Уникален идентификатор 620: Определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Издаване на Заповед  за определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност с уникален идентификатор 620.

2. Правно основание за предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт: Закон за туризма и Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите (в сила от 01.10.2015 г., приета с ПМС № 13 от 26.01.2015 г., обн. ДВ бр. 9 от 3 февруари 2015 г.) – чл. 8, ал. 2;

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма;

4. Звено за административното обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Дирекция „Туристическа политика“, адрес: град София – 1000, ул. „Съборна“ № 1, e-mail: edoc@tourism.government.bg 02/9046877 - Камелия Андонова, работно време: от 9.00 ч. до 17.30 ч.

5. Начини на заявяване на услугата: в деловодството на Mинистерството на туризма се подава заявление в свободен текст, към което се прилага необходимата документация. В случаите по чл. 9, ал. 2 от Наредбата, заявлението се подписва от всяко от лицата. Услугата може да се заяви и по електронен път чрез https://e-turuslugi.com/ и https://egov.bg  

Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП)

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен;

7. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от кмета на общината длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

8. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

9. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

10. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице;

 

 1. ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ. ТАКСИ

 

 1. Условия за определянето на степента на сложност на ски пистите на територията на Република България:

Степента на сложност на ски пистите се определя според характера и профила на терена, както следва:

 1. Зелена –лека писта за начинаещи;
 2. Синя-лесна писта;
 3. Червена-средно трудна писта;
 4. Черна-трудна писта;

Надлъжният и напречният наклон на ски пистите е:

 1. За зелена писта-до 15%;
 2. За синя писта-до 25%;
 3. За червена писта-до 40%;
 4. За черна писта-над 40%;

Минималната широчина на ски пистите за осигуряване на безопасно каране е:

 1. За зелена писта-15 м.;
 2. За синя писта-20 м.;
 3. За червена писта-30 м.;
 4. За черна писта-35 м.;

С оглед конкретните особености на релефа е допустимо в отделни участъци ски пистите да се отклоняват от параметрите, които са определени.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата. Процедура. Вътрешен ход.

Лицето, което подава до министъра на туризма заявление в свободен текст, към което прилага необходимата документация за определяне степента на сложност на ски пистата. Документацията включва:

 1. Скица или геодезическо заснемане на ски пистата с посочено наименование на пистата в мащаб, не по-дребен от 1:1500;
 2. Вертикален разрез на ски пистата с посочване на наклоните на отделните участъци в проценти;
 3. Проект за обезопасяване на опасните участъци, в който се посочват мястото и видът на обезопасяването (временно или постоянно);
 4. Документ за собственост или предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение-влек и/или лифт (кабинков или седалков);

Министърът на туризма създава със Заповед Комисия за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност. Дейността и организацията на работата на комисията се уреждат с правилник, издаден от министъра на туризма. Със заповедта се определя съставът на комисията, в която се включват представители на Министерство на туризма, на Министерството на младежта и спорта, на Министерството на околната среда и водите, на Българската федерация по ски, както и представители на професионални и/или продуктови туристически сдружения в сферата на снежните спортове. По преценка на министъра на туризма в състава на комисията може да бъдат включени и други експерти в областта на снежните спортове.

Комисията извършва проверки за определяне вида на ски пистите и тяхната безопасност след постъпило заявление до министъра на туризма от собственика или от лицето, на което са предоставени права за ползване на прилежащото към ски пистата съоръжение. За определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност се извършват проверки от комисията, която завършва своята работа с доклад.

Министърът на туризма издава заповед за определяне степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност. Заповедта се оповестява на интернет страницата на Министерството на туризма.

Приложими нормативни актове: