Временно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията на Република България

  1. .  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Временно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията на Република България с уникален идентификатор 2774

2, Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Закон за туризма – чл. 146а;
  • Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" - чл. 33;
  • Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация - чл. 7

3. Орган, който предоставя административната услуга/ издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване“, (ЧРАИО) и отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Дирекция„Туристическа политика“ адрес: 1000 гр. София, ул. „Съборна“ № 1;                                 e-mail: edoc@tourism.government.bg; 02/9046871; 02/9046872; 02/9046809, 02/9046895, работно време: от 9:00 до 17:30 часа.

5. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на Министерството на туризма лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg;

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: според заявения срок от лицето

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за издаване на удостоверение подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице; чрез лицензиран пощенски оператор; по електронен път.

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ   

  1. Условия за временно упражняване на професията "Екскурзовод" на територията на Република България:

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

В случаите на упражняване на професията на територията на Република България от екскурзовод от държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария лицето уведомява писмено министъра на туризма не по-късно от един месец преди започване на предоставянето на услугите.

Когато предоставянето на услуги от екскурзовод от държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария се извършва за първи път на територията на Република България, писменото уведомяване се извършва в срок три месеца преди започването на предоставянето на услугите.

2. Процедура:

Лицето по чл. 146а, ал. 1 от Закона за туризма подава до министъра на туризма уведомление за временно упражняване на професията „Екскурзовод“ на територията на Република България - по образец - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/e-zaiavlenie_za_izpit_za_ekskurzovod-vremenno_uprajniavane_v_bg-2774.docx

Уведомлението трябва да отговаря на следните изисквания:

1. в уведомлението се декларират:

а) пълното име на лицата (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон и адрес на електронна поща;

б) срока на предоставяне на екскурзоводските услуги на територията на Република България.

Уведомлението се подписва от лицето или от изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма.

Към уведомлението за временно упражняване на професията „Екскурзовод“ на територията на Република България се прилагат:

1. копие от документа, удостоверяващ екскурзоводската правоспособност в държавата, в която е придобита;

2. писмено съгласие от екскурзовод, вписан в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър, който ще придружава кандидата.

При несъответствие или промяна в обстоятелствата към уведомлението може да се изиска представянето на документ, че лицето е законно установено в съответната държава членка, както и удостоверение, че не му е наложена забрана (включително временна) за упражняването на екскурзоводска дейност към момента на уведомяването.

Образци и формуляри

Уведомление за временно упражняване на професията „Екскурзовод“ на територията на Република България - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/e-zaiavlenie_za_izpit_za_ekskurzovod-vremenno_uprajniavane_v_bg-2774.docx

       III.   ВЪТРЕШЕН ХОД

След изпълнение на изискванията по чл. 33, ал. 2 и 3 от Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава незабавно на временно упражняващия екскурзоводската професия екскурзовод от Европейския съюз удостоверение за извършеното уведомяване по чл. 33, ал.1.

Отказът да се издаде удостоверение за извършеното уведомяване по чл. 33, ал. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод" подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Информация за лицата по чл. 146а, ал. 1 от Закона за туризма и за срока на предоставяне на услугите се публикува в Регистъра на правоспособните екскурзоводи, който е част от Националния туристически регистър.

Приложими нормативни актове: