Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Робинзон“, находящ се в община Несебър, област Бургас

20 март 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Робинзон“, находящ се в  община Несебър, област Бургас, с обща площ в размер на 18 766 кв. м., заемащ територията на поземлен имот с идентификатор 11538.13.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.10.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 447/11.03.1999 г. и специализираната карта и регистри, приети с Протокол № 1 от 18.01.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Активната плажна площ на морски плаж „Робинзон“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 18 182 кв. м и с точки по границите, определящи контура на активната плажна площ на морския плаж от № 1 до № 157 в координатна система „Българска геодезическа система 2005. От активната плажна площ са изключени: общата площ, заета от каменист плаж в размер на 85 кв. м, обща площ, заета от обекти на инфраструктура в размер на 370 кв. м и площта на брегоукрепителни съоръжения в размер на 129 кв. м. Морски плаж „Робинзон“ е с дължина на бреговата линия 1 260 метра и с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 162 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 22.04.2019 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 63 108,21 лв. (шестдесет и три хиляди сто и осем лева двадесет и една стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация – 1 000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 20.03.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч.  на 19.04.2019 г., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 20.03.2019 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 12.00 ч. на 19.04.2019 г. в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 880

                                                                      02/ 90 46 881

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon