Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица на морски плаж „Кабакум-юг“, индивидуализирана с наименование морски плаж „Кабакум - Бисер“

15 февруари 2021

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица на морски плаж „Кабакум-юг“, индивидуализирана с наименование морски плаж „Кабакум - Бисер“, находящ се в община Варна, област Варна, с обща площ в размер на 5 089 кв.м., съставляващ част от поземлен имот с идентификатор 10135.2572.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед за изменение № 18-10957/08.08.2014 г. на началника на СГКК – Варна.  За морски плаж „Кабакум-юг“, от който е част морски плаж „Кабакум - Бисер“, е съставен Акт за изключителна държавна собственост № 1466/07.10.2014 г.  Морски плаж „Кабакум - Бисер“ е индивидуализиран съгласно данните в специализираната карта и регистър на морски плажове „Кабакум – Север“, „Кабакум – Север 2“, „Кабакум – Централен“, „Кабакум – Централен 2“, „Кабакум – юг“, „Кабакум – Бисер“ и „Кабакум – Русалка“, приета с Протокол № 5 от 12-13.02.2013 г. и специализираната карта на морски плаж „Кабакум-юг“, приета с Протокол от 12.5.2016 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Кабакум - Бисер“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 5 089 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 26 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Морски плаж „Кабакум - Бисер“ е с дължина на бреговата линия 71 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 26 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

            Търгът ще се проведе на 19.03.2021 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма. 

 Начална цена на обекта 22600,03 лв. без ДДС (двадесет и две хиляди и шестстотин лева и три стотинки) без ДДС.

      Срок на наемното отношение - 5 години

      Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

      Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 15.02.2021 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 18.03.2021 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

       Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 15.02.2021 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 18.03.2021 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

      Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

      Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                           02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon