Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Каварна“, индивидуализиран като "Каварна-част 2", находящ се в община Каварна, област Добрич

02 април 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Каварна“, находящ се в община Каварна, област Добрич, индивидуализиран като „Каварна - част 2“, с обща площ на частта в размер на 6218 кв. м., за част от територията на поземлен имот с идентификатор 35064.501.2321.

 Активната плажна площ на частта от морски плаж „Каварна“, индивидуализирана като „Каварна - част 2“ е в размер на 6032 кв. м. и с точки по границите от № 1 до № 83 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

 От активната плажна площ на частта от морски плаж „Каварна“, индивидуализирана като „Каварна - част 2“ са изключени площите, заети от обекти на инфраструктурата в размер на 186 кв.м.

Частта от морски плаж „Каварна“, индивидуализирана като „Каварна - част 2“ е с дължина на бреговата линия 185 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 68 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 03.05.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта - 4 205,32 лв. (четири хиляди двеста и пет лева и тридесет и две стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 02.04.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч.  на 02.05.2019 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 02.04.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч.  на 02.05.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга:   02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon