Уникален идентификатор 620: Определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност

30.08.2017
 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Издаване на Заповед  за определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност с уникален идентификатор 620.

2. Правно основание за предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт: Закон за туризма и Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите (в сила от 01.10.2015 г., приета с ПМС № 13 от 26.01.2015 г., обн. ДВ бр. 9 от 3 февруари 2015 г.) – чл. 8, ал. 2;

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма;

4. Звено за административното обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Дирекция „Туристическа политика“, адрес: град София – 1000, ул. „Съборна“ № 1, e-mail: edoc@tourism.government.bg 02/9046877 - Камелия Андонова, работно време: от 9.00 ч. до 17.30 ч.

5. Начини на заявяване на услугата: в деловодството на Mинистерството на туризма се подава заявление в свободен текст, към което се прилага необходимата документация. В случаите по чл. 9, ал. 2 от Наредбата, заявлението се подписва от всяко от лицата. Услугата може да се заяви и по електронен път чрез https://e-turuslugi.com/ и https://egov.bg  

Електронна идентификация: Квалифициран електронен подпис (КЕП)

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочен;

7. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от кмета на общината длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

8. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

9. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

10. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице;

 

 1. ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ. ТАКСИ

 

 1. Условия за определянето на степента на сложност на ски пистите на територията на Република България:

Степента на сложност на ски пистите се определя според характера и профила на терена, както следва:

 1. Зелена –лека писта за начинаещи;
 2. Синя-лесна писта;
 3. Червена-средно трудна писта;
 4. Черна-трудна писта;

Надлъжният и напречният наклон на ски пистите е:

 1. За зелена писта-до 15%;
 2. За синя писта-до 25%;
 3. За червена писта-до 40%;
 4. За черна писта-над 40%;

Минималната широчина на ски пистите за осигуряване на безопасно каране е:

 1. За зелена писта-15 м.;
 2. За синя писта-20 м.;
 3. За червена писта-30 м.;
 4. За черна писта-35 м.;

С оглед конкретните особености на релефа е допустимо в отделни участъци ски пистите да се отклоняват от параметрите, които са определени.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата. Процедура. Вътрешен ход.

Лицето, което подава до министъра на туризма заявление в свободен текст, към което прилага необходимата документация за определяне степента на сложност на ски пистата. Документацията включва:

 1. Скица или геодезическо заснемане на ски пистата с посочено наименование на пистата в мащаб, не по-дребен от 1:1500;
 2. Вертикален разрез на ски пистата с посочване на наклоните на отделните участъци в проценти;
 3. Проект за обезопасяване на опасните участъци, в който се посочват мястото и видът на обезопасяването (временно или постоянно);
 4. Документ за собственост или предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение-влек и/или лифт (кабинков или седалков);

Министърът на туризма създава със Заповед Комисия за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност. Дейността и организацията на работата на комисията се уреждат с правилник, издаден от министъра на туризма. Със заповедта се определя съставът на комисията, в която се включват представители на Министерство на туризма, на Министерството на младежта и спорта, на Министерството на околната среда и водите, на Българската федерация по ски, както и представители на професионални и/или продуктови туристически сдружения в сферата на снежните спортове. По преценка на министъра на туризма в състава на комисията може да бъдат включени и други експерти в областта на снежните спортове.

Комисията извършва проверки за определяне вида на ски пистите и тяхната безопасност след постъпило заявление до министъра на туризма от собственика или от лицето, на което са предоставени права за ползване на прилежащото към ски пистата съоръжение. За определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност се извършват проверки от комисията, която завършва своята работа с доклад.

Министърът на туризма издава заповед за определяне степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност. Заповедта се оповестява на интернет страницата на Министерството на туризма.

Приложими нормативни актове:

 

Прикачен файлРазмер
PDF icon Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите7.03 MB
PDF icon Правилник за организацията на дейността на Комисията за определяне на вида на ски пистите4.35 MB
PDF icon Заповед № Т-РД-14-16/11.03.2016 г. за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност за к.к. Пампорово5.35 MB
PDF icon Заповед № Т-РД-14-37/22.06.2016 г. за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност за к.к. Пампорово3.23 MB
PDF icon Заповед № Т-РД-14-38/22.06.2016 г. за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност за к.к. Боровец5.03 MB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-1/18.05.2016 г. за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност за Банско9.02 MB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-01/20.11.2017 г. за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност за "Офелиите", Витоша.1.76 MB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-02/20.11.2017 г. за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност за "Ветровал", Витоша.1.42 MB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-1/15.02.18 за определяне вида и степента на сложност на ски писти в к.к. Пампорово.273.93 KB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-2/15.02.18 за определяне вида и степента на сложност на ски писти в к.к. Чепеларе.273.92 KB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-3/09.07.18 за определяне вида и степента на сложност на ски писти в к.к. Пампорово1.43 MB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-4/09.07.18 за определяне вида и степента на сложност на ски писти в к.к. Пампорово1.47 MB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-5/09.07.18 за определяне вида и степента на сложност на ски писти в м. Юндола1.33 MB
Файл Заявление за определяне степента на сложност на ски пистите22.02 KB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-1/09.04.2019 за определяне вида и степента на сложност на ски писта в п.п. Витоша401.93 KB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-2/09.04.2019 за определяне вида и степента на сложност на ски писта в п.п. Витоша289.93 KB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-3/09.04.2019 за определяне вида и степента на сложност на ски писта в п.п. Витоша193.36 KB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-4/14.10.2019 г. за актуализация на "Проект за обезопасяване на опасните участъци" в "Ски зона с център Банско"3.46 MB
PDF icon Закон за туризма1.49 MB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-1/04.03.20г. за определяне степента на сложност на ски писта за местност Узана, общ. Габрово772.2 KB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-2/04.03.20г. за определяне степента на сложност на ски писти за ски зона Добринище804.2 KB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-3/04.03.20г. за определяне степента на сложност на ски писти за к.к.Пампорово385.93 KB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-4/09.06.20г. за определяне степента на сложност на ски писта за местност Узана, общ. Габрово738.8 KB
PDF icon Заповед № Т-РД-19-5/09.06.20г. за определяне степента на сложност на ски писта за ски писта "ГОРСКОТО" м.Узана, общ. Габрово626.4 KB