Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно „Слънчев бряг-север”

30 декември 2016

О Б Я В А

Министерство на туризма

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:

„Слънчев бряг-север”, находящ се в община Несебър, област Бургас, с идентификатор 51500.505.93 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище гр. Несебър, община Несебър, област Бургас и определените с геодезически измервания граници на морския плаж, нанесени в специализираната карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приети с протокол № 6 от 02.11.2011 г.

 Общата  площ  на морския плаж е  147 860 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 51500.505.93.

Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ от 144 025 кв. м. Активната плажна площ е с точки по границите от № 1 до № 1 791 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От Активната плажна площ са изключени следните площи: площта на установените пясъчни дюни в размер на 964 кв. м и площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 2 871 кв. м, представляващи – бетонова площадка, с площ от 512 кв. м, инфраструктура пред хотел „Дюни“, с площ от 1 081 кв. м, крайбрежна алея, с площ от 329 кв. м, стълби, с площ от 10 кв. м, пирс (мостик), с площ от 124 кв. м, сгради, нанесени в кадастралната карта с обща площ – 815 кв. м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2 137 метра  с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 1 851 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 17.01.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална тръжна цена на обекта – Началната тръжна цена на обекта е 356 169, 69  (триста петдесет и шест хиляди сто шестдесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки) лева  без ДДС.

Срок на наемното правоотношение - 5 години

Договорът за наем на морския плаж се сключва по реда на чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и ще влезе в сила след окончателно приключване на процедурата по изземване на обекта – морски плаж „Слънчев бряг - север“, община Несебър, област Бургас по реда на чл.78, ал.3, т.1 от Закона за концесиите.

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  в стая № 61, етаж № 6, всеки работен ден от 30.12.2016 г. до 13.01.2017 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на Министерство на туризма -  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 30.12.2016 г. до 13.01.2017 г., включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. “Съборна”  № 1, стая № 61, етаж № 6.

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835, 02/ 90 46 836

Проект на Договор

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon