Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Вили Чайка“, находящ се в община Балчик, област Добрич

27 февруари 2020

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Вили Чайка“, находящ се в община Балчик, област Добрич, с обща площ в размер на 1379 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 02508.86.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед № ККР-10-08-1262/30.12.2004 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Добрич, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 637/29.03.2001 г. и специализираната карта и регистър на морски плаж „Вили Чайка“, приета с Протокол № 4/14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Вили Чайка“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 1 064 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 15 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Вили Чайка“ не са включени следните площи: площта на обектите на инфраструктурата в размер на 218 кв.м., представляващи пешеходни алеи и площта, заета от каменист плаж в размер на 97 кв.м.

Морски плаж „Вили Чайка“ е с дължина на бреговата линия 89 метра и с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 46 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж по т. 1.1. са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 31.03.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 3 418,16 лв. без ДДС (три хиляди четиристотин и осемнадесет лева и шестнадесет стотинки).

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 28.02.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 30.03.2020 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 28.02.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 30.03.2020 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                      02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon