобен формат за пръв път и поискаха съвместната работа да продължи, като се разшири по посока на взаимодействие и с търговските аташета. Те поискаха също туристическите представители да споделят с тях информация за това как другите конкурентни държави се рекламират на чуждите пазари.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-organizira-onlayn-sreshta-za-biznesa-s-turisticheskite
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9437:2021-10-11T20:37:00
Заместник-министър Мария Белколева разговаря с посланика на Алжирската демократична и народна република у нас Н. Пр. Латифа Беназза преди отпътуването й от България
2021-10-11T16:16:00
Заместник-министърът на туризма Мария Белколева разговаря с извънредния и пълномощен посланик на Алжирската демократична и народна република у нас Н. Пр. Латифа Беназза. Срещата бе по повод предстоящото отпътуване на посланик Беназза от България. Бяха обсъдени двустранните отношения в сферата на туризма между България и Алжир, както и темпът на ваксинация срещу COVID-19 в двете държави.Заместник-министър Белколева благодари на посланика за добрата работа през годините между министерството и посолството. "Министерството на туризма работи в посока на засилване нашите двустранни взаимоотношения и много бихме искали да ги продължим и надградим", уточни тя и добави, че е от изключително значение да се засили туристопотокът след отминаване на пандемията.Посланик Беназза благодари за сътрудничеството и добрата работа през изминалите години. „Надеждата ни е пандемията да отстъпи и да възобновим работата помежду си“, каза тя. По думите ѝ Алжир не е типичната туристическа дестинация, въпреки че има огромен, но неизползван потенциал и разясни, че в момента е в ход мащабна програма за развитие на туризма. „За нас е интересен опитът на България както в международния, така и във вътрешния туризъм, който смятаме да развиваме приоритетно“, обясни посланикът на Алжир.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministur-mariya-belkoleva-razgovarya-s-poslanika-na-alzhirskata
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9434:2021-10-11T16:16:00
Важна информация за туроператорите, получили държавна помощ по схема BG-176789478-2021-03 за възстановяване на дължимите суми на клиенти
2021-10-08T17:00:00
Във връзка с влезлите в сила на 08.10.2021 г. промени в Постановление № 197 от 15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, в сила от 18.06.2021 г., обн. ДВ. бр.51 от 18 Юни 2021г., изм. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 2021г., Министерството на туризма процедира нормативно допълнение на Указанията за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID – 19.Допълнението дава възможност на получателите на помощ по цитираната схема, при осъзната необходимост, да извършат промени в обстоятелствата по отношение на заявени при кандидатстването си имена на клиенти и дължими суми към тях, без да променят крайната обща сума на получената от тях безвъзмездна финансова помощ.При необходимост от извършване на подобна промяна в обстоятелствата, настъпила след подаване на заявлението за кандидатстване или след получаване на помощта, по отношение на информацията, декларирана в Приложение № 4 (в частта за дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19), се подава ново Заявление-Декларация за промяна в обстоятелствата, декларирани в Таблична форма № 1 към Приложение № 4 (по образец - Приложение № 6), което се подписва с КЕП от лицата, официално представляващи кандидата (вписани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, а не упълномощени) и се изпраща до Министерството на туризма чрез СУНИ, модул „Комуникация с организация“.Напомняме, че на основание обнародваното в бр. 84 /08.10.2021 г. на Държавен вестник Постановление № 313 от 6 октомври 2021 г. за изменение на Постановление № 197 на Министерския съвет от 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, се дава възможност на туроператорите, получили безвъзмездна помощ по схема  BG-176789478-2021-03, да изплатят до 30 ноември 2021 г. дължимите суми към клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март до 31 декември 2020 г., вместо досегашния срок от 1 месец след получаването на помощта от министерството на туризма.Заявление-Декларация за промяна в обстоятелствата (Приложение № 6) може да изтеглите от файла по-долу.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/vazhna-informaciya-za-turoperatorite-poluchili-durzhavna-pomosht-po-shema-bg
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9412:2021-10-08T17:00:00
Две заведения в столицата получиха стикера „100% ваксиниран персонал“
2021-10-08T13:30:00
Още два туристически обекта - два от най-култовите и популярни нощни клубове в столицата получиха стикера „100% ваксиниран персонал“.Министърът на туризма доц. Стела Балтова заедно с държавния главен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев поставиха отличителния знак срещу сертификатите, които собствениците на заведенията представиха. С това те показаха своята съпричастност към каузата – опазване здравето и сигурността както на своя персонал, така и на своите настоящи и бъдещи посетители.Собствениците на клубовете – Димитър Илиев и Евгени Зумпалов споделиха, че решението на техните екипи е било спонтанно и продиктувано от вътрешната убеденост, че това е начинът да предпазят своето здраве и да си осигурят свободата и възможността да работят в условията на пандемията от COVID-19.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/dve-zavedeniya-v-stolicata-poluchiha-stikera-100-vaksiniran-personal
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9410:2021-10-08T13:30:00
В навечерието на зимния сезон служебният министър на туризма доц. Стела Балтова и държавният глава Румен Радев разговаряха с туристическия бизнес в Банско
2021-10-07T20:00:00
Банско е едно от лицата на българския туризъм. Затова е от изключително значение да бъде съхранена природата в района, така че най-ефективно да бъде използвана за развитието на туризма и на икономическите възможности на града. Това заяви президентът Румен Радев по време на среща с кмета на Банско Иван Кадев и представители на неговия екип, в която участваха министърът на туризма Стела Балтова и областният управител на Благоевград Николай Шушков. По-късно те участваха в среща с представители на местната власт, бизнеса и общественици от региона.Финансовите вложения в туризма са незначителни на фона на инвестиционната политика на държавата, но имат огромно значение за развитието на много икономически сфери, подчерта президентът. По думите му, освен утвърждаването на Банско като европейска дестинация за зимни спортове, районът има огромен потенциал и за развитието на културно-исторически, спа, кулинарен и планински туризъм.Туризмът беше един от най-силно засегнатите от пандемията сектори, но може да се превърне в двигател за икономическото възстановяване на страната, посочи министър Балтова. Тя подчерта, че възстановяването на сектора продължава благодарение на усилията на бизнеса и социално-икономическите мерки, предприети от държавата за подпомагането му.Като основни проблеми представителите на местните власти и бизнеса посочиха значителните ограничения в условията на пандемия. Една от негативните последици от тях е същественият ръст на безработицата в района, поради наложената през миналата година карантина и блокада на града, който е икономическият център на региона. Те призоваха и за това своевременно да бъдат оповестени здравните мерки, които ще се прилагат през предстоящия зимен туристически сезон, както и за достъпа на чуждестранните туристи до България. Поставени бяха и въпросите за оказване на своевременна помощ на бизнеса поради увеличението на цените на електроенергията, както и за изграждането на втора линия на кабинковия лифт на Банско при спазване на всички екологични изисквания.Облекчаването на режима за издаване на визи за чуждестранни граждани, на чартърните полети и засилването на борбата с нелоялната конкуренция в туристическия сектор също бяха сред предложените от бизнеса мерки по време на срещата им с държавния глава, министър Балтова и представителите на общинските и областната власти.Министър Балтова заяви, че Министерството на туризма поддържа непрекъснат контакт с туристическия бизнес и полага всички усилия да изведе сектора от тази безпрецедентна ситуация, в която е поставен вследствие на COVID-19 пандемията. По думите ѝ Банско е водеща дестинация за ски туризъм в България и целогодишно място за отдих и ваканция. Тя цитира данни, според които от началото на 2021 г. до началото на септември включително, в местата за настаняване в община Банско са пренощували над 170 хил. туристи от България, Румъния, Израел, Северна Македония, Сърбия, Гърция, Франция, Чехия и др., а броят на нощувките през летните месеци надвишава същия период на 2019 г.Министерството на туризма започва активна кампания на пазарите, от които се очакват туристи през зимния сезон, както и чести онлайн срещи с водещи туроператори. Кампанията е с акцент върху възможностите на България за безопасна ваканция и съчетанието на планински/зимен туризъм със специализирани форми на туризъм като културен, оздравителен, балнео и СПА туризъм, винено-кулинарен туризъм и други, посочи министър Балтова на срещата в Банско.Тя изрази надежда, че чешките туристи отново ще се върнат, очакват се туристи от съседните държави, както и от Израел, Великобритания, Германия, Полша, Украйна и др. В момента работим активно, за да постигнем реципрочност с пазар Израел, като отговорността за крайното решение е на здравните власти, посочи министърът. Спасителните мерки трябва да продължат за сектора като продължат да се развиват като функция от бързо променящата се епидемиологична обстановка и респективните ограничителни условия, налагани от дестинациите и пазарите. Служебният кабинет работи много интензивно в тази посока, посочи министър Балтова.В същото време, в отговор на поставен от бизнеса въпрос, държавният глава призова да се засили контролът върху европейското финансиране в туристическия сектор след разкритите данни за злоупотреби с изграждането на къщи за гости, но да бъде съхранен и потенциалът на този финансов инструмент за развитието на сектора.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/v-navecherieto-na-zimniya-sezon-sluzhebniyat-ministur-na-turizma-doc-stela-baltova
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9409:2021-10-07T20:00:00
Заместник-министър Ирена Георгиева участва в среща с бизнеса и контролните органи в "Боровец" за подготовка за зимния сезон
2021-10-07T13:35:00
Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева взе участие в среща с бизнеса и контролните органи в курорта "Боровец" във връзка с подготовката за предстоящия зимен сезон 2021/2022. В дискусията участваха областният управител на Софийска област Радослав Стойчев, представители на хотелиерския бизнес и областните структури на РИОСВ, БАБХ, РЗИ, БЧК, БАБХ, МВР.По думите на заместник-министър Георгиева летният сезон не е бил лек, но въпреки това можем да го отчетем като успешен. „Имаме амбицията да подготвим и един успешен зимен сезон. Предпоставка за това е отминалият зимен сезон, в който посрещнахме близо 1 млн. туристи”, коментира тя.По време на дискусията бяха обсъдени различни теми, сред които ваксинацията и различните изисквания от някои държави при влизане в страната, както и въвеждането на облекчен режим за туристите от Израел и Великобритания.Представителите на контролните органи и институциите заявиха, че имат пълната готовност да посрещнат новия туристически сезон и да гарантират доброто и сигурно пребиваване на гостите на територията на курорта.От своя страна хотелиерският бизнес сподели, че вече са натрупали достатъчно опит за работа в условия на COVID-19 и ще продължат да спазват всички мерки и препоръки на Министерството на здравеопазването, за да подсигурят здравето както на гостите си, така и на служителите си.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministur-irena-georgieva-uchastva-v-sreshta-s-biznesa-i-kontrolnite
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9405:2021-10-07T13:35:00
До 30 ноември 2021 г. е удължен срокът за изплащане на обезщетенията от туроператорите към клиентите за неосъществени пътувания заради пандемията
2021-10-06T17:19:00
Днес Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение на Постановление № 197 от 15 юни 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците.С приетото изменение е удължен срокът за изплащане от туроператорите към клиентите на дължимите суми за неосъществени пътувания, който обхващаше периода от 1 март до 31 декември 2020 г. С новото постановление на Министерски съвет този срок е удължен до 30 ноември 2021 г., а изменението влиза в сила от 08.10.2021 г. Предстои обнародването на нормативния акт в Държавен вестник.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/do-30-noemvri-2021-g-e-udulzhen-srokut-za-izplashtane-na-obezshteteniyata-ot
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9392:2021-10-06T17:19:00
Министерство на туризма участва в международното туристическо изложение International French Travel Market /IFTM TOP RESA/ в Париж
2021-10-06T14:59:00
Министерството на туризма участва в международното туристическо изложение International French Travel Market /IFTM TOP RESA/ в Париж, Франция, което се провежда в периода от 5 до 8 октомври.На изложението страната ни се представя с щанд от 44 кв. м, като участие съвместно с Министерство на туризма имат и две туристически фирми.Изложението се провежда за първи път от 2019 г., след прекъсване заради пандемията.През 2021 г. участват дестинации като Италия, Испания, Португалия, Гърция, Ирландия и др.Франция е един от важните пазари за туристическия сектор у нас, а данните показват, че от началото на 2021 г. до 10 септември в местата за настаняване в България са пренощували около 40 хил. френски туристи, като ръстът им спрямо същия период на 2020 г. е около 90%.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvo-na-turizma-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9391:2021-10-06T14:59:00
При огромен интерес бе открито най-голямото есенно туристическо изложение UITM в Украйна, България с награда за най-креативен щанд
2021-10-05T19:51:00
Днес, при огромен интерес, бе открито най-голямото есенно туристическо изложение UITM в Киев, Украйна. Събитието се провежда от 1993 г., като от 2007 г. България участва в борсата ежегодно.На UITМ 2021 страната ни се представя с информационен щанд с увеличена площ от 54 кв.м. Освен Министерство на туризма като основен организатор на българския щанд, участие ще вземат и две туроператорски фирми. Още в първия ден на изложението българският щанд бе награден за най-креативен дизайн.На традиционното изложение продължава рекламата на България на украинския пазар като привлекателна туристическа дестинация и място за целогодишен отдих, а акцентът на българското участие тази есен е “ски-ваканция в България” и “Новогодишни програми”.Представянето ни на това международно туристическо изложение спомага за популяризирането на новостите в българското туристическо предлагане и за укрепване позициите на България като туристическа дестинация на пазар Украйна, като основното търсене от украинските туристи е към лятна и зимна почивка, балнеолечение и културно-познавателни пътувания.Украйна е генериращ пазар за България, като за периода от януари до средата на септември 2021 г. пренощувалите украински туристи в места за настаняване у нас са над 100 хил., а увеличението им спрямо същия период на 2020 г. е над 2 пъти.Политиката на българското правителство през последните години е насочена именно към създаване на благоприятни условия, за да може туристическият бизнес да намери адекватните пазарни подходи и да отговори на очакванията на потребителите. Очакваме и големите туроператорски фирми, които осъществяват предлагането на украинския пазар, да намерят подходящи механизми за разширяване на предлагането и офериране на пълната гама възможности, които предоставя нашата страна.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/pri-ogromen-interes-be-otkrito-nay-golyamoto-esenno-turistichesko-izlozhenie-uitm-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9390:2021-10-05T19:51:00
Министерството на туризма участва в Международното туристическо изложение „EXPOTRAVEL 2021“ в Екатеринбург, Русия
2021-10-05T19:46:00
Министерството на туризма участва в Международното туристическо изложение  „EXPOTRAVEL 2021“, което се проведе в Екатеринбург, Русия в периода 1-2 октомври 2021 г.Изложението „ЕXPOTRAVEL 2021“ е най-голямото есенно изложение в Уралския Федерален окръг, като участие в него взеха водещи туроператори от Екатеринбург, Свердловска област, Уралския Федерален окръг, както и национални туристически представителства на други страни в Русия. В рамките на изложението се включиха 100 участници от 10 държави (Чехия, Унгария, Полша, Словакия, България, Азербайджан, Италия, Абхазия, Доминиканската Република) и 15 региона на Руската федерация.Министерството на туризма на Република България бе представено от заместник-министъра на туризма Мария Белколева, която участва в официалната церемония за откриване на Международното туристическо изложение „ EXPOTRAVEL 2021“. Тя представи България като безопасна и търсена от руските туристи дестинация, както и възможностите за почивка, укрепване на здравето и активен отдих през цялата година. Това стана по време на Пленарното заседание, на Международната конференция за развитие на балнеотуризма Thermal Travel SPA, както и на Кръглата маса за развитието на активния туризъм.Заместник-министърът на туризма разговаря със заместник–губернатора на Свердловска област Павел Креков. Двамата заявиха желанието на своите страни за активизиране на туристообмена между България и Свердловска област, като набелязаха бъдещи съвместни действия.В рамките на посещението си Белколева проведе работна среща и със заместник-министъра на международните и външноикономическите отношения на Свердловска област Людмила Берг. Двете обсъдиха различни теми, свързани с чартърните полети, ваксинацията и възможността за разкриване на допълнителни консулства на територията на Русия.По време на срещите си, проведени в рамките на изложението, заместник-министър Белколева представи Министерството на туризма като важен фактор за утвърждаването на България като спокойна и безопасна туристическа дестинация, мерките, които то предприема и контрола, който организира, за създаване на сигурна и комфортна среда за почивка на гостите, избрали България като място за почивка през 2021г.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie-0
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9389:2021-10-05T19:46:00
Екип на Министерството на туризма обсъди с организациите на екскурзоводите помощта от 4 млн. лева за тях и необходимите спешни действия за подпомагане на сектора
2021-10-04T18:25:00
Още една спешна среща бе проведена днес от екип на Министерството на туризма, за да бъдат обсъдени възможностите за финансово подпомагане на екскурзоводите и планинските водачи. Разговорите бяха изцяло в онлайн формат.Обсъден бе напредъкът по проекта „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“.Другият важен акцент в срещата беше разпределението на гласуваните от Народното събрание в актуализирания бюджет 4 млн. лева, предвидени за екскурзоводите. Обект на дискусията бяха критериите, условията, механизмите, възможни срокове, както и бъдещите действия от страна на бизнеса и властите - от страна на министерството при структурирането на дизайна на бъдеща работеща мярка и подготовката на законодателни промени за максимално бързото й влизане в сила.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ekip-na-ministerstvoto-na-turizma-obsudi-s-organizaciite-na-ekskurzovodite
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9386:2021-10-04T18:25:00
Спешни действия на Министерство на туризма за предоставяне на субсидията от 35 евро на седалка
2021-10-04T15:45:00
Министърът на туризма доц. Стела Балтова обсъди по спешност с туроператори от Асоциацията на инкаминг агенциите, в която членуват най-големите туроператори за входящ туризъм, законовите промени, които се предприемат във връзка със спряната държавна помощ, популярна като “35 евро на седалка”.Обнародваните на 16.09.2021 в брой 77 на Държавен вестник промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. наложиха Министерството на туризма да прекрати процедурата по набиране на заявления за кандидатстване по Фаза III от процедурата по предоставяне на „Държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, за периода от 01.06.2021 г. до 31.12.2021 г.“Министър Балтова представи становището на Министерството на туризма, което предвижда да инициира възобновяването на схемата в дизайна й до 15.09.2021г. чрез внасяне на предложение от Министерски съвет на законодателна промяна, която да отмени обнародвания на 16.09.2021 г. текст на чл.26 ал.1.Тази предстояща промяна ще има за цел възстановяването на схемата за туроператорите, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, без да се налага изискването за използване на български авиопревозвачи.Въпреки прекратяването на третата фаза на схемата, периодът за който тя е нотифицирана, ще бъде включен в подновената схема след изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. По този начин ще бъдат преодолени негативните последици от настоящата промяна на текста на чл.26 ал.1.“Това, което няма да позволим”, декларира министър Балтова, “е да пострада имиджът на дестинацията, допусната е неточност и правителството работи по връщане на стария дизайн.” Предложението за промяна ще бъде внесено веднага след като бъде сформирано 47-то Народно събрание, увери служебният министър в разговора с бизнеса.Министерството на туризма ще използва всички възможни средства за запазването и реализирането на държавната помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, тъй като схемата е важна част от цялостния пакет мерки за насърчаване на пътуванията към България и възстановяване на позицията на страната ни като предпочитана целогодишна дестинация.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/speshni-deystviya-na-ministerstvo-na-turizma-za-predostavyane-na-subsidiyata-ot-35
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9384:2021-10-04T15:45:00
От началото на октомври България излиза от червения списък на Израел с рисковите държави
2021-09-30T18:21:00
Министърът на туризма д-р Стела Балтова проведе телефонен разговор с министъра на туризма на Държавата Израел Йоел Развозов.Основна тема на разговора бе предприемането на мерки в посока облекчаването на изискванията за пътуване в условията на пандемия и на основата на дългогодишните приятелски и ползотворни отношения между двете страни. След серия от стъпки, предприети още през юли, изпратени писма на различни нива и разговори, в средата на септември министър Балтова проведе работна среща с посланика на Израел в София, Н. Пр. Йорам Елрон, за да обсъдят ситуацията с COVID-19 в двете страни, мерките, които се предприемат, както и темпа на ваксинация.В тази връзка, още в началото на разговора израелският министър съобщи добрата новина, че са направени всички юридически постъпки за това България да премине от червения в оранжевия списък на държави в класификацията за разпространение на COVID-19 на израелските здравни власти, като това ще се случи от началото на месец октомври.Коментирана бе и темата за така наречената трета, подсилваща доза за ваксинация на населението. В Израел, вече над 30% от гражданите, предимно хора над 60 годишна възраст и с по-слаб имунитет, са ваксинирани с трета доза.Не на последно място бе обсъден и предложеният от българската страна проект на Меморандум за разбирателство в областта на туризма, който има за цел да актуализира съдържанието на настоящата договорно-правна база от 1999 г.Министър Развозов увери, че експертите на израелското Министерство на туризма работят по предложения от българските си колеги документ и в най-скоро време ще предоставят своето становище.Двамата изразиха уверение за бъдещи съвместни действия и пожелания за бързо възстановяване на туризма, сектор, който има съществено значение за икономиките на България и на Израел. Министър Развозов заяви подчертания интерес на израелските туристи към дестинация България.Израелските граждани основно осъществяват пътувания до България, като търсят атрактивни и изгодни оферти, балнеолечение, съчетано с почивка на море или ски ваканция, обиколни турове с цел запознаване с културните традиции и посещение на дестинации, свързани със спомени за еврейската история и култура.Представители на водещи израелски медии ще посетят България следващия месец по покана на Министерство на туризма. Журналистите ще се запознаят с възможностите за СПА, балнео и ски ваканция в страната ни, а така също и с актуалните мерките за безопасна и сигурна почивка през сезон Зима 2021/2022 в страната ни. Като атракция за журналистите сa подготвени спа процедури, дегустации на фермерски продукти и много други вълнуващи преживявания.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ot-nachaloto-na-oktomvri-bulgariya-izliza-ot-cherveniya-spisuk-na-izrael-s
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9381:2021-09-30T18:21:00
Министърът на туризма доц. Стела Балтова участва в церемонията по връчването на годишните награди за туризъм на списание „Дестинация България“
2021-09-29T19:29:00
Министърът на туризма доц. Стела Балтова участва в церемонията по представянето и връчването на годишните награди на списанието за туризъм „Дестинация България“. Събитието се състоя в Балната зала на Национална галерия – Двореца и бе организирано по случай Световния ден на туризма - 27 септември. Отличени бяха общини, сдружения, отделни туристически обекти и представители на бизнеса като лидери в областта си.В своето обръщение към гостите министър Стела Балтова подчерта, че туристическата индустрия е сред най-важните икономически сектори и макар тя да е сред най-пострадалите от пандемията, ще бъде и сред секторите, които ще изиграят главна роля за възстановяването на световната икономика и създаването на един по-добър и устойчив начин на живот. „Убедена съм, че подобни инициативи помагат за представянето на страната ни като една отлична разнообразна дестинация и дават възможност всеки регион в България да популяризира своето уникално наследство и да използва потенциала му за устойчивото развитие на туристическата индустрия,“ каза министърът и увери, че държавата има нужда от работещ бизнес. Тя съобщи, че броят на българските туристи през това лято е надвишил броя им от лятото на 2019 година.Председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов, който бе сред гостите, подчерта, че българският туристически продукт е успял да запази високите си нива през изминалия летен сезон. Има ръст на българските туристи, но няма увеличение на броя на жалбите и това е една добра новина, каза той. Извършени са няколко хиляди проверки без да са констатирани сериозни нарушения в туристическите обекти и наблюденията на КЗП сочат, че амбицията на търговците е да заслужат доверието на своите клиенти.Ето и част от наградените - отличените общини, които изграждат имиджа на дестинация България като място за целогодишен туризъм:Като най-добра целогодишна дестинация бе отличена Столична община, а за утвърдена морска дестинация – община Каварна. Наградата за утвърдена културно-историческа дестинация бе присъдена на община Ловеч, а за динамично развиваща се в същата област – на община Петрич, като бе подчертано значението на разкопките на древния град „Хераклея Синтика“. Сандански взе приза за утвърдена винена и СПА дестинация. За успешно популяризиране на българските традиции и обичаи бе отличена община Тетевен. За успешно съчетаване на балнео и културен туризъм бе отличена Стрелча, а за устойчивост на инвестициите в туризма – Костинброд. Малката община Мирково със своите 50 параклиса и 5 църкви получи приза за дестинация за поклоннически туризъм.Организаторите представиха новия брой на списание „Дестинация България“ със забележителностите, обичаите и традициите на отделните региони на страната ни. В него са показани дейностите и перспективите за развитие на различните видове туризъм – морски, планински, културно-исторически, бизнес, балнео и СПА, алтернативен, селски, поклоннически, винен, за да може България да бъде припозната и като Зелена дестинация, гостоприемна през всичките сезони.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-doc-stela-baltova-uchastva-v-ceremoniyata-po-vruchvaneto-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9378:2021-09-29T19:29:00
Над 5,1 млн. туристи са избрали дестинация България от началото на годината, съобщи министър Стела Балтова по време на онлайн участие в конференцията „ТУРИЗЪМ ЕКСПО Дестинация Варна“
2021-09-27T17:51:00
В Световния ден на туризма министър Стела Балтова приветства при откриването участниците в Международния туристически форум и конференция „ТУРИЗЪМ ЕКСПО Дестинация Варна“, посветени на целогодишната инициатива „Варна 100 години курортен град“ – Туристическата дестинация с история и бъдеще!“. По-късно, министърът участва онлайн в конференцията, чиято цел бе да се обменят идеи и опит, като фокусът пада върху добрите практики.Министърът подчерта, че в условията на пандемията с COVID-19 туристическият сектор е изправен пред безпрецедентни предизвикателства и натиск. Тя благодари на всички заети в бизнеса, че въпреки рестрикциите и трудностите, са успели да запазят неговата жизнеспособност и своя предприемачески дух. „Като министър на туризма заставам зад всеки един работещ в туристическия бизнес, за да успеем с общи усилия да минимизираме по най-благоприятния начин негативните последици за туризма и да продължим да надграждаме постигнатото преди COVID-19,“ увери министърът участниците в онлайн форума.За периода от началото на годината до 10 септември 2021 г. общо 5 131 061 са туристите, които са избрали за своя дестинация България, по данни на местата за настаняване, съобщи министър Балтова. От тях 3 487 594 са българи, а 1 643 467 са чуждестранните туристи. За сравнение, миналата година пренощувалите лица за същия период са били едва 3,6 млн.Наличните данни дават основание да се заключи, че до момента летен сезон 2021 г. протича значително по-благоприятно спрямо първоначалните очаквания, посочи министър Балтова. Общият брой на туристите в места за настаняване е над  4 млн. по неокончателни данни от ЕСТИ за периода 1 май – 10 септември 2021 г. От тях над 2,5 млн. са българи, а чуждестранните туристи са над 1,5 млн.Наблюдава се сериозен ръст на българските туристи, както и някои приятни изненади в отделните пазари – като например Полша – с ръст от почти 95%, Германия – с 89% повече туристи, отлично възстановяване на пазар Украйна – с ръст 166% и Чехия – с ръст от 159% повече туристи. Заради традиционно добрите връзки, а и поради благоприятното развитие на пандемичната обстановка и свободното придвижване на румънските туристи, бе отбелязан ръст от 88% и най-голям абсолютен брой – над 630 хиляди туристи от северната ни съседка.Министър Балтова отговори и на актуални въпроси, информира участниците в срещата за приключилата си визита в Полша, както и за възможностите бизнесът да се включи като бенефициент в Плана за възстановяване и устойчивост. Тя изрази оптимизъм за лято 2022, като сподели, че има очаквания за добра прогноза относно следващия летен сезон, но подчерта, че това може да се случи паралелно с напредването на ваксинацията.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/nad-51-mln-turisti-sa-izbrali-destinaciya-bulgariya-ot-nachaloto-na-godinata
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9364:2021-09-27T17:51:00
Туризъм за приобщаващ растеж 2021: отбелязваме 27 септември - Световния ден на туризма
2021-09-27T08:16:00
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПАРТНЬОРИ,СКЪПИ ГОСТИ НА БЪЛГАРИЯ, Поздравявам Ви със Световния ден на туризма – 27 септември, който за 41-ви път се чества под егидата на Световната организация по туризъм към ООН. За втора поредна година отбелязваме празника във време на световна пандемия, на предизвикателства и на безпрецедентен натиск върху целия туристически сектор.Като министър на туризма заставам зад всеки един работещ в туристическия бизнес, за да успеем с общи усилия да минимизираме по най-благоприятния начин негативните последици за туризма и да продължим да надграждаме постигнатото преди COVID-19.Използвам повода да благодаря на всички български и чуждестранни туристи, които въпреки ограниченията и рестрикциите, предпочетоха страната ни за своята почивка и ваканция. Въпреки динамичната и труднопрогнозируема среда, можем да кажем, че приключваме летен сезон 2021 с оптимизъм и с надеждата, че жизнеспособността на сектора се възстановява. Само в периода май -10.09.2021 г. над 4 млн. туристи предпочетоха нашата красива България, съчетаваща палитра от природни дадености, древно и богато културно-историческо наследство, гостоприемство на хората, лечебна сила и истинско разнообразие на туристическия продукт. 2021 година е далече по-трудна от 2020 за туризма. С подкрепа от държавата за запазване на работните места и подпомагане на туристическия сектор, и чрез истинския професионализъм, посветеност и поет предприемачески риск на българския туристически бизнес, успяхме да възстановим 70 на сто от нивата преди безпрецедентната криза в туризма, причинена от пандемията с COVID-19, които имахме през лятото на 2019 година. Постигнахме ръст за летния туризъм също от 70% спрямо 2020. Очаква ни предизвикателен зимен сезон 2021/2022, но с общи усилия, дисциплина и отдаденост ще осигурим безопасна и здравословна среда, от която зависи успехът ни.Постиженията на българския бизнес в сектора в този труден период са само една малка стъпка по пътя към изграждането на модерния, зелен, жизнен, иновативен облик на българския туризъм. Убедена съм, че можем и ще направим тепърва още важни и решителни крачки по този вълнуващ път.Защото основната цел на туризма е да създава емоция и преживявания, да създава красиви и вълнуващи спомени за цял живот в живота на всеки от нас и да ни дарява със здраве и усещане за пълноценност. И защото родината ни е изключително богата и красива.Туристическата индустрия е сред най-мощните лостове за стимулиране на икономиката на планетата. И съм сигурна, че именно туристическият сектор, макар и най-пострадал от пандемията, ще бъде този, който ще съживи икономиките и ще спомогне за създаването на един по-добър и устойчив начин на живот. Не случайно тази година Световният ден на туризма минава под знака и мотото „Туризъм за приобщаващ растеж“ – с посланието, че развивайки туризма, ние помагаме на всеки един бизнес – от най-малките в общността, до най-глобалната компания на красивата ни планета. И не на последно място, туризмът е онова, което може да сближи с любопитство и да омиротвори и най-противоположните култури и общества.Благодаря Ви именно за положените усилия през тази трудна година. Вярвам, че предстоят по-хубави времена и заедно - бизнес и държава, ще намерим правилния път за справяне с всяко едно предизвикателство. За да кажем с усмивка и гордост на нашите бъдещи гости: „Добре дошли в моята България!“ЖЕЛАЯ ВИ ЗДРАВЕ И ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ!ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! СТЕЛА БАЛТОВАМинистър на туризма
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/turizum-za-priobshtavasht-rastezh-2021-otbelyazvame-27-septemvri-svetovniya-den-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9362:2021-09-27T08:16:00
Варненската туристическа камара отличи Министерството на туризма и служебния министър доц. д-р Стела Балтова
2021-09-27T08:11:00
Варненската туристическа камара, която тази година отбелязва своя 30-годишен юбилей, отличи Министерството на туризма и лично връчи грамота и почетен знак на служебния министър на туризма доц. д-р Стела Балтова.Министерството на туризма получи грамота за устойчив принос в развитието на туризма. По случай своя юбилей Варненската туристическа камара връчи грамота и почетен медал на ВТК за изключителни заслуги към туризма и на министър Стела Балтова - “за изключителния й принос за развитието на българския туризъм”, се казва в грамотата. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/varnenskata-turisticheska-kamara-otlichi-ministerstvoto-na-turizma-i-sluzhebniya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9361:2021-09-27T08:11:00
Министър Балтова разговаря с Патриша Шулц, американски писател и автор на бестселъра „1000 места, които е добре да видите преди да умрете“
2021-09-26T12:46:00
Министърът на туризма Стела Балтова разговаря с Патриша Шулц, американски писател и автор на световния бестселър „1000 места, които е добре да видите преди да умрете“. Книгата е преведена на десетки езици и са продадени милиони копия.Патриша Шулц пътува като журналист по цял свят повече от 25 години и публикува преживяванията си в различни списания за пътешествия и пътеводители. Целия си натрупан до момента опит тя влага в тази книга, чието написване й отнема 7 години.Пред своя гост министър Балтова представи възможностите за туризъм в България като открои някои от най-интересните факти за България.Страната ни е много богата на минерални извори и предлага възможности за балнеолечение, заради което много посетители идват у нас, обясни министърът. У нас е най-горещият гейзер в Европа - в Сапарева баня, който е 103 градуса и най-високият планински връх на Балканите - Мусала, разказа за климатолечението в България. Розовата долина е един от символите ни и затова нашето туристическо лого е роза, а от няколко години България е световен лидер по производство на лавандула. И още интересни факти, които министър Балтова сподели пред своя събеседник за културно-историческото ни наследство и опазването му, за най-старото златно находище в света, открито във Варна, за вкусната характерна местна кухня, както и че България предлага винен туризъм, като във всички краища на страната има условия за винопроизводство, а сортовете мавруд, широка мелнишка лоза и гъмза са много характерни за България. Много млади пътешественици избират България за своя дестинация, коментира Патриша Шулц. По думите й много инфлуенсъри и блогъри от САЩ тази година са избрали Варна и България за своя дестинация. Шулц посочи, че за тях тук е раят, защото имат „целия пакет“ - култура, археология, храна, отношение, при това на много достъпна цена, която им позволява да останат за по-дълъг период от време. Патриша Шулц коментира последната си книга, в която разказва за причините, заради които пътува. „Всеки пътува по различни причини и за мен тези причини са много. Да имаш нещо в сърцето и ума си е едно, но опитай се да го напишеш на един лист, това е голямото предизвикателство“, сподели авторката на световния бестселър, истински пътеводител за пътешественици.В разговора си с българския министър световноизвестната писателка сподели, че харесва Балканите, но едва сега открива България. Пътуването й до страната ни я е вдъхновило с нови идеи, които да представи и обеща изненади в своя бъдеща книга.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-razgovarya-s-patrisha-shulc-amerikanski-pisatel-i-avtor-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9360:2021-09-26T12:46:00
Туристическото райониране: Министър Балтова проведе работна среща с Рафал Шлахта, председател на Полската туристическа организация и Ян Мазурчак, председател на Регионалната туристическа организация на Познан
2021-09-24T19:37:00
В рамките на участието си в панаира на регионите и туристическите продукти Toursalon 2021 министърът на туризма доц. Стела Балтова се срещна с Рафал Шлахта, председател на Полската туристическа организация и Ян Мазурчак, председател на Регионалната туристическа организация на Познан. Фокус на разговорите между тях беше начинът на организация на туризма на местно ниво.Полската страна направи представяне на своята DMO -  Организация за управление на дестинацията и процеса на сътрудничество между регионалните и локалните организации и местната власт. Обменена бе информация за организацията на процесите в двете държави. От своя страна, министър Балтова разказа за работата на българската страна по концепцията и политиката за туристическо райониране на България, по която активно се работи. Стремежът е тя да даде тласък на местната икономика чрез нови огромни възможности за развитието на дестинацията като сбор от области със своя специфичен облик и туристически продукти. Домакините предложиха съдействие в тази област и поканиха България да се включи в конгреса на европейските организации през 2022 г., който ще се проведе в полския град Познан.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/turisticheskoto-rayonirane-ministur-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-rafal-shlahta
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9359:2021-09-24T19:37:00
България бе представена като дестинация с богата история и културни традиции по време на Международното изложение Toursalon 2021 в Познан
2021-09-24T17:47:00
В рамките на Toursalon 2021 се състоя официална презентация на посолството на Република България в Полша под надслов „България: целогодишна туристическа дестинация“. Събитието, което премина при засилен интерес, бе открито от министър Балтова, а презентацията направи Николай Костов, аташе по туризъм на България в Полша. Държавата ни беше представена като дестинация с богата история и културни традиции, предлагаща големи възможности за културен, спа, селски, гастрономически и винен туризъм.Преди това министър Балтова проведе двустранна среща със своя домакин Анджей Гут-Мостови, държавен секретар с ресор туризъм в Министерството на развитието и технологиите на Полша. Тя го увери, че пазар Полша е сред най-успешните и важни за България пазари през приключващия летен сезон. Българското министерство на туризма ежегодно изпълнява интегрирана комуникационна кампания на пазар Полша и благодарение на непрестанните усилия, като за периода от май до началото на септември 2021 г. регистрираме ръст от над 90% в туристическите посещения от централноевропейската държава спрямо 2020 г. Като основен приоритет на Министерството на туризма министърът посочи позиционирането на България като целогодишна туристическа дестинация чрез популяризиране на разнообразния български туристически продукт на пазар Полша.По време на срещата министър Балтова отправи покана към своя колега Гут-Мостови за официална работна визита в България, както и за активизиране на дейността на Смесената работна група за туризъм между двете държави.В рамките на работното си посещение на панаира на регионите и туристическите продукти в Познан министър Балтова проведе и редица други срещи с представители на местния бизнес и регионални организации. Въпроси от областта на двустранното сътрудничество и възможното провеждане на Конгрес на Съюза на полските журналисти бе сред темите на разговорите с г-н Рафал Чая, председател на Виелкополската туристическа камара, Марек Трачик, издател на TTG и председател на Варшавската търговска камара, както и с представители на бизнеса.На срещата бе обсъдено бъдещо сътрудничество между Виелкополската камара и Варненската туристическа камара.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/bulgariya-be-predstavena-kato-destinaciya-s-bogata-istoriya-i-kulturni-tradicii-po
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9358:2021-09-24T17:47:00
Министър Балтова подписа Меморандум за разбирателство в туризма между България и Полша по време на Международното туристическо изложение в Познан – Toursalon 2021
2021-09-24T15:04:00
Служебният министър на туризма доц. Стела Балтова присъства на откриването на Международното туристическо изложение в Познан – Toursalon 2021, което се провежда в периода 24-26 септември. Министър Балтова участва в oфициалната церемония по откриването заедно с Анджей Гут-Мостови, държавен секретар с ресор туризъм в Министерството на развитието и технологиите на Полша. В рамките на церемонията двамата подписаха Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на развитието и технологиите на Република Полша.„Подписването на този Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на България и Министерството на развитието на Полша ще засили още повече нашето сътрудничество в областта на туризма и ще надгради усилията ни за разширяване на нашето туристическо партньорство. Доказателство за силната воля за по-нататъшно развитие на партньорство ни в тази сфера е откриването на национален туристически офис на България във Варшава след 30-годишна пауза”, отбеляза министър Балтова в своето приветствие.През последните няколко години се наблюдава тенденция за увеличение на туристическите посещения на полски граждани в България, като през това лято пазар Полша достигна второ място сред топ пазарите за входящ туризъм. През цялата 2019 г., преди пандемията от COVID-19, общо 420 980 полски туристи са посетили България. През м. февруари тази година Министерството на туризма откри национално туристическо представителство във Варшава с цел популяризиране на страната ни като целогодишна туристическа дестинация на пазар Полша.С подписването на Меморандума двете страни ще обменят практическа информация и статистика, свързана с туризма, ще насърчават сътрудничеството между заинтересованите страни в бизнеса – хотелиери и туроператори и ще обменят информация, свързана с развитието на различни програми за туризма, прилагани в двете държави.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-podpisa-memorandum-za-razbiratelstvo-v-turizma-mezhdu-bulgariya-i
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9356:2021-09-24T15:04:00
Министър Балтова след среща с туристическия сектор: Държавата има нужда от работещ бизнес в туризма, в следващите 10 дни ще бъдат взети решения
2021-09-23T14:08:00
Държавата има нужда от работещ сектор туризъм и всички заети желаят да работят, да не бъдат ограничавани и да дадат своя принос както за развитието на икономиката в страната, така и за осигуряване на стабилен бизнес, който да позволи на посетителите от България и всички части на света да се чувстват спокойно и сигурно в дестинация България. Това заяви служебният министър на туризма Стела Балтова по време на брифинг в Министерски съвет след среща с туристическия бранш при премиера Стефан Янев, на която присъстваха и министрите на финансите, здравеопазването и икономиката.„Разговорът ни беше в изключително диалогичен характер и всички се обединихме около няколко тези“, уточни министър Балтова. И добави, че в рамките на до 10 дни ще бъде направена следваща среща, като през този период ще бъдат взети решения.Министър Балтова разясни, че решенията ще касаят три направления. „Първо, това е и по искане на туристическия сектор, да бъде потърсена възможност средствата, които са отделени за сектор „Туризъм" в актуализирания бюджет, да бъдат използвани за стимулиране на ваксинационния процес в държавата“, обясни тя. Според нея всички имат интерес туризмът да продължи да се развива и да останем „зелена” дестинация, като допълни, че изискването за това е да постигнем онова ниво на ваксинация, което да позволи на всички туристи по света да пожелаят дестинация България, както и да се подсигури здравето на работещите в сектора.Второто направление, което ще се обсъжда в рамките на тези до 10 дни заедно със здравните власти, е да се намери пакетът от документи и сертификати, които да удостоверяват сигурността на посетителите във всички места за настаняване, заведения за хранене и туристически обекти.Министър Балтова открои и третото важно направление, според което още днес трябва да започне вземането на сериозни решения в перспектива 2022 г, които да бъдат освен практически и финансово-икономически мерки в помощ на бизнеса. От страна на бизнеса беше заявена готовност за активно сътрудничество за постигане на поставените цели и задачи.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-sled-sreshta-s-turisticheskiya-sektor-durzhavata-ima-nuzhda-ot
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9354:2021-09-23T14:08:00
Министър Балтова участва в Петата среща на работещите в сферата на туризма от Южното Черноморие и Странджа в Бургас
2021-09-21T19:01:00
Министър Балтова представи сезон 2021 пред участниците в Петата среща на работещите в сферата на туризма от Южното Черноморие и Странджа. На форума в Бургас присъстваха представители на различни подсектори от бизнеса, висши училища и общини от региона, както и областният управител на Бургас проф. Мария Нейкова.Министър Балтова отчете положителна тенденция и за началото на септември. По данни на ЕСТИ от началото на май до края на август броят на туристите у нас наближава 3,8 млн. и надхвърля 70% ръст спрямо миналото лято. За първата половина на месец септември 2021 се наблюдава сериозен ръст на туристи от Германия - над 3 пъти, от Полша - над 40%, от Чехия - над 70% спрямо същия период на миналата година, има завръщане на интереса и на руските туристи, съобщи служебният министър.Целта на срещата бе да се обсъдят резултати, проблеми и пропуснати ползи в рамките на летния сезон, както и съгласуваността с бранша при взимането на кризисни решения и противоепидемични мерки, тяхното прилагане и спазване. Възстановяването на туризма минава през процеса на ваксинация и грижата за здравето на работещи и туристи, изтъкна министърът.„За нас важното е как да направим като общество така, че бизнесът да работи. За целта е необходимо да бъдат спазени индикаторите, заложени в Националния план за действие на Министерството на здравеопазването, за да бъде осигурено здравето на всички,” посочи министър Балтова.Беше поставена темата за националните курорти, решаването на чиито проблеми ще се отрази чувствително върху качеството на туризма.В отговор на поставени въпроси Министърът разясни как може бизнесът в туризма да получи подкрепа с инструментите на Плана за възстановяване и устойчивост.Представители на сектора изразиха надежда, че догодина туризмът ще се възстанови.Като важен въпрос, на който трябва да се търси отговор, бе посочен проблемът с кадрите в туризма. Министърът изтъкна необходимостта от издигане имиджа на професията, както и от насърчаване на образованието в сферата на туризма. Беше посочено, че е назрял моментът за законова промяна, която да позволи в туризма работодателите да наемат повече от 20 на сто чужденци в персонала на едно туристическо предприятие. Възможни решения на визовите проблеми за чуждестранните работници, директно договаряне на “зелени коридори” и транспортни връзки с важни пазари, както и поемане на ясни ангажименти към сектора и улесняване на комуникацията между властите и пряко създаващите туристическия продукт - това бяха част от важните акценти в дискусията.Като друг актуален проблем бе посочен недостигът на спасители, както и контролът и спазването на мерките в свободните зони на плажовете.Труден и динамичен сезон, но всички се справихме, отчетоха участниците във форума, като благодариха на министъра, че през изминалия сезон е имало чуваемост и съдействие за решаване на текущи проблеми.Преди началото на срещата министърът се срещна и със студенти - бъдещи експерти в сферата на туризма.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-uchastva-v-petata-sreshta-na-raboteshtite-v-sferata-na-turizma-ot
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9353:2021-09-21T19:01:00
Прекратява се в СУНИ кандидатстването по 3-та фаза на държавната помощ на туроператорите за изпълнение на чартърни полети за входящ туризъм
2021-09-21T11:23:00
Обнародваните на 16.09.2021 в Държавен вестник промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., налагат Министерството на туризма да прекрати процедурата по набиране на заявления за кандидатстване по Фаза III от процедурата по предоставяне на „Държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, за периода от 01.06.2021 г. до 31.12.2021 г.“. С § 10 от Допълнителните разпоредби на Закона е допълнена нормата на чл. 26, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците. Допълнението се изразява в промяна на допустимите кандидати по схемата за държавна помощ, които в случая могат да бъдат туроператори, които използват български въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм или на въздушни превозвачи. Това обстоятелство променя дизайна на съществуващата схема и налага стартиране на нова процедура по нотификация пред Европейската комисия. При положително становище трябва да започне нова процедура по предоставянето на държавната помощ. ——————————-Схема № BG-176789478-2021-04 за Държавна помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, беше отворена за кандидатстване на 23.07.2021 г. в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), с краен срок за кандидатстване 30.11.2021г.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/prekratyava-se-v-suni-kandidatstvaneto-po-3-ta-faza-na-durzhavnata-pomosht-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9351:2021-09-21T11:23:00
Министър Балтова проведе работна среща с представители на туристическия бизнес
2021-09-20T19:56:00
Министърът на туризма доц. Стела Балтова проведе работна среща с широк кръг от представители на туристическия бизнес, за да обсъди оптималното разпределение на част от средствата, които се отпускат целево за подкрепа на сектора с приетите промени в държавния бюджет. Основна тема на срещата бе разработването на схема за държавна помощ в рамките на отпуснатите 30 млн. лв., съгласно член 112 от Закона за държавния бюджет, който предвижда финансовата помощ за предприятия със спад в оборота над 30 на сто, спрямо оборота си от 2019 г. Допустими кандидати са работещите в отрасъла микро, малки и средни предприятия. Средствата ще се разпределят на пропорционален принцип, информира министър Балтова. И поясни, че веднага след приемането на бюджета е започнато разработването на схемата, за да може максимално бързо да се стигне до нотификация на ЕК.Тема на разговорите бе и предстоящият зимен сезон, като представители на сектора поставиха въпрос за набелязване на конкретни мерки за протичането му и поясниха, че още отсега трябва да започне подготовката. Друг акцент в дискусията бе как да се насърчи ваксинационната кампания, за да може бизнесът да продължи да работи. Обсъдени бяха и други работещи мерки, които в момента държавата прилага за подкрепа на сектор туризъм. Представителите на организациите посочиха, че трябва да се обмислят и обсъдят различни варианти, които да доведат до отпадане на ограниченията за част от тях. Те обясниха, че има различни примери в други държави, в които са намерени решения дейностите да не се спират. Министър Балтова посочи от своя страна, че ще бъде инициирана среща с компетентните институции в най-кратки срокове, на която да бъдат поставени тези предложения. Предстои и нова среща с бизнеса в рамките на седмицата.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-turisticheskiya-biznes
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9345:2021-09-20T19:56:00
Министърът на туризма г-жа Стела Балтова прие на работна среща Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, посланик на Кралство Мароко в София
2021-09-20T19:48:00
Основна тема на разговора беше предстоящата 24-а Генерална асамблея на Световната организация по туризъм, която ще се проведе в гр. Маракеш, Мароко, в периода между 30 ноември и 3 декември. Министър Балтова заяви, че страната ни отдава голямо значение на предстоящата сесия и подготовката за нея вече е в ход.Асамблеята ще бъде прекрасна възможност да бъдат представени възможностите за туризъм в България, да бъдат установени нови партньорства и да се надгради постигнатото по време на 66-ото заседание на Регионална комисия „Европа“ на СОТ, където България беше избрана за вицепрезидент на комисията с хоризонт до 2023 г.Министър Балтова посочи, че поради значителните вреди за туристическия сектор продължават усилията той да бъде насърчен и подкрепен по възможно най-ефикасен начин. Тя декларира, че поддържа постоянна комуникация с представителите на туристическия бизнес, както и с други заинтересовани страни, за да се вземат най-подходящите решения и да се приложат необходимите мерки.Министър Балтова увери посланик Ел Мидауи, че Мароко е сред перспективните партньори на страната ни в сферата на туризма в региона на Северна Африка. С цел да бъдат насърчени двустранните връзки между държавните и частни контрагенти в туризма, тя предложи между българските и мароканските туристически власти да бъде подписан Меморандум за разбирателство.Нейно превъзходителство г-жа Ел Мидауи приветства тази инициатива на министър Балтова и декларира готовността на мисията на Мароко в София да съдейства за осъществяването на необходимите контакти и процедури между страните. Посланик Ел Мидауи допълни, че Мароко приема изключително отговорно мисията си да домакинства на 24-та Генерална асамблея на СОТ. Тя отправи любезна покана към министър Балтова да посети Мароко.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-g-zha-stela-baltova-prie-na-rabotna-sreshta-n-pr-g-zha-zakiya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9344:2021-09-20T19:48:00
От днес встъпва в длъжност седмият служебен кабинет на Република България
2021-09-16T23:04:00
От днес с указ на държавния глава встъпва в длъжност седмият служебен кабинет на Република България, който е и третият, сформиран от президента Румен Радев. Служебен министър на туризма за трети път е доц. Стела Балтова.Отчет за свършената работа в сектор Туризъм в рамките на шестия служебен кабинет, за периода 12 май - 15 септември, можете да прочетете в прикачения файл.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ot-dnes-vstupva-v-dluzhnost-sedmiyat-sluzheben-kabinet-na-republika-bulgariya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9339:2021-09-16T23:04:00
Националната програма „Отново заедно“ се удължава до 14 септември 2022 г.
2021-09-16T16:32:00
Националната програма „Отново заедно“ се удължава до 14 септември 2022 г. Това прие на днешното си заседание Министерският съвет. Лагерите ще могат да се провеждат в периодите, когато епидемичната обстановка в страната позволява това.На 17 август Министерството на образованието и науката спря приемането на нови заявки за безплатни почивки заради увеличаващите се случаи на заболели от COVID-19 деца по време на пътуванията, като имаше възможност избраните дестинации да се заменят с други по-безопасни региони. В тази връзка 258 училища от одобрените 1133 по програмата не успяха да реализират планираните от тях пътувания. За покриване на разходите за неосъществените лагери училищата ще получат 3,5 млн. лв. до края на 2021 г., а самите почивки ще могат да бъдат осъществени в срок до 14 септември 2022 г.Програмата „Отново заедно“ осигурява шестдневни безплатни ваканции на ученици от I до XI клас от държавни и общински училища, като се поставя основен акцент върху социализацията на децата. В същото време тя подпомогна различни сфери и елементи по веригата на туристическата услуга - от туроператори и хотелиери до музеи, екскурзоводи и други участници в сектора.Програмата бе предвидена за 30 000 ученици и учители и финансирана с 15 млн. лв. именно от перото за подкрепа на туризма в централния бюджет. До 17 август 2021 г. МОН е одобрило заявки за над 24 800 ученици и учители от 1133 училища в цяла България на стойност 12,4 млн. лв. Неизразходените 2,6 млн. лв. ще бъдат планирани в централния бюджет за следващата година.Учениците се настаняват само в категоризирани туристически обекти. Пакетът за шестдневното пътуване е с фиксирана стойност от 500 лв. на участник. Училищата трябва да съберат не по-малко от три оферти от туроператори и да изберат най-добрата от гледна точка на условия за транспорт, настаняване, хранене, застраховка и съпътстваща културна, спортна или социална програма. Условията за кандидатстване се определят изцяло от Министерството на образованието и науката.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/nacionalnata-programa-otnovo-zaedno-se-udulzhava-do-14-septemvri-2022-g
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9338:2021-09-16T16:32:00
Министър Балтова проведе работна среща с Н. Пр. Йорам Елрон, посланик на Израел в София
2021-09-15T13:51:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе работна среща с Н. Пр. Йорам Елрон, посланик на Израел в София. Двамата обсъдиха ситуацията с COVID-19 в двете страни, мерките, които се предприемат, както и темпа на ваксинация.Министърът информира, че през 2019 г. 244 953 израелски туристи са посетели България, а от началото на 2021 г. до месец август посетителите от Израел надхвърлят 36 000. По думите ѝ септември и октомври са изключително подходящи за туристите от Израел, които могат да се насладят на предстоящите слънчеви дни по родното Черноморие. Министърът разясни пред посланик Елрон и за начините на влизане на израелски туристи у нас, спрямо това в коя цветова зона се намира държавата.От своя страна Н. Пр. Йорам Елрон припомни, че България е изключително популярна дестинация сред гражданите на Израел и е важно мерките да бъдат облекчени, така че все повече израелски туристи да имат възможността да пътуват до нашата страна и да се запознаят с нейната история и забележителности.Двамата се обединиха около идеята, да направят необходимите постъпки, така, че двете държави да актуализират списъците си със страни в червена зона и съответно България и Израел да преминат в зона с по-облекчен режим на преминаване на държавните граници.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-n-pr-yolam-elron-poslanik-na-izrael-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9337:2021-09-15T13:51:00
Министърът на туризма отличи дейци в сферата на туризма по случай техния юбилей с почетния знак на Министерството на туризма “Златна роза”
2021-09-14T21:30:00
На срещата с бизнеса в к.к. “Златни пясъци” служебният министър доц. Стела Балтова връчи специалното отличие “Златна роза” на Варненската туристическа камара, която отбелязва своя 30-годишен юбилей. От създаването си камарата е действала, следвайки своя девиз: „Заедно ще постигнем това, което не можем да направим поотделно!“ Членове на сдружението са участвали във всички работни групи по въпроси на туризма, създавани от община Варна, както и в конституираните обществени и консултативни съвети по туризъм.Отличието, заедно с поздравителен адрес и грамота за изключителни заслуги в развитието на туризма, прие председателят на камарата Илин Димитров.Отличие “Златна роза” с грамота за постижения и принос към развитието на туризма в България бяха връчени и на две личности, допринесли с дългогодишната си работа за издигането на престижа на дестинация България. Това са изпълнителният директор на к.к. “Албена” Красимир Станев и проф. д-р Стоян Маринов, преподавател във Варненския Икономически университет, катедра “Икономика и организация на туризма”.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-otlichi-deyci-v-sferata-na-turizma-po-sluchay-tehniya-yubiley
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9336:2021-09-14T21:30:00
Министър Балтова обсъди с бизнеса и институциите резултатите от летния туристически сезон
2021-09-14T21:19:00
Служебният министър на туризма доц. Стела Балтова представи пред туристическия бизнес и представители на местните власти равносметката до момента от летен сезон 2021. Събитието се състоя в к.к. “Златни пясъци”. Българският турист възвърна интереса си към почивка в България, а към края на август туристопотокът в дестинация България достига 70% от нивата през 2019 година, отбеляза министър Балтова. “Служебният кабинет си постави краткосрочни цели, но вярвам, че постигнатото ще има стратегическо въздействие в бъдеще”, отбеляза министърът. По думите й резултатите дават основание да се заключи, че до момента летен сезон 2021 протича значително по-благоприятно спрямо първоначалните очаквания. Към края на август общият брой на туристите в местата за настаняване е 3,7 млн. по неокончателни данни от ЕСТИ за периода от началото на май 2021 г., като реално сезонът стартира едва от средата на юни, посочи министър Балтова. От тях над 2,3 млн. са българи, а чуждестранните туристи са 1,4 млн.По данни на НСИ, за периода май–юли 2021 г. броят на реализираните нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла нараства над 2 пъти и достига 58% от равнището отпреди пандемията. Напълно се е възстановил вътрешният туризъм, като за периода май–юли 2021 г. българските туристи са с 9% повече спрямо периода май–юли 2019 г.Постигнатите резултати са несъпоставимо по-високи спрямо летен сезон 2020 г. Ръстът на българските туристи е с над 50 на сто. Чуждестранните туристи се увеличават най-малко с 820 хил. или повече от 2 пъти спрямо 2020 г.Като основен двигател във възстановяването на жизнеспособността на сектора през сезона бе вътрешният туризъм. Най-много българи са избрали Несебър - над 285 хил. и ръст над 45%, Варна - над 176 хил. и ръст близо 40%, Приморско - с над 135 хил. и ръст 30%. Бързо възстановяване на посещенията от български туристи има в Пловдив, Банско, Балчик, Хисаря, Велинград и много други.Министър Балтова отчете промяната в поведението на туристите с навлизането на новите технологии и дигитализацията на туризма.Топ пазарите за входящ туризъм за лятото са Румъния - 582 хил. с ръст 103%; Полша - 123 хил. с ръст 96%; Германия - над 105 хил. или 60%; Украйна - близо 87 хил. и най-висок ръст от над 2,5 пъти и Чехия 79 хил. и ръст 168%.На срещата с бизнеса протече активна дискусия по текущите проблеми като актуализацията на бюджета и възможностите за финансиране в условията на пандемия, проблемът с кадрите, регулирането на цената на тока за бизнеса, паркоместата в курортните комплекси, туристическото райониране, както и предприемането на действия по решаването им. Като един от ключовите фактори за успех бяха посочени достъпът до информация, ефективната реклама и маркетингови стратегии на дестинация България.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-obsudi-s-biznesa-i-instituciite-rezultatite-ot-letniya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9335:2021-09-14T21:19:00
Министър Балтова разговаря с Алехандро Поланко Мата, посланик на Кралство Испания в България
2021-09-13T15:03:00
Министърът на туризма Стела Балтова разговаря с Алехандро Поланко Мата, посланик на Кралство Испания в България. Теми на дискусията бяха развитието на двустранните отношения в областта на туризма и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни.София е водеща дестинация за посещения на туристите от Испания у нас, следвани от Пловдив, Варна, Банско, Велико Търново и Бургас, заяви министър Балтова и обясни, че вече работим по подготовката на зимния сезон в България. По думите й летният туристически сезон е бил изключително добър за бизнеса, като вече се достигат 70% от нивата на сектора от 2019 година.Министър Балтова и посланикът подчертаха, че България е традиционен участник в изложението FITUR, което тази година се проведе в периода 19-23 май в  Мадрид.Посланик Алехандро Мата изрази надежда, че България ще продължи да участва в него и занапред и коментира, че страната ни е позната туристическа дестинация за испанските граждани, като традиционно около 90 хил. я посещават годишно. Той допълни, че много българи също пътуват до Испания. Посланикът информира министър Балтова, че посолството участва в организацията на събитие, на което ще бъдат популяризирани възможностите за голф туризъм у нас. От думите на Алехандро Мата стана ясно още, че дипломатическата мисия подпомага издаването на пътеводители, които промотират дестинация България.По време на срещата бе обсъдена и предстоящата сесия на генералната асамблея на Световната организация по туризъм към ООН, чието седалище е в Мадрид. Министър Балтова посочи, че именно в рамките на организацията двете страни имат успешно партньорство и изрази очакване, че доброто сътрудничество ще се запази и занапред.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-razgovarya-s-alehandro-polanko-mata-poslanik-na-kralstvo-ispaniya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9333:2021-09-13T15:03:00
Министерството на туризма изплати субсидии на 89 туроператори
2021-09-13T11:32:00
Министерството на туризма изплати субсидии на 89 туроператори. Изплатените средства се отпускат от държавния бюджет и са в размер на 11 254 576,97 лева. Това е една от мерките, предприети от Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.С настоящата подкрепа за туроператорите следва да бъдат върнати на потребителите средства за неосъществени пътувания в периода 01.03 - 31.12.2020 г.Най-малката сума от плащането е в размер на 150 лв., а най-голямата достига над 1,3 млн. лв. Размерът, който се предоставя, е до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., като с предоставената помощ ще бъдат възстановени дължимите суми към клиенти на туроператорите за възстановяване на нереализирани туристически пакети поради COVID-19 за същия период.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-izplati-subsidii-na-89-turoperatori
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9332:2021-09-13T11:32:00
Министър Балтова участва в годишния конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм
2021-09-08T16:51:00
Служебният министър на туризма доц. Стела Балтова участва в Осмия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Тази година основната му тема е „Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. Мястото на здравния туризъм в него“ и се осъществява под патронажа на Министъра на туризма на България и в партньорство с Община Разлог и Европейската СПА Асоциация. Пред участниците във форума министърът представи актуални данни за развитието на СПА туризма у нас, както и предприетите стъпки за включването на отрасъла в Националния план за възстановяване. По данни на ЕСТИ от януари до август 2021 г. пренощувалите български туристи в 13 избрани общини, които са водещи дестинации за балнео и СПА туризъм, са над 649 хил., информира министър Балтова. И допълни, че чуждестранните гости за същия период са повече от 26 хил. Тя посочи още, че водещите направления за пътувания се запазват, като това са Велинград, Хисаря, Разлог, Сандански, Троян и други. Водещи чуждестранни пазари общо за 13-те избрани общини са Румъния, Р.С. Македония, Израел, Германия, Русия, Франция и Украйна.Министърът информира още, че на базата на анализ на ситуацията в сектор „Туризъм“ и взаимообвързаността му с останалите сектори на българската  икономика бяха очертани най-важните предизвикателства, залегнали в Националния план за възстановяване и устойчивост. Министерството на туризма участва е заседанията на работната група за изготвяне на плана, беше предложено включването на туристическите предприятия като бенефициенти във фонда за енергийна ефективност и изпратена апликационна форма с искане този компонент да бъде допълнен конкретно със сгради в сектор туризъм, заяви министър Балтова.В настоящата версия на Националния план туризмът е включен в Инвестиция 1, която е насочена към енергийна ефективност в сграден фонд, където вторият и третият компонент предвиждат мерки за финансиране за енергийно обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради и сгради в областта на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, обясни министърът. Тя съобщи, че туризмът се припознава и в рамките на Инвестиция 9 за проучвателни дейности за разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници.Също така, туризмът е посочен в Програмата за развитие на регионите, чрез която ще се подкрепя изпълнението на инфраструктурни мерки, насочени към подобряване и развитие на здравните и социалните услуги, образованието, професионалното обучение, културата, спорта, туризма, устойчивата градска мобилност и други, каза министър Балтова.Тази година Българския съюз по балнеология и СПА туризъм отбелязва и своята 15 годишнина, като по този повод министър Балтова връчи на организацията плакет за цялостен принос в развитието на сектора.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-uchastva-v-godishniya-kongres-na-bulgarskiya-suyuz-po-balneologiya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9328:2021-09-08T16:51:00
Министерството на туризма участва в международното туристическо изложение Отдых/Leisure 2021 в Москва
2021-09-08T16:27:00
В изпълнение на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2021 г., Министерство на туризма организира участието на България в международното туристическо изложение Отдых/Leisure 2021, което се провежда в Москва в периода 07-09.09.2021 г. Сред главните цели за участие в изложението „Отдых/Leisure” са представянето на българския туристически продукт, обменът на информация за България като атрактивна туристическа дестинация и провеждане на делови срещи с руски представители на туристическите медии. В рамките на българското участие, на работно посещение е и заместник-министърът на туризма Мария Белколева.Изложението е най-голямото събитие през втората половина от годината на пазар Русия и е официално мероприятие на Федералната агенция по туризъм на Руската федерация. През настоящата 2021 г., на обща площ от 17 000 кв. м., участват 450 фирми от 20 страни и 41 района на Русия, предвидени са да се проведат над 30 делови публични събития. Очаква се в рамките на трите дни изложението да бъде посетено от над 15 000 души.Поради голямото значение на Международното туристическо изложение „Отдых/Leisure” за родния туристически пазар, България присъства на него в последните двадесет и седем години със самостоятелен щанд, на който традиционно участват и заинтересовани български фирми. Информационният щанд на страната ни е на площ от 80 кв.м. Сред руските туристи с интерес се ползват зимният и морският туризъм, детските лагери, приключенските пътувания, възстановителните програми и много други форми на отдих. Днес в хотел Метропол, Москва, се провежда и културно-информационно събитие, което е ключово и е част от интегрираната комуникационна кампания на Министерство на туризма на пазар Русия, която цели да популяризира България като атрактивна туристическа дестинация. Сред гостите на събитието са представители на водещи руски печатни и онлайн медии, туроператори и тур агенции, агенции за провеждане на конгресен туризъм (MICE), популярни инфлуенсъри и блогъри с туристическа насоченост. По време на събитието гостите имат шанса да се запознаят на място с различните възможности за туризъм в България, да обсъдят добри практики и да се насладят на българския дух и фолклор. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-uchastva-v-mezhdunarodnoto-turistichesko-izlozhenie
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9327:2021-09-08T16:27:00
Министър Стела Балтова обсъди неотложните мерки и действия за подготовката на зимния сезон на работна среща в Банско
2021-09-07T18:26:00
Служебният министър на туризма доц. Стела Балтова обсъди неотложните мерки и действия за подготовката на зимния сезон на работна среща в Банско с представители на бизнеса и държавни институции. Министър Балтова увери, че се предприема необходимото, за да се гарантира успешен старт на ски-сезона и високо качество на зимния туристически продукт у нас, който да привлече гости от страната и чужбина, въпреки обстоятелствата, диктувани от пандемията. Министър Балтова постави като неотложна темата за определяне на карантинни хотели – кои да бъдат те, както и организацията по определянето и работата им беше обсъдено с бизнеса и областните управители в районите на водещите зимни курорти у нас.В срещата се включиха представителите на трите най-популярни български ски-курорта – Банско, Пампорово и Боровец, които са важна част от облика на зимния туризъм на дестинация България. Те увериха министъра, че са готови за предстоящия ски сезон и изразиха оптимизъм за него след лято 2021, а и с оглед на опита, който натрупаха от предходния зимен сезон в условията на COVID-19. Основна тема в разговорите бяха здравните мерки, които трябва да гарантират сигурността на туристите и работещите в условията на пандемията. В обсъжданията се включи и заместник-министърът на туризма Даниела Стоева. Като особено важен беше повдигнат въпросът за навременната информираност на бизнеса. Министър Балтова увери, че от началото на служебния мандат сред приоритетите й е била информационната обезпеченост и продължаващото й подобряване. Информацията, която се публикува на националния туристически портал, ще продължи да бъде своевременно обновявана и актуализирана и през предстоящия зимен сезон.На срещата Министерството на туризма представи също така и планираните си маркетингови активности за предстоящата зима 2021/2022. Осигуряването на качеството на зимния туристически продукт ще бъде гарантирано с помощта на Комисията за защита на потребителите, БАБХ, РЗИ, ГД „Национална полиция“ и ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, които се включиха в дискусията с конкретни предложения и обсъдиха бъдещи съвместни действия. Важен участник бяха и лифт операторите на ски-зоните, които изразиха опасения, че закъсняват с ценообразуването на лифт-картите заради повишаването на цените на тока, както и поради неяснотата относно ставката ДДС за целия зимен сезон. Те обаче увериха, че сигурността и безопасността на туристите е гарантирана.Участниците изразиха задоволство от навременно стартиралата подготовка за сезона. Предстои провеждането на последващи срещи.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-stela-baltova-obsudi-neotlozhnite-merki-i-deystviya-za-podgotovkata-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9323:2021-09-07T18:26:00
Министерството на туризма одобри за финансиране 89 заявления по мярката за държавна помощ за туроператорите на обща стойност 11, 3 млн. лева
2021-09-07T11:40:00
Министерството на туризма одобри 89 заявления за държавна субсидия на обща стойност 11 254 576,97 лева за компании, извършващи туроператорска дейност. Средствата, отпуснати от държавния бюджет по схемата, са на обща стойност 16,5 млн. лв. Това е една от мерките, предприети от Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.С настоящата подкрепа за туроператорите следва да бъдат върнати на потребителите средства за неосъществени пътувания в периода 01.03 - 31.12.2020 г.Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 150 лв., а най-голямата достига над 1,3 млн. лв.Размерът, който се предоставя е до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г. , като с предоставената помощ ще бъдат възстановени дължимите суми към клиенти на туроператорите за възстановяване на нереализирани туристически пакети поради COVID-19 за същия период. Започва и разплащане на сумите.Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за оценка и класиране на кандидатите, подали заявления за участие по обявената на 06.07.2021 г. в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) Схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020г. до 31.12.2020г. поради възникналата епидемия от COVID – 19, Министерството на туризма публикува:Одобрени за финансиране заявления и размер на финансовата помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-odobri-za-finansirane-89-zayavleniya-po-myarkata-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9313:2021-09-07T11:40:00
Министерството на туризма и операторът на Летище София поставиха началото на сътрудничество в подкрепа на българския туризъм
2021-09-03T17:14:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе среща с Хесус Кабайеро, изпълнителен директор на оператора на летище София - „СОФ Кънект“ АД. Двамата обсъдиха възможностите за подпомагане на зимния туризъм в България чрез редица предстоящи инициативи, като откриването на нови линии и промотиране на дестинация България през цялата година.„Работим усилено за разширяване на възможностите за пътуване и откриването на нови маршрути, които да доведат повече туристи до зимните курорти на България“, увери Хесус Кабайеро. Той сподели пред служебния министър и експертите от Министерството на туризма плановете на новия мениджмънт да превърнат летище София в съвременно и конкурентно европейско летище, като подобрят средата и преживяването за пътниците и туристите. В същото време, то има потенциала да се развива и да се превърне в регионален хъб.Летище София разработва и нов корпоративен сайт, на който ще бъде представено логото с хиперлинк към националния туристически портал на България Bulgariatravel.org.„България е красива държава и има какво да покаже целогодишно. Популяризирането й като дестинация в Европа, Близкия Изток и Северна Америка е наша обща цел“, заяви изпълнителният директор на летищния оператор.Министър Балтова изтъкна, че изключително полезно сътрудничество би бил обменът на данни и информация между министерството на туризма и летище София. В разговора бе обсъдено още как в светлината на пандемията да бъде облекчен визовият режим за пътуващите от трети страни извън ЕС, най-вече тези от Близкия Изток.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-i-operatorut-na-letishte-sofiya-postaviha-nachaloto-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9312:2021-09-03T17:14:00
Министър Балтова участва в Международния форум „Културата и бизнесът – заедно в дигиталния свят“
2021-08-30T19:05:00
Министърът на туризма доц. Стела Балтова взе участие в първия Международен форум „Културата и бизнесът – заедно в дигиталния свят“. Събитието, което се проведе в София, поставя акцент върху новите възможности за дигитализиране на културното наследство на България за бъдещите поколения. Форумът се осъществява под егидата на кампанията„Чудесата на България“ и на най-голямата неправителствена организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“, чийто почетен председател е световноизвестният оперен певец Пласидо Доминго, който утре ще изнесе грандиозен концерт в центъра на София заедно с оперната прима Соня Йончева.Министър Балтова откри следобедния втори панел на еднодневния форум, като представи визията и постигнатото от Министерството на туризма за дигитализацията на културното ни наследство – една съществена част от туристическия сектор, която определя имиджа на дестинация България. Дигитализацията допринася за иновативното представяне на културно-историческото наследство, за неговото подходящо промотиране, за събирането на задълбочена информация за обектите и съхраняването им за бъдещето, посочи министър Балтова. “Продължаваме да разглеждаме възможностите културно-историческите дестинации да бъдат надградени и дигитално представени, именно в отговор на нарастващите търсения на туристите за автентичност и съхранявайки идентичността си”, каза министърът и увери, че онлайн присъствието е водещо в маркетинговата стратегия на Министерството на туризма.По време на форума бяха представени редица интересни платформи и сайтове за богатото наследство на България и неограничените нови възможности за туризъм, които се отварят. Отличени бяха и три общини за постижения, постигнати в дигитализирането на културно-историческото и архитектурното наследството - Столична община, Петрич - за реставрацията и социализацията на античен град Хераклея Синтика и община Бургас, чиято награда лично връчи министърът на туризма на заместник-кмета Деница Саватева.Във форума участваха представители на бизнеса и неправителствени организации, на университетската и научната общност, архитекти, музейни работници и археолози, кметове и представители на общини с проекти в дигитализацията. Сред присъстващите бяха еврокомисарят Мария Габриел, министърът на културата проф. Велислав Минеков, генералният секретар на „Европа Ностра“ Снежка Михайлович, посланици и други гости.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-uchastva-v-mezhdunarodniya-forum-kulturata-i-biznesut-zaedno-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9303:2021-08-30T19:05:00
Министерството на туризма изпълнява проект „Интегрирана туристическа оферта“
2021-08-30T12:13:00
Проектът “Integrated Tourism Offer” е по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. Изпълнява се по специфична цел 1.3 „Хора за хора“. Общият бюджет по него е 117 431,27 евро, като частта за Министерството на туризма възлиза на 59 944,92 евро. Срокът на изпълнение е 15 месеца от договора за субсидия.С реализирането на проекта, чрез повишаване на приходите от туризъм, местното население ще добие по-силна мотивация да участва в развитието на региона и неговите богатства. Маршрутът на туристи и посетители, които редовно пътуват до София и Ниш, също ще бъде обогатен от реализацията на “Integrated Tourism Offer” и ще донесе повече конкретни възможности както за местния бизнес, така и на заинтересованите посетители, които желаят да удължат престоя си или да се възползват от офертите, които се предлагат.Основната целева група по проекта са работещите в туризма, организации, свързани с туристическия сектор, местните власти и населението в трансграничния регион на Нишава, Пчиня, Кюстендил и Перник.Проектът има две основни цели:∙ Да се създадат устойчиви мрежи и партньорства в трансграничния регион между туристическите организации, местните власти и други заинтересовани страни и работещи в туристическия сектор, посредством обучения и обща интегрирана туристическа оферта.∙ Да се подобри визуализацията и запознаването на обществеността за туристическия потенциал на трансграничния регион чрез използване на мултимедийно приложение.Проектът помогна за обучението за 16 представители на туристическия сектор за етапите на създаване и маркетиране на интегриран туристически продукт, представен в 8 концепции. След оценка от комисия, създателите на 4 концепции продължиха с обучение за работа в дигитална среда - с онлайн платформи и публикуване в Интернет. Друг интересен етап беше провеждането на Кръгла маса с представители на национални и местни власти от България и Сърбия, както и местни туристически организации. Проектът “Integrated Tourism Offer” беше представен на два фестивала с туристическа насоченост от двете страни на границата.В рамките на инициативата бяха разработени проучване на трансграничния регион, интернет страница за проекта с мобилно приложение, както и видеоклип за дестинациите от финалните четири концепции. За популяризирането на проекта и на трансграничния район пред бъдещите гости и потенциални туристи са изготвени рекламно-информационни материали, в това число и книга за местните легенди и митове. С реализацията си проектът поставя трансграничния регион устойчиво на туристическата карта на Сърбия и България.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-izpulnyava-proekt-integrirana-turisticheska-oferta
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9300:2021-08-30T12:13:00
Министър Балтова проведе онлайн среща с министъра на туризма на Кралство Саудитска Арабия г-н Ахмед Ал-Хатиб
2021-08-27T14:24:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе онлайн среща с министъра на туризма на Кралство Саудитска Арабия г-н Ахмед Ал-Хатиб. Основен акцент в разговора бе влиянието на продължаващата пандемия от коронавирус върху туристическия сектор и ролята на Световната организация по туризъм.„Летният туристически сезон в България през 2021 г. протича значително по-добре от миналата година, като от някои туристически пазари отчитаме ръст от над 200% на пристиганията“, съобщи министър Балтова. България е сигурна и безопасна дестинация, с отличен туристически продукт. Въпреки това, тя изтъкна, че обстановката е много динамична и несигурността пред сектора остава.Министър Ал-Хатиб изтъкна, че от началото на пандемията над 60 милиона души в туризма са изгубили своята работа. Въпреки, че държави като Франция, Гърция, Саудитска Арабия и България възвръщат своите позиции на световния туристически пазар, много други държави все още изпитват сериозни затруднения в преодоляването на негативния ефект на пандемията върху сектора. Министър Ал-Хатиб отбеляза, че Световната организация по туризъм към ООН (СОТ) трябва да има ключова роля в тази насока. В тази връзка, бе споделено, че Саудитска Арабия планира да представи програма за развитие на организацията, която включва инвестиране на значителен финансов ресурс от страна на Кралството в СОТ. Програмата на Саудитска Арабия ще бъде представена и подложена на гласуване на следващото заседание на Генералната Асамблея на СОТ, което ще се проведе в Маракеш през м. декември 2021 г.Министър Балтова приветства инициативата на Кралство Саудитска Арабия и подчерта, че СОТ е изключително важна международна организация за туризма и че инициативата на Саудитска Арабия е изключително амбициозна и ще очаква да получи повече информация относно плановете на Кралството за развитието на СОТ. Двете страни потвърдиха своите намерения да продължат ползотворното си сътрудничество.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-provede-onlayn-sreshta-s-ministura-na-turizma-na-kralstvo
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9294:2021-08-27T14:24:00
Министър Балтова проведе среща с представители на туристическия сектор, за да обсъдят икономически мерки в подкрепа на бизнеса
2021-08-27T14:11:00
Министър Балтова проведе среща с представители на туристическия сектор, за да обсъдят икономически мерки в подкрепа на бизнеса. По-късно вчера вечерта срещата беше продължена в онлайн формат, съвместно с министъра на финансите Асен Василев. Бяха поканени представители на двете основни туристически структури - КБТБ и АТИБ. На срещите присъстваха представители на АТИБ, АБТТА и хотелиерския бизнес. Министър Балтова и министър Василев увериха, че към момента мярката 60/40 е обезпечена, но за да бъде удължена до края на годината е необходима актуализация на бюджета. Представители на хотелиерите изтъкнаха, че това е най-важната за тях мярка, както и настояха помощта да се изчислява на средногодишна база, заради сезонния характер на работата и приходите им.Пред министър Балтова представителите на сектора предупредиха, че заради кризата губят обучен постоянен персонал и сезонни работници, които са част от изключително важния среден мениджмънт. От бизнеса подчертаха, че за оцеляването им в дългосрочна перспектива е необходимо решаване на проблема с кадрите, както и развиването на туристическата реклама, насочена към основните пазари.Представителите на бизнеса поискаха ясни мерки и предвидимост при преминаване в червена зона.Като работеща, полезна и доста успешна бе отчетена от участващите туроператори програмата “Отново заедно”.По-рано министър Балтова информира, че е направена необходимата организация за предоставянето на безплатни антигенни тестове за туроператорите, които при необходимост да бъдат използвани при завръщането на техни туристи в България. Всички се обединиха около важността на превенцията и редовното тестване на персонала, в контекста на пандемията от COVID-19.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-provede-sreshta-s-predstaviteli-na-turisticheskiya-sektor-za-da
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9293:2021-08-27T14:11:00
Министерството на туризма категорично счита, че ограниченията заради пандемията в сектор „Туризъм“ трябва да бъдат обвързани с ясни икономически мерки
2021-08-20T07:45:00
Основен приоритет на Министерството на туризма е да защити заетостта и активността на туристическия бизнес при запазване на здравето на работещите и посетителите.Министерството категорично счита, че в случай на неизбежно налагане на ограничения заради пандемията, те трябва да бъдат обвързани с ясни икономически мерки, като тези мерки да влизат в сила автоматично с въвеждането на ограниченията.От началото на летния сезон и особено след прилагането на Европейския цифров сертификат и отварянето на границите за свободно пътуване, туристическият сектор в България успя в известна степен да възстанови своята жизнеспособност. С приближаването на 4-та вълна от COVID-19, дългосрочното възстановяване на бизнеса е поставено пред сериозни предизвикателства.В тази връзка, Министерството на туризма застава на позиция, че всички ограничения на бизнесите в сектор туризъм трябва да бъдат много прецизно обмислени. При взимането на решенията фокусът трябва да е насочен към превантивните действия, като основно място да заема засиленият контрол и самоконтролът от страна на институциите и на бизнеса за недопускане разпространението на вируса.В стремежа си да подкрепи исканията на бизнеса, Министерството на туризма е подготвило и предложило пакет от икономически мерки. При изготвянето им са взети предвид както предложенията от страна на туристическия бизнес и добрите практики от другите държави, така и вече натрупаният опит от управлението на кризата.От особена важност е със съвместни усилия да приложим и следваме изпълнението на адекватни мерки за оцеляването и възстановяването на туристическата екосистема, които да станат част от последователна и логически обвързана стратегия за запазване на жизнеспособността на сектор „Туризъм“. Това може да се реализира само ако секторът остане активно работещ при спазване на Правилата за прилагане на противоепидемичните мерки при извършване на туристическа дейност през летен сезон 2021.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-kategorichno-schita-che-ogranicheniyata-zaradi
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9287:2021-08-20T07:45:00
Над 330 места за настаняване са подпомогнати по програмата „Отново заедно“
2021-08-19T13:48:00
Повече от 330 хотела и места за настаняване са подпомогнати по програмата „Отново заедно“. Те се намират както по Черноморието, така и в планински населени места и курорти. Учениците, пътуващи по програмата, са отсядали основно в три-звездни места за настаняване, като те са общо 149. Следвани са от хотелите с две звезди - 100, а тези с четири звезди са 83. Сред избраните за ученическите лагери места за настаняване има и 5 звездни хотели.  Сред предпочитаните дестинации за ваканциите са Китен, Албена, Златни пясъци, Слънчев бряг, Банско, Приморско. Има групи, посетили Несебър, Пампорово, Свети Влас, Шкорпиловци, Боровец, Царево, Чепеларе, Трявна и др.До момента общо одобрените училища, които са кандидатствали по програмата, са 769, включващи  20 900 ученици и 2178 учители. Изразходените средства са  11,183 млн. лв. Предвиденото финансиране по мярката е 15 млн. лв., които се отпускат от националния бюджет. Програма „Отново заедно“ е насочена към подпомагане на туристическия бранш за преодоляване на последиците от пандемията и възстановяването му от кризата. Резултатите до момента показват, че заложените цели се постигат и ефектът от нея е осезаем. Заради променящата се епидемична обстановка и с грижа за здравето на децата, в началото на седмицата Министерството на образованието и науката обяви, че спира приемането на заявки за участие в Национална програма „Отново заедно“. Средствата, предвидени за мярката, които все още не са използвани, остават, за да бъдат изразходени в подкрепа на туристическия сектор.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/nad-330-mesta-za-nastanyavane-sa-podpomognati-po-programata-otnovo-zaedno
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9279:2021-08-19T13:48:00
Министерство на туризма ще започне изплащане на субсидията към туроператорите от 13 септември
2021-08-17T16:25:00
Във връзка с изпълнение на Схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми  на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID – 19, Ви уведомявамe за следното:Оценителната комисия е назначена за разглеждане и оценка на съответствието на подадените 120 бр. заявления за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност. Предвижда се нейната работа да приключи до 10 септември 2021 г., с което ще има окончателно класиране на кандидатите, както и ще разполага с финални резултати по отношение на допуснати и недопуснати за финансиране участници по процедурата. След тази дата, от 13.09.2021г. ще започне изплащане на сумите към одобрените туроператори.Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 16 491 711,63 лв., а получените като суми следва да се изразходва целево - единствено за възстановяване на дължими суми към клиенти.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvo-na-turizma-shte-zapochne-izplashtane-na-subsidiyata-kum-turoperatorite
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9269:2021-08-17T16:25:00
Заместник-министърът на туризма Мария Белколева откри културния фестивал „Панагия“- Въздигане на хляба в Кюстендил
2021-08-15T17:43:00
Заместник-министърът на туризма Мария Белколева присъства на откриването на традиционния културен фестивал „Панагия“- Въздигане на хляба. Честванията са посветени на църковния празник Успение на Пресвета Богородица, който се отбелязва на 15 август, а ден по-рано се прави замесване на обредните хлябове. И тази година община Кюстендил запазва обичая, като организира празнична програма, която включва водосвет, изложба на обредни хлябове и етнографско представяне на културното наследство.  Подобни инициативи са пример за съхраняване на българските традиции и представянето им пред младото поколение, както и още един повод за посещения на регионите, каза в обръщението си към гостите заместник-министър Белколева.Заместник-министърът на туризма посети Архиерейското наместничество в Кюстендил и се поклони пред светините в храм „Св. вмчк Димитър Солунски“.Тя бе придружена от заместник-кмета на община Кюстендил Светослав Василев. Двамата присъстваха и на традиционното замесване на Богородичен хляб в Кюстендил, част от Културния форум „Панагия – Въздигане на хляба“. Снимки:Кюстендилска Духовна Околия, Министерство на туризма
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministurut-na-turizma-mariya-belkoleva-otkri-kulturniya-festival-panagiya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9267:2021-08-15T17:43:00
Министър Балтова проведе работна среща с представители на Организациите за управление на туристическите райони
2021-08-12T17:36:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе работна среща с представители на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР). Основен фокус в дискусията бяха конкретни инициативи за подпомагане на дейността им и мерки, които да повишат ефективността им. В събитието участваха още заместник-министрите на туризма Даниела Стоева и Мария Белколева, както и ръководителите на дирекции в институцията.“Подготвили сме изменения в Закона за туризма, които ще позволят ОУТР-тата да станат по-самостоятелни организации”, съобщи министър Балтова. Тя посочи още, че се предвижда в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства, които да се насочат целево към тях. И уточни, че по този начин се очаква организациите да подобрят административния си капацитет и резултатите от работата им да станат по-видими.Министърът информира още, че на официалния туристически сайт на България е направен тематичен раздел, в който да бъде публикувана конкретна информация за тях. И подчерта, че те ще са част от маркетинговата стратегия на министерството. Организациите правят имиджа на даден район и извеждат неговата уникалност, коментира още министърът.По време на срещата стана ясно, че Министерството изпълнява два проекта по оперативна програма, които могат да са в подкрепа на дейността на ОУТР-тата. Единият е насочен към административния капацитет, а другият предвижда сериозна рекламна кампания, която да се реализира през следващата година. Заложено е и разработването на тематичен сайт, който да бъде предоставен на организациите.Представителите на организациите подкрепиха предложената законодателна промяна, като подчертаха, че подобна стъпка е необходима и ще допринесе за работата им. Те поставиха въпроси, свързани с членството в организациите, като поставиха въпроси дали тя да бъде задължителна за различни субекти, например общини и регионални сдружения. Очаква се в следващите дни те да изпратят конкретни предложения за изменения, а след това ще бъде направено и обществено обсъждане.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-organizaciite-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9265:2021-08-12T17:36:00
Министерството на туризма изплати 1 302 000 лв. по сключени договори с професионалните организации на екскурзоводите и планинските водачи
2021-08-12T10:36:00
Министерството на туризма изплати авансовите суми по три от сключените четири договори с професионалните организации на екскурзоводите и планинските водачи. Общата стойност на преведените средства е 1,302 млн. лв. Това става в изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Избор на външни експерти за популяризиране на малките и средни предприятия и Организациите за управление на туристическите райони“, финансирана от проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на малки и средни предприятия в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“.Дейностите, в изпълнение на предмета на договорите, представляват услуги, свързани с иновативно рекламиране чрез онлайн презентации и турове, извършени от професионални екскурзоводи и планински водачи, като вид дигитална трансформация на традиционните подходи за осъществяване на маркетинг. Това ще насърчи развитието на вътрешния туризъм и ще подпомогне финансово екскурзоводите в дългосрочен план.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-izplati-1-302-000-lv-po-sklyucheni-dogovori-s
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9263:2021-08-12T10:36:00
Оптимистично за Лято 2021: Над 2,5 млн. туристи са избрали дестинация България от началото на м. май
2021-08-10T15:40:00
Повече от 2,5 млн. туристи са пътували в страната от началото на летния сезон до момента, сочи статистиката на Единната система за туристическа информация  (ЕСТИ). От тях основен дял са българите, като те достигат над 1 680 900 за периода от 1 май до 8 август 2021 г. В същия период чуждестранните посетители са 887 629. В трите летни месеца – май, юни и юли 2021 г., туристите в местата за настаняване са над 2,2 млн., което е нарастване с около 2,2 пъти в сравнение със същия период на 2020г. От тях близо 1,5 млн. са българите. Основни дестинации за пътувания са Несебър, Варна, София, СПА курортът Велинград и др.Приблизително 750 хиляди са чуждестранните туристи през посочените летни месеци. От тях най-много са от пазар Румъния - с 288 хиляди туристи, следвани от Полша- 74,7 хиляди гости и Украйна - 58,3 хиляди. Чешката република и Германия се нареждат след тях, съответно с 44 хиляди и 43,8 хиляди туристи.Само за периода от 01.07.2021 до 31.07.2021 в страната ни са пренощували над 1 270 000 туристи. От тях 738 277 са били българи, а останалите най-големи пазари се нареждат по следния начин: 1. Румъния                             222 9662. Полша                               59 2113. Чехия                                 37 1264. Германия                           34 4615. Украйна                             33 6116. Израел                               14 4907. Франция                             9 9238. Турция                               8 5159. Русия                                 7 36010. САЩ                                5 33811. Сърбия                            4 44812. Италия                            4 11413. Великобритания             3 80814. Северна Македония       3 38515. Гърция                            3 120
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/optimistichno-za-lyato-2021-nad-25-mln-turisti-sa-izbrali-destinaciya-bulgariya-ot
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9258:2021-08-10T15:40:00
Заместник-министър Стоева проведе работна среща за обсъждане мястото на туризма в европейските фондове и програми за програмен период 2021 - 2027 г.
2021-08-06T19:26:00
Заместник-министър Даниела Стоева проведе работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за интегрирането на туризма в различните направления при окончателното оформяне на европейските фондове и програми за програмен период 2021 - 2027 г. В дискусията участваха регионалният заместник-министър Валентина Върбева, както и експерти от министерствата на туризма, регионално развитие и благоустройството, образованието и науката, околната среда и водите, труда и социалната политика и икономиката.„Трябва да намерим най-правилния подход как да бъде интегриран туризмът в европейските фондове и програми, за да има финансиране, а оттам и развитие в сектора“, обясни заместник-министър Стоева. По думите ѝ е важно да бъдат очертани възможностите, чрез които заетите в туризма могат да намерят място в следващите програми и добави, че ще се търсят начини за финансиране на екскурзоводи, планински водачи, ски учители и аниматори. Даниела Стоева уточни още, че би било добре да бъде направена информационна кампания, с помощта на която на фирмите и заетите в сектора да бъде разяснено по кои програми могат да бъдат бенефициенти.Проведената дискусия беше фокусирана върху прилагането на цялостен хоризонтален подход, така че туризмът да бъде интегриран в програмите с мерки, които да съответстват на конкретните липси и потребности на туристическия сектор.Един от най-важните инструменти за следващия програмен период ще бъде “Програмата за развитие на регионите” 2021 – 2027 г., в която  приоритетите за интегрирано териториално развитие на регионите и за интегрирано градско развитие позволяват разработването и финансирането на конкретни проекти, базирани на партньорства между заинтересованите страни на местно ниво, които да са насочени към конкретните нужди на съответния регион. Този интегриран подход, обърнат “отдолу нагоре” в разработването на проекти, позволява участието на по-голям кръг бенефициенти и ще се базира на партньорства, в които и туристическият сектор ще има своята роля.Друго важно направление е Програма за конкурентоспособност и иновации, чрез която ще има възможност за насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, както и насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика, в които приоритети ще бъдат допустими предприятия от всички сектори на икономиката, включително и туризмът.Програмата за човешките ресурси има акцент върху повишаване на квалификацията и за преквалификация на заетите, насърчаване на предприемаческите и цифровите умения, за да се отговори на нуждите от нови умения в зависимост от нуждите на пазара.От своя страна заместник-министър Върбева подчерта, че трябва да бъдат максимално използвани и възможностите за финансиране на партньорства и “меки мерки”, насочени към развитие на туризма и в рамките на трансграничните програми с европейско финансиране.В контекста на Програмата за транспортна свързаност заместник-министър Стоева предложи да се потърси възможност за финансиране  на проекти, съчетаващи ЖП гарите с туристически информационни центрове, особено по линии като Септември-Добринище. Идеята се припозна и от експертите от МРРБ, които също са на мнение, че може да се търси възможност за нейното приложение в обхвата на  администрираните от тях програми.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministur-stoeva-provede-rabotna-sreshta-za-obsuzhdane-myastoto-na-turizma
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9255:2021-08-06T19:26:00
Нова секция на туристическия портал ще популяризира значими културни събития като част от туристическия продукт на дестинация България
2021-08-04T20:05:00
Нова секция на заглавната страница на Националния туристически портал bulgariatravel.org вече популяризира големите културни събития като част от туристическия продукт на дестинация България. Тази новост е в съзвучие с провежданите политики на Министерство на туризма. В тях е залегнало промотирането на значими културни, музикални, спортни и други събития и фестивали, които традиционно привличат посетители от цялата страна и чужбина.С уникалната си атмосфера, автентичност и самобитност, културна стойност и разнообразие този тип събития не само придават облик и популярност на дестинация България, но и генерират голям туристопоток, подпомагат вътрешния туризъм и оказват значимо влияние за развитието на регионите.С помощта на новата рубрика целенасочено ще бъде подпомогнат събитийният туризъм, а планирането на пътуване става по-лесно от всякога.Министерство на туризма ще разчита на партньори от туристическия и събитиен сектор за обогатяването на секцията с разнообразни и интересни събития от всяко кътче на страната ни.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/nova-sekciya-na-turisticheskiya-portal-shte-populyarizira-znachimi-kulturni
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9244:2021-08-04T20:05:00
Министър Балтова разговаря с представители на Алианса на туристическата индустрия в България
2021-08-03T18:52:00
Министърът на туризма Стела Балтова разговаря с представители на Алианса на туристическата индустрия в България. От страна на организацията в срещата участваха Георги Рачев, Павлина Илиева, Атанас Димитров и Венцислав Кръстев, както и заместник-министърът на туризма Даниела Стоева. Основен акцент на дискусията бе актуалната ситуация с развитието на коронавирусната инфекция и мерките, които бизнесът трябва да прилага с цел превенция на заразата.Министър Балтова информира за действащите в момента ограничения при пътувания и акцентира, че е важно всички в отрасъла за спазват стриктно правилата за работа в условията на продължаващата пандемия. „Вие сте отговорни за работата си и за хората“, коментира тя. И подчерта, че личните й впечатления от дейността на местата за настаняване са много добри и това трябва да се запази.Представителите на бизнеса поставиха въпроса за разписване на точен план и начин за работа при нова вълна от Covid-19. Двете страни изведоха необходимостта да има повече предвидимост, както и пряко обвързване на конкретни икономически мерки при конкретни ограничения в работата на сектора в ситуацията на нова вълна.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-razgovarya-s-predstaviteli-na-aliansa-na-turisticheskata
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9240:2021-08-03T18:52:00
Заместник-министър Мария Белколева участва в кръгла маса в Сърбия по проект за туристическата атрактивност на трансграничния регион
2021-08-02T19:35:00
Днес в град Ниш, Сърбия, се проведе кръгла маса по проект „Интегрирана туристическа оферта“, изпълняван по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия 2014 – 2020 г.Срещата бе открита от заместник-министъра на туризма Мария Белколева и от представители на сръбските власти.Целта на проекта е да се промотира туристическата атрактивност на трансграничния регион, включващ от сръбска страна – области Нишава и Пчиня и от българска страна – областите Кюстендил и Перник.Акцентът на проекта е върху подобряването на достъпността на туристическия продукт от региона.Заместник-министър Белколева сподели, че днешната кръгла маса е в продължение на подписания през 2019 г. Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Сърбия.Проектът включва основни дейности, сред които са две обучения за представители на туристическия бранш, изготвяне на видеоматериали, брошури и книга за наследството на региона, както и представяне на резултатите на проекта пред посетителите на два фестивала. Фестивалите ще се проведат в град Кюстендил в периода 13-16 август 2021 г. и в град Ниш от 18 до 21 август 2021 г.Домакините изразиха готовност да представят атрактивни проекти в региона, които да бъдат обсъдени на предстоящото обучение. Всички участници останаха доволни от възможността да споделят опит и да развият туристическата екосистема в трансграничния регион.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministur-mariya-belkoleva-uchastva-v-krugla-masa-v-surbiya-po-proekt-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9238:2021-08-02T19:35:00
120 туроператора кандидатстват за безвъзмездни средства за възстановяване на дължими суми към клиенти за неосъществени пътувания
2021-07-30T09:19:00
На 20.07.2021 г. приключи приемът за заявления за кандидатстване по процедура BG-176789478-2021-03, обявена в изпълнение на държавна помощ SA.62887 (2021/N) от 25.05.2021 г., като втората мярка, осигуряваща възможността на туроператорите да възстановят  дължимите суми към клиентите по нереализиран туристически пакет в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID -19.Мярката стартира на 06.07.2021 г. и представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 16 491 711,63 лв.Общият брой на постъпилите в рамките на установения срок по схемата заявления възлиза на 120 броя, а общата сума на заявената подкрепа е в размер на 23581763,17 лв. Най-ниската заявена подкрепа е на стойност 1 699,20 лв., а най-високата възлиза на 2 214 979 лв.Процесът по оценка на заявления стартира на 21 юли 2021г., като продължителността ще зависи от времето за оценка на всички постъпили заявления и срока за процедиране на искания за отстраняване на нередности и/или непълноти във връзка с подадените документи за участие при спазване на пропорционалния принцип на разпределение на финансовия ресурс.Комуникацията с кандидатите на етап оценка ще се извършва посредством Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). В тази връзка, всеки заявител е необходимо стриктно да следи през профила си в системата за постъпили въпроси от страна на оценителната комисия, с оглед спазване на поставените по тях срокове за отстраняване на констатирани непълноти и/или нередности по подаденото заявление.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/120-turoperatora-kandidatstvat-za-bezvuzmezdni-sredstva-za-vuzstanovyavane-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9234:2021-07-30T09:19:00
Министър Балтова и ръководителят на Държавната агенция за развитие на туризма на Украйна Мариана Олескив посетиха мобилен ваксинационен център в Поморие
2021-07-29T16:56:00
В подкрепа на процеса на ваксиниране днес бяха открити три нови ваксинационни пункта в туристически точки по Черноморието - в к.к. Слънчев бряг, Несебър и Поморие. Министър Балтова и ръководителят на Държавната агенция за развитие на туризма на Украйна Мариана Олескив посетиха мобилния ваксинационен център в Поморие. Двете, съвместно с главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев и директора на РЗИ д-р Георги Паздеров, на място се запознаха с мерките за сигурност и спазването на здравния протокол в туристическите обекти. По-рано д-р Паздеров съобщи, че в България всеки има достъп до всичките разрешени в ЕС ваксини, а страната ни е най-сигурната дестинация в южната част на Европа. По думите му към момента нивото на заболеваемост за Бургас е 43 на 100 хиляди, ваксинираните с една доза са близо 30%, а с втора доза 14 на сто, подобна е ситуацията и за цялата страна. Това е много нисък процент ваксинирани, коментира министър Балтова и призова всеки сам да вземе решение за себе си, като помисли за здравето на своите близки, семейство и приятели.Ако искаме да осигурим и зимен сезон, трябва да сме по-активни в процеса на ваксинация и да останем в тази зона, в която България се намира сега, обърна внимание  министър Балтова.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-i-rukovoditelyat-na-durzhavnata-agenciya-za-razvitie-na-turizma-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9233:2021-07-29T16:56:00
Министър Балтова и Мариана Олескив, ръководител на Държавната агенция за развитие на туризма на Украйна, обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в туризма
2021-07-29T14:44:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе работна среща с Мариана Олескив, ръководител на Държавната агенция за развитие на туризма на Украйна. Събитието, в което се включиха и представители на бизнеса, е в рамките на работно посещение на г-жа Олескив в България по покана на служебния министър и не случайно визитата се състои на българското Черноморие, в к.к. Слънчев бряг.Основна цел на визитата е възможността за разширяване и задълбочаване на двустранните взаимоотношения между България и Украйна в областта на туризма.Министър Балтова съобщи, че Украйна е желан и перспективен пазар, като страната е на трето място по посещение на туристи с ръст от 377% от началото на годината,по данни на ЕСТИ за пренощували туристи в местата за настаняване, спрямо 2020. Тя увери, че от месец юни възстановяването на туристическия сектор е трайна тенденция, а министерството на туризма работи в тясно сътрудничество със здравните власти, за да бъде гарантирана сигурността на гостите на българските курорти.Пристигащите от Украйна пътуват основно с коли и автобусен транспорт, всяка седмица има и регулярни полети до Бургас.Мариана Олескив, която е за първи път у нас, изрази увереност, че България е една от любимите дестинации за украинските туристи заради гостоприемството и чувството за украинските туристи, че са си у дома. Тя увери, че нейната страна също може да предложи разнообразен и интересен туристически продукт, особено в област Бесарабия, където има българска общност с богати исторически корени и културни традиции. Олескив съобщи, че в областта може да се практикува винен и кулинарен туризъм и в момента се подготвя голям есенен фестивал с такъв фокус.Участниците във форума се обединиха около необходимостта за активно сътрудничество в областта на кадрите, обучението на персонала и приоритетното издигане на имиджа на професиите в сферата на туризма - въпрос, актуален както в България, така и за Украйна. Представителите на туристическия сектор потвърдиха, че хотелиерите са най-доволни от украинските сезонни работници по Черноморието. По данни на бизнеса, над 20 хиляди чуждестранни работници в момента се трудят по българското крайбрежие, а повече от половината са от Украйна. Голяма част от тях повишават квалификацията си, обикват България и често се завръщат и като туристи.Беше предложено през 2022 година да се проведе в България бизнес-форум за детско-юношески туризъм, тъй като много активно се работи и с деца от Украйна, които идват на лагери по нашето Черноморие.Представители на бизнеса благодариха отново на министерството на туризма и за оказаното съдействие при разрешаването на проблема с украинските автобуси с туристи, които бяха възпрепятствани при преминаването си през Румъния през месец май.По думите на Виталий Москаленко, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в България, който бе част от делегацията на гостите, проведените разговори са били интересни, важни и навременни, а диалогът - продуктивен и делови.След разговорите гостите посетиха туристически обекти и настанителна бази, в която са отседнали украински деца, и се увериха в отличното качество на предлагания туристическия продукт.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-i-mariana-oleskiv-rukovoditel-na-durzhavnata-agenciya-za-razvitie
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9229:2021-07-29T14:44:00
Министър Балтова проведе работна среща с Абдула Шахид, министър на външните работи на Малдивите
2021-07-28T16:45:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе работна среща с Абдула Шахид, министър на външните работи на Малдивите. Те разговаряха в рамките на първото му работно посещение в България. Акцент в разговорите бяха възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни, както и актуални данни за развитието на пандемията от Covid-19 и стратегиите за справяне на двете държави с нея.„Малдивите са атрактивна дестинация за българите, като тя привлича посетители от високия клас“, заяви министър Балтова. По думите й от ноември 2020 г. до май 2021 г. общо около 10 хил. българи са пътували към страната. И допълни, че според нея пътуванията ще се запазят и занапред, като интересът ще нараства.Министър Балтова представи пред събеседника си актуалните данни за развитието на пандемията у нас. Тя поясни, че имаме въведени здравни протоколи, като се осъществява и много строг контрол. Министър Балтова обясни още, че правителството следи непрекъснато разпространението на новите варианти на Covid-19, което може да наложи прилагането на нови мерки - както здравни, така и социални и икономически. Министърът подчерта, че от началото на пандемията местата за настаняване не са затваряни, дори в периодите на най-сериозни ограничения.„България се нарежда на 17-о място сред пазарите за входящ туризъм за Малдивите“, информира министър Шахид. И коментира, че се надява интересът да се запази и за в бъдеще. Министърът съобщи данни за разпространението на коронавируса в страната си и представи мерките, които се вземат за ограничаването на пандемията. Той обясни, че се работи активно по кампания за ваксинация на населението, с което се надава да се ограничи заболяването. “Над 98% от работещите на първа линия са ваксинирани, искаме туристите да се чувстват сигурни и спокойни,” каза Абдула Шахид.По време на срещата бяха обсъдени и конкретни инициативи за насърчаване на двустранното партньорство. Министрите коментираха възможността за подписване на меморандум за разбирателство с акцент съвместни маркетингови активности в сферата на туризма. Те се обединиха и около мнението, че откриване на директна авиолиния между София и Мали ще допринесе за нарастване броя на туристите. В рамките на срещата участва и Н. Пр. г-жа Елеонора Димитрова, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Индия и Република Малдиви.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-abdula-shahid-ministur-na-vunshnite
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9224:2021-07-28T16:45:00
Днес бяха сключени договори с избраните изпълнители по 4–те обособени позиции по схемата за подпомагане на екскурзоводите
2021-07-27T19:09:00
Днес бяха сключени договори с избраните изпълнители по 4–те обособени позиции по схемата за подпомагане на екскурзоводите чрез осигуряване на временна заетост. Договорите са сключени по обществена поръчка с предмет: “Избор на външни експерти за популяризиране на МСП и ОУТР“ с четири обособени позиции“ в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на малки и средни предприятия в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“.Избрани като изпълнители по договорите са професионалните организации, представляващи лицата, изпълняващи професиите екскурзовод и планински водачи. Това са сдруженията Асоциация на екскурзоводите в България, Съюз на екскурзоводите в България, „Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи в България и Югоизточен съюз на екскурзоводите „Ваня Райкова“.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/dnes-byaha-sklyucheni-dogovori-s-izbranite-izpulniteli-po-4-te-obosobeni-pozicii-po
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9218:2021-07-27T19:09:00
Министрите на туризма на България и Иран подписаха Програма за сътрудничество в областта на туризма до 2024 г.
2021-07-27T16:08:00
Mинистърът на туризма на Република България Стела Балтова и министърът на културното наследство, туризма и занаятите на Ислямската Република Иран Али Асгар Мунесан подписаха Изпълнителна програма за сътрудничество в областта на туризма за периода 2021-2024 г. Церемонията се проведе онлайн, като преди това двамата министри положиха по дипломатически път своите подписи върху изпълнителния документ.„През последните години нашето партньорство в областта на туризма допринесе значително за сътрудничеството между България и Иран“, заяви министър Балтова и изрази надежди, че подписването на тази програма ще послужи като платформа за обсъждане на възможностите, които могат да се проучат, ползите, които могат да се споделят, както и препятствията, които трябва да се преодолеят, за да се засили сътрудничеството в областта на туризма.Министър Балтова посочи, че страната ни има потенциал да бъде целогодишна дестинация с известните си зимни и морски курорти, прекрасните си пясъчни плажове, минерални извори, СПА съоръжения и голф игрища. „Туристите могат да практикуват разнообразни форми на туризъм - културен, СПА, здравен, голф и хранителен туризъм, екотуризъм и други възможности. България се гордее с красивата си природа и невероятно биологично разнообразие. Привличаме хора от цял свят чрез гостоприемство и предлагаме висококачествено обслужване“, подчерта българският министър.По думите ѝ чрез подписването на тази програма България и Иран ще имат възможността да набележат нови възможности за взаимно сътрудничество, което да подпомогне туристопотока между двете държави.От своя страна министър Али Асгар Мунесан посочи, че подписването на документа ще допринесе за задълбочаване на партньорството в сектора. Той обясни, че Иран има древна култура и история и множество артефакти, като музеите в страната са над 7000. По думите му Иран привлича много посетители със селски и културно-исторически туризъм, а медицинските услуги са причина за посещение на гости от съседните страни. Много от проблемите, които съществуват по света, са заради липсата на близост, допълни още той. Според министър Мунесан “кризата с COVID-19 ни отдалечи едни от други, но вярва, че скоро ще преодолеем разстоянията и пандемията.”
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministrite-na-turizma-na-bulgariya-i-iran-podpisaha-programa-za-sutrudnichestvo-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9215:2021-07-27T16:08:00
Законодателна инициатива за регламентиране на превоза на малки туристически групи в превозни средства тип 8+1 и изсветляване на този сектор
2021-07-27T11:59:00
Екипът на служебния министър на туризма постави началото на законодателна инициатива, с цел регламентиране на превоза на малки туристически групи в превозни средства тип 8+1 и изсветляване на този сив сектор, превърнал се в нерешим проблем през годините. И досега многобройните нерегламентирани превози поставят туроператорите и хотелиери в ситуацията на нарушители и бизнесът се нуждае от правилната му регулация. През последните два месеца бяха проведени четири работни срещи – една на ниво министри и три – на ниво заместник-министри и експерти, в тясно сътрудничество между министерствата на туризма и на транспорта, информационните технологии и съобщенията. През последните години пазарът все повече наложи пътуването в малки групи и бутикови туристически продукти, като тази тенденцията се наложи още повече в обстановката на световната пандемия с коронавирус.  Като отчита тенденцията, както и желанието на бизнеса за легитимиране на този вид транспорт, Министерството на туризма смята, че е назрял моментът за законодателни промени, тъй като пътуването в малки групи и на индивидуални туристи с автобуси е напълно нерелевантно и неприложимо. Освен всичко останало, е и напълно неекологично и оставя голям въглероден отпечатък, което също е фактор, на който съвременният турист обръща внимание при избора на дестинация.В търсене на работещи решения, сред обсъжданите идеи са въвеждането на задължителна застраховка на пътниците, гаранции чрез наличието на набор от задължителни документи, че шофьорът извършва именно превоз на организирана туристическа група, въвеждането на допълнителен изпит по подобие на тези за таксиметрови водачи, наличие на договор с туроператор и др.В България има около 50 хиляди автомобили тип 8+1, от които 20 хиляди са притежание на юридически лица.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zakonodatelna-iniciativa-za-reglamentirane-na-prevoza-na-malki-turisticheski-grupi
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9213:2021-07-27T11:59:00
Започва трета фаза на помощта от 35 € на седалка за получаване на държавна субсидия
2021-07-23T14:29:00
Започва трета фаза на държавната помощ за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм“ (SA.58050 (2020/N), одобрена от Комисията с Решение C(2020) 5207 от 24.07.2020г., която ще обхваща  полетите от 01.06.2021 г.  до 30.11.2021 г.Третата фаза е с бъде увеличен таван на държавната помощ до 1,8 млн. евро, съгласно Петото изменение на Временната рамка на Европейската комисия за държавни помощи.В трета фаза са предвидени и облекчени условия за кандидатстване. То ще се извършва изцяло по електронен път, чрез заявление в системата СУНИ, включена е възможността за въздушни превозвачи с оперативен лиценз за изпълнение на чартърни и на редовни полети до Република България с цел туризъм за полети с капацитет от не по-малко от 100 места.Допълнена е възможността за предоставяне на помощ по тази схема на микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване  или помощ за преструктуриранеСхемата е отворена от днес -23.07.2021 г.  Ръководството за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/ManualЗаявлението за кандидатстване и Насоките за кандидатстване са достъпни на следния интернет адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Active
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zapochva-treta-faza-na-pomoshtta-ot-35-eu-na-sedalka-za-poluchavane-na-durzhavna
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9211:2021-07-23T14:29:00
Министър Стела Балтова обсъди възможностите за промотиране на България в Китай със съоснователя на Trip.com Group Джеймс Лян
2021-07-22T15:39:00
Министърът на туризма Стела Балтова обсъди възможностите за дигитални маркетингови решения за промотиране на туристическа дестинация България на пазар Китай с Джеймс Лян, съосновател и председател на борда на директорите на Trip.com Group, който е на посещение у нас. Пред Джеймс Лян министър Балтова представи възможностите за туризъм в България - културен, зимен и морски туризъм, спа и уелнес, приключенски, голф, кулинарен и винен туризъм и др., и  посочи, че България е популярна с богатството на своите артефакти и минерални извори.„Популяризирането на това богатство е приоритет в нашата работа и ще се радваме, ако повече китайски туристи посетят България и се запознаят с нейните забележителности“, допълни тя. По думите ѝ древната ни история би представлявала интерес за туристите, които пристигат от Китай и именно върху такъв тип туристически продукти трябва да се постави акцент при планирането на бъдещите маркетингови активности.От своя страна Джеймс Лян поясни, че в близките шест месеца китайските туристи отново ще започнат да планират своите ваканции. Той обърна внимание, че все повече граждани на Китай избират да организират сами своите екскурзии и да пътуват самостоятелно или в малки групи, затова е важно да бъдат представени различни възможности за пътувания, като се акцентира върху индивидуалните и в малки групи. Двамата се договориха да проучат различни възможности за сътрудничество и се съгласиха, че още отсега трябва да започне промотирането на дестинация България на китайския пазар.Trip.com Group, преди това Ctrip.com International, основана през 1999 г., e една от най-известните туристически групи, чиито акции се предлагат в NASDAQ (2003). Компанията има над 400 милиона членове по целия свят и приблизително 33 400 служители. Trip.com Group е водещ доставчик на туристически услуги, състоящ се от големи марки като: Trip.com, Ctrip, Skyscanner и Qunar. На своите платформи Trip.com Group дава възможност на местни партньори и пътуващи по целия свят да правят информирани резервации за туристически продукти и услуги, чрез обединяване на изчерпателна информация и ресурси, свързани с пътуването, както и усъвършенствана платформа за транзакции, състояща се от мобилни приложения, интернет уебсайтове и денонощни центрове за обслужване на клиенти. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-stela-baltova-obsudi-vuzmozhnostite-za-promotirane-na-bulgariya-v-kitay
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9208:2021-07-22T15:39:00
Запазване на туристическите хижи държавна собственост обсъдиха министрите Балтова и Комитова заедно с Конфедерацията на Българския туристически бизнес
2021-07-21T20:35:00
Запазване на туристическите хижи като държавна собственост и свободното им използване от туристите обсъдиха на среща днес министърът на туризма Стела Балтова с министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и представители на Конфедерацията на Българския туристически бизнес.По време на разговора бе разгледан проблемът с неправомерното прехвърляне през последните години на туристически обекти на дружества, които след това ги препродават и така хижите стават частна собственост.Идеята е институциите да обединят усилия по изясняване на собствеността на тези обекти в страната, както и да набележат конкретни принципи и стратегии на действие за в бъдеще така, че туристическите хижи да останат държавна собственост, стана ясно по време на срещата.Министерството на регионалното развитие и благоустройството се ангажира да съдейства за изясняване собствеността на тези обекти и ако е необходимо, при съмнения за злоупотреби, документите ще бъдат предадени на прокурор, подчерта регионалният министър.От министерството на туризма в разговора участваха още заместник – министър Даниела Стоева и Мая Никовска – директор на дирекция „Туристическа политика“, а от Конфедерацията на Българския туристически бизнес участваха Венци Романов, доц. Румен Драганов, Павлин Петров, Филко Розов.На срещата от МРРБ присъстваха още заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Захари Христов, началникът на ДНСК арх. Влади Калинов, съветникът на регионалния министър арх. Иван Шишков, представители на политическия кабинет на министъра.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zapazvane-na-turisticheskite-hizhi-durzhavna-sobstvenost-obsudiha-ministrite
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9207:2021-07-21T20:35:00
Как да бъде подобрен имиджът на професиите в туризма бе обсъдено на заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма
2021-07-20T20:15:00
Днес се проведе Деветото заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма. При откриването му министър Балтова изтъкна, че разговорите по темата за човешкия ресурс в туризма, обучението и актуалното състояние на пазара на труда, особено в контекста на въздействието на пандемията от Сovid-19, са изключително наложителни и е изненадващо, че подобна тематична среща не е била провеждана през последните две години.Като основна цел на срещата бе посочена необходимостта от очертаването на мерки за синхронизиране между нуждите на бизнеса от кадри с необходимите квалификации и умения, от една страна, и учебните програми и стажове на гимназиите по туризъм, колежи, висши училища и професионални центрове в страната, от друга.„Туризмът е трудово-интензивен сектор, което налага разработване на специфични програми за подкрепа, за да се получи устойчиво във времето възобновяване на дейността.  Не трябва да се допуска загуба на квалифицирани и придобили необходимите умения хора, те трябва да се подпомагат в кризисния период чрез субсидирани програми за преквалификация, повишаване на капацитета, придобиване на дигитални умения и подготовка за работа с много по-високи стандарти по отношение на хигиена и здравословни условия както на труд за заетите, така и за получаване на туристически услуги за потребителите“, посочи служебният министър.Кризата е възможност да се преоформи и преосмисли системата на туризма и да се ускори преминаването към по-зелени и по-устойчиви модели за развитие. „Преминаването към по-устойчиви модели на развитие ще изисква избор. Той е необходим за постигане на икономически, екологичен и социален баланс. Изправени сме пред значителни предизвикателства при избора между устойчивост в дългосрочен период и краткосрочното оцеляване“, подчерта министър Балтова пред участниците.Бяха обсъдени и конкретни виждания как да се случи това, както и необходимостта от разширяване на дуалното обучение. От близо 117 училища, едва 9 се възползват от тази форма. Същевременно бе изтъкната нуждата работодателите да осигуряват ефективни стажове и работни практики за ученици и студенти.Участниците се обединиха около тезата, че имиджът на професиите в туристическия бизнес оформят имиджа на дестинацията. Министър Балтова изведе спешната необходимост от мащабно междуинституционално проучване относно развитието на човешкия ресурс в туризма с оглед намиране на решения именно за подобряване имиджа на професиите в сектор туризъм.За подобряване и повишаване на компетенциите на работещите в туризма бизнесът трябва да използва активно финансиране от фондовете на ЕС. Като друг начин бе посочено да се ползват по-широко възможностите на програмата „Еразъм“, в това число и във връзка с привличане на чуждестранни студенти у нас. Беше дискутирано трудоустрояването на чуждите сезонни работници, които идват у нас без необходимата адаптация и без да знаят езика. От бизнеса предложиха да се проведе кампания, която да насърчи интереса към професиите в сектора, както и вноса на работна ръка от чужбина, да бъдат улеснени адаптацията и обучението им в сферата на хотелиерството и ресторантьорството.В заседанието участваха още заместник-министърът на туризма Даниела Стоева, представители на министерствата на туризма, образованието и науката, на труда и социалната политика и МВР, както и представители на държавни агенции, водещи университети със специалности в сектора и сдружения от туристическия бизнес.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/kak-da-bude-podobren-imidzhut-na-profesiite-v-turizma-be-obsudeno-na-zasedanie-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9205:2021-07-20T20:15:00
Актрисата Мария Бакалова бе обявена за „Посланик на дестинация България“ на среща с министъра на туризма Стела Балтова
2021-07-19T16:49:00
По покана на служебния министър доц. Стела Балтова първата българска актриса, номинирана за „Оскар“ – Мария Бакалова, беше гост днес в Министерството на туризма, веднага след участието си във фестивала в Кан. На срещата министър Балтова оцени успеха на Мария Бакалова, че за толкова кратко време тя съумя да направи толкова много – не само за младите хора, дръзнали да тръгнат по нейния път в света на киноизкуството, но и като насочи прожекторите към България, към родния си Бургас и към нашата част на Европа.Бранд България вече има своето ново лице, което да направи страната ни още по-популярна и разпознаваема, след като министър Балтова връчи почетен знак на младата актриса „Посланик на дестинация България“ и я поздрави за успехите и високите върхове, които е постигнала за крехката си възраст. „Моят екип и аз бихме се радвали да приемете тази символична роля на посланик и да прегърнете като своя кауза популяризирането на многообразието на туристическа дестинация България“, заяви министър Балтова, поднасяйки почетния знак.Мария Бакалова благодари и сподели колко е развълнувана, казвайки, че приема с отговорност оказаната ѝ чест. Тя подчерта, че България е прекрасна страна и нейните красоти, вкусна храна и древна история трябва да се популяризират. „За мен е чест и гордост да се наричам българка и винаги съм обичала България. Искрено се надявам новото, младото поколение да са щастливи и горди, че са българи“, защото познават историята си и въпреки, че срещат трудности, това изгражда характера им, заяви младата актриса. По думите ѝ природата и архитектурата ни са изключително красиви и тя ги преоткрива всеки път, когато с радост се завръща у дома.„Трябва да позволим на хората да почувстват България“, призова Мария Бакалова.Министърът изрази увереност, че именно младите и успели българи са нашите посланици по света, а успехите за Мария Бакалова тепърва предстоят.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/aktrisata-mariya-bakalova-be-obyavena-za-poslanik-na-destinaciya-bulgariya-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9203:2021-07-19T16:49:00
Туристическият портал bulgariatravel.org е с обновена визия в секцията за COVID-19
2021-07-16T17:40:00
Туристическият портал bulgariatravel.org е с обновена визия в секцията „Информация и препоръки във връзка с COVID-19”. Посетителите вече могат много по-бързо и достъпно да се запознаят с актуалната информация за влизане в Република България, както и с Указанията за функциониране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19. На по-достъпно място са изнесени и Правилата за прилагане на противоепидемичните мерки в туристическите обекти през летен сезон 2021 г. чрез активния линк “Туризъм в условията на COVID-19: здравен протокол”.Информацията на сайта се актуализира своевременно, като са включени и полезни връзки към сайта на Министерство на външните работи, Единния информационен портал за COVID-19 и RE-open EU, които предоставят информация за различните действащи мерки, включително относно карантината и изискванията за тестване за пътуващите.В новата визия на сайта специално внимание е обърнато на #DiscoverBulgaria – Сподели красотата на България, където могат да се видят различни снимки на забележителности в страната ни, публикувани в социалната мрежа Instagram.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/turisticheskiyat-portal-bulgariatravelorg-e-s-obnovena-viziya-v-sekciyata-za-covid
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9197:2021-07-16T17:40:00
Решителни действия за регламентиране на статута на хижите в България
2021-07-15T19:57:00
Министърът на туризма Стела Балтова обсъди проблемите, свързани със стопанисването и управлението на планинските хижи, хижите-хотели и заслоните в България с представители на Българския туристически съюз. В срещата участваха експерти от министерствата на туризма и на правосъдието.  Министър Балтова заяви, че през годините много неща са се променили и то не в ползва на обществения интерес и съхраняването на планинските и високо-планинските обекти за пешеходен туризъм. „Бихме искали решението, свързано със стопанисването на хижите, да намери ново и устойчиво решение“, подчерта тя. По думите ѝ хижарите са гостоприемни хора, които милеят за планината и нейното опазване. Участниците в срещата се споразумяха в спешен порядък да бъде създадена междуведомствена работна група. Тя ще се заеме с прегледа на законовата рамка, свързана със собствеността на планинските хижи и културно-археологическите обекти и управлението й в контекста на социализацията на туризма. В нея ще бъдат привлечени експерти от министерствата на туризма, на регионалното развитие и благоустройството, на културата, както и министерствата на младежта и спорта, на отбраната, на правосъдието, за да се решат адекватно и компетентно всички настоящи проблеми, свързани със статута на хижите у нас.Представителите на Българския туристически съюз изведоха необходимостта от пълна координация на държавните органи и регламентирането на професия „хижар“, което би допринесло за по-доброто стопанисване на планинските обекти, както и до повишаване качеството на обслужване. Беше обсъдена и възможността за създаването на съвременна и единна маркировка, в това число метални знаци – колове със слънчеви батерии и с интелигентни системи, които да помагат на изпадналите в беда туристи-планинари.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/reshitelni-deystviya-za-reglamentirane-na-statuta-na-hizhite-v-bulgariya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9192:2021-07-15T19:57:00
Заместник-министър Мария Белколева изнесе лекция пред стажанти по дипломация в Министерството на външните работи
2021-07-15T19:45:00
По покана на директора на дипломатическия институт към Министерството на външните работи, заместник-министърът на туризма Мария Белколева и Светлана Големанова, директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, проведоха лекция пред XIV-ия обучителен курс по дипломация за стажант-аташета. Темата беше „Сътрудничество с дипломатическите мисии в страната и чужбина, привличане на чуждестранни инвестиции в сферата на туризма“.По време на лекцията бяха представени моментното състояние на българския туризъм и спектърът от туристически продукти. По-интересната част беше дискусията, на която стажант-аташетата задаваха многобройни въпроси. Заместник-министър Белколева отбеляза тяхната находчивост, креативност и любознание и с удоволствие отговори на десетките въпроси. Сподели личен опит и стимули за привличане на чуждестранни инвестиции у нас. Заяви, че стремежът към по-висок стандарт на предлаганите туристически услуги, привличането на високоплатежни туристи и развитието на дигиталните платформи в сектора са водещи приоритети на настоящото управление на министерството. Стажант-аташетата получиха предизвикателството да споделят свои идеи, визии и стратегии как тези цели да бъдат постигнати по-бързо и адекватно в сътрудничество с Министерството на туризма.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministur-mariya-belkoleva-iznese-lekciya-pred-stazhanti-po-diplomaciya-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9190:2021-07-15T19:45:00
Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева участва в дискусия за опазването и управлението на археологическите обекти
2021-07-13T21:58:00
Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева участва в дискусия в Министерството на културата, посветена на стратегическа визия за въвеждане на нов за България модел за опазване, социализация и управление на археологическите резервати и историческите градове. Моделът е основан на управление чрез участие и партньорство между различни отговорни и заинтересовани страни, изразяващи обществено оправдани интереси, като за целта се създаде културна организация със смесено участие. “Археологическите резервати и обектите на движимото и недвижимото културно наследство са основният ресурс за развитието на културния туризъм, който привлича все повече гости на България”, подчерта Даниела Стоева. Създаването на подобни структури на управление е изключително важно именно за социализацията и опазването на този ресурс. В страната ни към днешна дата са регистрирани 33 археологически резервати и близо 1800 недвижими културни ценности от национално значение.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministurut-na-turizma-daniela-stoeva-uchastva-v-diskusiya-za-opazvaneto-i
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9185:2021-07-13T21:58:00
ЕК одобри с нотификация трета фаза на държавната помощ от 35 евро на седалка за туроператори
2021-07-12T18:20:00
Министерството на туризма продължава с трета фаза държавната помощ за туроператори, използващи чартърни полети за превоз на туристи до България. Удължаването на мярката до 31.12.2021 г. стана с Решение на Европейската комисия  С (2021)5266 от 09.07.2021. Размерът на субсидията е 35 евро за всяка заета седалка за полети с капацитет не по-малко от 100 места. Третата фаза ще обхваща полетите, извършвани в периода 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г. Документите ще се подават по електронен път чрез попълване на уеб базирано заявление за кандидатстване и подаването му заедно с придружаващите го документи ще става чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).Максималният размер на помощта по настоящата схема не може да надхвърля 1 800 000 евро на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.В третата фаза на помощта е разширен кръгът на допустимите кандидати, като е предвидена възможност да се предостави подпомагане и на микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие, че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.Предвидено е схемата да има следваща четвърта фаза, която ще обхваща полетите от 1 декември 2021 до 15 май 2022, която също трябва да бъде нотифицирана самостоятелно.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ek-odobri-s-notifikaciya-treta-faza-na-durzhavnata-pomosht-ot-35-evro-na-sedalka-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9182:2021-07-12T18:20:00
3 млн. лева в помощ на екскурзоводите чрез осигуряване на заетост
2021-07-09T17:43:00
Министърът на туризма Стела Балтова утвърди решението за избор на изпълнители на обществена поръчка, насочена в помощ на екскурзоводите.С поръчката ще бъдат ангажирани лицензираните екскурзоводи и планински водачи като външни експерти по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за управление на туристическите райони“.Общата стойност на обществената поръчка е 3 млн. лв. с ДДС, като целта й е да бъдат подпомогнати екскурзоводите и планинските водачи в страната за справяне с последствията от пандемията от COVID-19 и насърчаване на вътрешния туризъм. В допълнение, с включването на екскурзоводите и работата им в онлайн пространството, ще се ускори и процесът към дигитализация и разширяване на обхвата на предоставяните от тях услуги, което напълно съответства на предвидените мерки за ускоряване на дигитализацията в туристическия сектор.Повече информация може да бъде открита на Профила на купувача на Министерство на туризма.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/3-mln-leva-v-pomosht-na-ekskurzovodite-chrez-osiguryavane-na-zaetost
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9179:2021-07-09T17:43:00
И хотелиери, и ресторантьори ще могат да се възползват от наддоговорения допълнителен ресурс от 106,5 млн. лева по ОПИК
2021-07-08T19:07:00
Хотелиерите и ресторантьорите, които вече са одобрени, ще бъдат  финансирани с допълнителния ресурс от 106,5 млн. лв. по процедурата „Подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 хиляди лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОПИК.Съгласно взетото решение от Комитета за наблюдение на ОПИК допълнителният бюджет, предвиден за наддоговаряне по процедурата, ще бъде приоритетно насочен към проектни предложения, които успешно са преминали през етапите на оценка, подадени от кандидати от следните три сектора: Сектор C “ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ”; Сектор I “ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО” и Сектор G “ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ”.С осигурените допълнителни средства за наддоговаряне бюджетът на процедурата ще достигне до над 184,6 млн. лв. – средства, които  ще са достатъчни за финансирането на близо 3700 малки предприятия. Те ще получат средствата като директна грантова помощ. От тези грантове ще се възползват компании, които  вече са кандидатствали, одобрени са, но до момента за тях не са достигали средства. Допълнителното финансиране е осигурено от React ЕU и остатъчни средства от другите оси.Повече подробности можете да прочетете тук.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/hotelieri-i-restorantori-mogat-da-kandidatstvat-za-dopulnitelen-resurs-ot-1065-mln
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9174:2021-07-08T19:07:00
Проведе се първата среща на работна група за актуализиране на Плана за развитие на здравния туризъм
2021-07-08T19:03:00
Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева проведе работна среща за актуализиране на Плана за развитие на здравния туризъм за периода 2020 – 2025.  Документът бе разработен през 2019 г., но по него не са реализирани дейности впоследствие. Основната му цел е България да се превърне в туристическа дестинация със силно развит дял на здравния туризъм и балансирано развитие на всички разновидности – медицински, балнеотуризъм, спа, уелнес и таласотерапевтичен туризъм.Предвид настъпилата световна пандемия от COVID-19 е наложителна актуализацията на документа спрямо новите реалности. В тази връзка със заповед на министъра на туризма бе създадена работна група, като в нея са включени експерти от министерството на туризма, заместник-министри на здравеопазването, както и представители от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, Асоциация по физикална медицина и рехабилитация, Национална асоциация по СПА и Уелнес туризъм, Национално сдружение на частните болници, Български зъболекарски съюз, Българска болнична асоциация, Национална спортна академия „Васил Левски“, Медицински университет – София, Медицински университет – Пловдив, Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна и Международно висше бизнес училище."Този сектор от туризма има изключително голям потенциал, а в условията, в които се намираме през последната година и няколко месеца, има още по-голяма преспектива", заяви заместник-министър Стоева. Според нея работната група трябва да реши, с оглед на новата ситуация, какво може да се промени или добави, за да се пристъпи към реално изпълнение на плана.От своя страна заместник-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров поясни, че медицинският туризъм касае краткосрочни интервенции, като тези дейности имат перспектива за развитие у нас, тъй като в България има много елитни болници с добри специалисти.Участниците в работната група се споразумяха да се запознаят подробно с плана и да предоставят своите експертни становища по темата, така че да се извлекат възможно най-много ползи от него и да се постигне крайната цел, а именно - популяризирането на страната ни като дестинация за здравен туризъм.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/provede-se-purvata-sreshta-na-rabotna-grupa-za-aktualizirane-na-plana-za-razvitie
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9173:2021-07-08T19:03:00
Започва кандидатстването по втората фаза на схемата за държавна помощ за подкрепа на туроператорите
2021-07-06T09:34:00
Днес, 06.07.2021 г., часа започва приемът на заявления за кандидатстване по процедура BG-176789478-2021-03, обявена в изпълнение на държавна помощ SA.62887 (2021/N) от 25.05.2021 г. Това е втората фаза, осигуряваща възможност на туроператорите да възстановят  дължимите суми към клиентите си по нереализирани в периода  от 01.03.2020 до 31.12.2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID -19, туристически пакети.Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства с общ прогнозен бюджет от 16 491 711,63 лв.Бенефициенти по помощта са предприятия, които са претърпели щети от невъзстановени средства от техните контрагенти, които същевременно са длъжници на своите клиенти за неосъществени пътувания по туристически пакети. В тази връзка, получената като компенсация безвъзмездна финансова помощ следва да се изразходва целево - единствено за възстановяване на дължими суми към клиенти.Безвъзмездните средства по схемата ще се разпределят пропорционално до тяхното усвояване спрямо броя на одобрените кандидати и реализирания оборот за всеки кандидат в размер до 15 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума на клиенти за неосъществените пътувания за периода от 01.03.2020 до 31.12.2020 г. и същевременно не повече от стойността на невъзстановените средства от доставчиците на туристически услуги на туроператора за същия период.С въвеждането на правилото за определяне на праг на размера на помощта до размера на щетата/невъзстановените средства от контрагенти към туроператор/ се цели: на първо място да не се допусне финансиране на печалба с държавна помощ; на второ място се цели поставяне на демаркационна линия на настоящата схема BG-176789478-2021-03 по ПМС 197 със останалите схеми и програми за безвъзмездно финансиране, които осигуряват ликвидни средства, свързани с основната дейност на предприятието – туроператор; трето - да не се допусне предприятието – туроператор да получи необосновано висок размер на помощта, отколкото е размерът на понесената щета вследствие възникналата епидемия от COVID -19.Подаването на заявленията за държавна помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му заедно с придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), модул „Е-кандидатстване“ на интернет адрес:  https://enims.egov.bg/bg/s/Default/IndexРъководството за работа със системата СУНИ е достъпно на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Default/Manual/Крайният срок за подаване на документите е 16:30 часа на 20.07.2021 г.С указанията за кандидатстване и правилата за предоставяне на безвъзмездни средства по схемата може да се запознаете тук.Важно: С цел избягване на грешки, обръщаме внимание на кандидатите да използват за попълване образците на приложения, публикувани единствено и само в модула за кандидатстване по настоящата схема в СУНИ.Въпроси във връзка с кандидатстването по схемата могат да бъдат задавани на електронен адрес: sunimt@tourism.government.bg. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zapochva-kandidatstvaneto-po-vtorata-faza-na-shemata-za-durzhavna-pomosht-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9162:2021-07-06T09:34:00
Министерството на туризма стартира национална кампания съвместно с българските общини „Преоткрий България“
2021-07-03T08:58:00
Кампанията е насочена основно към промотиране на най-привлекателните и атрактивни туристически обекти на територията на участващите общини, с цел  насърчаване на вътрешния туризъм, който дори и в условията на пандемия предлага множество разнообразни, интересни и вълнуващи  възможности.Инициативата стартира в началото на активния летен сезон, провежда се на територията на цялата страна и е с продължителност от четири до шест месеца.Над 70 български общини безвъзмездно предоставиха за целите на кампанията, която се радва на особен интерес, рекламни съоръжения и снимков материал, който представя най-интересните и значими обекти на тяхната територия.Акцентът тази година е насочен не само към морските обекти, но и към тези, разположени в общините във вътрешността на страната. На тяхна територия се срещаме с множество неочаквани самобитни съкровища, разкриващи ярката красота на съхранената българска природа, богатата многовековна история, множеството лековити минерални извори, планинските хребети, които предлагат възможности за незабравими екстремни изживявания, местните събития, фестивали и много други.Разположението на промотираните визии е съобразено с характера на различните природни особености – ако местността е равнинна, то е търсена община, характерна със своя предимно планински терен. В морските общини преобладават планинските пейзажи и обратно.Съвместната кампания се фокусира и върху богатото историческо и етнографско наследство, уникалните природни феномени и прекрасните кътчета, с които страната ни може да се похвали както пред българските граждани, така и пред чуждестранните гости, пристигнали у нас, любопитни и нетърпеливи да научат повече за гостоприемна България. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-startira-nacionalna-kampaniya-suvmestno-s-bulgarskite
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9155:2021-07-03T08:58:00
Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездна помощ за туроператорите
2021-07-02T19:29:00
Министерството на туризма публикува Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-03.Настоящата схема (BG-176789478-2021-03) е обявена в изпълнение на държавна помощ SA.62887 (2021/N) от 25.05.2021 г., като втората мярка, осигуряваща възможността на туроператорите да възстановят дължимите суми към клиентите по нереализиран туристически пакет в периода от 01.03.2020 до 31.12.2020 г., вследствие на възникналата епидемия от COVID -19, след  прилагането на първата схема BG-176789478-2021-01 за държавна помощ SA.59990 (2020/N) от 18.12.2020 г.Пакетът с документи, необходими за кандидатстване, може да бъде намерен по-долу. Всякакви уточняващи въпроси могат да бъдат задавани на мейл: sunimt@tourism.government.bg . Отговорите на въпросите, поставени на първата разяснителна онлайн среща, ще бъдат качени на официалния сайт на Министерството на туризма на 06.07.2021г. в рамките на деня. В същия ден - вторник, 06.07.2021г., в 10:00 часа ще отвори системата за кандидатстване с краен срок 20.07.2021г. Линкът за планираната онлайн разяснителна среща по схемата за държавна помощ за туроператори, която ще се проведе на 05.07.2021 г. от 11.00 ч., е следната:Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/94244236511?pwd=My9rbzIrT2hnR2VIN1NuejZmd1kyQT09Meeting ID: 942 4423 6511Passcode: 697688One tap mobile+13017158592,,94244236511#,,,,*697688# US (Washington DC)+13126266799,,94244236511#,,,,*697688# US (Chicago) Dial by your location        +1 301 715 8592 US (Washington DC)        +1 312 626 6799 US (Chicago)        +1 346 248 7799 US (Houston)        +1 646 558 8656 US (New York)        +1 669 900 9128 US (San Jose)        +1 253 215 8782 US (Tacoma)Meeting ID: 942 4423 6511Passcode: 697688Find your local number: https://zoom.us/u/abyonjCaDN 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ukazaniya-za-kandidatstvane-i-pravila-za-predostavyane-na-bezvuzmezdna-pomosht-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9154:2021-07-02T19:29:00
Среща в Министерството на туризма с представители на туроператорите относно указанията и правилата за кандидатстване за държавна помощ
2021-07-01T19:32:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе поредна среща с представители на туроператорите относно указанията за кандидатстване и правилата за получаване на държавна помощ за отменени пътувания вследствие на COVID-19. На разговора присъстваха Обединение „Бъдеще за туризма“, Българска асоциация “Изходящ туризъм”, Сдружение „Туризъм“, АБТТА, както и експерти от Министерски съвет, министерствата на туризма и на финансите.Обсъдени бяха в детайли всички спорни въпроси, възникнали след решението на Министерския съвет за реализация на втора фаза за държавната помощ от 51 млн. лева. „Волята на държавата е тези средства да бъдат дадени на фирмите и да бъдат върнати на гражданите, като се гарантира максимална прозрачност“, заяви министър Балтова. Бяха обсъдени различни хипотези и начините туроператорите да получат средства за понесените щети. Експертите разясниха, че дискусията е по документ, който е създаден още през април и дава необходимата законова рамка.С оглед улесняване на кандидатите за целевата безвъзмездна държавна помощ, министерството на туризма се ангажира да проведе онлайн разяснения за туроператорите, така че фирмите да са напълно наясно с начините за попълване на декларациите и информацията, която е необходимо да предоставят.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/sreshta-v-ministerstvoto-na-turizma-s-predstaviteli-na-turoperatorite-otnosno
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9151:2021-07-01T19:32:00
НБТ и КБТБ обсъдиха с министрите на туризма и здравеопазването здравни мерки, които да улеснят работата на туристическия бизнес
2021-06-29T19:41:00
Здравни мерки, които да улеснят работата на туристическия бизнес, бяха тема на среща на представители на Националния борд по туризъм и на Конфедерацията на българския туристически бизнес, чийто ротационен председател е Ричард Алибегов, с министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, съвместно с министъра на туризма доц. Стела Балтова.Представителите на едни от най-големите организации в сектора призоваха министрите кабинетът да съдейства за стимулирането на процеса на ваксинация, за да бъде опазено здравето на работещите в бизнеса и на туристите. По думите им ускоряването на ваксинирането е изключително важно, тъй като, по думите им, туристите не биха искали да ходят в страна, която неглижира проблема. Обсъдена беше идеята за стимулиране чрез ваучери, създаване на зелен коридор за българите зад граница, които да се ваксинират в България, а туризмът да бъде използван като инструментариум за постигането на икономически и здравен щит срещу нова вълна на коронавируса.Министрите на туризма и здравеопазването започнаха диалог по поставените въпроси. Министър Балтова подчерта, че е важно да бъдат насърчени процесите, необходими за опазване здравето на персонала и туристите. На срещата бяха обсъдени още въпроси като определянето на карантинни хотели и планирането на бъдещи здравни мерки, които да дават предвидимост при противодействието на епидемична вълна наесен.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/nbt-obsudiha-s-ministrite-na-turizma-i-zdraveopazvaneto-zdravni-merki-koito-da
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9150:2021-06-29T19:41:00
Разработват се указания към туроператорите за кандидатстване за държавна помощ
2021-06-29T17:55:00
Разработват се указания към туроператорите, които да подпомогнат кандидатстването на компаниите по втора фаза от мярката за предоставяне на държавна помощ. В тях компаниите детайлно ще бъдат насочени как да подават заявления и предстои утре те да бъдат публикувани. Това стана ясно от думите на министъра на туризма Стела Балтова на брифинг в Министерски съвет след среща с представители на протестиращите от Обединение „Бъдеще за туризма“. Срещата беше инициирана от Министерството на туризма и от кабинета в отговор на организираните днес протести. Министърът поясни, че предстои да се организират още две срещи за възникнали въпроси, също така ще бъдат проведени две онлайн обучения за всички туроператори, които имат нужда от допълнителни обяснения. “Надявам се, че ще бъдат разяснени и разсеяни всички притеснения, които имат колегите”, коментира министър Балтова.Министърът посочи още, че в последната седмица са проведени поредица от срещи, а от петък до днес на практика диалогът е непрекъснат, по всички въпроси, възникнали след решението на Министерския съвет за реализация на втора фаза за държавната помощ от 51 млн. лв. В постановлението се предвижда компаниите да докажат, че средствата по първата фаза са разходвани правилно и са били върнати на гражданите. Целта е да бъде гарантирана максимална прозрачност.Подпомагането е насочено единствено и само към тези туроператори, които имат затруднения да върнат парите на граждани и да заплатят техните неизползвани почивки, уточни министър Балтова.По думите й за предоставянето на целевата безвъзмездна държавна помощ е получена нотификация от Европейската комисия и критериите в нея не могат да се променят. В случай, че не бъде постигнато съгласие, на срещата беше посочено, че туроператорите могат да се откажат от настоящата схема за помощ и да инициират процедура по нова нотификация. Това обаче ще означава, че още два месеца няма да има никакви средства в помощ на всички туроператори.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/razrabotvat-se-ukazaniya-kum-turoperatorite-za-kandidatstvane-za-durzhavna-pomosht
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9149:2021-06-29T17:55:00
Продължава диалогът с Обединение „Бъдеще за туризма”
2021-06-29T11:55:00
Днес сутринта се проведе среща между представители на ОБТ и експертен екип на министерството, воден от министър Балтова. Туроператорите поставиха своите въпроси и получиха разяснения от министъра и от специалисти от екипа.Министерството се ангажира да направи онлайн обучения за туроператорите в четвъртък и понеделник от 11:00 часа, а до края на деня ще бъдат публикувани указания за кандидатстване по целевата помощ.“Направихме сериозен законодателен анализ съвместно с Министерството на финансите. Всички възможни проверки бяха направени и беше установено, че всички законови изисквания са спазени”, заяви министър Балтова пред участниците в срещата. Министърът ги увери, че помощта е предназначена единствено и само за туроператорите.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/produlzhava-dialogut-s-obedinenie-budeshte-za-turizma
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9148:2021-06-29T11:55:00
Позиция на Министерството на туризма относно протестите на Обединение „Бъдеще за туризма” във връзка с държавната помощ за туроператори
2021-06-29T11:46:00
Във връзка с писмо от 21.06.2021 г. на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти Обединение „Бъдеще за туризма“ и обявените от тях протести с аргумента „липсата на чуваемост и отказ на Министерството на туризма да води диалог“, Ви информираме следното:Министерството на туризма никога не е отказвало разговори и проявява диалогичност от първия момент, в който е уведомено за исканията на ОБТ. Писмото с изразената позиция от страна на ОБТ, което бе изпратено до институциите, е получено на 21.06.2021. На същия ден е изготвен официален отговор към сдружението, който е изпратен на 22.06.2021 сутринта, вторник. Министерството на туризма ги уведомява, че актът на Министерски съвет е приет при спазване на изискванията на Закона за нормативните актове и е съгласуван от всички министри и заинтересовани институции, в съответствие с временната рамка на ЕС за получаване на държавна помощ и българското законодателство. Проведени са срещи и разговори по темата, като министър Стела Балтова, заедно с екипа си и експерти на Министерството на туризма, е в непрекъснат диалог и проведе редица срещи с г-жа Полина Илиева и други представители от ръководството на ОБТ, така че остава напълно необяснимо твърдението на протестиращите за липса на чуваемост и  диалог. Тежката ситуация в сектора, възникнала от кризата с коронавируса, е породила въвеждане на нова мярка в края на миналата година за подкрепа на туроператорите и туристическите агенти със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците,  а с Постановление на Министерския съвет № 380  от 18 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г. е обезпечен финансовият ресурс за изпълнението на схемата за държавна помощ в размер на  51 млн. лева.По първата схема са изплатени  безвъзмездни средства на  стойност 34 508 528, 37 лв. на 597 юридически лица, регистрирани като туроператори и туристически агенти.По тази първа схема 343 предприятия са получили държавна подкрепа за възстановяване на дължимите от тях суми към клиентите за неосъществени пътувания в периода 01.03.2020 до 31.12.2020 г. в размер на 16,9 млн. лева, а 406 предприятия са получили сумата 17,3 млн. лева за разходване за основната си дейност (в т.ч. попадат и предприятия, които са декларирали по-малка сума, дължима към клиентите от получената безвъзмездна помощ).С остатъка от средствата, предвидени за първата схема за държавна помощ, е разработена нова, самостоятелна мярка за подпомагане, само за туроператорите, която отново е под формата на безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания, които се използват единствено за възстановяване  на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31.12.2020 г. Условията, критериите и редът, както и процентите от оборота се определят от Министерския съвет, съгласно Закона за мерките и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.Подпомагането се разработва при спазване на правилата за държавни помощи.  Възникналата ситуация е породена от приетото ПМС No 197 от 15.06.2021 г., обнародвано в Държавен вестник бр. 51 от 18.06.2021 г., с което се урежда предоставянето на нотифицираната на 25.05.2021 г. от Европейската комисия Държавна помощ SA.62887 (2021/N) – България, Covid-19: Схема за държавна помощ за туроператори.Съгласно чл. 12 от Закона за държавните помощи, администраторът на помощ, в случая министерството на туризма, носи отговорност за законосъобразното предоставяне и разходване на държавни помощи в съответствие с правото на Европейския съюз и е процедирало съгласно раздел т. 3.1 от Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19, приета на 19 март 2020 г. (C (2020) 1863), и нейните изменения C (2020) 2215 и C (2020) 3156, приети съответно на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г., 29.06.2020 г., C (2020) 7127 от 13 октомври 2020 г. и C (2021) 564 от 28 януари 2021 г. и е със срок на действие до 31.12.2021 г.В постановление № 197 на МС, прието на 15 юни и обнародваното на 18 юни т.г., което определя условията, критериите, реда и размера за разпределение на 16.5 млн. лв., е заложена максимално облекчена форма за кандидатстване по помощта.В същото време, критериите за допустимост, които гарантират целевото, правомерното и законосъобразно разходване на държавни средства бяха съгласувани с министерството на финансите и други заинтересовани министерства.Според чл.26а, ал.4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИПОРНСПП) условията и редът, при които помощта се разрешава, се определят с акт на Министерски съвет. Тази втора схема на държавната помощ, насочена единствено към туроператорите,  е предвидена да се подпомогнат тези туроператори, които след първата схема, продължават да изпитват ликвидни затруднения, като средствата могат да се изразходват единствено за връщане на дължими суми към клиенти по неосъществени пътувания в периода 1 март – 31 декември 2020 г.,    поради възникналата пандемия Covid-19В тази връзка, администраторът на държавната помощ – Министерство на туризма, при разработването на съдържанието на постановлението е заложил критерии за допустимост на кандидатите за помощта, обезпечаващи надеждна контролна среда и способстват за законосъобразното й изразходване. С оглед недопускането на кандидати, които по първата схема са получили безвъзмездна помощ за връщане към клиенти и не са се издължили своевременно към тях, чрез този контролен механизъм се елиминира възможността недобросъвестни бенефициенти по първа схема да бъдат допуснати по втората. В тази хипотеза са и тези туроператори, на които доставчиците на туристически услуги вече са възстановили, под една или друга форма, сумите за несъстояли се пътувания, но туроператорите не са възстановили дължимото към клиентите си. Поради тези рискове са въведени процедурни правила, чрез които да се блокира участието на кандидати, които са разполагали със средства от безвъзмездната помощ, но не са възстановили дължимите към клиенти суми.  По този начин се гарантира целевото изразходване на държавната помощ, защита интересите на туроператорите, имащи съществена нужда от финансова помощ за връщане на пари на клиенти и не на последно място – осигуряване на ефективна защита на потребителя – краен клиент в съответствие с Директивата за пакетните пътувания.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/poziciya-na-ministerstvoto-na-turizma-otnosno-protestite-na-obedinenie-budeshte-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9147:2021-06-29T11:46:00
Министър Балтова обсъди актуални теми с Алианса на туристическата индустрия в България
2021-06-28T21:43:00
Министърът на туризма Стела Балтова обсъди актуални теми в отрасъла с Алианса на туристическата индустрия в България - АТИБ. Във фокуса на разговорите бяха най-належащите теми в работата на бизнеса по време на настоящия летен сезон.От организацията поставиха въпроси като сигурността и карантинните хотели, взаимоотношенията между хотелиери и концесионери при определяне на цените на плажните принадлежности, както и търсенето на възможност за облекчаването на трафика към морето. Според тях ремонтите, които се правят по магистралите в момента, затрудняват движението, което става причина и за анулиране на резервации по думите им.Тема на дискусията бе и обучението на кадрите в туризма. По информация на бизнеса броят на хората, които се подготвят, е малък, критериите са много занижени и положението е тревожно. Предстои провеждането на Национален съвет за кадрите, съобщи министър Балтова и поясни, че там ще бъдат разгледани подробно всички теми, свързани с подготовката им.Беше дискутиран начинът за категоризиране на местата за настаняване и необходимостта от промяна в механизмите за това.Друга тема по време на срещата бе и създаването на гаранционен фонд. Представителите на организацията считат, че създаването на такъв фонд е необходим и той би подпомогнал възстановяването на отрасъла от последиците от ковид-кризата. От своя страна министър Балтова изрази готовност да бъдат започнати дебати по темата. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-obsudi-aktualni-temi-s-aliansa-na-turisticheskata-industriya-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9146:2021-06-28T21:43:00
Министърът на туризма доц. Стела Балтова присъства на официалното представяне в УНСС на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“
2021-06-25T19:24:00
Министърът на туризма доц. Стела Балтова присъства на официалното представяне на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“, съвместна инициатива на УНСС и фондация „Чудесата на България“. В приветствие към университетската общност и гостите на събитието министър Балтова подчерта значението на богатото ни културното наследство като уникален и незаменим ресурс за развитието на туризма, въпреки предизвикателствата пред него.„Информацията остава стратегически най-важният инструмент за развитието на една толкова конкурентна индустрия като туризма, а световната пандемия смени нагласите и показа как само за няколко седмици иновациите и дигитализацията отбелязаха напредък, който би отнел години при други обстоятелства“, посочи министър Балтова. Културата и историята на България могат да я превърнат в целогодишна туристическа дестинация, а културният туризъм е основен приоритет за институцията от самото й създаване.Сред гостите беше Н.В. Симеон Сакскобургготски в качеството му на специален посланик на Световната организация по туризъм. Той призова всички да прегърнат каузата България да покаже огромния си потенциал и да се превърне в център на културния туризъм в Европа.Новият проект, събрал целия интелектуален и творчески потенциал на УНСС, беше представен от неговия ректор Димитър Димитров. Задачата – разработването на интерактивната карта „Чудесата на България“, цели да покаже богатото културно-историческото наследство по съвременен дигитален начин, което е и в основата на Зeления европейски пакт. Ако до момента задачата е била възстановяването на културното наследство, то сега с помощта на интерактивната карта, която ще бъде качена в информационния облак, като част от новата програма на Европейската комисия за дигитализиране на културното наследство, това съхранено наследство ще бъде пренесено в бъдещето. По този начин обектите ще бъдат по-лесно популяризирани, особено за младите хора, както и ще се увеличи броят на туристите във вътрешността на страната, което е част от дългосрочната Национална стратегия за представяне на България като целогодишна туристическа дестинация.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-doc-stela-baltova-prisustva-na-oficialnoto-predstavyane-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9143:2021-06-25T19:24:00
Работна среща с представители на бизнеса и министри от служебния кабинет за обсъждане на предприетите от правителството мерки за подкрепа на туристическия сектор
2021-06-25T16:19:00
Служебният кабинет работи по подготовката на мерки, с които да бъде посрещната очакваната нова вълна на коронавируса през есента. Целта е максимална предвидимост, информационна осигуреност и готовност тя да бъде преодоляна с минимални последствия за бизнеса. Това уверение получиха представители на водещи организации от туристическия сектор на работна среща, организирана от Министерството на туризма, съвместно с представители на кабинета. Лично разяснения по предприетите и бъдещите мерки и финансови инструменти за подпомагане на работещите в туристическия сектор дадоха министърът на туризма Стела Балтова, Гълъб Донев, заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика, министърът на икономиката Кирил Петков и заместник-министърът на финансите Виолета Лорер. На срещата присъстваха още Михаил Михайлов, съветник на министър-председателя, както и заместник-министрите на туризма Даниела Стоева и Мария Белколева.Министър Балтова обобщи направеното до момента по администрираните от Министерството на туризма мерки – като целевите държавни  помощи за туроператорите, като изтъкна, че програмата беше разширена по обхват и за нови кандидати, програмата „Отново заедно“, насочена към всички части от туристическия бизнес, както и редица други инициативи. Министър Балтова отчете, че след отварянето на границите с Румъния, за изключително кратък период хиляди туристи от северната ни съседка са дошли в България. Очакват се и нови облекчения.Вицепремиерът Гълъб Донев увери, че кабинетът прави всичко възможно, за да се намерят още средства в помощ на туристическия бизнес, който е сред най-засегнатите и отчете, че в ситуация на затворена икономика България върви към плавно и постепенно възстановяване. Беше обсъдена възможността мярката за запазване на заетостта, известна като 60/40, да бъде удължена до септември и критерият за оценка на допустимост на кандидатите да бъде променен. Той съобщи, че очаква над 80 хиляди заети да бъдат подкрепени по тази мярка.С министър Кирил Петков бяха обсъдени възможностите и условията за банкови кредити, както и най-новите мерки за подкрепа на бизнеса, които обяви министърът на икономиката преди дни. На конкурентен принцип, най-бързите банки ще вземат най-добрите клиенти, каза министър Петков.Беше дискутиран въпросът за повишаване на интереса към имунизационния процес и темповете на ваксиниране чрез поставянето на стикери „100% ваксинирани“ или чрез стимули - като се поемат част от разходите за ваканции у нас или посещение в ресторант на българите. Заместник-министърът на финансите Виолета Лорер обеща конкретни действия в най-кратки срокове по темата за включване на ваучерите за почивка към Наредба номер 7.От бизнеса поставиха редица конкретни въпроси, които ще бъдат обсъдени на предстоящи срещи с ресорните министри, които бяха планирани в резултат на разговорите по време на работната среща. Те помолиха също за съдействие относно освобождаване от данък сгради и такса смет за периода на затваряне, както и да бъде регулирана възможността да наемат почасово персонал.В туристическия сектор са направени огромни инвестиции и той трябва да получи вниманието, което заслужава, каза в заключение министър Балтова.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na-biznesa-i-ministri-ot-sluzhebniya-kabinet-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9142:2021-06-25T16:19:00
Позиция на Министерството на туризма във връзка със случая "Музенидис"
2021-06-24T12:24:00
Във връзка с притесненията на български граждани с почивки в Гърция, свързани с финансовите затруднения, които изпитва гръцкият туроператор "Музенидис", бихме искали да заявим, че Министерството на туризма следи отблизо случая. Министърът на туризма Стела Балтова изпрати писмо до гръцкия си колега Хари Теохарис още на 18 юни и е запозната със ситуацията в детайли. Въпреки сериозните финансови затруднения на гръцкия туроператор, гръцката страна ни информира, че на този етап не става дума за фалит на фирмата. При промяна на обстоятелствата Министерството на туризма има готовност да реагира своевременно и адекватно, в рамките на своите правомощия и в интерес на българските граждани.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/poziciya-na-ministerstvoto-na-turizma-vuv-vruzka-sus-sluchaya-muzenidis
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9140:2021-06-24T12:24:00
Здравен туризъм и възможности за развитието му в България с помощта на балнеолечението
2021-06-23T18:51:00
Министърът на туризма доц. Стела Балтова и министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров обсъдиха възможностите за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация за висококачествен здравен туризъм. Разгледани бяха превенцията и профилактиката като част от здравето на българите в балнео и СПА курортите на страната. Участие в работната среща взеха Сийка Кацарова - председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и д-р Татяна Ангелова – заместник-председател на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация и председател на Контролния съвет на БСБСПА.Включване на конкретни проекти, свързани с превенцията и профилактиката в политиките на Министерство на здравеопазването като част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, бе една от темите в работната среща. Обсъдени бяха също възможности и политики, свързани със засилване имунитета на населението с помощта на минералния ресурс на България, целеви проекти в областта на превенцията като част от здравните политики, целящи намаляване на разходите за здравеопазване, финансиране от страна на държавата на изходящите антигенни тестове за туристи от държави, от които такива се изискват, както и пост-ковид рехабилитация в сертифицираните по Наредба 4 на Министерство на туризма и Министерство на здравеопазването Медикъл/СПА центрове.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zdraven-turizum-i-vuzmozhnosti-za-razvitieto-mu-v-bulgariya-s-pomoshtta-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9139:2021-06-23T18:51:00
Министър Стела Балтова разговаря с посланика на Румъния у нас Н.Пр. Бръндуша Предеску
2021-06-22T16:04:00
Министърът на туризма Стела Балтова разговаря с посланика на Румъния у нас Н.Пр. Бръндуша Предеску. Двете обсъдиха състоянието на туристическия сектор в България и Румъния."Нашето приятелство е много важно за туризма, тъй като сме съседи и е от изключително значение да поддържаме добри взаимоотношения", заяви министър Балтова. Тя посочи, че северната ни съседка е на първо място по входящ туризъм у нас през последните години и изрази надежда, че тази тенденция ще се запази и занапред. "Продължаваме и нашите интегрирани маркетингови кампании за пазар Румъния", поясни още министърът на туризма, а посланикът потвърди, че тези активности са видими в Румъния и влияят на избора за пътуване до България. За периода януари - април 2021 г. са отчетени над 103 хиляди посещения от румънски туристи у нас, а само от 27 май до 17 юни 2021 г., по неокончателни данни, над 20 хиляди румънски туристи са пренощували в местата за настаняване в България. В тази връзка служебният министър увери посланик Предеску, че мерките, които се вземат у нас във връзка епидемичната обстановка, са ясни и се спазват стриктно.От своя страна Н.Пр. Бръндуша Предеску заяви, че България и Румъния имат отлични двустранни отношения и оцени високо работата в синхрон на властите в двете държави при скорошното отваряне на границите и отпадането на ограниченията при преминаване.На срещата министър Балтова използва повода, за да благодари на Румъния за подкрепата, която е оказала на България при избирането ѝ за заместник-председател на Регионална комисия „Европа“ на Световната организация по туризъм към ООН (СОТ) за периода 2021-2023 година. Румъния заяви готовност да си партнира с България и по общия път към пълноправно членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Двете държави ще обединят усилия за съвместна бъдеща работа в рамките на влиятелната организация за подобряване резултатите на туристическата индустрия.Беше изтъкнато също така доброто сътрудничество и готовността за плодотворна работа и в рамките на работната група за туризъм към Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, където Румъния е страна координатор до 2022 г.По думите на посланик Предеску е важно двете страни да продължат да работят заедно - както за стимулиране на туристическия бизнес, така и за други сектори на икономиката. Тя информира още, че Румъния предлага множество възможности за туризъм, които биха представлявали интерес за българските туристи.На срещата бяха дискутирани двустранни инициативи като предлагането на съвместни продукти и културни туристически маршрути с идеята да бъдат привлечени гости от далечни туристически пазари, особено след отшумяването на световната пандемия от Covid-19.В контекста на активизирането на сезона бяха обсъдени темите за транзитното преминаване на автобуси през Румъния с украински и молдовски туристи, желаещи да почиват у нас, както и преминаването на румънски туристи през България в посока Гърция. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-stela-baltova-razgovarya-s-poslanika-na-rumuniya-u-nas-npr-brundusha
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9134:2021-06-22T16:04:00
Министър Балтова приветства откриването на експедиентски тур за едни от най-големите и влиятелни представители на германския туристически бизнес
2021-06-21T17:13:00
Министър Стела Балтова участва в официалното откриване на експедиентски тур с цел представяне на България като безрискова дестинация с качествен туристически продукт пред едни от най-големите и влиятелни германски туроператори и туристически агенти. Събитието се провежда във Варна и курортите на Северното Черноморие, между 20 и 22 юни - в началото на астрономическото лято и непосредствено преди подновяването на чартърните полети от Германия.Служебният министър приветства гостите, като ги увери, че българското правителство предприема всички необходими мерки за сигурното и безпроблемно протичане на летния сезон. Здравето и комфортът на гостите и на персонала в туристическите обекти са приоритет, а от дни България трайно навлезе в зелената зона на картата на Европа, в контекста на пандемията от коронавируса, посочи тя.Министър Балтова изтъкна, че немският пазар е изключително важен за туристическия сектор у нас, като през 2019 г. Германия зае трето място по входящ туризъм със своите 761 хиляди посетители.Пред бизнеса, представляван от много директори на компании на най-високо ниво, в рамките на тридневния тур ще бъдат демонстрирани готовността за посрещане на туристи от Германия и мерките срещу COVID-19 в хотелите и курортите, за да могат гостите да добият лични впечатления на място, ще се проведат полезни дискусии между туроператори и ще бъдат дискутирани тенденциите. Над 120 представители на германски агенти и туроператори, сред които директори на DER Touristik, LMX Touristik,  FTI Touristik, Invia Group Germany, TUI и много други, дискутираха възстановяването на бизнеса след дългото затваряне и изразиха оптимизъм по отношение на дестинация България. Те се обединиха около тезата, че с ваксинирането ще настъпи завръщане към нормалността, а в момента има ръст на резервациите и се наблюдава ефектът на наваксването. В рамките на събитието министър Балтова дискутира с редица представители на бизнеса предизвикателствата пред сектора и обсъди възможни решения за възобновяване, насърчаване и развитие на пазар Германия.Инициатор е основната чартърна авиокомпания от немския пазар за България - European Air Charter, а медиен партньор на събитието е най-авторитетното професионално списание за туризъм в Германия - FVW, което в голяма степен задава актуалните теми и дневния ред в немския туристически сектор. Присъствието на FVW ще позволи отразяването на експедиентския тур и посланията, излъчени от дестинацията, да достигнат до всички близо 11 000 пътнически бюра в Германия, както и до всички немски туроператори. Същевременно, служебният министър Стела Балтова даде специално интервю за медията, в което още веднъж изтъкна предимствата и ключовата роля на дестинация България - като единствената държава в ЕС, която по време на пандемията не прекъсна изцяло работата в сектора на туризма и така доказа, че устойчива туристическа дестинация.Беше отправен призив за дългосрочно инвестиране за целогодишен туризъм. Участниците си пожелаха коронакризата да бъде преодоляна бързо, а България да не бъде възприемана като евтина дестинация, а като страна, която си струва да се посети.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-privetstva-otkrivaneto-na-ekspedientski-tur-za-edni-ot-nay
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9132:2021-06-21T17:13:00
Заседание на Националния съвет по туризъм
2021-06-18T18:48:00
Близо една пета от румънците биха обмислили пътуване до България с цел туризъм още това лято и биха отделили най-много средства на ден - 130 евро, за престой между 10 дни и две седмици. Това показва социологическо проучване на Галъп, поръчано от Министерството на туризма, което беше представено днес в Сливен по време на изнесено заседание на Националния съвет по туризъм. Проучването е направено сред граждани на Румъния, Чехия, Словакия, Сърбия, Украйна и Северна Македония. Изследването показва, че потенциалните гости от тези страни биха предпочели семейна екскурзия, интересуват се повече от цена и качество на туристическия продукт у нас, а страховете им от коронавируса отстъпват на заден план. Сред анкетираните категорично преобладават положителните или дори неутралните нагласи за България, а страната ни изпреварва по предпочитания топ дестинации като Италия, Турция, Испания, Дубай и други. Сред изводите се отчита, че високият туристически сегмент, макар не така широко развит, е засегнат по-малко, както и че нишовите сектори в туризма се справят по-добре. Най-оптимистични нагласи за възстановяване на международния туризъм имат украинците. Министър Балтова изрази надежда, че след отварянето на границите с Румъния и Чехия, скоро ще има ново облекчаване на мерките в посока по-лесното придвижване на туристите. Тя обобщи пред участниците предприетото за подпомагане на туристическия бизнес в условията на COVID-19, активните усилия по пазари и изтъкна, че мисия и национален приоритет на кабинета е възстановяването на сектора. Към момента целта на България е да стане зелена зона, успоредно с висока степен на ваксиниране, което ще доведе до значително облекчение на пътуванията. Според министъра в момента България има всички шансове това да се случи. Заместник-министърът на здравеопазването д-р Александър Златанов призова бизнеса да се включи активно към определянето на карантинни хотели. Министър Балтова информира форума, че предстои финализирането на подготвяния здравен протокол за действие при случай на заразени с COVID-19 туристи.Друг важен акцент в дискусията бе стимулирането на вътрешния туризъм чрез развитието на туристическите райони. В заседанието на консултативния орган към министъра на туризма в Сливен участие взеха представители на бизнеса, на Организациите за управление на туристическите райони  (ОУТР) и на заинтересованите министерства, които имат пряко отношение и участват в развитието на политиките в сектор туризъм. Те се обединиха около идеята, че трябва активно да се развиват алтернативните форми на туризъм - като здравен и СПА, културно-исторически, селски, уикенд, конгресен и събитиен туризъм, кулинарно-винен. Заместник-министърът на земеделието и горите Георги Събев се обърна към бизнеса и обеща подкрепа за развитието на винения туризъм.Сред участниците беше и заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов. Специални гости бяха областният управител Минчо Афузов и кметът на Сливен Стефан Радев, които отправиха приветствия към членовете на Националния съвет по туризъм.От името на организаторите на 40 издание на “Монбат Рали Сливен” министър Балтова получи почетен плакет за подкрепата, оказана от Министерството на туризма, което също беше част от наскоро завършилото събитие.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zasedanie-na-nacionalniya-suvet-po-turizum
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9125:2021-06-18T18:48:00
В петък, 18 юни, ще се проведе изнесено заседание на Националния съвет по туризъм
2021-06-17T17:54:00
Срещата на консултативния орган към министъра на туризма ще се състои в град Сливен и в нея участие ще вземат представители на бизнеса, на Организациите за управление на туристическите райони  (ОУТР) и на заинтересованите министерства, които имат пряко отношение и участват в развитието на политиките в сектор туризъм. Сред основните теми на заседанието ще бъдат развитието на туризма в условията на COVID-19, мерките за подкрепа на бизнеса и потенциалът на България като туристическа дестинация. Друг важен акцент е стимулирането на вътрешния туризъм чрез развитието на туристическите райони. За медиите е предвиден брифинг в 15:00 в хотел „Национал палас“, гр. Сливен, където ще се проведе заседанието.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/v-petuk-18-yuni-shte-se-provede-izneseno-zasedanie-na-nacionalniya-suvet-po-turizum
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9118:2021-06-17T17:54:00
Министър Стела Балтова и министър Георги Тодоров проведоха съвместна среща с представители на Националния борд по туризъм
2021-06-16T19:02:00
Министърът на туризма Стела Балтова и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров разговаряха с представители на Националния борд по туризъм. В дискусията участваха заместник-министърът на туризма Даниела Стоева и експерти от министерството. Водещ акцент в разговорите бяха възможностите за подпомагане на отрасъла, както и мерки и дейности, които трябва да бъдат предприети за гарантиране на спокойното протичане на настоящия летен сезон. Въпрос на дискусията бе необходимостта от карантинни хотели и организацията за изолация на контактните лица, при установяване на заразени с COVID-19.Министър Балтова информира представителите на бизнеса, че се работи по непрекъснатото разхлабване на мерките, като посочи, че според последни изменения туристите от Чехия, подобно на Румъния, вече могат свободно да влизат у нас. По думите на министър Балтова е нужен хоризонт от поне 2-3 седмици, за да се реализира едно пътуване. „Трябва бизнесът да се възстанови и да заработи отново, държавата наистина има нужда от него“, коментира тя и подчерта, че секторът е приоритет на служебното правителство. От организацията поставиха въпроса за включването на туризма в Националния план за възстановяване и устойчивост, който България не е предала и това е възможност за отрасъла, както и авиоиндустрията да бъдат добавени. Те считат, че именно тези два сегмента са най-тежко засегнати от пандемията от COVID-19 и именно европейските средства са възможността в тези сектори да има вложения в следващите месеци и години. Министърът ги увери, че се прави необходимото за включването на туризма.Представителите на бизнеса отправиха питане и за възможността за директно подпомагане чрез държавна субсидия на авиосектора. Според тях възможността за подкрепата на авиацията ще има пряка връзка за възстановяването на туризма. Министър Тодоров обясни, че този въпрос ще бъде проучен, като ще бъде направен анализ и на международния опит.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-stela-baltova-i-ministur-georgi-todorov-provedoha-suvmestna-sreshta-s
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9109:2021-06-16T19:02:00
15 млн. лева от държавния бюджет за подкрепа на туристическия бизнес по програмата за ученически екскурзии „Отново заедно“
2021-06-16T18:19:00
Министерският съвет прие с решение новата Национална програма „Отново заедно“. Тя ще бъде финансирана с 15 млн. лв. от държавния бюджет, предвидени за подкрепа на туристическия бизнес. С тях на почивка в рамките на 6 дни ще бъдат изпратени 30 000 участници - деца и придружаващи ги педагози. На съвместен брифинг заедно с министъра на образованието и науката Николай Денков, министърът на туризма доц. Стела Балтова подчерта, че програмата е изработена в изключително кратък период и е убедена, че ефектът й ще бъде почувстван. Програмата така е разработена, че да помогне за  възстановяване на туристическия сектор във всичките му части – както места за настаняване, така и туроператори, екскурзоводи, музеи, подчерта министър Балтова.Учениците ще бъдат настанявани само в категоризирани туристически обекти. Пакетът за шестдневното пътуване е с фиксирана стойност от 500 лв. на участник. Училищата трябва да съберат не по-малко от три оферти от туроператори и да изберат най-добрата от гледна точка на условия за транспорт, настаняване, хранене, застраховка и съпътстваща културна, спортна или социална програма. Условията за кандидатстване се определят изцяло от МОН.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/15-mln-leva-ot-durzhavniya-byudzhet-predvideni-za-podkrepa-na-turisticheskiya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9108:2021-06-16T18:19:00
Министърът на туризма Стела Балтова участва в Кръгла маса, посветена на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и мястото на туризма с акцент върху здравния туризъм
2021-06-14T19:44:00
На Кръглата маса бяха обсъдени възможностите туризмът да бъде включен в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България като инструмент за подобряване на здравния статус на населението ни, както и за подпомагане на възстановяването на сектора от кризата, вследствие на Covid-19. Форумът се проведе в Бургас и е организиран от Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.Министър Балтова запозна участниците във форума с етапите на изготвяне на плана, който е на стойност 6,3 млрд. евро и увери, че средствата няма да бъдат изгубени, въпреки че България пропусна възможността да кандидатства в срок.България започва работа по плана през лятото на 2020 година, без да включи сектор туризъм в рамката на плана за възстановяване и устойчивост.Когато планът е представен в първия си вариант през ноември 2020г, министерство на туризма сформира работна група за подготовка на предложения за прилагане на финансовия инструмент „Next Generation EU”, която така и не заработва. На 08.02.2021 е сформирана друга работна група за изготвяне на „Визия за дигитална трансформация в туризма“, която изработва предложение.Министър Балтова съобщи, че амбицията на кабинета е Планът да бъде внесен до края юли и в началото на октомври да има първи постъпления към бизнеса. Тя призова сектора към активна работа, базирана на знания, в това число с институциите и общините.Служебният министър информира участниците в кръглата маса, че понастоящем е предложено включването на туристическите предприятия като бенефициенти във фонда за енергийна ефективност. Министерството на туризма е подготвило и внесло чрез МРРБ в края на месец май писмо и апликационна форма с искането този компонент да бъде допълнен и разширен с конкретни параметри за реализиране на мерките за енергийна ефективност на местата за настаняване и конкретен бюджет от 240 млн. лв.Към момента туризмът е предвидено да получи подкрепа хоризонтално и в рамките на Стълб 1 “Иновативна България”; Компонент „Интелигентна индустрия”;  Инвестиция 2: Програма за икономическа трансформация.Програмата предвижда предоставяне на целева подкрепа на българските малки и средни предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията към цифрова, зелена и ресурсно ефективна икономика.Механизмът за възстановяване и устойчивост е основен елемент на NextGenerationEU с бюджет от 672,5 млрд. евро за заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите на държавите от ЕС. Целта е да се смекчат икономическите и социалните последици от пандемията от коронавирус и да се повишат устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на европейските икономики и общества за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход. Държавите от ЕС работят по своите планове за възстановяване и устойчивост, за да получат достъп до средствата в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-stela-baltova-uchastva-v-krugla-masa-posvetena-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9078:2021-06-14T19:44:00
Министерството на туризма участва в изложение Фестивал „Вино и храна“
2021-06-14T13:03:00
Министерството на туризма участва в 9-то издание на изложението Фестивал “Вино и храна“, което се провежда във Варна на 13 и 14-и юни. Форумът се организира от  Българска Асоциация на Сомелиерите и Виноценители /БАСВ/, Българска Асоциация за Кулинарна Култура и Асоциацията за реклама и комуникации в туризма с подкрепата на Община Варна.И тази година Министерството на туризма се представя със свой щанд на Фестивал „Вино и храна“. Традиционно той следва концепцията за развитие на винено-кулинарните маршрути в България и цели запазване на традициите и културата, като се промотира местната храна и регионални обичаи, а именно това са водещи акценти в дейността на министерството. По този начин се подпомага популяризирането и напредъкът на местния туристически бизнес, насочва се вниманието към вътрешния туризъм и се допринася за налагане на концепцията slow tourism. Фокусът на тазгодишното издание е „Варна – 100 години курортен град“.През 2020 година събитието бе единственият фестивал, реализиран от туристическия сектор по Черноморието в присъствен формат, при спазване на всички противоепидемични мерки.Министерството на туризма е традиционен участник от 2017 година.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-uchastva-v-izlozhenie-festival-vino-i-hrana
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9049:2021-06-14T13:03:00
Позиция на Министерството на туризма относно стикерите „100% ваксинирани“
2021-06-14T12:17:00
Във връзка с появили се тълкувания относно инициативата да се поставят издаваните от министерството на здравеопазването стикери „100% ваксинирани“ върху туристически обекти, като хотели и ресторанти, Министерството на туризма прави следните уточнения.Ваксинирането е напълно доброволен процес и никога пред работодателите в бизнеса не е било поставяно изискване или условието задължително да ваксинират своя персонал, както и да оказват натиск от всякакъв характер в тази посока.В същото време, Министерството на туризма насърчава усилията на всички представители на туристическия бизнес, които подхождат с грижа за здравето на своя персонал и на своите клиенти, които ползват туристическа услуга, за да подсигурят безопасна ваканция и да утвърдят името на България като сигурна дестинация. Припомняме, че при избора си на дестинация туристите вземат под внимание два показателя – ниво на заболеваемостта и ниво на ваксинирани в страната.Министерството на туризма продължава солидарно да подкрепя усилията на Министерството на здравеопазването, ясно и последователно, следвайки политиката на България и кабинета, както и утвърждавайки световните практики в стремежа да бъде сложен край на пандемията с COVID-19.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/poziciya-na-ministerstvoto-na-turizma-otnosno-stikerite-100-vaksinirani
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9048:2021-06-14T12:17:00
Министър Балтова разговаря с министъра на външните работи на Чешката република Якуб Кулханек за активизиране на туристопотока между двете страни
2021-06-11T17:59:00
Министър Стела Балтова участва в пленарни разговори в рамките на двустранна среща между министрите на външните работи на България и Чехия – Светлан Стоев и Якуб Кулханек. Заедно със заместник-министъра на здравеопазването Тома Томов бяха обсъдени условията за възможно най-лесното и безопасно пътуване на туристи между двете държави.Беше обсъдена възможността чешките туристи да могат да влизат на територията на България 22 дни след поставянето на първа доза ваксина, без да се налага да остават в карантина или да представят негативен тест. Обмисля се решение в тази посока.Министър Якуб Кулханек съобщи, че около 50% от населението на страната му е с поставена първа доза ваксина и изрази надежда за скорошни мерки, които да облекчат пътуванията на чешки туристи до България. „Това ще бъде една много добра новина за онези чехи, които подготвят отпуската си и се колебаят, новина, която ще ги убеди да изберат именно България за своя дестинация,“ каза той.Преди пандемията, през 2019 г. чешките туристи, посетили страната ни, са 189 хиляди, а през миналата година – едва една четвърт от това число. Беше изразена надеждата нивата от 2019 да бъдат надминати. Министър Балтова съобщи, че между България и Чехия за лятото са планирани 160 полета за Варна и около 700 за летище Бургас.Министър Балтова увери госта, че България остава сигурна и гостоприемна дестинация, а отношенията между двете страни се основават на дългогодишни традиции и близост. Тя го информира, че ваксинационният процес на персонала в туризма протича активно и всеки работещ в сектора има избор сред 4 осигурени вида ваксини. Министерството на туризма предприема редица инициативи - като два предстоящи журналистически тура,   както и дигитални активности, които да популяризират дестинация България на чешкия пазар. А през февруари във Варшава беше открито туристическо представителство на България, което обслужва и Чехия. Участниците в срещата изразиха задоволството си от постигнатите резултати.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-baltova-razgovarya-s-ministura-na-vunshnite-raboti-na-cheshkata-republika
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9047:2021-06-11T17:59:00
Заместник-министър Даниела Стоева проведе работна среща с Ирис Верманн – ръководител на отдел „Търговия и туризъм“ във Федералното министерство на икономиката и енергетиката
2021-06-11T17:13:00
Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева проведе работна среща с Ирис Верманн – ръководител на отдел „Търговия и туризъм“ във Федералното министерство на икономиката и енергетиката. Основен акцент в дискусията бяха актуалната ситуация и действащите към момента условия за пътувания между България и Германия.Заместник-министър Стоева информира събеседниците си за условията за влизане в страната и мерки, които се предприемат за сигурността и безопасността на туристите. Тя припомни, че България влиза в зеления списък на Германия от 30 май, което стана възможно след като институтът „Роберт Кох“ извади страната ни от списъка на рисковите зони за пътувания. Заместник-министър Стоева информира, че се прави и стриктна организация на летищата, с която да се осигурява бързо и лесно преминаване на посетителите, както и че се предвижда в най-кратки срокове, съвместно с Министерството на здравеопазването, да бъде създаден протокол в случай на заразен с COVID-19 турист.Заместник-министър Стоева представи и стикера „100% ваксинирани“, който ден по-рано бе символично залепен на курортен комплекс Албена. Към момента Албена е единственият комплекс, който е намерил успешно решение за осигуряването на място за настаняване за карантинирани контактни лица, в случай на установяване на заразен с COVID-19.„Пазар Германия е водещ за България и се надяваме ситуацията с разпространението на CODIV-19 да позволи в следващите месеци посещенията от немски гости да се увеличават“, посочи заместник-министър Стоева.На срещата бяха коментирани и други въпроси от взаимен интерес, с които могат да се насърчат пътуванията на германските гости у нас. А участниците заявиха готовност и за последващи срещи и дискусии за съвместни инициативи за популяризиране на разнообразните туристически продукти, които България предлага.В дискусията участваха още д-р Митко Василев – главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара, Кармен Щрук – заместник-главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара, Сийка Кацарова – председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и вицепрезидент на Европейската СПА Асоциация.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/zamestnik-ministur-daniela-stoeva-provede-rabotna-sreshta-s-iris-verman-rukovoditel
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9045:2021-06-11T17:13:00
Варна - 100 години курортен град
2021-06-10T19:49:00
Във връзка с юбилея на община Варна, министър Стела Балтова връчи почетен плакет на Министерството на туризма „Варна - 100 години курортен град”. Наградата прие кметът Иван Портних. Ето и думите, с които министър Балтова се обърна към гражданите на морската столица и хората, които са посветили професията и живота си за превръщането на града в устойчива туристическа дестинация и в морската столица на България:„Разрешете ми от името на Министерството на туризма и лично от свое име да поздравя Вас, Вашия всеотдаен екип и всички граждани на град Варна със 100-годишния юбилей от обявяването на Варна за курортен град.Началото е поставено на 10 юни в далечната 1921 година, когато става официалното откриване на „банския сезон”. Именно тогава е определена и посоката за превръщането на Варна в специален курортен морски град, който, така преобразен, не само да създаде условия за поминък на населението, но и да бъде истинска гордост за България.Още тогава общинската управа обявява амбицията и обещанието си, че името на града “ще се носи наравно с Ница, Монте Карло, Ривиера и прочие знатности“.Още тогава, преди 100 години, общинската управа нееднозначно заявява, че «Варна е една рядкост на европейския континент… Варна като морски град има предимството и в климата, чистотата на водата и плажа, липсва и комарният бич, тъй известен в други морски курорти. С една реч, градът Варна със своята прелестна околност, подпомогнат и от човешката енергия, ще представлява едно рядко изключение в дарованията и удобствата за нуждаещите се от морски въздух, морска вода, морски пясък и морски радиеви лъчи – от животворни условия.“През всичките тези години Варна върви напред, развива се, трупа опит, създават се и се разрастват прекрасните курорти в околностите на града.И днес, когато всеки жител и гост на морската ни столица изрече името Варна – не може да не го свърже с първите морски бани, първите морски курортни комплекси, първите Народни музикални тържества и, разбира се, с най-старото обработено злато в света, което може да се види в Археологическия музей на града.Още много може да се каже за Варна, за нейната уникална природа, богата история, забележителна култура, но най-вече за нейните жители – хората, които през годините са градили, надграждали и модернизирали морската столица на България.Ето защо днес Варна е не само неповторимо място за нашата лятна почивка, но със своите дадености, с усилията и съвременния подход на всички нейни жители и работещите в сферата на туризма, се утвърждава като престижна европейска дестинация за устойчив целогодишен туризъм.” ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ, ВАРНА!
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/varna-100-godini-kurorten-grad
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9043:2021-06-10T19:49:00
Добрият пример: Курортен комплекс Албена получи първия стикер „100% ваксинирани“
2021-06-10T16:08:00
Курортен комплекс Албена стана първият курорт по Черноморието и в цяла България, който получи стикер „100% ваксинирани“. Стикерът е изготвен от Министерството на здравеопазването и днес бе представен и символично залепен от министъра на туризма Стела Балтова. Преди това служебният министър заедно с главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев и директора на Регионална здравна инспекция - Добрич д-р Светла Ангелова се запознаха с противоепидемичните мерки в курорта и посетиха временния ваксинационен център, обособен там.Към момента Албена е единственият комплекс, който е намерил успешно решение за осигуряването на място за настаняване за карантинирани контактни лица, в случай на установяване на заразен с COVID-19. Министър Балтова посети определената за тази цел вилна част, където хората, въпреки изолацията, ще могат да продължат ваканцията и да се насладят на почивката си. Карантинираните ще бъдат настанявани в самостоятелни вили, в които ще получават необходимата помощ, готова храна или ще могат сами да си я приготвят.По време на посещението стана ясно още, че централното звено на комплекса е 100% ваксинирано, а средният процент за целия персонал е 75%. Стремежът е до началото на юли той да стане 80%, както и цели хотели да са 100% ваксинирани. За днешния ден се очаква броят на ваксинираните в курорта да достигне 140 души, сред които има както български, така и чуждестранни работници на трудов договор със статут на постоянно пребиваващи. На място в курорта се предлага възможност за ваксинация и на гостите, които проявяват желание.В момента в комплекса има 6 отворени хотела, а до края на седмицата се очаква броят на гостите да достигне 4 000. В местата за настаняване са отседнали освен български туристи, много румънци, украинци, чехи и французи.„Намираме се там, където е най-добрият пример в България“, бе категорична министър Балтова и сподели отличните си впечатления за невероятната хармония, която цари в комплекс Албена, тъй като предприетите мерки са ненатрапчиви, но осезаеми. По думите ѝ е помислено за всеки един етап от престоя на туристите, така че те да се чувстват сигурни и защитени, но същевременно да се насладят и на ваканцията си.Главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев също изрази добрите си впечатления от подготовката на Албена за Лято 2021. „Моля, правете като Албена“, призова той целия туристически бизнес у нас.Д-р Кунчев съобщи, че България е подала искане за участие в европейския фонд от 100 млн. евро за осигуряването на безплатни тестове на граничните пунктове на летищата при влизане и излизане на туристите от страната.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/dobriyat-primer-kurorten-kompleks-albena-poluchi-purviya-stiker-100-vaksinirani
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9041:2021-06-10T16:08:00
Министерски съвет прие постановление за определяне на реда за отпускане на държавна помощ за туроператори
2021-06-10T15:50:00
Министерски съвет прие решение, с което се определят редът, начинът и условията за отпускане на държавна помощ за туроператорите. Субсидията се отпуска целево за връщане на средства към крайните потребители и ще е в размер до 15% от оборота на компаниите през 2019 година, но не повече от дължимата сума по туристически пакети за неосъществени пътувания. Това е втора част от планираната сума, която възлиза на 51 млн. лв. Вече една част е изплатена – до 4% от оборота на компаниите за 2019 година. Остатъчната сума от тези 51 млн. лв. е 16 491 711 лв. и средствата ще бъдат разпределени между компаниите, които все още дължат пари на туристи.„Беше приет член в закона, с който се позволи да бъде отложено с 12 месеца възстановяването на сумите към потребителите. Бизнесът още не е стартирал на пълни обороти“, обясни Даниела Стоева, заместник-министър на туризма на брифинг след заседанието на кабинета. Тя посочи още, че това ще даде сигурност както на бизнеса, така и ще осигури спокойствие на потребителите на туристически пакети в България. “Както знаете, вследствие на епидемията от COVID-19, нямаше възможност да се осъществят пътувания още от март 2020 година. Знаете, че всяка една икономическа мярка има нужния ефект единствено тогава, когато тя се вземе навреме”, коментира още заместник-министър Стоева.Процедурата за приемане на документите ще започне на 1 юли, след което те ще бъдат оценявани. Очаква се към края на юли да започне и изплащането на сумите. Преди това кандидатите ще бъдат проверявани дали са изплатили предишните си задължения към клиентите, за които вече са получили помощ. Според изчисленията на Министерството на туризма тази втора сума би трябвало да покрие 95% от задълженията към потребителите.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerski-suvet-prie-postanovlenie-za-opredelyane-na-reda-za-otpuskane-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9040:2021-06-10T15:50:00
Резултати от проверката на плаж Сарафово
2021-06-09T21:21:00
Днес беше извършена проверка на плаж Сарафово. Служителите на Министерството на туризма са констатирали, че багер почиства водорасли. Това действие представлява изпълнение на договора за концесия, свързано с почистване на плажа. То не противоречи на разпоредбата на чл.17 б от ЗУЧК, която гласи, че на морския плаж  могат да бъдат разполагани превозни средства само за изпълнение на задължителни дейности, каквито са тези за санитарно-хигиенно поддържане. Почистването от водорасли попада в тази хипотеза и не представлява нарушение. Концесионерът е проверен и дали изпълнява и другите си дейности. Установено е спазване на изискванията на закона и договора.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/rezultati-ot-proverkata-na-plazh-sarafovo
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9039:2021-06-09T21:21:00
Разпоредена е проверка на плаж Сарафово
2021-06-08T23:49:00
Утре, 9.06.21, ще бъде извършена проверка на морски плаж Сарафово във връзка с получен сигнал за наличие на багер на пясъка. Служителите на Министерството на туризма ще проверят причините за присъствие на тежка товарна техника и дали тези действия отговарят на нормативната уредба, разписана в ЗУЧК. Припомняме, че на морския плаж тежка товарна техника и МПС могат да бъдат разполагани само за изпълнение на задължителни дейности като санитарно-хигиенно поддържане, поставяне на преместваеми обекти и други.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/razporedena-e-proverka-na-plazh-sarafovo
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9034:2021-06-08T23:49:00
Първи резултати от проверките на морските плажове, извършени от Министерството на туризма в първата седмица на юни
2021-06-08T23:46:00
В периода 01-04.06.2021 г. експерти от Министерство на туризма провериха приблизително ¼ от охраняемите морски плажове (1 неохраняем и 37 охраняеми морски плажа). Установени са незначителни нарушения. 27 от проверените плажове са напълно изрядни и очакват своите посетители. 6 плажа са все още в процес на подготовка, като причината е лошото време в началото на сезона и епидемичната обстановка в страната. През последните дни тези плажове започнаха да поставят плажни принадлежности. Само на един плаж в Ахелой не е започнала подготовката за летния сезон.На морските плажове с нови концесионери прави впечатление високото ниво на хигиена, модерното и актуално оборудване, съобразено с тенденцията за ползване на екосъобразни материали, нови и хубави плажни принадлежности.До момента не е констатирано непозволеното разполагане на палатки и каравани в рамките на морските плажове.По повод публикации в медиите за разполагане на бетонови пети като основи за последващо монтиране на преместваеми обекти на морски плаж „Смокините-север“, община Созопол, област Бургас, плажната ивица беше една от първите в района, която стана обект на проверки от екипите на Министерството на туризма. Там също тече подготовка по разполагане на плажни принадлежности и поставяне на преместваеми обекти, за които вече са издадени необходимите разрешения от община Созопол. Въпреки това, не всички преместваеми обекти, посочени в схемата, ще бъдат изградени през лято 2021г.Регулярно проверките ще обхващат всички морски плажове, а тези, на които са установявани чести нарушения, ще бъдат под специален мониторинг от страна на министерството.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/purvi-rezultati-ot-proverkite-na-morskite-plazhove-izvursheni-ministerstvoto-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9033:2021-06-08T23:46:00
Работна среща на министър Балтова в Бургас с контролните органи, местната власт и с представители на туристическия бизнес
2021-06-08T16:54:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе работна среща в Бургас с местната администрация, контролните органи и представители на туристическия бизнес от Южното Черноморие. Те обсъдиха готовността и предприетите действия за безпроблемното протичане на летния туристически сезон 2021. Домакин на срещата беше областният управител на Бургас проф. Мария Нейкова.Министър Балтова увери, че всички усилия на кабинета са насочени към възстановяване на туристическия бизнес, заемайки се с изключително неотложните мерки, главно от финансов характер, но също и свързаните с бързо променящата се пандемична ситуация.В момента активно се работи по изработването на здравен протокол за действие в случай на установяване на заразен с COVID-19 турист. Всички се обединиха около идеята, че ваксинирането трябва да бъде приоритет и фирмена политика в туристическия сектор, а нивото на ваксинирани е “златният стандарт”, който може да ни осигури пътуванията и успешен туристически сезон.На срещата беше посочен добрият пример - Южното Черноморие изпреварва темповете на ваксиниране  и излъчва посланието, че за гостите има здравна сигурност, както и потенциал за ваксинационен туризъм, насочен към съседните държави. От РЗИ-Бургас съобщиха, че разполагат с 4 вида ваксини, в това число и еднодозова, и всеки, който иска да се ваксинира, има избор, има и изнесени на плажовете и на открито ваксинационни центрове. От една от най-засегнатите от COVID-19 области, в момента в област Бургас има дни без нови заразени, а броят на напълно ваксинираните надхвърля броя на заразените от началото на епидемията. Предстои проучване - безплатно тестване в областта за наличие на антитела срещу коронавирус и установяване на реалния брой преболедували и защитени.На срещата стана ясно, че институциите си вършат работата отговорно. От полицията отчетоха трайна тенденция за намаляване на престъпността от 2019 г. насам, за сметка на оплаквания от шума и дребни хулигански прояви. Беше съобщено, че след изборите, от 15 юли, по Черноморието ще бъдат командировани 480 служители от вътрешността на страната в помощ на колегите им. МВР Бургас са отправили покани към Чехия, Полша и Румъния за съвместни патрули. РИОСВ Бургас съобщиха, че са извършени проверки на пречиствателните станции и няма констатирани нарушения. ТД НАП и Комисията за защита на потребителите също извършват планови проверки. Областната дирекция по безопасност на храните отчете, че среща разбиране от страна на ресторантьорите и концесионерите, както и че има свои работещи изнесени офиси за логистична помощ и бърза реакция в Несебър, Созопол и Царево.Повдигнат беше въпросът за сезонните работници и облекчаване на достъпа им до българския пазар на труда. Участниците в срещата поискаха съдействие и за по-бързи административни мерки за получаване на разрешения при създаване на работни места, в това число за 16-18 годишни младежи.Сред обсъдените теми бяха зелените коридори за автобусен превоз през Румъния и Сърбия и особено транзитното преминаване на туристи от Украйна и Молдова през Румъния, облекчаване на визовата политика и други въпроси, по решаването на които активно се работи.Операторът на летище Бургас Фрапорт АД съобщи, че в последните 2 седмици има рязък ръст в резервациите в рамките на немския пазар. От 10 юни предстои откриване на техническа база на WizzAir в Бургас с 15 дестинации през морския град.Бяха обсъдени и редица бъдещи законодателни инициативи, които да бъдат подготвени за внасяне в следващия действащ парламент.След срещата в Областна администрация Бургас, министър Балтова отпътува за к.к. Слънчев бряг, където проведе активна дискусия по актуалните въпроси с представители на СНЦ “Съюз на собствениците - Слънчев бряг” и СНЦ "Клуб на хотелиера Несебър".
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/rabotna-sreshta-na-ministur-baltova-v-burgas-s-kontrolnite-organi-mestnata-vlast-i
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9031:2021-06-08T16:54:00
Държавна субсидия на стойност малко над 16 милиона лева в подкрепа на туроператорите заради неосъществените пътувания
2021-06-07T19:13:00
Европейската комисия одобри нова схема за държавна помощ за лица, извършващи туроператорска дейност, в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания. Субсидията ще е в размер на малко над 16 милиона лева. Тя ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства за компенсиране на загуби в резултат на пандемията.Средствата ще се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март до 31 декември 2020 г. поради възникналата пандемия от COVID-19. Условията, критериите и редът за кандидатстване предстои да бъдат одобрени с решение на Министерския съвет. Проектните предложения на туроператорите ще се подават  изцяло по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).  Индикативната дата за отваряне на системата за подаване на проектни предложения е 1 юли 2021 г. Пълната информация за изискванията и документите, които следва да се представят при кандидатстването, ще бъде публикувана своевременно на институционалния сайт на Министерството на туризма.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/durzhavna-subsidiya-na-stoynost-malko-nad-16-miliona-leva-v-podkrepa-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9028:2021-06-07T19:13:00
Атина: Среща на министър Стела Балтова с Ахмед Ал-Хатийб, министър на туризма на Кралство Саудистка Арабия
2021-06-04T16:39:00
По време на 66-та сесия на Регионална комисия „Европа“ на Световната организация по туризъм към ООН (СОТ) министър Балтова проведе среща със своя колега Ахмед Ал-Хатийб, министър на туризма на Кралство Саудистка Арабия. Той поздрави министър Балтова за постигнатия успех и признание за държавата ни, след като България единодушно беше избрана за заместник-председател на Регионална комисия “Европа” на СОТ за предстоящия двугодишен мандат на комисията. На свой ред българският министър поздрави своя колега за откриването на първия регионален офис на Организацията в Рияд.Двете страни потвърдиха готовност за реализация на конкретни общи инициативи и проекти в контекста на Меморандума за разбирателство, подписан през 2016 г. за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Саудитската комисия за туризъм и национално наследство на Кралство Саудитска Арабия по време на работното посещение на Негово кралско величество принц султан бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд, брат на престолонаследника Мохамед бин Салман.На работната среща беше посочено още, че подписването на Меморандума за разбирателство между авиационните администрации на Република България и Кралство Саудитска Арабия е стъпка в правилната посока и че скоро ще има директен полет между двете страни.Ахмед Ал-Хатийб посочи, че организиране на съвместен форум ще допринесе за  насърчаването на контактите и партньорствата между туристическите индустрии на двете страни. Министър Балтова подчерта, че България разполага с разнообразни туристически ресурси и може да предложи на туристите от Саудитска Арабия висококачествен и разнообразен туристически продукт.Двамата обсъдиха възможността в скоро време да бъде осъществена работна визита на представители на туристическия сектор от Саудитска Арабия в България, за да се запознаят с потенциала на дестинация България. Двамата министри се съгласиха, че са необходими конкретни действия в посока насърчаване на бизнес контактите между двете страни.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/atina-sreshta-na-ministur-stela-baltova-s-ahmed-al-hatiyb-ministur-na-turizma-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9023:2021-06-04T16:39:00
Атина: Министър Стела Балтова се срещна с Марияна Олескив, председател на Държавната агенция за развитие на туризма на Украйна
2021-06-04T11:12:00
В рамките на форума на Световната организация по туризъм в Атина министър Стела Балтова се срещна с Марияна Олескив, председател на Държавната агенция за развитие на туризма на Украйна. Министър Балтова отправи официална покана към г-жа Марияна Олескив, председател на Държавната агенция за развитие на туризма на Украйна, да посети България. Двете се договориха срещата да бъде проведена в следващите седмици, преди средата на месец юли.Министър Балтова изтъкна, че Украйна е важен туристически пазар и партньор за България. През 2019 г. Украйна се нарежда на 6-то място от всички страни по брой туристически посещения  у нас - над 471 000 са посетили страната ни с туристическа цел, което е увеличение с 24% спрямо 2018 г. и своеобразен връх за последните 10 години.Българският министър посочи, че от 2018 година са проведени две комуникационни кампании, насочени към пазар Украйна, като втората все още продължава до септември 2021.Министър Балтова и Марияна Олескив обсъдиха започването на редовни сесии на съвместната работна група в туризма. България може да бъде домакин на първата присъствена сесия, ако епидемичната ситуация го позволява, каза българският министър. Ако пък ситуацията не го позволи, двете се съгласиха сесията ще бъде организирана онлайн. Подновено беше и предложението за организиране на двустранен туристически форум в България.В разговора с председателя на Държавната агенция за развитие на туризма на Украйна беше обсъдена и ситуацията със затрудненото транзитно преминаване на украински туристи през Румъния. По-рано, в търсене на решение, министър Балтова обсъди проблема и с румънския държавен секретар с ресор туризъм в Министерството на икономиката Пол Ене.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/atina-ministur-stela-baltova-se-sreshtna-s-mariyana-oleskiv-predsedatel-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9021:2021-06-04T11:12:00
Атина: Среща на министрите на туризма на Гърция и България
2021-06-04T08:48:00
В рамките на форума на Световната организация по туризъм в Атина министър Балтова проведе работна среща с гръцкия си колега Хари Теохарис. Министър Балтова отчете, че Гърция традиционно е сред най-добрите партньори на България в областта на туризма и благодари на своя домакин за неговата готовност за укрепване и развиване на това сътрудничеството.На срещата двамата коментираха добрите практики, действащи и бъдещи проекти. Силно впечатление прави фактът как Гърция подкрепя туризма, който е водещият сектор с дял от 25% за БВП на южната ни съседка.На срещата българският министър обсъди с колегата си инициативи и проекти в рамките на съвместната програма за действие за периода 2020-2022.Министър Балтова сподели, че България се интересува от разширяване на партньорството си в проекти, финансирани от ЕС. В момента и двете министерства изпълняват проекта „Туризъм-e“, свързан с популяризиране на културното наследство в трансграничната зона.Обсъдено беше и виждането за създаване на общи туристически продукти, които да бъдат предлагани на далечните пазари.Министрите на туризма на Гърция и България коментираха факта, че страната ни е предпочитана дестинация за много гръцки представители на бизнеса, туристи и студенти. Българското министерство планира да покани водещи гръцки медии на туристически обиколки в най-добрите ни курорти като част от маркетинговата кампания за пазар Гърция през 2021 година.Двамата се съгласиха да започне организацията на първа сесия на Съвместната работна група в областта на туризма.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/atina-sreshta-na-ministrite-na-turizma-na-gurciya-i-bulgariya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9020:2021-06-04T08:48:00
Атина: Среща на министър Балтова с Пол Ене, държавен секретар с ресор туризъм в Министерството на икономиката, предприемачеството и туризма на Румъния
2021-06-03T21:44:00
По време на форума на Световната организация по туризъм в Атина министър Стела Балтова проведе редица двустранни срещи. В разговор с Пол Ене, държавен секретар с ресор туризъм в Министерството на икономиката, предприемачеството и туризма на Румъния, тя подчерта важността на сектор туризъм и отличните отношения между двете държави. Двамата коментираха, че за няколко последователни години най-многобройни в България остават румънските туристи. Над 1.3 милиона са туристите от Румъния, пристигнали у нас преди началото на кризата с Covid-19. А през пандемичната 2020 година черноморските курорти на България са приели традиционно голям брой румънски туристи.Тези позитивни резултати се дължат на съвместните усилия и отчасти на успешната ни кампания, насочена към пазар Румъния, отбеляза министър Балтова.Министър Балтова и г-н Пол Ене изразиха задоволство, че свободното от рестрикции пътуване между България и Румъния е възстановено и го определиха като важна стъпка от завръщането към нормалността.Сред важните теми на срещата двамата дискутираха затрудненията с транзитното преминаване на украински туристи към България, а министър Балтова изрази надежда съвсем скоро да бъде намерено решение.На срещата бяха обсъдени и редица двустранни инициативи като предлагането на съвместни продукти и културни туристически маршрути с идеята да бъдат привлечени гости от далечни туристически пазари, особено след отшумяването на световната пандемия от Covid-19.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/atina-sreshta-na-ministur-baltova-s-pol-ene-durzhaven-sekretar-s-resor-turizum-v
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9019:2021-06-03T21:44:00
Среща на министър Балтова със Зураб Пололикашвили, генерален секретар на Световната организация по туризъм
2021-06-03T20:42:00
На среща с генералния секретар Зураб Пололикашвили министър Балтова отбеляза, че Световната организация по туризъм е изключително важен партньор за България. „Ние се стремим да поддържаме и укрепваме нашето полезно сътрудничество и приветстваме водещата роля на Организацията за възстановяването в туристическата индустрия след пандемията с COVID-19, илюстрирана от новите инициативи и проекти“, каза министър Балтова.На срещата двамата обсъдиха възможностите за сътрудничество, сред които беше поставен акцент върху значението и големия потенциал на дигиталните съвместни маркетинг инициативи. Министър Балтова отбеляза, че Министерството на туризма има за цел да стимулира цифровизацията на туризма и да създаде екосистема за иновации и предприемачество, която ще увеличи потенциала на сектора по отношение на икономическия растеж, създаването на работни места и устойчивото развитие. Ето защо България би искала да проучи възможността да бъде създаден Национален start-up хъб в туризма в сътрудничество със СОТ. „Във връзка с това, бихме искали да разгледаме и възможността за финансова помощ от Световната организация по туризъм при разработването на национална стратегия за иновации, дигитална трансформация и инвестиции, за да се изгради по-устойчив туристически сектор“, отбеляза министър Балтова.Тя заяви интерес и готовност България да участва във втория етап на пакета за подпомагане на възстановяването на туризма от СОТ и да реализира съвместни проекти, както с организацията, така и с други държави-членки.Министър Балтова използва възможността да поздрави лично г-н Пололикашвили за впечатляващите постижения през първия му мандат начело на организацията, като припомни разговора им по време на предизборната му кампания в Берлин 2017 г., където двамата се срещнаха за първи път и обсъдиха бъдещи съвместни инициативи.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/sreshta-na-ministur-baltova-sus-zurab-pololikashvili-generalen-sekretar-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9018:2021-06-03T20:42:00
Успех и признание за България, която единодушно беше избрана за заместник-председател на Регионална комисия „Европа“ на Световната организация по туризъм към ООН
2021-06-03T20:25:00
България единодушно беше избрана за заместник-председател на Регионална комисия „Европа“ на Световната организация по туризъм към ООН (СОТ) за периода 2021-2023 година. Гласуването се проведе днес следобед по време на 66-та сесия на Регионална комисия „Европа“ в гръцката столица Атина. Участниците във форума поздравиха българския министър на туризма Стела Балтова за успеха на страната ни.Задачите пред България са да предприеме всички необходими мерки за изпълнението на важни, глобални решения в сферата на туризма, защитавайки интересите на всички страни, както от региона, така и от целия свят. Регионалната комисия, в управлението на която беше избрана страната ни, се състои от 42 държави.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/uspeh-i-priznanie-za-bulgariya-koyato-edinodushno-beshe-izbrana-za-zamestnik
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9017:2021-06-03T20:25:00
Министерство на туризма продължава работа по предоставяне на държавна помощ от 35 евро
2021-06-03T17:25:00
Министерството на туризма продължава работа по предоставяне на държавна помощ за туроператори, използващи чартърни полети за превоз на туристи до Българи. Размерът на субсидията е 35 евро за всяка заета седалка за полети с капацитет не по-малко от 100 места. В момента се реализира втора фаза по мярката, която обхваща полетите, извършвани в периода 01.01.2021 г. до 31.05.2021 г. Приемът на заявления за кандидатстване започна на 2 април и продължава до 7 юни. Документи се подават по електронен път чрез попълване на уеб базирано Заявление за кандидатстване и подаване на заявлението и придружаващите го документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ). Максималният размер по настоящата схема не може да надхвърля 800 000 EUR на предприятие под формата на преки безвъзмездни средства, като всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, т. е. преди приспадането на данъци или други такси.Нотифицирано е удължаването на мярката с трета фаза  за полети, извършени от 01.06.2021 до 31.12.2021 г. и се очаква решението на Европейската комисия. Изискванията към бенефициентите на помощта са идентични с тези във втората фаза на помощта, като при третата фаза ще бъде с увеличен тавана на помощта до 1,8 млн. евро, съгласно изменение на Временната рамка на Европейската комисия за държавни помощи.В третата фаза на помощта е разширен кръга на допустимите кандидати, като е предвидена възможност да се предостави подпомагане и на микро- или малки предприятия (по смисъла на приложение I към Общия регламент за групово освобождаване), които към 31 декември 2019 г. вече са били в затруднено положение, при условие че те не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvo-na-turizma-produlzhava-rabota-po-predostavyane-na-durzhavna-pomosht-ot
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9015:2021-06-03T17:25:00
Министърът на туризма Стела Балтова участва във форум на Световната организация по туризъм в Атина
2021-06-03T11:18:00
Днес министърът на туризма д-р Стела Балтова е в гр. Атина, Гърция, за да вземе участие в 66-та сесия на Регионална комисия „Европа“ на Световната организация по туризъм към ООН (СОТ). Срещата ще предостави възможност на европейските членове на организацията да дискутират актуалната ситуация в туристическия сектор в светлината на пандемията. Събитието беше открито от г-н Хари Теохарис, министър на туризма на Гърция, г-н Зураб Пололикашвили, генерален секретар на СОТ, г-н Маргаритис Шинас, заместник-председател на ЕК и г-н Кириакос Мицотакис, министър-председател на Гърция.В своето приветствие г-н Шинас открои България като една от първите страни в ЕС, осигурили техническа възможност за издаване на дигитален европейски сертификат.Предвидени са срещи с г-н Зураб Пололикашвили, генерален секретар на СОТ, г-н Хари Теохарис, министър на туризма на Гърция, г-жа Марияна Олескив, председател на Държавната агенция за развитие на туризма на Украйна, г-н Пол Ене, държавен секретар с ресор туризъм в Министерството на икономиката, предприемачеството и туризма на Румъния, г-жа Рената Пинджо, заместник-министър с ресор туризъм в Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Сърбия и г-н Ахмед Ал-Хатийб, министър на туризма на Кралство Саудистка Арабия.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-stela-baltova-uchastva-vuv-forum-na-svetovnata-organizaciya
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9014:2021-06-03T11:18:00
Среща на министъра на туризма Стела Балтова със сдруженията на екскурзоводите
2021-06-02T20:59:00
След отправените въпроси от лицензираните екскурзоводи от всички организации в открити писма до представители на държавата, днес в Министерството на туризма беше проведена работна среща с техни представители. В разговорите се включиха министър Стела Балтова, заместник-министърът Даниела Стоева и директори на ангажираните дирекции в Министерството на туризма.Министър Балтова запозна екскурзоводите със ситуацията и мерките, които се предприемат на държавно ниво и ги увери, че ще имат адекватна и своевременна информация за постигнатото в тяхна помощ. Тя подчерта колко са важни и безценни опитните им кадри, които владеят по няколко чужди езика.Представителите на екскурзоводите изразиха тревогата си от това, че техният бизнес е пред колапс, тъй като са принудително безработни, без доходи от 14 месеца. Те предупредиха, че в резултат, над половината от кадрите вече са се преориентирали към други сфери на работа и скоро няма да има квалифицирани кадри, които да ползват езици като японски, немски, холандски, шведски. Въпреки опасенията си, екскурзоводите благодариха на министър Балтова за предприетите действия. Министърът ги увери, че мерките в помощ на бизнеса няма да бъдат прекъсвани и се търсят допълнителни финансови механизми, с които екскурзоводите да бъдат безвъзмездно компенсирани, а ситуацията им да бъде облекчена. От министерството на туризма обясниха, че проектите, които се изпълняват, са с променен фокус върху екскурзоводите, но затруднението да се намери законова рамка за подкрепа идва и от това, че при професии като екскурзовод или планински водач, лицата се самоосигуряват и не могат да се възползват от предложените от държавата мерки.Представителите на организациите повдигнаха също въпроса за създаването на туристическа полиция, популяризирането на професията екскурзовод и поискаха съдействие за безплатен вход и улесняване на достъпа им в обекти, свързани с тяхната дейност.Министър Балтова ги увери, че някои от поставените въпроси могат да намерят решение още в периода на работата на служебния кабинет, а всички в екипа на Министерството на туризма са активно ангажирани с търсенето на решения.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/sreshta-na-ministura-na-turizma-stela-baltova-sus-sdruzheniyata-na-ekskurzovodite
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9013:2021-06-02T20:59:00
Министърът на туризма Стела Балтова проведе работна среща с представители на планинските водачи
2021-06-02T19:00:00
Министър Балтова проведе работна среща с представители на сдружението „Планини и хора - асоциацията на планинските водачи в България“, Български планинарски съюз и Колоездачна лига и български портал за планинско колоездене МТВ-ВG. В срещата участваха също заместник-министър Даниела Стоева и експерти от министерството на туризма.Планинските водачи поискаха съдействие от министерството на туризма за приемането на правилник, който да регулира създаването, маркирането и поддръжката на пешеходните маршрути в планините. Те призоваха за въвеждането на единен стандарт, тъй като в момента съществуват различни маркировки, изпълнявани в годините по различни програми и инициативи. Това може да е неестетично, объркващо за туристите и дори опасно, предупредиха планинските водачи. Те изтъкнаха, че ефектът от поставянето на добра маркировка ще има пряко отражение върху развитието на вътрешния туризъм в по-слабо развитите и отдалечени места - това ще е подкрепа за малките и средните предприятия в планинските и селските райони.Министър Балтова застана зад идеята и се съгласи, че трябва да има цялостно регламентиране с администриране на пешеходните маршрути и планинското колоездене. Тя подчерта обаче, че за да се създаде регистър на пешеходните маршрути и тези за планинско колоездене, е необходим нов регулаторен режим, а това може да стане само със закон. Министерството на туризма има готовност да организира предварително обсъждане на представените идеи, включително да привлече и други министерства, в чиито компетенции са повдигнатите въпроси, за да бъде изготвен проект, който директно да влезе в законодателния орган след избора на парламент.Друг важен въпрос, който повдигнаха участниците в срещата, е въвеждането на единен образователен стандарт за подготовката на кандидатите и придобиването на правоспособност за упражняване на професията планински водач, както и наличието на застраховка за професионална отговорност.Министър Балтова се ангажира да съдейства за исканите законови промени и покани представителите на организациите и сдруженията на планинските водачи да се включат активно в процеса, в активен диалог съвместно с експертите на Министерството на туризма.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-stela-baltova-provede-rabotna-sreshta-s-predstaviteli-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9012:2021-06-02T19:00:00
Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проект на наредба, регулираща временно разполагане на палатки, кемпери или каравани
2021-06-02T15:42:00
Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане наредба, с която се въвеждат условия и ред за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги. Документът е разработен на основание разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. С него се въвеждат правилата и нормативите за устройването, ползването и престоя в тях. Наредба се издава съвместно между министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма.Местата за временно разполагане не се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. Те могат да се обособяват за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в поземлени имоти или в части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им.Обособяването на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани се разрешава със заповед от кмета на общината за срок до 3 години във времевия период от 1 май до 30 септември.Предложения, коментари и становища по проекта на Наредбата могат да бъдат публикувани и изпращани от 01 юни 2021 г. до 01 юли 2021 г., включително.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-publikuva-za-obshtestveno-obsuzhdane-proekt-na-naredba
tourism.government.bg
tourism.government.bg:9010:2021-06-02T15:42:00
От днес Министерството на туризма ще прави проверки на плажовете и ще следи за нарушения
2021-06-01T18:38:00
Както всяка година в началото на летния сезон, Министерството на туризма започна проверки по морските плажове. Администрацията ще следи за спазване на задълженията на стопаните им, които са уредени в приложимата законова уредба и договорите за концесия и наем. Активните проверки продължават от 01.06 и приключват до 30.09. Регулярно проверките ще обхващат всички морски плажове, а тези, на които са установявани чести нарушения, ще бъдат под специален мониторинг от страна на министерството. Специално внимание ще бъде отредено и на цените на плажните принадлежности, които също подлежат на контрол. В случаи на установени нарушения на договорите, ще бъдат налагани санкции.До 15.06 ще разполагаме и с актуалните цени на чадъри и шезлонги, които ще бъдат договорени с всеки един наемател и концесионер за лято 2021г.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ot-dnes-ministerstvoto-na-turizma-shte-pravi-proverki-na-plazhovete-i-shte-sledi-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8999:2021-06-01T18:38:00
Министърът на туризма Стела Балтова, съвместно с министъра на икономиката, проведе работна онлайн среща с търговските аташета на България
2021-06-01T18:21:00
В онлайн среща, организирана от Министерството на икономиката, министърът на туризма Стела Балтова разговаря с ръководителите на Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) на България в цял свят. Тя се обърна към тях с призива да бъдат активно ангажирани в летния сезон в този труден за икономиката и туризма на страната ни период. Според министъра, в момента основният принос на търговските аташета към каузата на българския туризъм е чрез тяхното адекватно, своевременно и актуално информационно осигуряване на чуждите пазари относно България като безопасна дестинация за туризъм, гостоприемна и с качествен продукт целогодишно. По време на срещата, която премина при много висока активност и посветеност от двете страни, министър Балтова изтъкна, че служебният кабинет превърна в свой приоритет и мисия развитието на българския туризъм и като илюстрация припомни, че още в първите дни от мандата беше поставен банер с националното лого на страната ни заедно с активен линк към Националния туристически портал www.bulgariatravel.org на първата страница на официалния сайт на правителството. Пред ръководителите на СТИВ министър Балтова изтъкна, че основното усилие на правителството и министерството на туризма e да бъдат осигурени такива условия за туризъм, които да запазят здравето на работещите в сектора и здравето на туристите – български и чуждестранни.На срещата беше представен икономическият ефект от пандемията с Covid-19, която доведе до истински срив в сектор туризъм в сравнение с 2019 година. Там спадът на приходите през изминалата година е 64 %, а спадът на посещенията на чуждестранните туристи е 71%, посочи министър Балтова. Заетостта в туристическите обекти, в хотелиерството и ресторантьорството също значително спадна, а това е един сектор с предимно малки и средни предприятия, намалели са и местата за настаняване. 2021 е много по-трудна за туризма от 2020, посочи министър Балтова, но изрази надежда, че въпреки това, има и причини за позитивизъм - благодарение на усилията, които се полагат, подобряващата се ситуация с пандемичната обстановка, очаква се и ръст на редица пазари като Израел, Чехия, Полша, Германия и др. спрямо 2020 година.Министърът запозна търговските аташета с най-важните дейности и мерките, които се предприемат в подкрепа на българския туризъм. Ръководителите на СТИВ ще получават ежеседмично информационен бюлетин с най-важната и актуална информация, свързана с епидемичната обстановка, актуалните условия за влизане и излизане от територията на България, информация за туристическите продукти в различните райони на страната.Търговските аташета коментираха и дадоха конкретни идеи и предложения, а всички се обединиха около идеята, че такъв формат съвместни срещи са особено полезни и ефективни в кратки срокове. 
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-stela-baltova-suvmestno-s-ministura-na-ikonomikata-provede
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8998:2021-06-01T18:21:00
Министърът на туризма дискутира актуални въпроси на среща с АБТТА, БАТА и Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“
2021-05-31T22:42:00
На срещата с представителите на различните организации на български туроператори и туристически агенти министърът на туризма Стела Балтова се запозна с поставените от тях въпроси и ги увери, че Министерството активно работи за разрешаването им.Сред обсъдените теми бяха целевото субсидиране на туроператорите и предстоящото уточняване на реда за кандидатстване и изплащане на държавната помощ, работата на въздушните превозвачи и помощта от 35 евро на седалка. Относно предстоящото въвеждане на цифров Covid сертификат на ЕС за извършена ваксинация срещу Covid-19 (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE), туроператорите и туристическите агенти поискаха повече яснота. Министър Балтова ги увери, че работи в тясно сътрудничество с Министерството на здравеопазването за готовността и функционалността на системата, която се очаква да започне да функционира от 1 юли. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с издаването на визи, отварянето на зелени коридори за организирани автобусни пътувания, като много сериозно беше поставен въпросът за създаване на проблеми на автобусите за България при влизане в Румъния. Участниците в срещата поискаха съдействие и за спешна законодателна инициатива за правно регулиране на извършването на транспортна дейност с МПС до 9 места. Въпреки, че служебният кабинет работи в условията на липса на законодателна дейност, министърът на туризма увери представителите на сектора, че се работи по създаването на проект за изменение и допълнение на сегашната нормативна уредба.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-diskutira-aktualni-vuprosi-na-sreshta-s-abtta-bata-i
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8985:2021-05-31T22:42:00
Работна група от представители на държавата и туристическия бизнес обсъди на онлайн среща възможностите за успешен летен сезон
2021-05-31T19:10:00
Възможностите и конкретните действия за успешен летен сезон бяха обсъдени на еднодневна онлайн среща на работна група от експерти от министерствата на туризма, на здравеопазването и на външните работи заедно с представители на туристическия бизнес и летищния оператор на летища Варна и Бургас.Сред дискутираните актуални теми бяха условията за влизане на туристи в страната след 1-ви юни, възможността да се увеличи възрастта на деца, освободени от тестване и редица други мерки за подпомагане и възстановяване на работата в сектора.Министерството на туризма пое ангажимент ежеседмично да актуализира информацията на Националния туристически портал за мерките и условията за придвижване на туристите и чуждите граждани при пътуванията си до България. Така туроператорите, хотелиерите, ресторантьорите, екскурзоводите ще могат по-лесно и по-дългосрочно да планират дейността си.Като изключително важно условие секторът да заработи регулярно беше посочено ускореното ваксиниране на персонала в туристическия сектор – важен показател, който се следи от чуждите туроператори и потенциални гости на страната ни. В дискусиите се откроиха теми като възможността за премахване на тестовете за граждани от ЕС и редица държави, сред които и важни туристически пазари за България. Продължава работата и по протокол за действие при установяване на турист с положителен тест за Ковид-19. Според Министерството на туризма всеки хотел е длъжен да има обособени места, където да настанява карантинирани гости, дали положителен резултат.Според експертите предстоящото въвеждане на дигиталния зелен сертификат, потенциално облекчаване на условията и сроковете за издаване на визи, както и осигуряването на зелени коридори за автобусния превоз също веднага ще бъдат усетени като друга важна стъпка за успешния туристически сезон.Акцент в разговорите бе поставен и върху рекламата на българския туризъм като безопасна и атрактивна дестинация в периода юни – септември. Участниците в онлайн форума обърнаха специално внимание върху възстановяването на контактите с Русия, която е основен пазар, както и привличане на руските туристи, които да изберат България като предпочитана алтернатива на Турция. Друг важен акцент от срещата бе работата с немския пазар, тъй като поради закъсняла комуникация от страна на държавните институции тази година в момента се наблюдава сериозен отлив на немски туристи за сметка на Гърция, Испания и Турция. Представителите на бизнеса обсъдиха също детайли по условията за кандидатстване за държавна помощ за туроператори от 35 евро, чиято трета фаза стартира от началото на юни.В края на срещата министър Стела Балтова беше запозната с резултатите и начертаните задачи, които ще бъдат реализирани в спешен порядък от институциите, в чиито правомощия попадат. Тя изрази задоволството си, че такъв тип срещи са работещ формат и подчерта важността на ежедневната комуникация с всички партньори.В работната група участие взеха още заместник-министърът на туризма Даниела Стоева, директори на дирекции и експерти в министерството, държавният здравен главен инспектор д-р Ангел Кунчев, а от страна на бизнеса – директори, управители и представители на Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД, Албена АД, Дестинейшън Туристик Сървисис ООД, МТС България, както и членове на управителните съвети на СЛР Холидейс Сървиз ЕООД, СНЦ Съюз на собствениците – Слънчев бряг, Варненска Туристическа Камара и Бургаска Регионална Туристическа Камара.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/rabotna-grupa-ot-predstaviteli-na-durzhavata-i-turisticheskiya-biznes-obsudi-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8984:2021-05-31T19:10:00
Министър Стела Балтова със специално интервю за портала и „Вестник АТОР", издание на Асоциация на туроператорите на Русия
2021-05-31T16:10:00
Министърът на туризма Стела Балтова даде интервю за портала и „Вестник АТОР". Това е издание на Асоциация на туроператорите на Русия (АТОР), което е сдружение с нестопанска цел и защитава интересите на туроператорската общност.В момента организацията включва най-големите туроператорски компании от различни региони на Русия. Като цяло членовете на ATOР осигуряват повече от 90% от общия изходящ поток от Русия, повече от 70% от входящия и над 80% от вътрешния туристически поток. Всички членове на сдружението са включени в Единния федерален регистър на туроператорите в Русия и имат застрахователна гаранция.В интервюто министър Балтова посочва, че руските туроператори и техните български партньори очакват възстановяването на полетите между Русия и България, на чартърните програми, като част от тях се възползват от предоставената от консулските служби възможност да издават визи на руски туристи, които нямат все още самолетни билети, но са в готовност да полетят за България при първа възможност. И пояснява, че отчитайки, че при обявяване на полетните програми ще бъде необходимо технологично време от 15-20 дни за Москва и около 30 дни за руските региони, за да се запълнят и реализират първите полети, туроператорите работят отсега за тяхната реализация.Пред изданието тя подчертава, че Министерството на туризма е в постоянна връзка както с руските туроператори, така и с българските им партньори, като се стреми да реагира оперативно при появата на проблеми и въпроси.По предварителни данни очакваме през стартиралия вече летен сезон да постигнем възстановяване на туристопотока от Русия, като от юни се предвижда да започне реализацията на чартърните и редовните полети до морските ни аеропортове във Варна и Бургас, информира още министър Балтова. Тя цитира информацията на летищния оператор, според която към момента в месеците до октомври 2021 г. на летище Варна са планирани около 240  полета от Русия. В същия период на летище Бургас са заявени около 630  пристигащи чартърни и редовни полета от Русия.Междувременно България покани на посещение руския вицепремиер Татяна Голикова, която оглавява оперативния щаб за противодействие на разпространението на коронавирусната инфекция. Миналата седмица България предложи на Русия да изпрати упълномощена делегация в българските курорти с цел оценка на противоепидемичните мерки в туристическите зони. Писмото, подписано от вицепремиера на България Гълъб Донев, е изпратено до ръководителя на оперативния щаб Татяна Голикова.Българското правителство е готово да приеме представители на компетентните министерства и ведомства на Русия, за да се запознае с целия набор от санитарни мерки и протоколи, които се прилагат във всички български курорти и туристически обекти, включително хотели, зони за отдих, кетъринг, балнеолечение и СПА центрове.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministur-stela-baltova-sus-specialno-intervyu-za-portala-i-vestnik-ator-izdanie-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8980:2021-05-31T16:10:00
Министърът на туризма Стела Балтова и заместник-министър Даниела Стоева взеха участие във виртуална кръгла маса заедно с водещи германски туроператори
2021-05-28T20:24:00
Министърът на туризма Стела Балтова и заместник-министър Даниела Стоева разговаряха във виртуален форум с представители на водещи германски туроператори, работещи на пазар България. Срещата в работен формат беше организирана съвместно от Министерството на туризма и Германо-българската индустриално-търговска камара, която нарече себе си „посредник“ и „посланик“ на туризма в България.Министър Балтова увери участниците във форума, че основен приоритет на българското правителство е запазване на здравето – както на гостите, така и на служителите в сектора на туризма, които предлагат устойчив и висококачествен туристически продукт.Кръглата маса беше организирана с цел заинтересованите германски туроператори да получат конкретна и актуална информация за ситуацията в България – действащите към момента противоепидемични мерки, условията за пристигане на немските туристи, както и условията, които следва да изпълнят при отпътуване от България и пристигане в Германия. Участниците получиха информация за готовността на българските курорти и хотели да посрещнат германските туристи, които следва да бъдат спокойни, че в България ще могат да прекарат едно безопасно лято.Те бяха запознати и с идеята на Министерството на туризма да организира през юни експедиентски тур за туроператори и турагенти с фокус летен туризъм, СПА и уелнес, здравен туризъм, културен туризъм, гурме кухня и вино. Целта на пътуванията е ключовите за пазар Германия партньори, заедно със своите журналисти, инфлуенсъри и блогъри, да се запознаят с различните видове туризъм и с възможностите, които България предлага, а след това да споделят впечатления от първа ръка със своите аудитории.   След обстойното и конкретно изложение на министър Балтова, участниците във форума имаха възможност и зададоха редица въпроси, на които получиха изчерпателни и конкретни отговори. Кръглата маса се проведе в деня, когато Германия официално извади България от списъка си с рискови зони и разреши на своите граждани свободно да пътуват до страната ни.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-stela-baltova-i-zamestnik-ministur-daniela-stoeva-vzeha
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8974:2021-05-28T20:24:00
България в зеления списък на Германия от 30 май
2021-05-28T15:59:00
България влиза в зеления списък на Германия от 30 май. Това става възможно след като институтът Роберт Кох извади страната ни от списъка на рисковите зони за пътувания. Информацията за промените е публикувана на официалната страница на германския институт. Според актуалните данни,  оповестени днес, се вдигат забраните и ограниченията, свързани с Ковид-19 при пътувания от Германия към България.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/bulgariya-v-zeleniya-spisuk-na-germaniya-ot-30-may
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8972:2021-05-28T15:59:00
В подкрепа на българския туризъм: 30 хиляди ученици ще летуват в България на пълна държавна издръжка
2021-05-28T14:15:00
Новата Национална програма „Отново заедно“ беше представена на съвместна пресконференция на министъра на туризма Стела Балтова, министъра на финансите Асен Василев и министъра на образованието и науката Николай Денков. Програмата, в размер на 15 млн. лева, се финансира със средства от централния бюджет, предвидени за подкрепа на туристическия сектор. С нея се постигат едновременно две важни цели: подкрепа за туристическия бизнес с всички прилежащи елементи на туристическия продукт и се улеснява социализацията на учениците след продължителната изолация по време на дистанционното обучение.Министър Балтова съобщи, че пакетите ще бъдат предлагани от туроператори, които работят традиционно с деца, с детски лагери и зелени училища. Те ще бъдат основната организационна единица в тази програма и ще сформират туристическия пакет, който ще включва транспорт, застраховката по транспорта, настаняване, изхранване и богата културна програма, поясни министърът на туризма доц. д-р Стела Балтова. „Държа да подчертая, че хотелите и базата за настаняване ще е разположена навсякъде в страната, като няма изискване да е само по Черноморието или в планински райони, или във вътрешността на страната,“ каза министър Балтова. В пакетите ще бъдат подготвени много интересни програми, свързани с арт дейности, експозиции, посещения на музеи и други туристически забележителности, което по думите на министър Балтова ще има стратегически ефект в обучението и възпитанието на децата. „Отделно, не само хотелиерите и туроператорите ще имат полза от тази програма, но и всички съставни части от сектор туризъм. Паралелно с това, приоритет не само на Министерството на туризма, но и на целия служебен кабинет е създаване на такива благоприятни условия, че бизнесът да бъде стимулиран да работи, разбира се, при запазване здравето на всички работещи и на всички посетители в страната“, подчерта министър Балтова.На пресконференцията министърът на финансите каза, че на база на данните, с които разполага, в ресторантьорския бизнес една немалка част от бизнесите вече имат обороти, по-високи от 2019 година, а най-силно са засегнати тези, които разчитат основно на външни туристи.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/v-podkrepa-na-bulgarskiya-turizum-30-hilyadi-uchenici-shte-letuvat-v-bulgarski
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8971:2021-05-28T14:15:00
Министърът на туризма Стела Балтова и представители на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация обсъдиха постигнатите резултати и инициативите в помощ на бизнеса
2021-05-28T13:55:00
Министър Стела Балтова представи пред Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация спешните стъпки, които се предприемат в Министерството на туризма, както и постигнатите до момента конкретни резултати със съвместните усилия на колегите й от служебния кабинет. Тя коментира отварянето на границите на България за румънски туристи, информира представителите на БХРА за предстоящи мерки и инициативи, които да подпомогнат работещите в сектора. От Асоциацията се увериха, че по поставените от тях въпроси има постигнати вече резултати. Те обсъдиха с министъра и свои конкретни идеи.Сред исканията на БХРА, които бяха дискутирани, е осигуряване на програми за сезонните работници и обучението в сферата на туризма, прилагането на правилата за противоепидемичните мерки, улесняване на процедури, свързани с получаването на виза – въпрос, по който Министерството на туризма работи активно с Министерството на външните работи.На срещата беше поставен акцент върху факта, че ваксинирането на лица, заети в туристическия сектор, е особено важно, за да заработи по-бързо бизнесът. Друга тема в разговорите бяха съвместните усилия на държавата и бизнеса да стимулират интереса на туроператори и клиенти да предпочетат страната ни. В същото време беше обсъдено как да бъдат привлечени българските туристи именно към България и така да бъде стимулиран туризмът на локално ниво.В рамките на дискусията беше поставен и въпросът да се обмислят алтернативи и мерки в по-дългосрочен план, като отсега се предприемат стъпки в посока подпомагане на бизнеса и за предстоящия зимен сезон. Министър Балтова съобщи, че правителството подготвя финансов пакет мерки, който да стимулира работещите в сектора.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministurut-na-turizma-stela-baltova-i-predstaviteli-na-bulgarskata-hotelierska-i
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8970:2021-05-28T13:55:00
Министерството на туризма предлага и на наемателите на плажове възможност за намаление между 50 и 100% на цените на чадъри и шезлонги за лято 2021
2021-05-27T19:22:00
Във връзка с продължаващото разпространение на коронавируса и приетите с това рестрикции на здравните власти по отношение на физически отстояния, дезинфекция и карантина и през летен сезон 2021 г., както и с оглед усложнената финансово-икономическа обстановка в страната, породена от пандемията и трудностите по преодоляването на негативните последици от нея, Министерството на туризма предоставя още една възможност за намаляване на цените на плажните принадлежности за летния сезон.Чрез прилагане на чл. 6в от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците при договорите за наем на морски плажове през 2021 г., в качеството си на наемодател по договорите, Министерството на туризма ще сключи споразумения под условие за намаляване на размера на цените на предлаганите от наемателите плажни принадлежности спрямо максималните цени по договор.За целта наемателите следва да поемат задължение да намалят цените на чадъри и шезлонги от 50% до 100%, вследствие на което ще получат намаление на наемната цена с процент, равен на изложения от тях в изрично уведомление до министъра на туризма. От мярката могат да се възползват всички наематели.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerstvoto-na-turizma-predlaga-i-na-naematelite-na-plazhove-vuzmozhnost-za
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8969:2021-05-27T19:22:00
От днес румънските и българските граждани, влизащи от Румъния, ще могат свободно да влизат на територията на Република България
2021-05-27T16:57:00
Със заповед на министъра на здравеопазването от днес, 27 май 2021г., отпадат изискванията, които бяха пречка пред румънските туристи да пътуват в България. Румънските и българските граждани, идващи от Румъния, ще могат да влизат в страната ни без да се налага да представят на граничните контролно-пропускателни пунктове документи за извършено ваксиниране, положителен резултат, удостоверяващ преболедуване от Covid-19, отрицателен PCR или отрицателен антигенен тест.В началото на летния сезон България предлага отлични условия за туризъм, устойчив, разнообразен и висококачествен продукт като безопасна, сигурна и предпочитана туристическа дестинация.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ot-dnes-grazhdanite-na-rumuniya-shte-mogat-svobodno-da-vlizat-na-teritoriyata-na
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8967:2021-05-27T16:57:00
Министерският съвет прие Решение за отправяне на предложение до концесионерите на морски плажове за намаляване на единичните цени на чадъри и шезлонги за летния сезон
2021-05-26T16:22:00
Министерският съвет прие Решение за отправяне на предложение до концесионерите на морски плажове за намаляване за летен сезон 2021г. на размера на единичните цени на плажни принадлежности – чадъри и шезлонги.В качеството си на концедент по договорите за концесия на морски плажове, Министерският съвет ще отправи предложение до концесионерите за намаляване на размера на цените на предлаганите от тях чадъри и шезлонги спрямо максималните цени по договор, а в случай, че такива не са определени – спрямо предлаганите цени през 2019г., съобразно което намаление се предлага намаляване на размера на концесионното им възнаграждение или плащане.За целта концесионерите, желаещи да приемат предложението, следва да поемат задължение да намалят цените на плажните принадлежности в диапазон от 50% до 100%, вследствие на което концесионното им възнаграждение или плащане ще бъде намалено с процент, равен на изложения от тях в изрично уведомление до министъра на туризма. Изменението на съответния концесионен договор се оформя чрез сключване на допълнително споразумение с министъра на туризма, в срок до 10 дни от получаване на уведомлението.Намаляването на концесионното възнаграждение или плащане, извършено в съответствие с намалението на цените на плажните принадлежности, ще се прилага само ако за периода от сключване на допълнително споразумение за изменение на концесионния договор до 1 октомври 2021 г. концесионерът е предоставял чадъри и шезлонги на цени, които са не по-високи от определените с допълнителното споразумение и в случай, че за неизпълнение на това условие няма установен ред в концесионния договор или в допълнително споразумение.Намаленият размер на концесионно възнаграждение или плащане за 2021г. следва да бъде заплатен от съответния концесионер в срок до 30 ноември 2021г.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/ministerskiyat-suvet-prie-reshenie-za-otpravyane-na-predlozhenie-do-koncesionerite
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8960:2021-05-26T16:22:00
Европейската комисия одобри държавна помощ за туроператорите
2021-05-26T15:44:00
Министерството на туризма получи нотификация от Европейската комисия за одобрение на целево субсидиране на туроператорите. Предстои в изключително кратък срок да бъде съгласувано постановление на Министерски съвет, което да уточни реда за кандидатстване и изплащане на държавната помощ.С изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за преодоляване на последиците, беше създадена схема за държавна помощ за  допълнително финансиране на туроператори с останали задължения към техните клиенти с безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания.Помощта може да бъде използвана единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/evropeyskata-komisiya-odobri-durzhavna-pomosht-za-turoperatorite
tourism.government.bg
tourism.government.bg:8959:2021-05-26T15:44:00
Европейският парламент и Съветът на ЕС се споразумяха за въвеждане на „Европейски дигитален COVID сертификат“ от 1 юли 2021 г.
2021-05-26T15:40:00
Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха споразумение за въвеждане на „Европейски дигитален COVID сертификат“ (EU Digital COVID Certificate) от 1 юли 2021 г., с период на постепенно въвеждане от шест седмици за издаването на удостоверения за държавите, които се нуждаят от допълнително време.Комисията ще продължи да подпомага държавите от ЕС при финализирането на техните национални решения за издаване и проверка на цифровото удостоверение на ЕС за COVID-19 и ще осигури техническа и финансова помощ на държавите за свързване с портала на ЕС.Цифровото удостоверение на ЕС за COVID:ще обхваща ваксинацията, направените тестове и преболедуване;ще бъде на разположение в цифров формат и на хартиен носител, в зависимост от избора на получателите и ще съдържа QR код;ще бъде безплатно, ще се получава лесно и ще бъде достъпно и за лица, ваксинирани преди влизането в сила на сертификата;може да се използва от държавите членки за национални цели, ако това е предвидено в националното законодателство;държавите членки се въздържат от налагане на допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на цифрово удостоверение, освен ако те са пропорционални и необходими за опазване на общественото здраве;Комисията ще мобилизира 100 милиона евро, за да подпомогне предоставянето на тестове на достъпна цена за държавите членки.Предстои финално приемане на постигнатото споразумение от Европейския парламент.
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/evropeyskiyat-parlament-i-suvetut-na-es-se-sporazumyaha-za-vuvezhdane-na-evropeyski