Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Несебър-Изток“, находящ се в община Несебър, област Бургас

17 февруари 2020

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Несебър - Изток“, находящ се в община Несебър, област Бургас, с обща площ в размер на 6 182 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 51500.501.456 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед № 18-4276/04.04.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1422/09.06.2014 г. и специализираната карта и регистър на морския плаж, приета с Протокол № 1 от 18.01.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Несебър - Изток“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 5 101 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 136 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Несебър - Изток“ не са включени следните площи: площта, заета от каменист плаж в размер на 1 069 кв.м., общата площ на обектите на инфраструктурата в размер на 12 кв.м., представляващи 3 броя стълби с обща площ 7 кв.м. и пътека с площ 5 кв.м. 

Морски плаж „Несебър - Изток“ е с дължина на бреговата линия 517 метра, като дължината на бреговата линия пред активната плажна площ е 328 метра и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 173 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж по т. 1.1. са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 23.03.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 8 599,70 лв.  (осем хиляди петстотин деветдесет и девет лева и седемдесет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 18.02.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 19.03.2020 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 18.02.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 19.03.2020 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                      02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon