Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Нов плаж Балчик“, находящ се в община Балчик, област Добрич

07 октомври 2021

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Нов плаж Балчик“, находящ се в община Балчик, област Добрич, с обща площ в размер на 2 052 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 02508.87.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед № 18-5995/18.07.2018 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1661/04.10.2018 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Нов плаж Балчик“, приета с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Нов плаж Балчик“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 1 581 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 238 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Нов плаж Балчик“ не са включени общата площ, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 471 кв. м, представляващи: 2 броя стълби с обща площ от в размер на 3 кв. м, бетонова площадка с площ в размер на 20 кв. м, алея с площ в размер на 324 кв. м, подпорна стена с площ в размер на 99 кв. м и 2 броя подиуми с обща площ в размер на 25 кв.м. 

Морски плаж „Нов плаж Балчик“ е с дължина на бреговата линия 67 метра и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 65 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж по са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 09.11.2021 г. от 11,00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 5 313,12 лв.  (пет хиляди триста и тринадесет лева и дванадесет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9,00 часа на 07.10.2021 до 17,00 часа на 08.11.2021 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

            Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 07.10.2021 г. до 08.11.2021 г. /включително/ в работното време на Министерството на туризма от 9,00 до 17.00 часа, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

            Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

            Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881 и 02/ 90 46 880

       Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

       ЗАПОВЕД

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon