Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Офицерски - запад"

09 януари 2017

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Офицерски – запад, община Варна, област Варна, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 10 462 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 5 от 12-13.02.2013 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 10135.2561.15. Активната плажна площ на морския плаж, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 10 015 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 48 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Офицерски – запад“ са изключени - площта, заета от каменист плаж в размер на 82 кв. м и площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 348 кв. м, представляващи асфалтова алея, бетонова площадка, пейки и билборд. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 282 метра и с точки по границите, определящи общата площ от № 1 до № 39 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 10.02.2017 г. от 16:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 25 289,81 лева (двадесет и пет хиляди двеста осемдесет и девет лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  в стая № 61, етаж № 6, от 09.01.2017 г. до 07.02.2017 г. /включително/, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 09.01.2017 г.  до 09.02.2017 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1  в стая № 61, етаж № 6.  

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Проект на договор

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon