Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Силистар“, находящ се в община Царево, област Бургас

15 март 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Силистар“, обособена част от крайбрежната плажна ивица с общата площ в размер на 38 004 кв. м, заемащ територията на поземлен имот с идентификатор 62459.15.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Резово, община Царево, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-51/24.08.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 456/22.03.1999 г. и обединена специализирана карта на морските плажове и видовете дюни, приета с Протокол № 21-225 от 12.05.2015  г. на комисията по  чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. Активната плажна площ на морския плаж, определена по § 1, т.5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 36 780 кв. м и е с точки по границите от № 1 до № 116 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ е изключена площта на белите пясъчни дюни в размер на 1 224 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 470 метра с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 101 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 16.04.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 18 953,28 лв. (осемнадесет хиляди деветстотин петдесет и три лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 15.03.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 15.04.2019 г. срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 15.03.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 15.04.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                      02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon