Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Приморско-централен“, находящ се в община Приморско, област Бургас

17 май 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Приморско – централен“, обособена част от крайбрежната плажна ивица с общата площ в размер на 12 411 кв. м, заемащ територията на поземлен имот с идентификатор 58356.506.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-106/09.12.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно специализираната карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 7 от 12.12.2012 г. на комисията по  чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. Активната плажна площ на морския плаж, определена по § 1, т.5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 12 407 кв. м и е с точки по границите от № 1 до № 122 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Приморско - централен“ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 4 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 528 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 119 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 04.06.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 43 161,15 лв. (четиридесет и три хиляди сто шестдесет и един лева и петнадесет стотинки) без ДДС

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 17.05.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 03.06.2019 г. /включително/ срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 17.05.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 03.06.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                     02/ 90 46 880

С Решение № 202 от 2 април 2018 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 31 от 2018 г.) е открита процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Приморско – централен“, община Приморско, област Бургас, която е висяща към настоящия момент. При влизане в сила на посоченото РМС, наемният договор за морския плаж ще бъде автоматично прекратен.

 

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon