Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кранево- юг 1“, находящ се в община Балчик, област Добрич

08 февруари 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, морски плаж „Кранево – юг 1“, община Балчик, област Добрич, с обща площ в размер на 3 173 кв. м., заемащ територията на поземлен имот с идентификатор 39459.25.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1227/17.09.2011 г. и специализираната карта и регистри, приети с Протокол № 4 от 14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Активната плажна площ на морския плаж „Кранево – юг 1“ по § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 3 018 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 39459.25.407, с точки по границите, определящи контура на активната плажна площ на частта от № 1 до № 31 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”. Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за: осъществяване на задължителните дейности, поставяне на преместваеми обекти и разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 3 018 кв. м. От активната плажна площ на частта, представляваща „Кранево – юг 1“ са изключени: обща площ, заета от затревени площи в размер на 94 кв. м и общата площ, заета от обекти на инфраструктура в размер на 61 кв. м, представляващи: канал – 8,34 кв. м, стълби – 8,04 кв. м, бетонови площадки – 38,27 кв. м и шахта – 5,95 кв. м. Морският плаж „Кранево – юг 1“ е с дължина на бреговата линия от 80 м и с точки по границите определящи общата площ на частта от № 1 до № 9 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 13.03.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 14 496,26 лв. (четиринадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и двадесет и шест стотинки) без ДДС

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 08.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 12.03.2019 г., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 08.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 12.03.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                02/ 90 46 880

Заповед

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon