Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Райски залив“, находящ се в община Созопол, област Бургас

04 юли 2018

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, морски плаж „Райски залив“, находящ се в община Созопол, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 4 724 кв. м., определена въз основа на данните от специализираната карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 5 от 04.12.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 67800.4.81. Активната плажна площ на морски плаж „Райски залив“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 2 863 кв. м. и с точки по границите от № 1 до № 178 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Райски залив“ са изключени площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 367 кв. м., площта, заета от каменист плаж  в размер на 832 кв.м. и затревена площ в размер на 662 кв.м. Морски плаж „Райски залив“ е с дължина на бреговата линия 394 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 192 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 03.08.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 2 333, 51 лв. (две хиляди триста тридесет и три лева и петдесет и една стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 04.07.2018 г. до 02.08.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 04.07.2018 г. до 02.08.2018 г.  /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 813.

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon