Компетенции и правомощия на Инспектората

           Функциите на Инспектората са регламентирани в чл. 46, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 13 на Устройствения правилник на Министерство на туризма, в сила от 01.01.2015 г., приет с  ПМС № 447 от 23.12.2014 г., обн. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 10 Май 2016 г.

            Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в министерството.

            Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и извънпланови проверки по ред, определен в утвърдените от министъра вътрешни правила за дейността.

            При изпълнение на функциите си Инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

            Дейността на Инспектората е насочена към пълно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното разрешаване с цел:

  • предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на административните структури;
  • независима и обективна оценка на дейността на административните структури;
  • подобряване работата на административните структури.

Съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 4 от Закона за администрацията, Инспекторатът:

1. Извършва планови и извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;

2. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;

3. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;

4. Следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;

5. Може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;

6. Извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;

7. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

8. Съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;

9. Изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

10. Прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;

11. Извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

12. Осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт.

Съгласно чл. 13 на Устройствения правилник на Министерство на туризма, Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:

1. Подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи от годишните програми за изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

2. Осъществява контрол съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и предлага на министъра конкретни действия;

3. Осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на измами и нередности в министерството, прави оценка на корупционния риск;

4. Разглежда и извършва проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви и други нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и изготвя доклад за резултатите; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите на сигналите;

5. При извършвани проверки анализира ефективността на проверяваните обекти, като предлага и оценка на ефективността на дейността на проверявания обект;

6. Води регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) по отношение на служителите в администрацията;

7. Осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

 Инспекторатът представя ежегоден отчет на министъра за дейността си през съответната година.

Държавен инспектор: Йонка Евтимова 
E-maily.evtimova@tourism.government.bg
Телефон: 02 90 46 815
Адрес: София, ул.  „Съборна“ № 1
Работно време: 9:00 - 17:30