Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кранево-север“, находящ се в община Балчик, област Добрич

01 февруари 2019

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, морски плаж „Кранево - север“, община Балчик, област Добрич, с обща площ в размер на 10 277 кв. м., заемащ територията на поземлен имот с идентификатор 39459.25.400 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, одобрена със Заповед № 300-5-74/15.09.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 432/02.02.1999 г. и специализираната карта и регистри, приети с Протокол № 4 от 14-15.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ от 10 080 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 39459.25.400. Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за: осъществяване на задължителните дейности, поставяне на преместваеми обекти и разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 10 080 кв. м, с точки по границите, определящи контура на активната плажна площ на морския плаж от № 1 до № 108 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”. От активната плажна площ са изключени: общата площ, заета от затревена площ в размер на 90 кв. м и обща площ, заета от обекти на инфраструктура в размер на 107 кв. м, представляващи: канал, бетонови площадки и подпорни стени. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 272 метра и с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 78 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 06.03.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 38 698,39 лв. (тридесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 01.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 05.03.2019 г., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 01.02.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 05.03.2019 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                 02/ 90 46 880

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon