Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Св. Влас-централен“, находящ се в община Несебър, област Бургас

21 март 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Св. Влас – централен“, обособена част от крайбрежната плажна ивица с общата площ в размер на 23 065 кв. м, заемащ територията на поземлени имоти с идентификатори 11538.502.315 и 11538.502.313 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.10.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно специализираната карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 1 от 18.01.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. Активната плажна площ на морския плаж, определена по § 1, т.5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 22 775 кв. м и е с точки по границите от № 1 до № 283 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Св. Влас - централен“ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 28 кв. м. и площта на каменист плаж в размер на 262 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 908 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 343 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 23.04.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 79 528,75 лв. (седемдесет и девет хиляди петстотин двадесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 21.03.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч.  на 22.04.2019 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 21.03.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч.  на 22.04.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                      02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon