Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

21 септември 2017

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“

На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове срокът за предложения и становища по ЗИД на ЗТ е 14 дни.

Предложения и становища може да изпращате до 05 октомври 2017 г. на следния електронен адрес: a.cholakova@tourism.government.bg

 

Справка за отразяване на предложенията и становищата

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon