Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Лозенец-Караагач", находящ се в община Царево, област Бургас

13 април 2020

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Лозенец - Караагач“, находящ се в община Царево, област Бургас, с обща площ в размер на 4 647 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 44094.2.811 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Лозенец, община Царево, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-54/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 674/09.10.2001 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Лозенец - Караагач“, приета с Протокол № 6/05.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Лозенец - Караагач“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 4 112 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 53 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Лозенец - Караагач“ не са включени следните площи: площта, заета от каменист плаж в размер на 357 кв.м. и общата площ на обектите на инфраструктурата в размер на 178 кв.м., представляващи стълба с площ 13 кв.м. и бетонова площадка с площ 165 кв.м.

Морски плаж „Лозенец - Караагач“ е с дължина на бреговата линия  216 метра и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 80 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 15.05.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 4 723,69 лв.  (четири хиляди седемстотин двадесет и три лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС.

            Срок на наемното отношение - 5 години

    Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

 

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 14.04.2020 г. до 14.05.2020 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с  електронен подпис или подписано от кандидата или негов законен представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма -  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

Заявления за участие в търга да се приемат всеки работен ден от 14.04.2020 г. до 14.05.2020 г. /включително/, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

 

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                    02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon